Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Algemene Inkoopvoorwaarden en Bijzondere inkoopvoorwaarden voor dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene Inkoopvoorwaarden en Bijzondere inkoopvoorwaarden voor dienstverlening
CiteertitelAlgemene Inkoopvoorwaarden en Bijzondere inkoopvoorwaarden voor dienstverlening
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

21-05-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden en Bijzondere inkoopvoorwaarden voor dienstverlening

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

 

EN

 

BIJZONDERE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GGD IJSSELLAND 2015

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Opdrachtgever: GGD IJsselland in Zwolle.

 • 2.

  Leverancier: de wederpartij van de opdrachtgever.

 • 3.

  Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4.

  Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk wetboek.

 • 5.

  Overeenkomst: al hetgeen tussen de opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

 • 6.

  Levering: de door leverancier op basis van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te leveren goederen.

 • 7.

  Partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Nederlands recht is van toepassing.

 • 2.

  De wettelijke bepalingen van aanvullend recht zijn van toepassing, tenzij deze Inkoopvoorwaarden daarvan afwijken. In dat geval hebben de Inkoopvoorwaarden GGD IJsselland voorrang.

 • 3.

  De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerte aanvragen, orders, aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van goederen aan, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken voor de opdrachtgever, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

 • 4.

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 5.

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 6.

  De toepasselijkheid van de leverings- en verkoopvoorwaarden van de leverancier wordtuitdrukkelijk uitgesloten.

 • 7.

  De regeling van de ‘United Nations Convention on contracts for the International sale of goods’(het 'Weens Koopverdrag') is uitgesloten.

Artikel 3 Geldigheid aanbod

Een aanbod van een leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van negentig dagen na ontvangst door de opdrachtgever, tenzij de uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1.

  Er komt slechts een overeenkomst tot stand indien:

  • a.

   het dagelijks bestuur tot het aangaan van een overeenkomst heeft besloten, dan wel

  • b.

   een lid van het dagelijks bestuur of een ambtenaar krachtens een schriftelijk mandaat van het dagelijks bestuur (opgenomen in het delegatie- en mandaatbesluit dan wel in een specifiek besluit) daartoe heeft besloten.

 • 2.

  De opdrachtgever wordt bij de ondertekening dan wel de schriftelijke bevestiging vertegenwoordigd door de voorzitter dan wel door een lid van het dagelijks bestuur of een ambtenaar, daartoe bevoegd krachtens een volmacht van de voorzitter.

 • 3.

  De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een aanbod van de leverancier schriftelijk heeft bevestigd, dan wel door ondertekening van een daartoe opgestelde overeenkomst.

 • 4.

  In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan zal deze alsnog door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 • 5.

  Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

 • 6.

  Orders en wijzigingsorders dienen binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden door retournering van een door de wederpartij getekende kopie van order of wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. De opdrachtgever kan een order annuleren zolang er nog geen orderbevestiging is ontvangen.

 • 7.

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 8.

  Alle handelingen die de leverancier verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de leverancier.

Hoofdstuk 2 UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 5 Algemene verplichtingen leverancier

 • 1.

  De leverancier zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met de opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de leverancier.

 • 2.

  De leverancier zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De leverancier is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 3.

  Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever, kan de leverancier de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de overeenkomst voortvloeiende rechten of plichten overdragen aan derden.

 • 4.

  De leverancier garandeert ter zake van de overeenkomst dat de leverancier of personeel van leverancier of een met de leverancier verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingenop een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: prijsvorming, het afstemmen van offerten, en/of verdeling van werkzaamheden.

 • 5.

  De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen die verband houden met de overeenkomst en die de leverancier of de opdrachtgever krijgt opgelegd.

 • 6.

  De leverancier zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de opdrachtgever met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de leverancier, in acht nemen. Indien de leverancier genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de leverancier dit eerst voorleggen aan de opdrachtgever.

 • 7.

  De leverancier draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de leverancier en de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 8.

  Slechts voor zover de leverancier expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de opdrachtgever zal de leverancier optreden als gemachtigde van de opdrachtgever. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de leverancier.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking verplicht.

 • 2.

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 3.

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere partij en/of de voor die partij werkzame personen of door die partij ingeschakelde derden de overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 4.

  De leverancier is verplicht om op eerste verzoek van de opdrachtgever personeel van leverancier een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 • 1.

  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De leverancier draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de opdrachtgever. De leverancier zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 2.

  Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de leverancier daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de opdrachtgever of derden.

 • 3.

  De leverancier doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 4.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de leverancier geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de overeenkomst.

 • 5.

  De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan leverancier openbaar gemaakt werk. De leverancier erkent dit voorbehoud.

 • 6.

  De leverancier garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren alsmede de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 7.

  In het geval van aanspraken van derden zal de leverancier alles in het werk stellen om in overleg met de opdrachtgever te bewerkstelligen dat de opdrachtgever het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de vrijwaringverplichting van lid 6 geldt, zal de leverancier alle schade van de opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 8 Wijziging overeenkomst

 • 1.

  De opdrachtgever is bevoegd in overleg met de leverancier de omvang of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

 • 2.

  Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is leverancier verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na dekennisgeving van de verlangde wijziging,schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor deprijs en/of levertijd naar het oordeel van de opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 9 Uitrusting en materialen

 • 1.

  De leverancier zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken - niet van de opdrachtgever afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 2.

  De leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Aflevering

 • 1.

  Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de aflevering uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van het kantoor van opdrachtgever. De leverancier dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 2.

  De leverancier is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende leveringen, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende leveringen niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 3.

  De leverancier stelt de opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de leverancier zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

 • 4.

  De leverancier levert de goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 5.

  De leverancier is gehouden om alle bij de opdrachtgever behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 • 6.

  De leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde goederen na aflevering of voltooiing binnen de door de opdrachtgever bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 11 Keuring en controle

 • 1.

  De opdrachtgever kan de goederen keuren. Indien geen keuring plaatsvindt bij de leverancier, kan de opdrachtgever na aflevering controle van de goederen doen plaatsvinden op onder meer beschadiging, maat, hoeveelheid en gewicht.

 • 2.

  Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever de goederen voor de aflevering zal keuren bij de leverancier:

  • a.

   zal de leverancier de goederen op een zodanig tijdstip voor keuring gereed houden, dat zij met inachtneming van het onder b bepaalde voor het verstrijken van de afleveringstermijn kunnen worden gekeurd en zal hij dit tijdstip tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever meedelen;

  • b.

   zal de opdrachtgever, op straffe van verval van zijn bevoegdheid om bij de leverancier te keuren, met de keuring beginnen binnen twee weken na ontvangst van de onder a bedoelde mededeling of, indien dat later is, binnen twee weken nadat de zaken voor keuring gereed zijn en zal hij de keuring binnen twee weken voltooien;

  • c.

   zal de leverancier, zonder kosten voor de opdrachtgever, desverlangd een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van de opdrachtgever stellen;

  • d.

   geschiedt, indien de leverancier dat verlangt, de keuring in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige;

  • e.

   kan de opdrachtgever, indien hij de goederen afkeurt, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, eisen dat de leverancier onverwijld het ontbrekende of de herstelde of vervangende goederen voor keuring aanbiedt.

 • 3.

  Indien de leverancier tekortschiet in het verrichten van een handeling, waarmee hij aan een keuring of controle moet meewerken, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening. Indien de goederen op grond van lid 2 onder e worden gekeurd, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de leverancier.

 • 4.

  Indien bij een keuring de goederen beschadigd of verbruikt worden, heeft de leverancier ter zake geen aanspraken op de opdrachtgever indien de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, en heeft de opdrachtgever ter zake geen aanspraken op de leverancier indien de goederen worden goedgekeurd.

 • 5.

  Indien de opdrachtgever de goederen na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier de goederen binnen twee weken, nadat de opdrachtgever hem dit heeft meegedeeld, op eigen kosten bij de opdrachtgever afhalen. Indien de leverancier in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, mag de opdrachtgever, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, de goederen voor rekening van de leverancier bij hem doen afleveren.

Artikel 12 Verpakking en transport

 • 1.

  De leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden.

 • 2.

  De leverancier is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 3.

  De leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Verzekering en aansprakelijkheid

 • 1.

  De leverancier zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Op eerste verzoek van de opdrachtgever dient een kopie van de betreffende verzekeringspolis(sen) aan de opdrachtgever te worden overlegd.

 • 2.

  De leverancier vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de leverancier van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de leverancier.

 • 3.

  Leverancier is bij de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook.

 • 4.

  Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard ook en op welke wijze ontstaan of toegebracht aan de leverancier of aan de leverancier toebehorende goederen of bij hem in dienst zijnde personen of derden die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, een en ander behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever.

Artikel 14 Documentatie

 • 1.

  Alle zaken, tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, bestekken en instructies die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de leverancier heeft verstrekt, of welke de leverancier in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of heeft laten vervaardigen, blijven of worden eigendom van de opdrachtgever en maken onderdeel uit van de overeenkomst. De leverancier is verplicht deze zaken van duidelijke kenmerken te voorzien.

 • 2.

  De leverancier zal de in dit artikel genoemde zaken zo spoedig mogelijk dan wel uiterlijk bij de laatste overeengekomen levering aan de opdrachtgever terugzenden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen mag opschorten of de kosten van vervanging van de niet teruggezonden zaken in mindering kan brengen op de aan de wederpartij te verrichten betalingen.

Artikel 15 Nakoming

 • 1.

  Afgeleverde goederen beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezitten, die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

 • 2.

  Indien de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de opdrachtgever eisen dat de leverancier het ontbrekende aflevert of de goederen herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de leverancier.

 • 3.

  Indien de leverancier niet, nadat hij daartoe door de opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen redelijke termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 2, kan de opdrachtgever zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de aflevering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de leverancier verhalen.

 • 4.

  De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij de leverancier daarvan niet in kennis heeft gesteld binnen vier weken nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt. Indien echter de opdrachtgever de goederen keurt of controleert, moet de kennisgeving van tekortkomingen, die hij daarbij redelijkerwijs had behoren te ontdekken, geschieden binnen vier weken nadat de keuring of controle is voltooid.

 • 5.

  Lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van lasten en beperkingen die besloten liggen in een door de opdrachtgever verstrekt ontwerp, dat de leverancier in acht moet nemen. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier van aanspraken van derden ter zake.

 • 6.

  De vorige leden in dit artikel laten de andere rechten of vorderingen onverlet, die de opdrachtge- ver aan een tekortkoming kan ontlenen.

Artikel 16 Overgang van eigendom en risico

 • 1.

  De eigendom van de geleverde goederen gaat over op het moment van aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de opdrachtgever na acceptatie van de goederen door de opdrachtgever.

 • 2.

  Indien de opdrachtgever de goederen niet goedkeurt, geeft hij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

 • 3.

  Indien de opdrachtgever de goederen na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de goederen inroept, blijven zij voor risico van de leverancier.

Artikel 17 Toerekenbare tekortkoming

 • 1.

  Indien de leverancier toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de opdrachtgever een aangetekend schrijven verzenden aan de leverancier, alvorens gebruik te maken van de aan de opdrachtgever toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de leverancier direct in verzuim verkeert.

 • 2.

  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de leverancier in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 3.

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid verplicht tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Niet toerekenbare tekortkoming

De leverancier kan zich jegens de opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien de leverancier de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 19 Garantie

 • 1.

  De leverancier garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan hetgeen is overeengekomen gedurende minimaal vierentwintig maanden na levering c.q. gebruiksklare oplevering daarvan. Indien de goederen deel uitmaken van een groter object, bijvoorbeeld een gebouw of technische installatie, dan vangt de garantietermijn van vierentwintig maanden aan bij de oplevering van het grotere object, onverschillig door wie het overige gedeelte van het object is vervaardigd of geleverd.

 • 2.

  Afwijking van de garantietermijn zoals vermeld in lid 1, dient schriftelijk te worden vastgelegd.

 • 3.

  Alle aan herstel, opheffing van het gebrek en daaropvolgende ingebruikstelling van goederen of het grotere object verbonden kosten komen voor rekening van de leverancier.

 • 4.

  De opdrachtgever is gerechtigd, indien de leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn herstelt, opheft of wegneemt, het nodige op kosten van de leverancier uit te voeren of te doen uitvoeren. Leverancier zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

 • 5.

  Met betrekking tot vervangende of herstelde goederen vangt vanaf de levering c.q. de ingebruikstelling daarvan opnieuw een garantieperiode voor geleverde goederen van vierentwintig maanden aan.

 • 6.

  De leverancier garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na aflevering van de goederen, onderdelen van de goederen kunnen worden geleverd.

Artikel 20 Boete

 • 1.

  Onverminderd het recht van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en onverminderd het recht van de opdrachtgever tot ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst aan de leverancier een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de koopprijs van de gehele order.

 • 2.

  De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a)

   zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken die aan de overeenkomst beantwoorden.

  • b)

   zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

Hoofdstuk 3 FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 21 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 1.

  De overeengekomen prijs is vast en geldt voor levering “delivered duty paid ” (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), aan de opdrachtgever.

 • 2.

  De leverancier voert de overeenkomst uit tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in Euro’s.

 • 3.

  Niet redelijkerwijs in de overeenkomst inbegrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de opdrachtgever is toe te rekenen.

 • 4.

  Leverancier neemt meerwerk slechts in behandeling nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de opdrachtgever.

 • 5.

  Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 6.

  Prijswijzigingen treden 30 dagen na schriftelijk akkoord van opdrachtgever in werking.

Artikel 22 Facturering en betaling

 • 1.

  De leverancier is verplicht op de factuur de volgende gegevens te vermelden:

  • -

   naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN en BICgegevens, BTW-nummer, KVK nummer

  • -

   het door opdrachtgever verstrekte inkoopnummer en/of routecode

  • -

   het factuuradres van de leverancier

  • -

   het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW

  • -

   een specificatie van de kosten

  • -

   eventuele nadere eisen in overleg met de opdrachtgever.

 • 2.

  Bij niet-vermelding van één of meerdere van voornoemde gegevens is de opdrachtgever bevoegd de betalingsverplichting op te schorten totdat bedoelde gegevens zijn gemeld. Leverancier wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 • 3.

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen. Indien de levering niet beantwoordt aan de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 • 4.

  De opdrachtgever kan verlangen dat de leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de opdracht­gever acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van de leverancier zeker te stellen.

Artikel 23 Geschillen

 • 1.

  Indien zich na inwerkingtreding van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de inhoud van de overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg met het doel op basis van redelijkheid en billijkheid een regeling te treffen voor de ontstane situatie.

 • 2.

  Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van minnelijk overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk, aangetekend, verklaart.

Hoofdstuk 4 EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 24 Ontbinding

 • 1.

  Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

  • a.

   de leverancier een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • b.

   de zeggenschap van de leverancier bij een ander komt te liggen dan op het moment van het sluiten van de overeenkomst

  • c.

   ten aanzien van de leverancier faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • d.

   de leverancier fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt

  • e.

   door of vanwege de leverancier, enig voordeel is aangeboden of verschaft aan

  • f.

   de leverancier in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 • 2.

  Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 3.

  Ingeval van ontbinding door de opdrachtgever als bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan de leverancier voor de prestaties die niet door leverancier zijn verricht. Eventuele aan de leverancier verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de leverancier terug aan de opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop deze zijn betaald.

 • 4.

  Door de ontbinding worden de openstaande vorderingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 • 5.

  De leverancier verplicht zich op het eerste moment dat de opdrachtgever weet van een aanvraag van zijn faillissement of surseance van betaling hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan opdrachtgever. Ook bij verlening van surseance of faillietverklaring dient leverancier hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan opdrachtgever.

 • 6.

  Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij prijsverhogingen de overeenkomst te ontbinden.

 • 7.

  In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 is opdrachtgever nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. De leverancier is gehouden opdrachtgever te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die tengevolge van de ontbinding mochten ontstaan.

Artikel 25 Opzegging

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de overeenkomst.

Artikel 26 Vernietiging

Indien één van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Hoofdstuk 5 BIJZONDERE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING GGD IJSSELLAND

Artikel 27 Toepassing

Ter aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden gelden met uitdrukkelijke uitsluiting van soortgelijke verkoop of leveringsvoorwaarden van de leverancier onderstaande voorwaarden met betrekking tot dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. Deze bijzondere inkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tot aanneming van werk.

Artikel 28 Algemeen

 • 1.

  Onder dienstverlening zijn alle voorkomende werkzaamheden en diensten begrepen die door de opdrachtgever aan de leverancier zijn opgedragen al dan niet met gelijktijdige medelevering van zaken en ongeacht de vorm (aanbesteding, regie, enz.) waarin de opdracht is verstrekt.

 • 2.

  Dienstverlening dient nauwkeurig en door ter zake deskundigen alsmede vakbekwaam personeel te geschieden onder behoorlijke leiding en toezicht van de leverancier.

 • 3.

  Het personeel van de leverancier dient zich te houden aan de instructies die de opdrachtgever nodig oordeelt in verband met de orde of de geregelde gang van werkzaamheden.

 • 4.

  Voor zover de leverancier vóóraf schriftelijk van de opdrachtgever toestemming heeft verkregen om een of meer onderaannemers in te schakelen, geldt alles wat in deze voorwaarden is bepaald, in dezelfde mate voor die betreffende onderaannemers en hun personeelsleden.

 • 5.

  Aan personen, ingezet door de leverancier, kan de opdrachtgever de toegang tot de terreinen van de opdrachtgever, mits gemotiveerd, ontzeggen, in welk geval de leverancier onverwijld ander personeel moet inschakelen.

Artikel 29 Veiligheid

De leverancier is verplicht de wettelijke (arbo) bepalingen en voorschriften op te volgen, zonder dat hierdoor voor de opdrachtgever kosten optreden.

Artikel 30 Werkomvang en controle

 • 1.

  Bij dienstverlening op basis van uurtarieven of eenheden moeten de weekstaten met werktijden c.q. eenheden door de opdrachtgever worden afgetekend en dient een kopie aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Niet voor akkoord getekende uren c.q. eenheden worden niet vergoed.

 • 2.

  Diensten die buiten de verstrekte opdracht door de leverancier wordt uitgevoerd, worden door de opdrachtgever slechts dan betaald indien voor het (meer)werk alsnog een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht wordt verstrekt. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.

Artikel 31 Wet Ketenaansprakelijkheid

 • 1.

  Facturen betrekking hebbende op dienstverlening dienen vergezeld te worden respectievelijk dienen te verwijzen naar een werkstaat waaruit blijkt welke personen op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor het werk zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en BSN-nummer. Voorts dient de leverancier te verklaren dat genoemde personen op het moment van werkuitvoering bij hem in loondienst waren.

 • 2.

  De opdrachtgever heeft het recht te controleren of terzake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de leverancier voortvloeien uit wettelijke bepalingen. De opdrachtgever kan bij de leverancier inzage verlangen in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting terzake van het werk.

 • 3.

  Als de leverancier de levering of het werk na verkregen toestemming, bedoeld in artikel 5, lid 3, van de algemene inkoopvoorwaarden opdraagt aan een onderaannemer dient hij hiervoor een schriftelijk contract op te stellen, waarop de voorwaarden zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en leverancier van toepassing zijn.

 • 4.

  In geval van onderaanneming dient de leverancier te bedingen dat de onderaannemer wekelijks ten genoege van de leverancier gegevens verstrekt waaruit blijkt welke personen in dienst van de onderaannemer op het betreffende project werkzaam zijn en dat door de onderaannemer(s) ten aanzien van de inhoudingen en afdrachten van premies en loonbelasting aan hun verplichtingen is voldaan.

 • 5.

  Op eerste verzoek van de opdrachtgever overlegt de leverancier een recente “verklaring omtrent betalingsgedrag” welke inzicht verschaft in de betaling van premies en loonbelasting door de leverancier en/of zijn onderaannemer(s) aan bedrijfsvereniging en fiscus.

Artikel 32 Betaling

 • 1.

  De opdrachtgever zal slechts betalen zodra de levering, werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de leverancier naar genoegen is opgeleverd, en nadat de leverancier desgevraagd heeft aangetoond dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende deel al heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft betaald.

 • 2.

  De opdrachtgever heeft steeds het recht het door de leverancier terzake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing, waarvoor de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van genoemde Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien met de leverancier een bepaald percentage is overeengekomen, dat van het kostenbestanddeel door de opdrachtgever op de G-rekening zal worden gestort, is de opdrachtgever gerechtigd dit percentage te wijzigen indien mocht blijken dat het overeengekomen percentage als bedoeld niet overeenstemt met het door de leverancierj werkelijk verschuldigde percentage sociale verzekeringen en loonheffing.

 • 3.

  Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen en loonheffing van de (onder)aannemingssom in te houden, en namens de leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger van de directe belastingen te voldoen. In het geval als bedoeld in het voorgaande lid en onderhavig lid is de opdrachtgever door betaling hiervan jegens leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 33 Hulpmiddelen

 • 1.

  Voor zover niet anders bepaald, dient de leverancier zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde middelen van deugdelijke kwaliteit zoals persoonlijke veiligheids- en uitrustingsmiddelen, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers, e.d.. Indien van toepassing geldt dit ook voor het aanvragen en bekostigen van benodigde vergunningen.

 • 2.

  Indien de leverancier, nadat de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven, bij wijze van uitzondering gebruik kan maken van hulpmiddelen, gereedschappen e.d. toebehorende aan de opdrachtgever of aan derden, dan is het gebruik voor risico van leverancier en is leverancier aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik ontstaat.

Artikel 34 Voorzieningen

 • 1.

  Het is de leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan van de terreinen, magazijnen, werkplaatsen, was- en kleedlokalen, toiletten en kantines van de opdrachtgever gebruik te maken.

 • 2.

  Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtgever doelmatig is, kan de opdrachtgever de leverancier op een centraal punt, onder de bij de opdrachtgever gebruikelijke voorwaarden, voor rekening van de leverancier elektriciteit voor werkzaamheden beschikbaar stellen.

 • 3.

  Indien bij de opdrachtverlening is overeengekomen dat de leverancier zorg draagt voor een bouwkeet en een eventuele opslagkeet voor goederen en gereedschappen c.q. een keet met sanitaire voorzieningen dan geldt het bepaalde in artikel 29 aangaande het onderwerp “veiligheid” in gelijke mate binnen bedoelde keten. De opstellingsplaats van keten wordt door de opdrachtgever aangegeven.

 • 4.

  Tenzij anders overeengekomen zijn alle voorzieningen voor deze keten alsook de kosten van het gebruik hiervan (elektriciteit, telefoon, water enz.) voor rekening van de leverancier.

Artikel 35 Montage

 • 1.

  Tenzij anders overeengekomen inde overeenkomst bevat montage ook het interne transport van de te monteren delen en de vereiste hulpmiddelen naar de opstellingsplaats.

 • 2.

  Indien de montage tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs wordt uitgevoerd omvat deze prijs alle door de leverancier te maken kosten om te komen tot een bedrijfsvaardige opstelling van de betreffende zaken met inbegrip van de reis- en verblijfskosten van montagepersoneel, kosten van werktuigen en andere middelen nodig voor de montage.

 • 3.

  Aan het einde van de montage dienen alle apparaten, installaties of onderdelen daarvan volledig in de toestand gebracht te worden als voor de bedrijfsvoering vereist is. In dit verband wordt speciaal gewezen op verbindingen tijdens de montage gemaakt zoals lasnaden, boutverbindingen, e.d.

Artikel 36 Diversen

 • 1.

  De werktijden van het personeel van de leverancier (dagelijkse werktijden, ADV- en of verlofdagen) moeten in voldoende mate aansluiten bij de werktijden van het bij de uitvoering betrokken personeel van de opdrachtgever.

 • 2.

  De uitvoering van de werkzaamheden waarvan de leverancier, de opdrachtgever of derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met de opdrachtgever besproken te worden.

 • 3.

  De leverancier is verplicht toe te laten dat op of in de nabijheid van de plaats waar de leverancier werkzaam is, door de opdrachtgever of derden aan wie de opdrachtgever daartoe opdracht verleent, eveneens werkzaamheden worden verricht.

 • 4.

  Wanneer de bedrijfsomstandigheden dit vorderen moet de leverancier op verzoek van de opdrachtgever zijn werkzaamheden onderbreken. Omtrent de consequenties van hierdoor eventueel optredende kostenverhogingen alsmede wijzigingen in doorlooptijd zal zo mogelijk vooraf overleg plaatsvinden.

 • 5.

  Indien de opdrachtgever van oordeel is dat met het voorhanden zijnde personeel en de voorhanden zijnde hulpmiddelen de overeengekomen termijnen in redelijkheid niet aangehouden kunnen worden, dan kan de opdrachtgever uitbreiding van personeel, invoering van meer ploegen dan wel weekend-werk of andere maatregelen verlangen. De leverancier dient zo snel mogelijk aan een dergelijk verlangen te voldoen en kan hieraan geen recht op extra betaling ontlenen.

 • 6.

  Het opslaan van goederen, installaties, hulpwerktuigen e.d. op de terreinen of in de gebouwen van de opdrachtgever, kan slechts plaatsvinden nadat hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleend en een plaats voor de opslag is aangewezen.

 • 7.

  Gedurende de periode dat de leverancier werkzaam is, dient deze ten genoegen van de opdrachtgever te zorgen voor het schoonhouden van het hem toegewezen gedeelte van het terrein en gebouwen.

 • 8.

  Het afvoeren van gereedschappen, andere hulpmiddelen, restmaterialen en dergelijke kan alleen plaatsvinden nadat de opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om op de afvoer controle uit te oefenen.