Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening werkgeverscommissie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie 2016
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2
 3. Gemeentewet, art. 107-107e
 4. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

04-01-2016

Gemeenteblad

5-2016l, no. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie 2016

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gehoord het presidium d.d. 3 december 2015;

 

gelet op gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie 2016”.

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Aan de werkgeverscommissie worden de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet1, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet2;

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de

  overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier, waaronder de vaststelling van wijzigingen in de CAR-UWO van de gemeente Edam-Volendam of de vaststelling van regelingen of wijzigingen zoals voorgeschreven in de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), alsmede de dagelijkse uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregelingen, waaronder het vaststellen van instructies en dienstopdrachten, alsmede het treffen van regelingen inzake het verlenen van vakantie en verlof en besluiten met betrekking tot ontwikkeling, beoordeling en beloning.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend

  voorzitter van de raad, en de fractievoorzitters uit het presidium;

 • 2.

  De zittingsduur van de voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie is gelijk aan de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  werkgeverscommissie te vervullen.

   • a.

    op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

   • b.

    indien het lid aftreedt als fractievoorzitter;

   • c.

    indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de

 • 4.

  De voorzitter van de raad treedt op als adviseur, zowel in de vergaderingen als daarbuiten. Hij is in elke vergadering aanwezig.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a.het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b.het leiden van de vergaderingen;

c.het doen naleven van deze verordening;

d.het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede

het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

e.het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,

draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over

ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoalsbedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal

  zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De

besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief

vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel

  10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Indien een raadslid de stukken of de besluitenlijst wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar direct aansluitend op een vergadering van het presidium en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de

werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie

2016'.

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 4 januari 2016

De griffier,

De voorzitter,