Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
UW Samenwerking

Aanvullende afspraken Overgangsrecht t.b.v. de CAR-UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUW Samenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanvullende afspraken Overgangsrecht t.b.v. de CAR-UWO
CiteertitelAanvullende afspraken Overgangsrecht t.b.v. de CAR-UWO
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, hoofdstuk 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201601-01-201601-01-2019nieuwe regeling

15-12-2015

JOUWnet

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende afspraken Overgangsrecht t.b.v. de CAR-UWO

Wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling van UW Samenwerking per 1 januari 2016 als gevolg van de gemaakte aanvullende afspraken aangaande het overgangsrecht bij de invoering van Hoofdstuk 3 van de CAR-UWO die op 25 november 2015 zijn overeengekomen met het lokale Georganiseerd Overleg en op 15 december 2015 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur

Aanvullende afspraken overgangsrecht:

 • 1.

  Waarnemingstoelage

  De thans lopende waarnemingstoelagen zullen worden herrekend op basis van de nieuwe afspraken. Deze worden afgezet tegen de oude afspraken over de waarneming.

  • -

   Bij een positief effect voor de medewerker zal deze per 1 januari 2016 meteen de overstap naar de nieuwe systematiek maken zodat vanaf deze datum het positieve effect in werking treedt.

  • -

   Bij een negatief effect voor de medewerker zullen per 1 januari 2016 de oude (positieve) afspraken worden gehandhaafd, tot het moment dat de waarneming stopt.

 • 2.

  Beschikbaarheidstoelage

  Voor iedere medewerker die thans een toelage beschikbaarheidsdienst of bereikbaarheidsdienst heeft, wordt berekend wat de rechten zijn op grond van de thans gehanteerde regeling en deze worden volgens de regels in het overgangsrecht geborgd.Deze werkwijze wordt niet gevolgd bij de medewerkers die vallen onder de Intergemeentelijke piketregeling officier van dienst bevolkingszorg. Dit is crisispiket zoals bedoeld in artikel 15:1:11 van de CAR-UWO waarvoor een hogere vergoeding is toegekend op grond van regionale afspraken en hiervoor blijven we de thans bestaande regeling hanteren.

 • 3.

  BHV-vergoeding

  • a.

   Leden BHV-team

   De vergoeding voor leden van het BHV-team (32) bedroeg € 324,-- per jaar (incl. VT). In de nieuwe situatie wordt deze € 220,-- Hierdoor ontstaat een verschil op jaarbasis van € 104,--.

    

   Wij maken hierbij geen onderscheid tussen fulltimers en parttimers, omdat bij de toekenning van de vergoeding in de oude situatie de vergoeding voor fulltimers en parttimers gelijk was. Wij kopen dit bedrag voor alle BHV-leden, ongeacht of zij fulltime of parttime werken, in één keer af in het kader van redelijkheid en billijkheid en gelet op een gelijke behandeling voor medewerkers die dezelfde taken uitvoeren. De BHV-leden ontvangen een afkoopsom van € 520,--, zijnde 5x verschil per jaar van € 104,--.

  • b.

   Teamleiders BHV

   De vergoeding voor teamleiders BHV (6) bedroeg € 453,60 per jaar (incl. VT). In de nieuwe situatie wordt deze € 220, - - Hierdoor ontstaat een verschil op jaarbasis van € 233,60. Dit zou recht geven op een structurele toelage. Omdat wij alle leden van het BHV-team een gelijke behandeling willen geven, stellen wij voor om dit bedrag niet op te nemen in de Toelage Overgangsrecht (TOR) maar voor de 6 personen die dit betreft hiervan af te wijken en de vergoeding, net als bij de overige BHV-leden, af te kopen. De teamleiders BHV ontvangen dan een eenmalige vergoeding van € 1168,--, zijnde 5x het verschil van € 233,60 per jaar.

 • 4.

  Toelage Overgangsrecht (TOR)

  De TOR is een vast jaarbedrag dat maandelijks wordt uitbetaald.

   

Aanvullende informatie:

De onderstaande toelagen komen binnen UW Samenwerking voor maar vallen buiten dit overgangsrecht:

 • -

  Persoonlijke toelagenDe persoonlijke toelagen in UW Samenwerking zijn geïnventariseerd.

 • -

  Deze zijn deels structureel en hebben het karakter hebben van een garantie. Deze toelagen zullen onder de oude voorwaarden worden voortgezet. Zij worden daarom niet meegenomen in dit overgangsrecht.

 • -

  Deels zijn de toelagen tijdelijk en daarbij is schriftelijk een einddatum vastgelegd of een gebeurtenis omschreven waarop de toelage eindigt. Deze toelagen lopen door conform de daarbij gemaakte afspraken en voorwaarden en eindigen op de afgesproken datum. Ook deze worden daarom niet meegenomen in dit overgangsrecht.

 • -

  Arbeidsmarkttoelage

  Wij kennen thans een medewerker met een arbeidsmarkttoelage. Dit is een structurele toelage die valt te karakteriseren als garantie. Deze blijft gehandhaafd onder de oude voorwaarden en valt buiten dit overgangsrecht.

 • -

  Werkomstandighedentoelage

  Omdat over de werkomstandighedentoelage geen eindejaarsuitkering en levensloop wordt opgebouwd, is deze als kan-bepaling opgenomen in het nieuwe uitvoeringsbeleid beloning.