Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitplan Bornsche Maten
CiteertitelBeeldkwaliteitplan Bornsche Maten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2016nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 2016, 1268

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten

 

(Nieuw Borne, Oost Esch, Tuinstad, Singelwonen, Bornsche Beekpark, De Veste, Landgoed Wildiek en Piepersveldweg 5)

 

 

Gemeente Borne

December 2015

1. Inleiding

In oktober 2002 is door de gemeenteraad van Borne het Structuurplan Uitbreiding Borne vastgesteld, waarin de wijk Bornsche Maten is aangewezen als het gebied om de woningbouwtaakstelling gestalte te geven. Sindsdien is via het Masterplan, het bestemmingsplan Bornsche Maten, diverse uitwerkingsplannen en Beeldkwaliteitplannen gestalte gegeven aan de ontwikkeling van de Bornsche Maten.

 

De Bornsche Maten is onderverdeeld in 7 woonbuurten, te weten Nieuw Borne, Oost Esch (samen 1ste fase), Singelwonen, Tuinstad, De Veste (samen 2de fase), Boswonen en Beekdalwonen. Voor onder andere de 1ste fase en 2de fase zijn diverse Beeldkwaliteitplannen vastgesteld.

 

De volgende Beeldkwaliteitplannen zijn in de afgelopen jaren door de gemeenteraad vastgesteld:

 • Beeldkwaliteitsplan Eerste Fase Bornsche Maten, vastgesteld op 16 december 2004;

 • Beeldkwaliteitsplan Eerste fase Bornsche Maten, partiële herziening november 2005, vastgesteld op 10 november 2005;

 • Herziening van het Beeldkwaliteitsplan Eerste fase Bornsche Maten, partiële herziening november 2005, vastgesteld op 1 april 2008;

 • Beeldkwaliteitsplan Tweede fase Bornsche Maten, Tuinstad en Vossenbeekzone, vastgesteld op 1 april 2008;

 • Beeldkwaliteitsplan Eerste fase Bornsche Maten, partiële herziening april 2008, vastgesteld op 20 mei 2008;

 • Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, Singelwonen 1ste fase, vastgesteld op 20 december 2011;

 • Beeldkwaliteitsplan Bornsche Beekpark Bornsche Maten, vastgesteld op 20 maart 2012;

 • Beeldkwaliteitsplan Piepersveldweg 5 Bornsche Maten, vastgesteld op 7 februari 2012;

 • Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, Singelwonen 2de fase, vastgesteld op 18 december 2012;

 • Beeldkwaliteitsplan 1e fase Bornsche Maten, partiële herziening Waterveld, vastgesteld op 1 oktober 2013;

 • Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, De Veste 1ste fase, vastgesteld op 26 juni 2014.

Op 15 maart 2011 heeft de gemeenteraad voor de deelgebieden ‘Landgoed Wildiek’ en ‘Wilde Wonen’ besloten dat de Welstandsnota voor deze deelgebieden niet van toepassing is.

 

In bovenstaande beeldkwaliteitsplannen zijn naast architectonische eisen, ook stedenbouwkundige eisen opgenomen. Deze stedenbouwkundige eisen horen thuis in bestemmingsplannen en/of uitwerkingsplannen. Grotendeels zijn deze eisen dan ook opgenomen in het bestemmingsplan Bornsche Maten 2015.

In onderhavig beeldkwaliteitsplan zijn alle beeldkwaliteitsplannen die voor de wijk Bornsche Maten de afgelopen jaren zijn vastgesteld, samengevoegd tot één beeldkwaliteitsplan. In dit beeldkwaliteitsplan zijn de architectonische eisen en wensen overgenomen en aangepast aan de reeds gerealiseerde gebouwen in deze wijk. Door de samenvoeging van de beeldkwaliteitsplannen van de Bornsche Maten en het verwijderen van de stedenbouwkundige bepalingen wordt de leesbaarheid bevordert. Daarnaast is in dit beeldkwaliteitsplan een paragraaf opgenomen voor woningen in De Veste (De Veste 2de fase), waarin de architectonische eisen zijn opgenomen voor dit deelgebied.

Ruimtelijk beeld eerste fase

De twee woonbuurten aan de westzijde van de Bornsebeek, Oost Esch en Nieuw Borne vormen de eerste fase van de Bornsche Maten. Deze woonbuurten zullen ieder op een eigen manier een overgang gaan vormen tussen het bestaande Borne enerzijds en het Beekpark en de overige nieuwe woonbuurten van Bornsche Maten anderzijds. De buurten zijn, als eerste fase, het visitekaartje voor de gehele wijk Bornsche Maten. Het streven naar een hoogwaardig ruimtelijk beeld is dan ook van belang voor beide buurten.

De gewenste ruimtelijke overgang tussen deze woonbuurten en bestaand Borne enerzijds en het Beekpark en overige nieuwe woonbuurten anderzijds zal pas op langere termijn definitief gestalte kunnen krijgen, omdat de Rondweg nog enige jaren als zodanig zal blijven functioneren. Dit geldt met name voor Oost Esch.

Op het moment dat regionaal verkeer via een robuuste structuur langs de westzijde van Borne kan worden afgevoerd, zal de Rondweg geknipt worden. Op dat moment kan de aanhechting met Zuid Esch worden gerealiseerd. Bij het ontwerp voor deze woonbuurt is rekening gehouden met een acceptabele tijdelijke situatie.

Nieuw Borne kan direct in haar definitieve vorm worden gebouwd.

 

 

Nieuw Borne: sterke eenheid met een introvert karakter, “los” van bestaand Borne en omgeven door parkzones.

 

Oost Esch: reeks oost-west gerichte bouwblokken, onderbroken door groenzones en “vast” aan bestaand Borne, met aansluitingen op de buurt Zuid Esch.

Samenhangende elementen Eerste Fase

Nieuw Borne en Oost Esch zijn 2 buurten die van elkaar verschillen. Ze bestaan ieder uit deelgebieden met een verwante architectuur in verschijningsvorm, kleur, detaillering, dakvorm en materiaalgebruik.

2. Nieuw Borne

Architectuurstijl: romantisch, vooroorlogs, 30-er jaren

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oost Esch

Architectuurstijl: modern, lichte tinten

 

 

 

 

 

4. Bornsche Beekpark

Het Bornsche Beekpark is het wijkpark van de gehele Bornsche Maten en is bepalend voor de ruimtelijke identiteit van de nieuwe woonwijk (”Bornsche Maten is die wijk met dat mooie centrale park”). Elk element en elke functie die aan het park wordt toegevoegd zou hier een bijdrage aan moeten leveren. Het is een gebruikspark met voet- en fietspaden, verblijfsplekken, sport- en speelvoorzieningen.

Een belangrijke wandel- en fietsroute loopt van noord naar zuid door het park. Een belangrijke oost-west wandel- en fietsroute loopt langs de noordzijde van De Bongerd, van Nieuw Borne naar De Veste. De school is gesitueerd nabij de kruising van zowel de noordzuid als oostwest lopende langzaam verkeersroutes.

 

Het beeld

Bouwen op een erf betekent bouwen als onderdeel van een cluster. Bouwen in het park betekent bouwen met een kwaliteit die bijdraagt aan de gebruikskwaliteiten van het park. Bouwen op een erf in het park betekent zorgvuldig (ontwerpen en) bouwen met een bepaalde mate van samenhang met de andere gebouwen en functies op het erf. De functies van de verschillende gebouwen zullen daarbij verschillend zijn. Een bijzondere functie binnen de bestaande gebouwen ligt, door de ligging van de gebouwen in het park, voor de hand. De schoolfunctie zal er echter van afwijken. Toch is er vanuit de opzet van het park behoefte aan een samenhang tussen de gebouwen van De Bongerd en de school. Deze samenhang dient gehandhaafd te worden door de volgende randvoorwaarden/ uitgangspunten te hanteren bij uitwerkingen op zowel de korte als de lange termijn.

 

 

 

 

 

 

 

5. Singelwonen

Het stedenbouwkundig raamwerk voor Singelwonen wordt gevormd door de randen van Singelwonen. Dit zijn de randen langs de Bornsche Beeklaan, de Vossenbeekzone en langs de Bufferzone. Minder beeldbepalend maar wel dragers van de structuur zijn de tussen de Beeklaan en de Bufferzone ‘opgespannen’ gebogen woonstraten; de zogenaamde singels.

In de oorspronkelijke verkaveling van het Masterplan was het thema van singels consequent toegepast. In de laatste indicatieve verkaveling zijn tussen een tweetal singels dwarsstraten toegepast. Dit heeft te maken met het optimaliseren van de verkaveling, zodanig dat:

 • -

  er meer flexibiliteit in de verkaveling met marktconforme kaveldieptes ontstaat;

 • -

  er meer variatie aan kavels en bouwmogelijkheden wordt aangeboden.

 

Voor de "voorkant" van Singelwonen, de zone Bornsche Beeklaan, geldt een hoge beeldregie. De eisen vanuit beeldkwaliteit voor de bebouwing zijn strakker beschreven; het profiel en de materialisering voor de openbare ruimte liggen vast; deze sluiten aan op de toegepaste materialen en kleuren in de omgeving.

 

Voor het plandeel Bufferzone geldt dat het beeld min of meer aansluit bij dat van het Wilde Wonen. Hier zijn minimale eisen gesteld vanuit de beeldkwaliteit voor de bebouwing. De profielen voor de openbare ruimte zijn dragend en liggen wat opbouw en materialisering betreft vast.

 

De mate van regie voor de Rand langs de Vossenbeek en de invulling van het raamwerk met singels en dwarsstraten ligt tussen dat voor de “voorkant” en de bufferzone in. Afhankelijk van de ligging (bijvoorbeeld hoekkavels) zullen er enkele eisen gesteld worden. Met deze eisen wordt de basis gelegd voor prettige, wat ruimtelijke opbouw betreft, rustige woonstraatjes waar sprake is van een ruimtelijke samenhang in het straatbeeld maar met meer vrijheid op de kavels.

 

Een van de 4 dwarsstraten wordt voorzien van een wigvormige groene ruimte. Deze begeleidt de langzaam verkeersroute, die vanuit Tuinstad doorloopt tot in het Wilde Wonen aan de zuidwest zijde van Singelwonen.

Deze langzaam verkeersroute vormt een verbinding tussen de aan de oostzijde van de Bornsebeek gelegen buurten en het centrumgebied De Veste voor wandelaars en fietsers. Deze wordt niet uitgevoerd als een eenduidig doorlopende lijn, zoals in het Masterplan was voorgesteld. Echter, de verbinding wordt wel consequent, dat wil zeggen herkenbaar aangebracht en begeleid door informele beplanting.

Singelwonen 1ste fase

 

 

 

 

De 7 bouwblokken langs de Zone Bornsche Beeklaan.

 

 

Principe noordzijde Hesselerbeekzone.

 

 

Principe ‘de Singel’.

 

 

Principe ‘de Bufferzone’.

 

 

 

Singelwonen 2de fase

 

 

 

 

 

5.8. Wilde Wonen

Het plandeel Wilde wonen is reeds uitgewerkt in een apart bestemmingsplan. Hiervoor geldt dat dit welstandsvrij gebeurd.

6. Tuinstad

Tuinstad, een romantische woonbuurt

Een woonbuurt met een duidelijk ruimtelijk karakter, refererend aan de stijl van het traditionele tuindorp. De buurt vormt een sterke eenheid met een centraal gelegen groengebied en een interne ringstructuur. De architectuur is onderling afgestemd en genuanceerd in de detaillering. Deze buurt vormt een duidelijk herkenbare eenheid; zowel aan binnen- of buitenzijde als van binnen naar buiten.

De Bornsche Beeklaan en de langzaam verkeersroutes vormen bindende elementen tussen de woonbuurten, samen met de groene omlijsting: Bornsche Beekpark, bufferzone en de groenzone langs de Vossenbeek tussen Singelwonen en Tuinstad. Hier wordt een bijzondere woonbuurt ontworpen als onderdeel van deze groenzone. Delen van de bebouwingswand langs de hoofdontsluiting moeten eveneens een bijzondere uitstraling krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. De Veste

 

 

 

Dit plan omvat de realisatie van de (brede) school, de sporthal, parkeervoorzieningen, een zoen- en zoefzone, speelpleinen, wegen en fietsenstallingen. Het winnend ‘voorlopig ontwerp’ heeft als uitgangspunt gediend bij het opstellen van architectonissche eisen voor dit deelgebied van de Veste. Daarnaast omvat het plan de realisatie van grondgebonden woningen in het oostelijk deel van De Veste. Het resterende beoogde programma voor het voorzieningendeel van De Veste, zijnde een mogelijke detailhandel/commerciële ruimte, zorgvoorzieningen en appartementen, wordt in een volgende fase gerealiseerd

 

Afb. winnend plan 1e fase

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Landgoed Wildiek

Het plandeel Landgoed Wildiek is reeds uitgewerkt in een apart bestemmingsplan. Hiervoor geldt dat dit welstandsvrij gebeurd.

9. Piepersveldweg 5