Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels voor het instellen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het instellen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
CiteertitelBeleidsregels voor het instellen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2015nieuwe regeling

18-11-2003

Gemeenteblad 2015, 128922

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het instellen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

 

 

Beleidsregels voor het instellen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Beleidsregels zijn van belang omdat de parkeerdruk in woonwijken dermate hoog is dat de gemeente een weloverwogen keuze moet maken of toekenning van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats redelijk is in relatie tot andere belangen. Beleidsregels zijn bovendien van belang voor mensen met een handicap die gebruik maken van een auto of een gehandicaptenvoertuig. Het doel is de bruikbaarheid van parkeervoorzieningen verbeteren voor mensen met een handicap.

Mensen met een handicap hebben weinig aan een eigen auto of een gehandicaptenvoertuig, als ze die niet kunnen parkeren vlak bij waar ze wezen moeten: voor de eigen woning, bij het werk of bij openbare voorzieningen zoals winkelcentra, ziekenhuizen, stadskantoren of culturele voorzieningen. Gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen maken dat mogelijk.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • a.

  Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze worden aangegeven door een blauw bordje met een witte P en een wit rolstoelsymbooltje. In de bestrating wordt een tegel aangebracht met een rolstoelsymbool. Alleen mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren. Anderen mogen hier niet parkeren.

 • b.

  Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Meestal gaat het om een gereserveerde parkeerplaats bij het woonhuis. Onder het blauwe bordje met het rolstoelsymbool wordt een wit onderbord met het kenteken aangebracht. Alleen een auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan. Anderen mogen hier niet parkeren.

 • c.

  Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding. Meestal gaat het om een gereserveerde parkeerplaats bij de werkplek, bij een school of op andere plaatsen waar men op geregelde tijden komt. Er wordt in dat geval onder het blauwe bord en het kenteken nòg een wit bordje aangebracht, met een aanduiding van dagen en tijden. Binnen de aangegeven uren mag alleen de houder van het voertuig hier parkeren, uiteraard in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Op andere uren is het een gewone parkeerplaats voor iedereen.

 

Gehandicaptenparkeerkaarten

De gehandicaptenparkeerkaart wordt onderscheiden in vier soorten:

 • 1.

  Voor een (gehandicapte) bestuurder (met een rijbewijs);

 • 2.

  Voor een (gehandicapte) passagier;

 • 3.

  Een gecombineerde kaart voor bestuurder/passagier;

 • 4.

  Voor personen verblijvende in een AWBZ-instelling (zo’n kaart wordt verleend aan de directeur van de instelling en wel voor de vervoermiddelen waarmee bewoners van die instelling worden vervoerd).

   

Criteria om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Bij het beoordelen van verzoeken tot aanwijzing van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gelden de volgende criteria:

 • a.

  De aanvrager moet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een bestuurderskaart en een passagierskaart. Alleen personen in het bezit van een bestuurderskaart komen in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats omdat bij personen met een passagierskaart de chauffeur zijn voertuig kan voorrijden voor het laten in- en uitstappen van zijn gehandicapte passagier;

 • b.

  De aanvrager moet de beschikking hebben over een voertuig;

 • c.

  De aanvrager moet van het voertuig (een kopie van) het kentekenbewijs kunnen overleggen.

 • d.

  De mogelijkheid voor de aanvrager om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien, zoals bijvoorbeeld op eigen terrein, in een parkeergarage e.d. De aanvrager mag geen garage of oprit tot zijn beschikking hebben, tenzij het niet mogelijk is om vanwege noodzakelijk rolstoelgebruik in en uit het voertuig te stappen als deze in de (te smalle) garage of oprit staat;

 • e.

  De parkeerdruk in de directe omgeving van de locatie waar de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zou moeten worden gerealiseerd: bij een hoge parkeerdruk wordt er in principe geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld, omdat bij afwezigheid van het voertuig de parkeerplaats leeg staat. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats kan hier een oplossing bieden;

 • f.

  De verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer mogen niet in het geding zijn.

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het college van deze criteria afwijken.

 

Als de aanvrager niet meer op het betreffende adres woonachtig/werkzaam is, komt de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te vervallen.

 

Het beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart kan in een aantal situaties geen voorwaarde zijn om tot aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats over te gaan. Bijvoorbeeld als een persoon wel in staat is om zich over een afstand van meer dan 100 meter, maar niet van bijvoorbeeld 300 meter te voet voort te bewegen. Wanneer in zo’n geval binnen een straal van 300 meter van de woning van die persoon doorgaans geen parkeergelegenheid te vinden is vanwege de grote parkeerdruk, zou voor hem een gereserveerde parkeerplaats kunnen worden aangewezen.

 

Op grond van artikel 29 BABW kunnen de kosten die voortvloeien uit de plaatsing van het verkeersbord waarmee een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangewezen worden verhaald op degene ten behoeve van wie het bord is geplaatst. Vooralsnog zal er geen doorberekening van het verkeersbord (E6) plaatsvinden.

Wel zal de gemeente Raalte de kosten van het onderbord (met daarop het kenteken) doorberekenen zodra het onderbord voor de derde keer in twee jaar vervangen moet worden. Na de doorberekening van de kosten gaat een nieuwe termijn in.

 

Regelingen die van toepassing zijn op gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • -

  Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 • -

  Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

 • -

  Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).