Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp  gemeente Zederik 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp  gemeente Zederik 2016
CiteertitelNadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201626-10-2018nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad nr. 130803 30 december 2015

Z.7519/INT.13762

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp  gemeente Zederik 2016

 

 

Inleiding

In de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid staan de verplichtingen van de gemeente als gevolg van de invoering van de Jeugdwet. In de Verordening jeugdhulp Zuid-Holland Zuid is bij meerdere artikelen vastgelegd dat het college nadere regels mag of kan vaststellen.

Daarnaast heeft het college Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp vastgesteld.

Het college van de gemeente kan nadere regels over de volgende onderwerpen vaststellen:

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp, lid 3

Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de jeugdhulpvoorzieningen als bedoeld in het eerste en tweede lid en de uitwerking daarvan.

Artikel 8 Indienen aanvraag, lid 4

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening.

Artikel 9 Regels voor pgb, lid 3

Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt vastgesteld.

Artikel 9 Regels voor pgb, lid 4

Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk

Artikel 15 Inspraak en medezeggenschap, lid 4.

Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid.

Hieronder wordt uitgewerkt welke algemeen verbindende regels het college stelt aan bovengenoemde artikelen.

Hoofdstuk 1. Uitwerking van de jeugdhulpvoorzieningen

Artikel 1. Verschijningsvorm van jeugdhulpvoorzieningen

De algemene en individuele voorzieningen van artikel 2 van de Verordening Jeugdhulp kunnen zo nodig aan een jeugdige en zijn ouders worden geboden in samengestelde arrangementen en/of zorgprofielen.

Artikel 2. Vervoersvoorziening

 • 1.

  Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt aan de jeugdige, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet.

 • 2.

  Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt ten behoeve van het vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp plaatsvindt.

 • 3.

  Voor het indienen van een aanvraag voor de vervoersvoorziening dient te worden voldaan aan de voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

 • 4.

  Voor uitvoering van de vervoersvoorziening moet een taxivervoerder voldoen aan de gestelde kwaliteits- en vergunningseisen zoals opgenomen in de Wet op personenvervoer 2000.

Hoofdstuk 2. Indienen aanvraag

Artikel 3. Voorwaarden voor toekenning

Het college kent een individuele voorziening uitsluitend toe indien in het verslag of het actieplan zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening Jeugdhulp van deze gemeente of na verwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist wordt vastgesteld dat de jeugdige:

 • 1.

  een hulpvraag heeft voor een vorm van jeugdhulp uit de Jeugdwet, beschreven in artikel 1.1. bij de begripsbepaling jeugdhulp, 2o en 3o lid, die de gebruikelijke zorg overstijgt;

 • 2.

  op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving geen oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden;

 • 3.

  geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van een andere voorziening, of;

 • 4.

  geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van een algemene voorziening.

Artikel 4. Overgangsperiode

Als tijdens het gesprek zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening jeugdhulp van deze gemeente blijkt dat sprake is van een vermindering van het aantal te verlenen eenheden jeugdhulp ten opzichte van de lopende beschikking voor deze jeugdige, kan eenmalig een overgangsperiode van maximaal 12 weken middels een beschikking worden verleend. Voor de overgangsperiode wordt maximaal het aantal eenheden toegekend, die in de laatst afgegeven beschikking voor een gelijke periode was toegekend.

Artikel 5. Second opinion

In de gezondheidszorg bestaat de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen als men wil weten wat de mening is van een andere dan de eigen hulpverlener over een bepaalde hulpvraag. De gemeente wil benadrukken dat een dergelijke second opinion ook mogelijk is bij aanvragen voor jeugdhulp. Hiervoor kunnen cliënten een second opinion aanvragen bij een medewerker van het jeugdteam, anders dan de behandelend medewerker. Ook is een second opinion mogelijk bij het Diagnostisch Adviesnetwerk (DAN).

Artikel 6. Levering van een individuele voorziening in de vorm van een PGB

In aanvulling op artikel 8.1.1 lid 4 van de Jeugdwet en artikel 8 lid 4 van de Verordening Jeugdhulp verstrekt het college alleen een individuele voorziening in de vorm van een PGB:

 • 1.

  als de jeugdige of zijn ouders, al dan niet met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, gezinsvoogd, mentor of gemachtigde, in staat zijn de aan een PGB verbonden taken zoals verbonden aan het actieplan, op verantwoorde wijze uit te voeren;

 • 2.

  als de jeugdige of zijn ouders overtuigend kunnen motiveren waarom zij de individuele voorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend achten;

 • 3.

  als naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die de jeugdige of zijn ouders willen betrekken van een aanbieder of een persoon die behoort tot het sociale netwerk, van goede kwaliteit, zoals is gesteld in artikel 6. van de Beleidsregels voor jeugdhulpaanbieders of artikel 14. van de Nadere regels voor het sociaal netwerk en is en bijdraagt aan het beoogde resultaat;

 • 4.

  indien de jeugdige voor de gevraagde jeugdhulp bij de betreffende jeugdhulpaanbieder niet reeds Zorg in Natura ontvangt;

 • 5.

  indien het PGB voor ten hoogste maximaal 26 weken per kalenderjaar wordt ingezet voor betaling van jeugdhulp geleverd en/of genoten buiten Nederland;

 • 6.

  er geen sprake is van een vorm van hulp, zorg of ondersteuning zoals opgenomen in het ‘uitsluitingenoverzicht PGB jeugdhulp Zuid-Holland Zuid’ welke als bijlage is toegevoegd;

 • 7.

  als de individuele voorziening in de vorm van een PGB niet wordt aangevraagd met een ingangsdatum in het verleden.

Artikel 7. Gebruik zorgovereenkomst

De jeugdige of zijn ouders zijn verplicht tot het gebruik van de zorgovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank voor het vastleggen van afspraken over de te leveren jeugdhulp in het kader van het PGB.

Hoofdstuk 3. De wijze waarop de hoogte van het PGB wordt vastgesteld

Artikel 8. Begroting met betrekking tot de besteding van het PGB

Het college stelt de hoogte van het PGB vast op basis van het door de jeugdige of zijn ouders ondertekende actieplan in de zin van artikel 7 lid 3 van de Verordening, waarin tevens een begroting is opgenomen met betrekking tot de concrete invulling van de besteding van dat PGB. Naast de prijs voor de individuele voorziening en het aantal af te nemen eenheden wordt ook het beoogde resultaat van de ondersteuning vermeld.

Artikel 9. De hoogte van het PGB

 • 1.

  De hoogte van het PGB wordt vastgesteld per individuele voorziening.

 • 2.

  De hoogte van het PGB wordt vastgesteld op basis van maximaal 100% van het totaal aantal eenheden (uren, dagdelen, trajecten, etc.) dat in de verleende periode van de betreffende individuele voorziening gebruik gemaakt gaat worden.

 • 3.

  De hoogte van het PGB per eenheid bedraagt maximaal 100% van het laagste tarief per eenheid jeugdhulp zoals gehanteerd in de geldende raamovereenkomst Zuid-Holland Zuid ten tijde van het afgeven van de beschikking. Tenzij er sprake is van de inzet van het sociaal netwerk als benoemd in artikel 12 en 13 van de Nadere regels.

 • 4.

  Aan het PGB wordt geen bedrag toegevoegd welke niet terug te leiden is tot de inzet van een individuele voorziening.

Artikel 10. Vervoer in combinatie met een PGB

Voor het vaststellen van een voorziening voor vervoer conform Artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet in samenhang met een PGB wordt hoofdstuk 3 Regels voor de vervoersvoorziening van de Beleidsregels gehanteerd.

Artikel 11. Bijstorting kosten

Indien de kosten voor een individuele voorziening hoger uitvallen dan de hoogte van het PGB welke voortvloeit uit artikel 8, dan wordt het PGB slechts verleend indien de jeugdige of zijn ouders aangeven deze extra kosten zelf te zullen bekostigen. Dit wordt vastgelegd in het actieplan of gespreksverslag.

Hoofdstuk 4. De voorwaarden waaronder jeugdhulp met een PGB kan worden betrokken bij een persoon uit het sociale netwerk

Artikel 12. Sociaal netwerk

Onder personen van het sociaal netwerk wordt verstaan:

 • 1.

  familieleden van de jeugdige en zijn ouders tot en met bloed- en/of aanverwantschap in de derde graad;

 • 2.

  andere betrokkenen bij het gezin, niet zijnde een jeugdhulpverlener als genoemd in de Jeugdwet, zoals vrienden, buren, studenten, collega’s.

Artikel 13. Inzet van het sociaal netwerk

Het college kent een PGB ten behoeve van de inzet van het sociale netwerk alleen toe voor een individuele voorziening jeugdhulp, voortvloeiend uit artikel 1.1 bij de begripsbepaling jeugdhulp, 2o en 3o lid van de Jeugdwet.

Artikel 14. Eisen aan het sociaal netwerk

Het betrekken van jeugdhulp voor individuele voorziening van personen uit het sociale netwerk mag uitsluitend indien zij:

 • 1.

  meerderjarig zijn;

 • 2.

  veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg verlenen, die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder;

 • 3.

  geen voorbehouden handelingen verrichten of handelingen die op norm van de verantwoorde werktoedeling aan een geregistreerde professional zijn voorbehouden;

 • 4.

  bij de ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders zelf niet overbelast raken;

 • 5.

  het tarief à maximaal 20 euro per eenheid ontvangen, in aansluiting op artikel 9 lid 2 van de Nadere regels;

 • 6.

  op het tarief voor het sociaal netwerk vindt door het college een mogelijke aanpassing plaats overeenkomstig de prijsontwikkelingen van het consumentenprijsindex-cijfer (CPI) ‘alle huishoudens’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aan de hand van deze consumentenprijsindex wordt jaarlijks een indexeringspercentrage berekend, waarbij het gemiddelde percentage geldt over een periode van de 12 maanden vanaf oktober van het voorliggende jaar tot oktober van het huidige jaar;

 • 7.

  verklaren het PGB niet te zullen gebruiken voor de betaling van tussenpersonen of belangenbehartigers;

 • 8.

  aantonen daadwerkelijk in staat te zijn de zorg in het kader van het PGB te verlenen;

 • 9.

  op geen enkele wijze druk op de ontvanger van het PGB hebben uitgeoefend bij diens besluitvorming.

Hoofdstuk 5. Inspraak en medezeggenschap

Artikel 15. Inspraak en medezeggenschap cliënten

Het college stelt cliënten, ingezetenen en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik van 3 november 2015.

 

Het college van Zederik,

de voorzitter, de secretaris,

Coert. J.J. van Ee, J.H. Koetsenruijter

Bijlage Uitsluitingenlijst PGB Zuid-Holland Zuid

Algemene informatie

Dit is de uitsluitingenlijst persoonsgebonden budget jeugdhulp (PGB) zoals deze door de regio Zuid-Holland Zuid wordt gehanteerd.

Deze lijst ondersteunt jeugdigen, ouders en professionals bij de beoordeling van de aanvraag voor een persoonsgebonden budget. De soorten hulp, zorg en ondersteuning die op deze lijst staan, komen zeker niet in aanmerking voor een aanvraag voor een persoonsgebonden budget. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet per definitie dat deze vorm van hulp, zorg of ondersteuning kan worden aangevraagd. De eindverantwoordelijkheid voor het toekennen of afwijzen van uw aanvraag ligt bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ namens de gemeente. De beslissing over het toekennen of afwijzen wordt vastgelegd in een beschikking, die aan de jeugdige en zijn ouders wordt verstuurd.

Afkortingenlijst

AV Zvw - Aanvullende verzekering Zorgverzekeringswet

BV Zvw - Basisverzekering Zorgverzekeringswet

Wlz - Wet langdurige zorg

Pgb - Persoonsgebonden budget

Wk - Wet kinderopvang

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

ZiN - Zorg in natura

Legenda

Omschrijving - onderwerp wat wordt toegelicht

Vergoeding uit persoonsgebonden budget - in principe geen vergoeding, tenzij

Voorwaarden - de voorwaarden staan vermeld waaronder

deze hulp, zorg of ondersteuning toch mag worden aangevraagd.

Extra informatie - een toelichting op het onderwerp

Andere of algemene voorziening - toelichting welke andere of algemene

voorziening kan worden benut op het gebied

van zorg, onderwijs, maatschappelijke

ondersteuning of werk en inkomen, anders

dan in het kader van een individuele voorziening voortvloeiend uit de Jeugdwet. Een andere of algemene voorziening komt niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget onder de

Jeugdwet.

Omschrijving

Vergoeding uit

PGB?

Nee of

Nee, tenzij

Voorwaarden

Extra informatie

Andere voor -ziening

Acupunctuur

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Mogelijk aanvullende zorgverzekering. informeer bij uw zorgverzekeraar

Administratie, overnemen van

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Alarmsysteem

Nee

 

 

 

Au pair

Nee, tenzij

Het jeugdteam heeft vastgesteld dat er sprake is van jeugdhulp, individuele begeleiding onder de noemer sociaal netwerk.

De au pair is voldoende kundig.

De au pair spreekt Nederlands i.v.m. begeleiding kind

Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit die participeert in een cultureel uitwisselingsprogramma. De hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling en de overige werkzaamheden zijn nevenactiviteiten waarbij niet concreet is geregeld welke werkzaamheden een au pair wel of niet mag doen. Het is daardoor mogelijk dat een au pair bv. een kind met een verstandelijke beperking begeleidt. U moet wel rekening houden met bepaalde fiscale aspecten. De SVB kan u hierover informeren. (www.svb.nl)

 

Begeleiding bij regulier onderwijs

Nee, tenzij

Door het jeugdteam is vastgesteld dat er sprake is van een individuele voorziening jeugdhulp, namelijk begeleiding

Te denken valt hierbij aan begeleiding bij praktijklessen als schoolzwemmen of schoolgym of bij de omgang met andere kinderen, lunchpauze en / of bij spel.

De overige begeleiding is de

verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een pgb betaald worden. Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit een pgb betaald worden.

Passend onderwijs

Begeleiding via moderne media, bijvoorbeeld Skype.

Nee, tenzij

Het jeugdteam heeft vastgesteld dat er sprake is van een individuele voorziening jeugdhulp, namelijk begeleiding

Het gaat hier bijv. om het tijdelijk

ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen

 

Begroting, hulp bij het opstellen van een

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Beheer pgb

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Bemiddelingskosten

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Bewegingstherapie

Nee

 

 

Mogelijk aanvullende zorgverzekering, informeer bij uw zorgverzekeraar

Bewindvoerderkosten

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Blindengeleidehond

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

BV Zvw

Braille training

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

BV Zvw

Buitenschoolse of naschoolse opvang

Nee, tenzij

Er sprake is van respijtzorg

Als er geen sprake is van respijtzorg dan is een andere voorziening voorliggend.

Wk

Cadeau voor zorgverlener

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening.

 

Computer, aanpassingen en onderhoud

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Consumpties

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Cursus zorgverlener

Nee

 

Eigen verantwoordelijkheid zorgverlener

 

Cursus/training opvoeden en opgroeien voor ouders/verzorgers in groepsverband, collectieve voorziening

Nee

Nee, tenzij

Er sprake is van jeugdhulp voor het omgaan met gedragsproblemen en het aanleren van opvoedvaardigheden.

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Dit wordt geboden door een andere of algemene voorziening, bijvoorbeeld CJG, jeugdgezondheidszorg of jeugdteam

 

Cursus voor een jeugdige

Nee

Nee, tenzij

Er sprake is van een individuele training gericht op het omgaan met psychosociale of psychische problemen

Geen individuele voorziening onder artikel 2, Verordening jeugdhulp.

Dit wordt geboden door een andere, voorliggende voorziening, bijvoorbeeld CJG , jeugdgezondheidszorg

 

Detentie van een jeugdige, jeugdhulp bij

Nee

 

Als een jeugdige in detentie is dan valt hij/zij onder Justitie en is er geen recht op een pgb

 

Dieren,

therapie met / begeleiding met, begeleiding bij verzorging van. Dier wordt als middel gebruikt om een doel te bereiken.

Nee, tenzij

De begeleiding gebruik maakt van dieren bij de begeleiding en/of ondersteuning

Dieren zijn geen jeugdhulpverlener zoals genoemd in de jeugdwet.

Er is een maximum van 1 uur inzet per week

 

Doventolk

Nee

 

Menzis regelt de vergoeding van doventolkuren in privésituaties, ongeacht waar de jeugdige is verzekerd.

Zie:

http://www.menziszorgkantoor.nl/web/Consumenten/ZorgNodig/DoventolkZorg.htm

Zvw

Entreegeld jeugdige

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Entreegeld bij begeleiding van de jeugdige

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de (bekostiging van) begeleiding bij vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Evaluatiegesprek zorgverleners

Nee

 

Evalueren is onderdeel van de te leveren zorg en maakt daarmee onderdeel uit van de gewerkte zorguren van de zorgverlener. Zie ook ‘Overheadkosten’.

 

Familiebezoek, begeleiding bij

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de begeleiding bij familiebezoek. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Feuerstein methode

Nee, tenzij

Onderdeel van een behandelplan van een jeugdhulpaanbieder

Vorm van psychosociale hulpverlening waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt

Mogelijk aanvullende zorgverzekering, informeer bij uw zorgverzekeraar

Fitness (medische - , fysio - )

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Er is mogelijk een andere voorziening

AV Zvw

Gesprekken instanties, overnemen van

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp.

Dit is een algemene voorziening, die wordt geboden door het jeugdteam.

Jeugdteam

Gratificatie zorgverlener

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening.

 

Homeopathie/ homeopathisch arts

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Mogelijk AV Zvw

Huiswerkbegeleiding basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Nee

 

 

 

Hulphonden

Nee

Nee, tenzij

-

De begeleiding gebruik maakt van dieren bij de begeleiding en/of ondersteuning

Zie ook ‘blindegeleidehond’

Dieren zijn geen jeugdhulpverlener zoals genoemd in de jeugdwet.

Er is een maximum van 1 uur inzet per week

BV Zvw

Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal schoeisel, rolstoel)

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

BV/AV Zvw

Jeugdhulp buiten Nederland

Nee, tenzij

Er wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals genoemd in de nadere regels.

Er kunnen maximaal 26 weken per kalenderjaar jeugdhulp genoten en geleverd buiten Nederland worden vergoed.

 

Kerstpakket

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening.

 

Kinderopvang kind jeugdhulpverlener

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Wk

Kinderopvang voor gehandicapten

Nee, tenzij

Er sprake is van een Medisch Kinder Dagverblijf

 

 

Kinderopvang, dagverblijf, babysit, crèche

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Wk

Leermiddelen, (aangepast)

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Passend onderwijs

Lesgeld / contributie

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Logeeropvang

Nee, tenzij

Er sprake is van kortdurend verblijf

Maximaal 3 etmalen per week

 

Lotgenotencontact

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Manicure

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Massage

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Mediërend leren

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening. Het betreft aanleren schoolse vaardigheden.

Passend Onderwijs

Meditatieve ontwikkeling

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Middelen

Nee

 

Dit zijn tastbare goederen, die nodig zijn bij het verlenen van jeugdhulp

 

Mondhygiënist

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

BV Zvw

Muziekles

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Neurofeedback

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Onderwijs, begeleiding

Nee, tenzij

Er voor de jeugdige een leerplicht ontheffing is. Dan wordt gedurende deze periode de begeleiding in dagdelen als jeugdhulp gezien.

 

 

Opvang budgethouder (= ouder/verzorger van de jeugdige )

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Wmo

Ouderbijdrage

Nee

 

Voor jeugdhulp met verblijf is door ouders een ouderbijdrage verschuldigd. Voor meer informatie, zie de website van het CAK

 

Overheadkosten van de jeugdhulpverlener

Nee

 

Is een integraal onderdeel van het uurtarief van de jeugdhulpverlener, deze kosten kunnen niet separaat worden gedeclareerd

 

Paardrijden

Nee, tenzij

De begeleiding gebruik maakt van dieren bij de begeleiding en/of ondersteuning

Dieren zijn geen jeugdhulpverlener zoals genoemd in de jeugdwet.

Er is een maximum van 1 uur inzet per week

 

Pastorale hulpverlening

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Patiëntenvereniging, bijdrage

Nee

 

 

 

Pedicure

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Personal trainer

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Plannen en structureren

Nee, tenzij

Er door het jeugdteam is vastgesteld dat er sprake is van individuele begeleiding voor het aanleren van algemene plannings- en structureringsvaardigheden van de dag of week in zijn totaliteit.

 

 

Reiskosten van de jeugdige naar en van de jeugdhulpinstelling

Nee

 

Zie de vervoersregeling op de website van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

 

Reiskosten woon-werkverkeer jeugdhulpverlener

Nee

 

Reiskosten woon-werkverkeer van jeugdhulpverlener zijn voor eigen rekening

 

Remedial teaching

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Passend onderwijs

Respijtzorg

Nee, tenzij

Door het jeugdteam is vastgesteld dat er sprake is van overbelasting van de ouder die mantelzorg levert aan een jeugdige met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, en/of een psychiatrische of somatische aandoening

Jeugdhulp, die in dit kader die vergoed kan worden uit een pgb is kortdurend verblijf bij een aanbieder of bij het sociale netwerk, niet zijnde het eigen gezin.

 

Sport, begeleiding bij sport en begeleiding middels sport

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp.

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van en begeleiding bij vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Stage, begeleiding bij

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Onderwijs, Wia, WsW

Studiebegeleiding

Nee

 

 

 

Uitstapje jeugdige

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van en begeleiding bij vrijetijdsbesteding.

 

Uitstapjes school, begeleiding bij

Nee, tenzij

Door het jeugdteam is vastgesteld er sprake is van een vorm van jeugdhulp, zijnde begeleiding.

Er moet sprake zijn van begeleiding. De uitstapjes zelf mogen niet

uit het pgb betaald worden.

 

Vakantie(kamp) jeugdige

Nee

 

Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

 

Verpleging

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Wlz, Zvw

Verslaglegging, rapportage, administratieve

Handelingen

Nee

 

Is een integraal onderdeel van het uurtarief van de jeugdhulpverlener, deze kosten kunnen niet separaat worden gedeclareerd

 

Vervoer van en naar school van de jeugdige

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Leerlingen

vervoer via gemeente

Vervoer van school naar een buitenschoolse/ naschoolse opvanginstelling van een jeugdige

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening. Vervoer moet worden geregeld via de buitenschoolse /naschoolse opvanginstelling

Wk

Vervoerskosten van een jeugdige van en/of naar de locatie van een jeugdhulpaanbieder

Nee

 

Zie de vervoersregeling op de website van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Alleen vervoerskosten voor een jeugdige worden in een aantal gevallen vergoed.

 

Video home training

Nee

 

Geen losstaande individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp. Maakt onderdeel uit van een behandeling.

 

Vrijetijdsbesteding, vergoeding van

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’

 

Vrijetijdsbesteding, begeleiding bij

Nee, tenzij

Het gaat om het voorbereiden van de jeugdige op het winkelen (wat moet ik kopen)

Begeleiding bij vrijetijdsbesteding mag

niet vanuit het Pgb jeugdhulp gefinancierd worden wanneer het doel participatie en recreatie is. Mee gaan met winkelen kan bijv. niet vanuit het pgb gefinancierd worden.

 

Vrijwilligersvergoeding

Nee

 

 

 

Weerbaarheidstraining

Nee

 

Geen losstaande individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp. Maakt onderdeel uit van een behandeling.

 

Werving zorgverlener

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening.

 

Woningaanpassing

Nee

 

Er is sprake van een andere voorziening

Wmo

Zorgplan / werkplan / overeenkomsten opstellen

Nee

 

Op grond van de nadere regels kan een pgb alleen worden aangewend ten behoeve van een individuele voorziening. Daarbij moet de jeugdige of zijn ouder zelf in staat zijn de aan een Pgb verbonden taken uit te voeren.

 

Zorgverleners uit het buitenland

Nee, tenzij

aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan deze

werknemers.

Meer informatie over buitenlanders die in Nederland zorg verlenen vindt u op :

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers

 

Zwembad entree

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie

 

Zwemles

Nee

 

Het eigen netwerk van de jeugdige wordt geacht de jeugdige te voorzien in de bekostiging van vrijetijdsbesteding. Zie ook de invulling van ‘gebruikelijke zorg’ op de website van de Serviceorganisatie