Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015
CiteertitelVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2016nieuwe regeling

18-01-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 7654

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015

De raad der gemeente Elburg;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  b.Doeltreffendheid:

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoek frequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente alsmede de doeltreffendheid van (delen van) het gevoerde beleid.

 • 2.

  Het college voert jaarlijks minimaal 1 doeltreffendheidsonderzoek uit en minimaal twee onderzoeken in totaal.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Ter uitvoering van het gestelde onder artikel 2 sub 1 stelt het college ieder jaar uiterlijk in december een onderzoeksplan vast voor de in het volgende jaar te verrichten onderzoeken. In dit plan kunnen ook door de raad aangedragen onderzoeksonderwerpen worden meegenomen.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 4.

  Het college zendt het vastgestelde onderzoeksplan ter kennisname aan de raad en de rekenkamercommissie.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken en indien daar aanleiding toe is in de tussentijdse rapportages, over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december 2015 onder gelijktijdige intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Elburg van 2005.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Elburg 2015”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 18januari 2016

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.