Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Nadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016
CiteertitelNadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2.1.4. eerste lid onder a, artikel 2.2.2 eerste lid en artikel 2.2.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. Artikel 3.1 en artikel 5.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zederik 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-05-201501-01-2021nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad nr. 131263 31 december 2015

Z.10243/B&W.0718

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZEDERIK:

 

Overwegende

dat de werkgelegenheid in de thuiszorg, waaronder in deze wordt begrepen de huishoudelijke ondersteuning, onder druk staat vanwege een korting op de integratie-uitkering Wmo;

 

dat het kabinet een regeling voor een Huishoudelijke Hulp Toelage heeft ingesteld voor de jaren 2015 en 2016;

 

dat de Huishoudelijke Hulp Toelage tot doel heeft het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke ondersteuning, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden bij gecontracteerde zorgaanbieders;

 

dat het Ministerie van VWS het hiertoe door het college ingediende 'Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015-2016' heeft goedgekeurd;

 

dat met de Huishoudelijke Hulp Toelage extra uren huishoudelijke ondersteuning gerealiseerd dienen te worden in de vorm van zorg in natura ten opzichte van de situatie waarin er geen Huishoudelijke Hulp Toelage zou zijn. Bovendien dient sprake te zijn van een multipliereffect: de bijdrage vanuit de Huishoudelijke Hulp Toelage is aanvullend op een bijdrage die door de burger zelf wordt betaald;

 

dat op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zederik 2015 het college bevoegd is om nadere regels te stellen ten aanzien van in de verordening genoemde onderwerpen;

 

dat de Huishoudelijke Hulp Toelage is uitgewerkt in deze nadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016;

 

dat het Ministerie van VWS heeft besloten om de verruiming van de voorwaarden voor de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage ook voor 2016 te laten gelden;

 

dat deze verruiming inhoudt dat het gemeenten wordt toegestaan in 2016 de bijdrage voor cliënten te verlagen tot een minimum van € 7,50 per uur en de gemeentelijke bijdrage vanuit de Huishoudelijke Hulp Toelage te verhogen tot een maximum van € 15,00 per uur.

 

Gelet op

 

Artikel 2.1.4. eerste lid onder a, artikel 2.2.2 eerste lid en artikel 2.2.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

Artikel 3.1 en artikel 5.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zederik 2015;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de nadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016.

 

Artikel 1. Inhoud van de voorziening

De algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage Zederik (hierna: HHT) omvat het recht van cliënten die tot één van de in artikel 2 aangegeven doelgroepen behoren, huishoudelijke ondersteuning in natura in te kopen bij een zorgaanbieder, die door de gemeente is gecontracteerd. Een deel van de kostprijs wordt door de gemeente aan de zorgaanbieder vergoed vanuit de HHT. Dit houdt in dat de cliënt dus niet meer het volledige uurtarief voor huishoudelijke ondersteuning betaalt, maar voor een deel wordt gecompenseerd vanuit de HHT.

Artikel 2. Doelgroepen van de HHT

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de HHT.

Een inwoner van de gemeente die:

 • 1.

  Beschikt over een geldige indicatie voor de Wmo-maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO) of Hulp bij het Huishouden (HH) (hierna: Cliënt met indicatie); of

 • 2.

  Aangemerkt kan worden als mantelzorger en alszodanig is geregistreerd bij MEE, de lokale welzijnsorganisatie of de gemeente (in het Ondersteuningsplan) of voldoet aan de criteria uit de omschrijving van mantelzorg (hierna: Cliënt zijnde mantelzorger); of

 • 3.

  Een beperking heeft, maar niet beschikt over de Wmo-maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning of Hulp bij het Huishouden (hierna: Cliënt met beperking).

   

Toelichting:

 • 1.

  Dit betreft een inwoner met een geldige indicatie voor de Wmo-maatwerkvoorziening HO of HH, ongeacht de leveringsvorm van de HO of HH. Vanaf 2015 worden de Alfahulpcliënten ook aangemerkt als cliënten met PGB HO of HH.

 • 2.

  De aanvrager wordt aangemerkt als mantelzorger indien hij of zij als mantelzorger bekend is bij MEE of bij de lokale welzijnsstichting of bij de gemeente. In dat geval kan de mantelzorger een beroep doen op de HHT. Niet alle mantelzorgers zijn echter bekend bij MEE, de welzijnsstichting of de gemeente. De mantelzorger kan ook voor de HHT in aanmerking komen als zij voldoen aan de criteria uit de omschrijving van mantelzorg: mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Dit is in tegenstelling tot gebruikelijke zorg: normale dagelijkse zorg van gezinsleden of huisgenoten voor elkaar.

 • 3.

  Inwoners met een beperking, die niet worden gerekend tot de doelgroep 'Cliënt met indicatie', komen in aanmerking voor de HHT indien zij voldoen aan de criteria voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Dit betekent dus dat een cliënt met een andere Wmo-maatwerkvoorziening, zoals begeleiding, niet categorisch wordt uitgesloten van de HHT. Om te kunnen vaststellen of men voldoet aan criteria van een Wmo-maatwerkvoorziening dient hiernaar (verkort) onderzoek te worden gedaan.

Artikel 3. Tarieven Huishoudelijke Hulp Toelage

 • 1.

  Gebruikerstarieven (bijdragen) door cliënten te voldoen

  Voor 2015 en 2016 gelden voor de uitvoering van de HHT-regeling de onderstaande

  gebruikerstarieven, die de cliënt aan de zorgaanbieder dient te betalen:

  • a.

   € 7,50 per geleverd extra zorguur voor een cliënt met indicatie in 2015;

  • b.

   € 7,50 per geleverd extra zorguur voor een cliënt met indicatie in 2016;

  • c.

   € 10,00 per geleverd zorguur voor een cliënt zijnde mantelzorger in 2015 en 2016;

  • d.

   € 10,00 per geleverd zorguur voor een cliënt met beperking in 2015 en 2016.

    

   • ·

    De zorgaanbieder incasseert de gebruikerstarieven bij de cliënt.

   • ·

    Indien aanleiding bestaat voor een afwijkend gebruikerstarief voor 2016 bepaalt het college dit voor 15 november 2015, en na overleg met de zorgaanbieders.

     

 • 2.

  Tarieven zorgaanbieder

De kostprijs die de zorgaanbieder voor 2015 en 2016 hanteert voor een geleverd uur HO of HH vanuit de HHT, bedraagt € 22,50.

Dit tarief bestaat uit twee componenten, te weten een deel dat de zorgaanbieder bij de cliënt factureert en een deel dat de zorgaanbieder aan de gemeente factureert.

 

Voor 2015 en 2016 betekent dit dat de zorgaanbieder aan de gemeente factureert:

 • a.

  € 15,00 per geleverd zorguur voor een cliënt met indicatie in 2015;

 • b.

  € 15,00 per geleverd zorguur voor een cliënt met indicatie in 2016

 • b.

  € 12,50 per geleverd zorguur voor een cliënt zijnde mantelzorger in 2015 en 2016;

 • c.

  € 12,50 per geleverd zorguur voor een cliënt met beperking in 2015 en 2016.

Artikel 4. Maximaal in te zetten uren Huishoudelijke Hulp Toelage

Het gaat hier om extra of nieuwe uren te besteden aan HO of HH. De gemeente maximeert voor 2015 de uren voor de uitvoering van de HHT-regeling als volgt:

 • a.

  Maximaal vier (extra) uren per zorgperiode van vier weken voor een cliënt met indicatie;

 • b.

  Maximaal vier uur per zorgperiode van vier weken voor een cliënt zijnde mantelzorger;

 • c.

  Maximaal acht uur per zorgperiode van vier weken voor een cliënt met beperking.

   

  • ·

   Indien het maximaal in te zetten uren HHT niet wijzigt, blijven deze nadere regels ongewijzigd van toepassing in 2016.

Artikel 5. Werkwijze

 • a.

  Cliënt met indicatie:

  • o

   Het college stuurt deze cliënten een beschikking waarin aanspraak wordt verleend op de HHT. Deze beschikking is geldig tot uiterlijk 31 december 2015 of tot zoveel eerder als de beschikking op grond van artikel 6 of artikel 8 van deze nadere regels wordt ingetrokken. In de beschikking wordt uitleg gegeven over werkwijze, kosten en voorwaarden van de HHT. Voor 2016 worden nieuwe beschikkingen afgegeven.

  • o

   Cliënt kan op grond van deze beschikking besluiten extra uren HHT tot het maximum per zorgperiode in te kopen.

  • o

   De zorgaanbieder maakt afspraken met cliënt over de start en legt afspraken op hoofdlijnen vast.

  • o

   Zorgaanbieder factureert en incasseert het gebruikerstarief bij de cliënt en factureert het resterende deel van het tarief bij de gemeente binnen vier weken na afloop van iedere vierwekelijkse zorgperiode.

 • b.

  Cliënt zijnde mantelzorger en cliënt met beperking :

  • o

   Deze cliënten kunnen bij het Wmo-loket een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage HHT.

  • o

   De aanvrager verklaart dat hij/zij voldoet aan de criteria die gelden ten aanzien van de cliënt, zijnde mantelzorger of de cliënt met beperking.

  • o

   Het Wmo-loket voert een toegangstoets of verkort onderzoek uit en neemt vervolgens een besluit. Indien aanspraak wordt verleend op de HHT, is deze beschikking geldig tot uiterlijk 31 december 2015 of tot zoveel eerder als de beschikking op grond van artikel 6 of artikel 8 van deze nadere regels wordt ingetrokken. In de beschikking wordt uitleg gegeven over werkwijze, kosten en voorwaarden van de HHT. Voor 2016 worden nieuwe beschikkingen afgegeven.

  • o

   Cliënt kan op grond van een toekennende beschikking besluiten uren HHT tot het maximum per zorgperiode in te kopen.

  • o

   De zorgaanbieder maakt afspraken met cliënt over de start en legt afspraken op hoofdlijnen vast.

  • o

   Zorgaanbieder factureert en incasseert het gebruikerstarief bij de cliënt en factureert het resterende deel van het tarief bij de gemeente binnen vier weken na afloop van iedere vierwekelijkse zorgperiode.

 • c.

  Algemeen:

  • o

   Zorgaanbieder meldt bij de gemeente de start, het aantal uren over de volledig overeengekomen periode en eventueel eerdere stop van het gebruik door cliënt van de HHT.

Artikel 6. Aanvullende bepalingen

 • 1.

  De HHT wordt aan cliënten alleen toegekend in hele uren.

 • 2.

  De HHT wordt beëindigd als een cliënt niet meer voldoet aan gestelde voorwaarde(n), waaronder het voldoen van de gebruikerstarieven aan de zorgaanbieder, bij verhuizing buiten de gemeente en bij overlijden.

 • 3.

  De HHT mag enkel worden ingezet als algemene voorziening, zoals bedoeld in de Wmo, en niet als maatwerkvoorziening. Een combinatie van een maatwerkvoorziening HO of HH met een aanvulling vanuit de HHT is wel toegestaan.

 • 4.

  De HHT moet worden ingezet voor het werken in loondienst voor HO of HH, al dan niet in combinatie met persoonlijke dienstverlening (zoals wassen/strijken, boodschappen doen).

 • 5.

  De HHT mag niet worden ingezet voor het financieren van:

  • a.

   de gemeentelijke uitvoeringskosten,

  • b.

   de loonkostenstijging op basis van de afgesloten CAO VVT,

  • c.

   de scholing om het arbeidsmarktperspectief van HO/HH medewerkers te verbeteren,

  • d.

   de uitbouw van vrijwilligerswerk.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, dan wel in gevallen waarin toepassing van de nadere regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, ten gunste van de aanvrager afwijken van deze nadere regels.

Artikel 8. Eindigheid Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente heeft van het Ministerie van VWS een budget voor de uitvoering van de HHT gekregen. Hierbij geldt ‘op=op’. Indien het budget op dreigt te raken, zal de gemeente dit zo snel mogelijk bekend maken en na bekendmaking geen nieuwe aanvragen voor de HHT meer honoreren.

Tevens zullen reeds genomen beschikkingen met inachtneming van één zorgperiode van vier weken worden ingetrokken, in die zin dat dan de aanspraak op de HHT wordt beëindigd.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 mei 2015. De wijziging van de nadere regels treedt in werking de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze nadere regels inclusief wijzigingen eindigen op 31 december 2016.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Zederik 2015 en 2016.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Zederik op 19 mei 2015 en gewijzigd op 22 december 2015.

 

Het college van Zederik,

de secretaris, de burgemeester,

J.H. Koetsenruijter A.F. Bonthuis