Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

MANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO 2015 (DAGELIJKS BESTUUR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO 2015 (DAGELIJKS BESTUUR)
CiteertitelMANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO 2015 (DAGELIJKS BESTUUR)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

19-03-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN WMO 2015 (DAGELIJKS BESTUUR)

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland,

 

gelet op de Dienstverleningsovereenkomst die is gesloten tussen de centrumgemeente Zwolle en GGD IJsselland met betrekking tot mandatering aan GGD IJsselland van de bevoegdheid:

 • 1.

  te beslissen op aanvragen voor maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet maat-schappelijke ondersteuning 2015 die betrekking hebben op beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door aanbieders van maatschappelijke opvang en op maat-schappelijke opvang;

 • 2.

  te beslissen over bezwaarschriften tegen beschikkingen die genomen zijn op grond van aanvragen voor de maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die betrekking hebben op beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door aanbieders van maatschappelijke opvang en op maatschappelijke opvang;

 

gelet op het feit dat de gemeente Zwolle de centrumgemeente functie vervult voor de gemeenten in de (sub)regio IJssel-Vecht en dat naast de gemeente Zwolle van deze (sub)regio de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Steenwijkerland, Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Hattem deel uit maken;

 

gelet op de mandatering van de bevoegdheden door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de (sub)regio IJssel-Vecht aan het dagelijks bestuur van GGD IJsselland met bij de mandatering van de eerste bevoegdheid de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat;

 

gelet op de instemming met de mandatering van de bevoegdheden door het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op 29 januari 2015;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de directeur Publieke Gezondheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en het verrichten van alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verstrekking  van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente alsmede het besluit maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente;

   

 • 2.

  dat onder het verleende mandaat vallen:

  • -

   het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke

  • -

   opvang en beschermd wonen (in casu het bepalen van toegang tot een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen);

  • -

   het beslissen op aanvragen voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget en de hoogte van dit persoonsgebonden budget;

  • -

   het herzien of intrekken van de beslissing op een aanvraag om een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • -

   het nemen en verrichten van alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en -beslissingen, alsmede het besluiten tot het niet behandelen van aanvragen;

    

 • 3.

  dat het verleende mandaat ook de bevoegdheid omvat tot ondertekening van krachtens het mandaat genomen besluiten;

   

 • 4.

  de directeur publieke gezondheid toestemming te geven tot het verlenen van ondermandaat.

Aldus besloten op 19 maart 2015

Het dagelijks bestuur,

E.W. Anker, voorzitter, N.A.M. Rigter, secretaris