Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

MANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO (DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO (DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID)
CiteertitelMANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO (DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID)
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

19-03-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO (DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID)

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland

 

gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op [datum] tot verlening van mandaat aan de directeur Publieke Gezondheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en het verrichten van alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente alsmede het besluit maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de teammanager Centrale Toegang tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en het verrichten van alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente alsmede het besluit maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente;

   

 • 2.

  dat onder het verleende mandaat vallen:

  • -

   het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (in casu het bepalen van toegang tot een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen);

  • -

   het beslissen op aanvragen voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget en de hoogte van dit persoonsgebonden budget;

  • -

   het herzien of intrekken van de beslissing op een aanvraag om een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • -

   het nemen en verrichten van alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en -beslissingen, alsmede het besluiten tot het niet behandelen van aanvragen;

    

 • 3.

  dat het verleende mandaat ook de bevoegdheid omvat tot ondertekening van krachtens het mandaat genomen besluiten;

   

 • 4.

  dat besluiten die krachtens het verleende mandaat worden ondertekend met ‘namens het college van burgemeester en wethouders van [gemeente]’ gevolgd door ‘teammanager Centrale Toegang, A. Bosman’;

   

 • 5.

  bij afwezigheid of verhindering van de teammanager Centrale Toegang gaat het mandaat over op de afdelingsmanager OGGZ/MZ;

   

 • 6.

  indien de uitoefening van het verleende mandaat de persoon, de functie of enig andere belang van de teammanager Centrale Toegang zelf betreft, gaat het mandaat over op de afdelingsmanager OGGZ/MZ.

Aldus besloten op 19 maart 2015.

De directeur Publieke Gezondheid,

drs. Nicolette A.M. Rigter