Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Faciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFaciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015
CiteertitelFaciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-201601-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2015

Goed Nieuws, 13 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Faciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schinnen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015

besluit vast te stellen de Faciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Faciliteitenregeling welzijn: regeling die voorziet in het middels vergoeding of voorzieningen faciliteren van vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven bij het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.

 • 2.

  Burgerinitiatief: een particulier die activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel en zonder (commercieel) winstoogmerk. Een veel gehanteerd werkbegrip is ‘een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt gestart ten behoeve van anderen of de samenleving’.

 • 3.

  Faciliteren: het ter beschikking stellen van subsidie en/of voorzieningen om de uitvoering van de in deze regeling omschreven maatschappelijke activiteiten te ondersteunen. Daarnaast stelt het college vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid om gebruik te maken van specifieke collectieve voorzieningen als een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

 • 4.

  Kwetsbare burgers: zijn mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en de regie over hun leven door omstandigheden deels of geheel zijn kwijt geraakt.

 • 5.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder.

 • 6.

  Subsidieplafond: het budget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de faciliteiten, c.q. subsidies en voorzieningen in natura.

 • 7.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

 • 8.

  Welzijn: welbevindingen en de ontplooiing van de burger voor zover deze wordt bevorderd door onderwijs/educatie, opvang, sport, cultuur, recreatie, (sociale) arbeid en welzijn en zorg.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op facilitering door het college van de in artikel 3 bedoelde organisaties en voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Faciliteiten worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven.

 • 2.

  De te faciliteren organisatie is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Schinnen en is actief binnen de beleidsterreinen onderwijs/educatie, cultuur, sport en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid en milieu.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  De faciliteiten zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale samenleving.

 • 2.

  De activiteiten sluiten aan op gemeentelijk welzijnsbeleid en zijn gericht op:

  • a)

   het versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers en/of;

  • b)

   het bevorderen van maatschappelijke participatie door burgers en/of;

  • c)

   het bevorderen van de leefbaarheid in (de kernen van) de gemeente Schinnen en/of

  • d)

   de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

 • 3.

  De activiteiten zijn mede gericht op niet-leden en/of op kwetsbare burgers.

 • 4.

  De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ·

   ze vinden plaats zonder professionele doeleinden en

  • ·

   ze kunnen zonder gemeentelijke subsidie niet worden uitgevoerd of.

  • ·

   er bestaat op grond van rijksvoorschriften of op grond van door de gemeente verstrekte opdrachten een verplichting tot subsidiëren.

 • 5.

  Er worden geen faciliteiten verstrekt voor activiteiten die:

  • a.

   reeds op een andere wijze dan via de regelingen voor basissubsidie, activiteitensubsidie en/of incidentele subsidie van de gemeente Schinnen worden gesubsidieerd of gefaciliteerd of;

  • b.

   niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn, of;

  • c.

   een commercieel doel dienen.

Artikel 5. Beschikbare faciliteiten

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op een limitatieve lijst van beschikbare facilitaire voorzieningen in natura die door het college wordt vastgesteld.

 • 2.

  De facilitaire voorzieningen worden alleen op die momenten ter beschikking gesteld wanneer deze niet ingezet hoeven te worden voor gemeentelijke activiteiten.

 • 3.

  Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juist en veilig gebruik van de voorzieningen.

 • 4.

  Naast facilitaire voorzieningen in natura stelt het college een vergoeding van 100% beschikbaar voor legeskosten die verschuldigd zijn voor vergunningen voor evenementen die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale samenleving.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag in het kader van deze regeling combineren met een aanvraag in het kader van de regeling basissubsidie, activiteitensubsidie of incidentele subsidie.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 worden faciliteiten via de gemeentelijke website aangevraagd, middels een hiervoor opgesteld digitaal aanvraagformulier.

  Een uitzondering hierop vormt de tegemoetkoming in de legeskosten voor een vergunning ten behoeve van een door de vrijwilligersorganisatie te organiseren evenement. Deze tegemoetkoming behoeft niet apart te worden aangevraagd en wordt aan vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven die aan de voorwaarden voldoen automatisch toegekend bij het verlenen van de vergunning.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 is niet van toepassing.

 • 2.

  Het aanvragen van faciliteiten dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit te gebeuren.

Artikel 8. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015, uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Faciliteiten worden slechts verstrekt tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Alle ter beschikking te stellen facilitaire voorzieningen in natura die voorkomen op de limitatieve lijst genoemd in artikel 5, lid 1 zijn hiertoe gekwantificeerd.

 • 3.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor facilitering en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de facilitering vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10. Overleg met organisatie

 • 1.

  Het college kan in overleg treden met de organisatie om tot overeenstemming te komen over:

  • a.

   de van die organisatie te verlangen activiteiten/prestaties;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2.

  De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen worden vastgelegd in een afspraken-en besluitenlijst.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Faciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015.

Lijst van faciliteiten die de gemeente Schinnen in het kader van de Faciliteitenregeling welzijn Schinnen 2015 in 2016 ter beschikking stelt aan vrijwilligersorganisaties.

Item

Waarde per stuk

10x Vlaggenmasten

11,= / dag

7x NL, 4x Limburgse of 3x Schinnense vlag

7,50/weekend

Diverse verkeersborden

3,75 / dag

7x BM-14 afzethek + c1 verkeersbord9,50 / dag

9.50 / dag

40x Dranghekken

1,50 / dag

30x Afvalbakken

5,= / dag

1x Verplaatsbare stroomkast

90,= per weekend

4x Marktkraam

35 / weekend

De materialen zijn beschikbaar voor zover de gemeente ze op dat moment zelf niet nodig heeft.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Degenen die gebruik maken van de materialen dragen zelf zorg voor het vervoer, halen en brengen.