Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Welstandsnota gemeente Raalte 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Raalte 2016
CiteertitelWelstandsnota gemeente Raalte 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet, art. 12
 2. Woningwet, art. 12a
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

29-10-2015

Gemeenteblad 2015, 128886

2015- 9083, 8831, 4200

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gemeente Raalte 2016

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2015

Besluit:

 • 1.

  de zienswijze door Oversticht te Zwolle niet over te nemen conform de ‘Nota van zienswijzen’;

 • 2.

  de Welstandsnota gemeente Raalte 2016 als opgenomen onder bijlage 1 vast te stellen en per 1-1-2016 in werking te laten treden;

 • 3.

  de Welstandsnota 2010 (vastgesteld op 13-01-2011 nr. I / 9 ) per 31-12-2015 in te trekken;

 • 4.

  de 15 beeldkwaliteitsplannen zoals opgenomen in bijlage 2 in te trekken;

 • 5.

  de ‘Welstandsnota gemeente Raalte 2016’ na een periode van 2 jaar (in 2018) te evalueren.

Aldus besloten in de vergadering van 29 oktober 2015.

de griffier

Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Voorwoord

Raalte Welstandsvrij

In de gemeente Raalte schaffen we met ingang van 2016 het welstandstoezicht af. In deze ‘Welstandsnota gemeente Raalte 2016’ is het nieuwe beleid vastgelegd. Het afschaffen van

het welstandstoezicht is één van de bezuinigingen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Hiermee zetten we een stap om te komen tot minder regels en een lagere lastendruk voor onze inwoners.

 

Het welstandsvrij bouwen past binnen de landelijke ontwikkeling van wet- en regelgeving binnen de bouwsector, zoals het verruimen van vergunningsvrij bouwen en het privatiseren van de bouwtoets. Belangrijke stappen in een ontwikkeling waarbij de verantwoordelijkheid veel meer komt te liggen bij de bouwers en de overheid zich er minder mee bemoeid.

Dit sluit ook aan bij onze ontwikkeling om minder te regelen en te regisseren en meer in te zetten op faciliteren en los te laten op basis van vertrouwen en verbinden.

 

De gemeente Raalte is één van de voorlopers in Nederland door het gehele grondgebied welstandsvrij te verklaren. Er zijn wel veel gemeenten waar (grote) delen van het grondgebied welstandsvrij zijn. Evaluaties in die gemeenten hebben veelal niet geleid tot het terugdraaien van dit beleid. Het vertrouwen in de markt heeft daar dus goed gewerkt.

 

De ervaringen van andere gemeenten geven mij voldoende vertrouwen om in Raalte de stap te zetten naar volledig welstandsvrij. Na twee jaar (in 2018) gaan we evalueren hoe het nieuwe beleid heeft uitgepakt. Specifieke aandachtspunten voor deze evaluatie hebben we in deze nota benoemd.

 

Met vertrouwen gaan we deze nieuwe uitdaging aan.

 

Wethouder Wout Wagenmans

1 Inleiding

Welstand is één van de instrumenten om richting te geven aan de kwaliteit van de fysieke ruimte. Het belangrijkste instrument is het bestemmingsplan en voor monumenten geldt specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we als gemeente natuurlijk ook vaak richtinggevend voor ontwikkelingen in de fysieke ruimte als (mede)opdrachtgever.

 

De gemeenteraad van Raalte heeft bij het vaststellen van de bezuinigingen op 3 juli 2014 besloten om het welstandstoezicht in de gemeente Raalte per 1 januari 2016 af te schaffen. Hiermee wordt een stap gezet om te komen tot minder regels en een lagere lastendruk voor de inwoners.

Met deze Welstandsnota gemeente Raalte 2016 maakt Raalte een radicale ommezwaai in het tot nu toe gevoerde welstandsbeleid en wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de gemeenteraad.

 

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de overheid een nieuwe manier van werken die meer gebaseerd is op vertrouwen en minder op regelgeving. De sterke verruiming van het vergunningvrij bouwen en het wetsvoorstel ‘Private kwaliteitsborging voor het bouwen’ zijn landelijk voorbeelden hiervan binnen de bouwsector. Het verruimen van welstandsvrij bouwen past in deze ontwikkeling. In gemeenteland wordt hier al volop mee geëxperimenteerd. Enkele kleinere gemeenten hebben voor hun hele grondgebied een welstandsvrijbeleid, meerdere gemeenten zijn al grotendeels welstandsvrij en vele andere gemeenten experimenteren met deelgebieden. Evaluaties in deze gemeenten wijzen uit dat er (nagenoeg) geen nadelige effecten uit voort zijn gekomen. Natuurlijk zijn er situaties waar welstandsadvisering waarschijnlijk tot een andere verschijningsvorm zou hebben geleid, maar bijna geen enkele van deze gemeenten heeft de evaluatie geleid tot het terugdraaien van welstandsvrij bouwen. Het vertrouwen dat daar is gegeven aan de initiatiefnemers, veelal in samenwerking met de professionele partijen in de bouwsector, heeft dus goed uitgepakt.

 

Welstandsvrij bouwen betekent in de praktijk dat een bouwplan niet meer wordt voorgelegd aan de welstandscommissie en dus geen beoordeling meer krijgt op kleurstelling, materiaalgebruik en gevelindeling. Er geldt nog wel een excessenregeling om op te kunnen treden tegen ‘buitensporige bouwwerken’ die ernstige afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit.

 

Landelijk groeit de overtuiging dat we meer kunnen loslaten: meer vertrouwen en minder regelen. Dit geeft ruimte aan mensen die zelf hun omgeving willen en kunnen invullen. Deze ontwikkeling heeft zijn vertaling gekregen in deze welstandsnota.

2 Juridisch kader

Op grond van artikel 12 van de Woningwet mag een bestaand bouwwerk of een te bouwen bouwwerk, waarvoor op grond van artikel 2.1, derde lid Wabo geen omgevingsvergunning is vereist, niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria zoals vastgelegd in de welstandsnota.

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder d Wabo moet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Op grond van artikel 12, lid 2 Woningwet kan de gemeenteraad besluiten dat, in afwijking van het hiervoor vermelde, voor een daarbij aangewezen gebied of voor één of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van toepassing zijn.

 

Op grond van artikel 12a van de Woningwet stelt de gemeenteraad een welstandsnota vast. In deze nota worden in ieder geval criteria opgenomen, die het bevoegd gezag toepast bij de toetsing van een verzoek om omgevingsvergunning aan de redelijke eisen van welstand; ook moeten criteria worden opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (excessenregeling).

Deze welstandsnota wordt als welstandsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad en geldt in juridische zin als een stelsel van beleidsregels. Aanvullingen en wijzigingen van dit welstandsbeleid worden door de gemeenteraad vastgesteld. Op grond van artikel 12, lid 4 van de Woningwet betrekt de gemeenteraad de ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de voorbereiding van de welstandsnota. De uitgebreide voorbereidingsprocedure (Woningwet: artikel 12 lid 4) is van toepassing waarbij het ontwerpbesluit voor inspraak ter inzage wordt gelegd.

3 Relatie met overige beleidsvelden

 • 3.1.

  Welstand en ruimtelijke kwaliteit in groter verband

  Het handhaven en liefst versterken van de ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk beleid. Ruimtelijk kwaliteitsbeleid betekent: aandacht schenken aan cultuurhistorie en ruimtelijke identiteit, het creëren van een aantrekkelijke omgeving met ruimtelijke diversiteit in landschap, stedenbouw en architectuur en het verantwoord omgaan met natuur en ecologische waarden.

  Het welstandsbeleid staat niet op zich. Het is deels gebaseerd op beleidslijnen uit andere beleidsvelden. Vanuit de stedenbouw en de architectuur zijn er geen concrete beleidskaders opgesteld waarop het welstandsbeleid is gebaseerd; wel bestaat er een duidelijke visie op de benutting van de ruimte (o.a. Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) en zijn er algemene architectonische aandachtspunten zoals vervat in de nota 'Werken aan ontwerpkracht'. Met deze nota wil het Rijk het voorbeeld geven op het gebied van ‘excellent opdrachtgeverschap’ in de architectuur en het ruimtelijk ontwerp. Er bestaan nauwelijks beleidsstukken waarin de relatie tussen natuurbeleid en welstand wordt uitgewerkt en geoperationaliseerd. Wel wordt met name in het bestemmingsplan buitengebied een relatie gelegd tussen de kwetsbaarheid en het bouwen in het algemeen.

 • 3.2.

  Welstand en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Het is wettelijk verplicht om een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen te toetsen aan het lokale welstandsbeleid. In de welstandsnota wordt het lokale welstandsbeleid vastgelegd. In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën van gevallen aangegeven waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. De reikwijdte van vergunningvrij bouwen wordt telkens verruimd. De laatste ‘verruiming’ is van eind 2014. Deze ontwikkeling past binnen de nieuwe manier van werken binnen de overheid die meer gebaseerd is op basis van vertrouwen en minder op regelgeving. Enkele typen bouwwerken zijn door hun situering uitgezonderd en zijn dus niet vergunningvrij: bouwwerken en terreinafscheidingen op korte afstand van openbaar toegankelijk gebied en dakkapellen op het voordakvlak. In deze situaties zijn de bouwwerken wel vergunningvrij als geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. Met het aanwijzen van het gehele grondgebied van de gemeente als welstandvrij worden ook deze bouwwerken vergunningvrij.

 • 3.3.

  Welstand en het bestemmingsplan

  De ruimtelijk relevante aspecten kunnen -wanneer wenselijk en noodzakelijk- vertaald worden in het bestemmingsplan. Voor niet-ruimtelijk relevante aspecten is een vertaling in het bestemmingsplan niet mogelijk Het stellen van kwalitatieve eisen aan een gebouw, bijvoorbeeld het materiaalgebruik ten opzichte van de naastgelegen woning, dient vastgelegd te worden in een welstandsnota. Het bestemmingsplan kan alleen kwantitatieve (ruimtelijk relevante) eisen stellen zoals ten aanzien van gebruik, volume, ligging, hoogte, breedte, dakhelling en nokrichting. Het welstandsbeleid is in die zin een aanvulling op het bestemmingsplan m.b.t. kleurstelling, materiaalgebruik en verschijningsvorm.

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt naast de technische eisen in het bouwbesluit en de bouwverordening, getoetst aan redelijke eisen van welstand en aan de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan. Wanneer sprake is van gebieden waarvoor geen welstandscriteria gelden blijft alleen het bestemmingsplan als ruimtelijk toetsingskader over. Het bestemmingsplan is formeel juridisch ‘bindend’.

   

 • 3.4.

  Welstand en monumentenbeleid

  Ondanks dat het gebied waarin een monument is gelegen als welstandsvrij is aangewezen, dient bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen in, op, aan of bij een monument of het wijzigen van een monument een advies gevraagd te worden aan de monumentencommissie.

 • 3.4.1.

  Rijksmonumenten

  De bescherming van het monument zelf is geregeld in de Monumentenwet (1988). Deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid om objecten ouder dan 50 jaar als rijksmonument aan te wijzen. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via het vergunningenstelsel en bij restauratie zijn financiële middelen beschikbaar. Rijksmonumenten zijn in het Monumentenregister ingeschreven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het hele object, of het nu een gebouw of een object in de openbare ruimte betreft, is beschermd. Veranderingen doorvoeren aan rijksmonumenten is niet verboden maar er dient te allen tijde een vergunning aangevraagd te worden. Het is verboden rijksmonumenten te beschadigen of te vernielen. Het is bovendien niet toegestaan een monument zo te herstellen, te gebruiken of laten gebruiken dat het monument in gevaar wordt gebracht of ontsierd wordt. Een vergunning wordt pas verleend na afweging van alle belangen van zowel de belanghebbende(n) als van het object zelf. Deze afweging wordt gemaakt door de Rijksmonumenten-commissie. Voorts kan de eigenaar een verzoek indienen bij de rijksoverheid om subsidie te krijgen voor restauratie of, bij bijzondere monumenten, voor onderhoud.

  In de gemeente Raalte zijn 98 rijksmonumenten. De lijst is als bijlage 5.2 bij deze nota gevoegd.

 • 3.4.2.

  Gemeentelijke monumenten

  De bescherming van het monument zelf is geregeld in de Erfgoedverordening. Net als bij rijksmonumenten dient bij bouwen en verbouwen aan een gemeentelijk monument van een afweging tussen de belangen van de belanghebbende(n) en de bescherming van het object zelf uitgegaan te worden. Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen dient verplicht de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd te worden. Het besluit wordt genomen door Burgemeester en Wethouders. Een belangrijk verschil tussen rijksmonumenten enerzijds en gemeentelijke monumenten anderzijds is dat alleen de rijksmonumenten vallen onder het regime van de Monumentenwet en de ouderdomsnorm van 50 jaar kennen. De gemeente Raalte kent 74 gemeentelijke monumenten. De lijst is als bijlage 5.3 bij deze nota gevoegd.

 • 3.4.3.

  Karakteristieke panden

  In het bestemmingsplan buitengebied is een specifieke regeling opgenomen voor de daarin aangewezen karakteristieke panden. Het doel van deze aanwijzing is om de gebruiksmogelijkheden te verruimen om het behoud en de in stand houding van deze bouwwerken te stimuleren. Om dit doel te bereiken is in het bestemmingsplan Buitengebied voor deze panden geregeld dat het gehele pand voor ‘Wonen’ gebruikt mag worden. Zowel op grond van de welstandsnota 2010 als in deze welstandsnota 2016 krijgen deze panden geen extra bescherming. Het slopen van karakteristieke panden en boerderijen kan sowieso niet worden tegengegaan op basis van een welstandsnota. Dat kan alleen door ze aan te wijzen als gemeentelijk monument. In het bestemmingsplan buitengebied zijn 112 panden als karakteristiek aangewezen. De lijst is als bijlage 5.4 bij deze nota gevoegd.

 • 3.4.4.

  Beschermde stads- en dorpsgezichten

  De Monumentenwet geeft daarnaast de mogelijkheid tot aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten. Bouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten is aan bepaalde regels gebonden. Deze zijn vervat in een aangepast bestemmingsplan en hebben primair betrekking op het respecteren van de lokale karakteristiek. Het opstellen van het aangepaste bestemmingsplan voor een beschermd stads- en dorpsgezicht gebeurt in nauwe samenspraak met de monumentencommissie en de Rijksdienst. Gemeente Raalte kent geen beschermde stads- en dorpsgezichten.

 • 3.5.

  Welstand en beeldkwaliteitplannen

  Voor gebieden met een planmatige functieverandering, zoals nieuwe woon- en werkgebieden en herontwikkelingsgebieden (stads- en dorpscentra, wijkontwikkelingsgebieden) kan voor de sturing van welstand ook een beeldkwaliteitplan worden opgesteld. De reikwijdte van een beeldkwaliteitplan betreft niet alleen de beeldkwaliteit van de bebouwing, maar kan ook een kader stellen voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en landschap. Nadat het ontwikkelplan is gerealiseerd maakt het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit van de welstandsnota.

   

  Als gevolg van het beleid in deze welstandsnota is het gehele grondgebied van de gemeente aangewezen als welstandsvrij. De bestaande beeldkwaliteitsplannen zijn vastgesteld als aanvulling van de welstandsnota en vormen daarmee een toetsingskader voor de welstand. Met het afschaffen van de welstandstoets dienen dus de bestaande beeldkwaliteitsplannen als aanvulling op de welstandsnota te worden ingetrokken. Nieuwe beeldkwaliteitsplannen worden ingevolge dit nieuwe beleid niet meer vastgesteld als aanvulling op de welstandsnota.

4 Welstandsbeleid gemeente Raalte

 • 4.1.

  Gemeente Raalte welstandsvrij

  Het uitgangspunt voor deze welstandsnota is dat voor alle gebieden in de gemeente Raalte een welstandsvrij beleid geldt. In de van toepassing zijnde wetgeving betekent dit dat in hoofdzaak geen ‘redelijke eisen van welstand’ worden toegepast op een aanvraag omgevingsvergunning. Dit heeft de volgende voordelen:

  • -

   deregulering: minder regels en dus makkelijker voor de aanvrager;

  • -

   zelfsturing: burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het uiterlijk van hun bouwplan;

  • -

   diversiteit: meer ruimte voor individuele verantwoordelijkheid, vrijheid en creativiteit;

  • -

   lagere lastendruk doordat welstandsleges komen te vervallen;

  • -

   kortere behandeltijd (in voorkomende situaties).

   

  Welstandsvrij brengt ook aandachtspunten/nadelen met zich mee. Burgers en maatschappij worden niet meer door regelgeving beschermd tegen aantasting van de esthetische kwaliteit van hun leefomgeving. In voorkomende gevallen kan een (ver)bouw negatieve gevolgen hebben voor de vastgoedwaarde van de buren of wordt de uitstraling van een gebied negatief beïnvloed.

   

  Gebleken is dat negatieve gevolgen van welstandsvrij beleid mogelijk zijn, maar in de praktijk weinig voor komen; zoals dakkapellen op rare plek in het dakvlak, vreemde raamindeling in gevel en afwijkende kleuren en materialen. De evaluaties van gemeenten die welstandsvrij beleid (gedeeltelijk) hebben doorgevoerd wijzen uit dat zich nagenoeg geen (grote) negatieve effecten hebben voorgedaan. Bijna geen van deze gemeenten heeft op basis van de evaluatie besloten tot het terugdraaien van het welstandsvrije beleid. Dit komt veelal doordat initiatiefnemers de kenmerkende kwaliteit van de bestaande bebouwing waarderen en deze meenemen in nieuwe bouwplannen. Initiatiefnemers zijn ook gebaat bij een goede esthetische kwaliteit omdat dit van grote invloed is op de waarde van hun vastgoed en investering.

   

  De gemeente kan via de excessenregeling in buitensporige situaties (waarbij sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand) nog steeds invloed uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Deze regeling stelt de gemeente in staat om ook achteraf alsnog op te treden tegen excessen. In paragraaf 4.3 is de Excessenregeling nader uitgewerkt.

 • 4.2.

  Gebiedsgerichte onderbouwing

  In de bestaande ruimtelijke plannen is eenduidig kader af te leiden voor de gebiedsindeling ‘Kernen’ en ‘Buitengebied’ als bedoeld in deze nota. Daar is voor de gebiedsomschrijving ‘Kernen’ in deze welstandsnota aangesloten bij het raadsbesluit inzake de aanwijzing van de bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet en de Wegenwet zoals deze door de raad is vastgesteld op 29 januari 2009 en daarna op 21 oktober 2010 en 20 december 2012 is gewijzigd. De kaarten met de bebouwde komgrenzen zijn als bijlage 5.1 bij deze welstandsnota gevoegd. Het overige grondgebied van de gemeente Raalte valt onder het welstandsgebied ‘Buitengebied’.

 • 4.2.1.

  Gebied: kernen

  De ruimtelijke kwaliteit in kernen wordt voornamelijk bepaald door de reeds aanwezige bebouwing en de invulling van de openbare ruimte. De basiskwaliteit is daarmee voldoende geborgd en nieuwe ontwikkelingen zijn voldoende te reguleren door middel van het bestemmingsplan en onze eigen positie bij de inrichting van de openbare ruimte. Nieuwe bijbehorende bouwwerken en verbouwingen in deze gebieden zijn vaak al vergunningsvrij en daarmee ook welstandsvrij.

 • 4.22

  Gebied: buitengebied

  Ook met het huidige beleid blijkt dat het buitengebied het meest kwetsbare gebied is. Veelal van oudsher aanwezige boerderijen worden gesloopt en vervangen door een eigentijdse bebouwing. Het wel/niet slopen van bouwwerken kunnen we niet met een welstandsnota regelen. Het enige middel hiervoor is het aanwijzen als gemeentelijk monument. Dit middel moet wel gericht worden ingezet en leent zich minder voor alleen het tegengaan van sloop.

  De huidige ontwikkelingen in de landbouw vragen om innovativiteit van de ondernemers in deze sector. Traditionele kaders zijn vaak belemmerend. Welstandsvrij biedt ruimte aan die ontwikkeling. Vele andere gemeenten hebben al geëxperimenteerd met een welstandsvrij buitengebied en evaluaties hebben daar niet geleid tot herziening van dit beleid. Daar is gebleken is dat bouwers voldoende verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit van het buitengebied te bewaken. Bovendien wordt de kwaliteit van het totale buitengebied meer bepaald op basis van de inrichting van de natuur, landbouw en de erven in hun onderlinge samenhang dan op basis van incidentele specifieke verschijningsvormen van boerderijen en woningen.

  Gezien de constatering dat het buitengebied een kwetsbaar gebied is, verdient dit wel specifieke aandacht bij de evaluatie van het nieuwe beleid na een periode van twee jaar.

 • 4.23

  Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen kennen een grote diversiteit aan bebouwing die in een belangrijke wordt bepaald specifieke functie van het gebouw. Door vrijheid te geven aan bedrijven worden ontwikkelingen gestimuleerd. Representativiteit speelt normaliter een belangrijke rol bij bedrijven en geeft daarmee een borging voor de kwaliteit van de ontwikkelingen. We houden er rekening mee dat welstandsvrij bouwen de diversiteit zal vergroten. Wij vinden dit acceptabel voor de bedrijventerreinen.

 • 4.24

  In- en uitbreidingslocaties

  We willen eigentijdse ontwikkelingen stimuleren waarbij ook ruimte is voor een nieuwe beeldkwaliteit. Deze kans doet zich met name voor bij in- en uitbreidingslocaties. Welstandsvrij biedt de ruimte om deze eigentijdse ontwikkeling mogelijk te maken. In de bestemmingsplannen sturen we om de basiskwaliteit te borgen en bij het inrichten van de openbare ruimte trekken we steeds meer samen op met de gebruikers/bewoners van de wijk. Deze combinatie biedt ruimte en borgt de basis. Vele andere gemeenten hebben al geëxperimenteerd met welstandsvrije ontwikkeling van in- en uitbreidingslocaties. Evaluatie hiervan heeft daar niet geleid tot herziening van het beleid welstandsvrij beleid. Het verdient wel aandacht om te evalueren of dit nieuwe beleid het gewenste effect heeft of dat meer sturing gepast is. Dan kan alsnog overwogen worden om dit in het bestemmingsplan te doen dan wel een ander middel in te zetten zoals het beeldkwaliteitsplan.

 • 4.3.

  Welstandsbeleid gemeente Raalte: Excessenregeling

  Op basis van wet en regelgeving (zie juridisch kader) is de excessenregeling pas van toepassing als in de welstandsnota uitdrukkelijk wordt bepaald dat in een overigens welstandsvrij gebied de excessenregeling geldt. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat in de welstandsvrije gebieden de excessenregeling van toepassing is. Indien geen excessenregeling is opgenomen, is het niet mogelijk om repressief, corrigerend op te treden tegen een bouwwerk dat uit welstandsoverwegingen als een exces moet worden beschouwd.

   

  De criteria voor ‘ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’ zijn bedoeld voor buitensporigheden in het uiterlijk, die ook voor niet-deskundigen evident zijn. De excessenregeling is dus bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Blijkens de jurisprudentie volgt daaruit dat toepassing van de excessenregeling een bijzondere behandeling vergt. Altijd zal precies gemotiveerd moeten worden waarom een specifiek geval inderdaad beschouwd wordt als een zodanig ingrijpend exces, dat handhavend optreden geëigend is. De naar hun aard globale excessencriteria zullen op de specifieke situatie expliciet geïnterpreteerd moeten worden.

   

  De gemeente hanteert bij het toepassen van de excessenregeling het criterium dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

   

  In de volgende gevallen kan sprake zijn van een exces:

  • -

   het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;

  • -

   het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassingen;

  • -

   armoedig materiaalgebruik bij erfafscheidingen, bijgebouwen en overkappingen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (toepassing van beddenspiralen, oude deuren, golfplaten of zeildoek etc.);

  • -

   armoedig materiaalgebruik bij gevelbetimmeringen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (bijvoorbeeld kunststof schroten en industriële beplating);

  • -

   verloedering door achterstallig onderhoud;

  • -

   verstoring van ritme in gevelwand door gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing etc.;

  • -

   toepassen van felle of contrasterende kleuren mits daarvoor geen redelijke aanleiding is.

  • -

   een grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is;

  • -

   het plaatsen van bouwketen en/ of zeecontainers anders dan functioneel voor bouw-, onderhouds-, of sloopactiviteit.

   

 • 4.4.

  Relatie welstandsnota 2010

  In de Welstandnota 2010, vastgesteld op 13 januari 2011, zijn de volgende gebieden (met bijbehorende beoordelingsniveau) beschreven:

  Gebied

  Welstandsniveau

  Centrum (Raalte en Heino)

  Bijzonder

  Kernen en linten

  Plus

  Dorpsgebieden

  Basis

  Woonwijken

  Basis

  Bedrijventerreinen

  Basis

  Sport- en recreatieterreinen

  Welstandsvrij

  Groene complexen

  Basis

  Buitengebied

  Basis

  Landgoederen

  Basis

  In de Welstandsnota 2010 zijn de sport- en recreatieterreinen aangewezen als welstandsvrij. De groene complexen kenmerken zich door de openheid rond de aanwezige (veelal grootschalige) bebouwing. Voor dit gebied zijn amper criteria opgenomen. Voor het gebied Landgoederen zijn basis criteria opgenomen. Voor deze gebieden geldt primair de status als (rijks) monument.

  Voor de overige gebieden zijn in meer of mindere mate criteria beschreven waaraan de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst.

 • 4.5.

  Welstandsnota gemeente Raalte 2016: Evaluatie 2018

  In de ‘Welstandsnota gemeente Raalte 2010’ is aan de gebieden ‘Centrum’ en ‘Kernen en linten’ een hoger welstandsniveau toegekend dan ‘Basis’. De hogere kwaliteit van die gebieden gaf hiertoe aanleiding. Na een ervaringsperiode van twee jaren willen we met name ten aanzien van deze gebieden evalueren wat de consequenties zijn van het nieuwe welstandsbeleid.

  Bij deze evaluatie willen we ook invloed van welstandsvrij op de kwetsbaarheid van het ‘Buitengebied’ betrekken en de ontwikkeling van de nieuwe beeldkwaliteit in ‘In- en uitbreidingslocaties’ als gevolg van het welstandsvrijbeleid.

5 Bijlagen

 • 5.1.

  Kaart met ‘Kernen’ en ‘Buitengebied’

   

   

   

   

 • 5.2.

  Rijksmonumenten

  Adres

  Monumentnummer

  Omschrijving

  Bornweg 3 te Heino

  21361

  Boerderij

  Buurtschapsweg 2 te Luttenberg

  32266

  Jachtboerderij

  Canadastraat 8 te Heino

  21362

   

  Colckhof 2 te Laag Zuthem

  519985

  Bouwhuis

  Colckhof 4 te Laag Zuthem

  519986

  Bouwhuis

  Colckhof 6 te Laag Zuthem

  519942

  Landhuis

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519943

  Historische aanleg

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519987

  Hooiberg

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519988

  Houtschuur

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519989

  Eendenhuisje

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519990

  Theehuisje

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519991

  Moestuinmuur met kas

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519992

  Hekpijlers Zuthemerweg

  Colckhof bij 6 te Laag Zuthem

  519993

  Hekpijlers Hubertsallee

  Colckhof 8 te Laag Zuthem

  519997

  Boerderij met put en berg

  De Plas 7 te Raalte

  32268

  Kerk

  De Plas bij 7 te Raalte

  32269

  Toren

  Den Alerdinckweg 1 te Laag Zuthem

  520649

  Hoofdgebouw

  Den Alerdinckweg bij 1 te Laag Zuthem

  520748

  Historische aanleg

  Den Alerdinckweg bij 1 te Laag Zuthem

  520750

  Toegangshek (voorplein)

  Den Alerdinckweg bij 1 te Laag Zuthem

  520751

  Toegangshek (begin Den Alerdinckweg)

  Den Alerdinckweg bij 1 te Laag Zuthem

  520753

  Tuinmuur

  Den Alerdinckweg bij 1 te Laag Zuthem

  520754

  Siervazen

  Den Alerdinckweg 3 te Laag Zuthem

  520749

  Bouwhuis

  Den Alerdinckweg 5 te Laag Zuthem

  520752

  Oranjerie

  Deventerstraat 64 te Raalte

  32263

  Boerderij Strunk

  Dorpsstraat 16 te Heeten

  32277

  Kerk

  Heetenseweg 26 te Raalte

  32278

  Boerderij Erve Groot Zwaaftink

  Heinoseweg 8 te Raalte

  32270

  Eenvoudig boerderijtje van landgoed ’t Reelaer

  Herenstraat 1 te Raalte

  408811

  Winkel-woonhuis

  Holterweg 50 te Heeten

  513677

  Boerderij

  Hubertsallee 1 te Laag Zuthem

  519994

  Portierswoning

  Hubertsallee 7 te Laag Zuthem

  519995

  Tuinmanswoning

  Hubertsallee bij 7 te Laag Zuthem

  519996

  Tuinmuur

  Kerkstraat 6 te Raalte

  32265

  Kerk

  Kerkstraat bij 6 te raalte

  513666

  Rouwkapel

  Kerkstraat bij 6 te Raalte

  513667

  Baarhuisje

  Kerkstraat 8 te Raalte

  513665

  Pastorie

  Kolkweg 44 te Laag Zuthem

  21364

  Boerderij

  Luttenberg

  513678

  Lourdesgrot

  Marktstraat 1 te Heino

  513199

  Kerk

  Nijverdalseweg 10 te Mariënheem

  32267

  De Bagatelle

  Nijverdalseweg 32 te Mariënheem

  513669

  Kerk

  Nijverdalseweg 34 te Mariënheem

  513670

  Pastorie

  Portlanderdijk 45 te Heeten

  32274

  Voormalige herberg

  Rozendaelseweg 3 te Heino

  510287

  Huis

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  510288

  Historische aanleg

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  510290

  Brug

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  510291

  Tuinmuur

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  510292

  Duivenhok

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  510293

  Tuinsieraad

  Rozendaelseweg bij 3 te Heino

  513200

  Voetgangersbrug

  Rozendaelseweg 7 te Heino

  510289

  Koetshuis

  Schoonhetenseweg 52 te Heeten

  384386

  Portiers / chauffeurswoning

  Schoonhetenseweg 56 te Heeten

  38365

  Landhuis

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384366

  Park en tuinaanleg

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384367

  Toegangsbrug met balustrade, hekpijlers en sierhek

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384370

  Klein bouwhuis

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384372

  Houten volière

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384373

  Kleine poort met muur langs zuidzijde plein

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384374

  Grote poort met muurwerk

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384375

  Bakstenen oranjerie

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384376

  Grote verwarmde kas

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384377

  Kleine druivenkas

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384378

  Vier broeikassen

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384379

  Muur

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384382

  Tennishuisje

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384383

  Bouwhuis

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384384

  Houten schuur

  Schoonhetenseweg bij 56 te Heeten

  384385

  Duiventil

  Schoonhetenseweg tegenover 56 te Heeten

  384371

  Zonnewijzer

  Schoonhetenseweg tegenover 56 te Heeten

  384380

  IJskelder

  Schoonhetenseweg tegenover 56 te Heeten

  384381

  Tuinhuisje

  Schoonhetenseweg 56a te Heeten

  384368

  Noordelijk bouwhuis

  Schoonhetenseweg 58 te Heeten

  384369

  Zuidelijk bouwhuis

  Spekschateweg 2 te Heeten

  513672

  Boerderij

  Spekschateweg bij 2 te Heeten

  513673

  Kookhuisje

  Spekschateweg bij 2 te Heeten

  513674

  Hooiberg

  ’t Reelaer 1 te Raalte

  333587

  Landhuis

  ’t Reelaer 5 te Raalte

  513675

  Koetshuis

  ’t Reelaer 9 te Raalte

  32272

  Boerderij

  ’t Reelaer 15 te Raalte

  513676

  Boerderij

  ’t Reelaer 23 te Raalte

  333592

  Boerderij

  Twentseweg 7 te Heino

  21366

  L – vormig boerderijtje

  Vlaminckhorstweg 38 te Heino

  21367

  Boerderij

  Vlaminckhorstweg 40 te Heino

  21368

  Buitenhuis

  Zuthemerweg 19 te Laag Zuthem

  519998

  Landarbeiderswoning

  Zwolseweg 50 te Heino

  521425

  Hoofdgebouw (huis de Gunne)

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521424

  Historische aanleg

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521427

  Toegangshek

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521428

  Twee tuinvazen op sokkels

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521429

  Tuinvaas op sokkel

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521430

  Tuinvaas

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521431

  Sokkel

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521432

  Tuinschuurtje

  Zwolseweg bij 50 te Heino

  521433

  Stoeppalen

  Zwolseweg 54 te Heino

  521434

  Tuinmanswoning

  Zwolseweg 70 te Laag Zuthem

  21371

  Boerderij

   

 • 5.3

  Gemeentelijke monumenten

  Bendijksweg

  50

  8141 RP

  Heino

  Boerderij behorend bij landgoed

   

  Brugstraat

  29 + 31

  8102 EP

  Raalte

  Woonhuis

   

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  11

  8101 AL

  Raalte

  Woonhuis, voormalig huis van bewaring

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  14

  8101 AN

  Raalte

  Woonhuis

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  29

  8101 AL

  Raalte

  Woonhuis, Villa Entepol

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  40

  8101 AP

  Raalte

  Woonhuis

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  46

  8101 AP

  Raalte

  Woonzorgcentrum Angeli Custodes

   

  Burgemeester Kerssemakersstraat

  53

  8101 AM

  Raalte

  Voormalige burgemeesterswoning

   

  Butzelaarstraat

  24

  8105 AR

  Luttenberg

  R.K.-kerk

   

  Butzelaarstraat

  24

  8105 AR

  Luttenberg

  Pastorie behorend bij naastgelegen kerk

   

  Butzelaarstraat

  64

  8105 AR

  Luttenberg

  Vakantiehuis

   

  Canadastraat

  2 + 4

  8141 AC

  Heino

  Woonhuis / winkel

   

  Canadastraat

  5

  8141 AA

  Heino

  Woonhuis

   

  Canadastraat

  6

  8141 AC

  Heino

  Bezoekerscentrum in voormalige maalderij

   

  Canadastraat

  7 + 7a

  8141 AA

  Heino

  Woonhuis

   

   

  Canadastraat

  24 + 26

  8141 AC

  Heino

  R.K.-kerk met pastorie

   

  Canadastraat

  37

  8141 AB

  Heino

  Schoolgebouw

   

  Dorpsstraat

  41

  8111 AC

  Heeten

  Schoorsteen voormalige melkfabriek

   

  Grotestraat

  3

  8102 CD

  Raalte

  Winkelpui

   

  Holterweg

  46

  8111 NR

  Heeten

  Boerderij

   

  Holterweg

  52

  8111 NR

  Heeten

  Boerderij

   

  Holterweg

  53

  8112 PH

  Nieuw Heeten

  Woonhuis

   

  Horstweg

  7 + 7a

  8107 AA

  Broekland

  Boerderij

   

   

  Kanaal

  BBK

   

  Raalte

  Overijssels kanaal

   

  Kanaalstraat / Enkstraat

  Ong.

   

  Raalte

  Enkbrug

   

  Kerkslagen

  1

  8144 RD

  Lierderholthuis

  R.K.-kerk

   

  Kleinjansweg

  6

  8141 PN

  Heino

  Boerderij “De Wildenberg”, met betegelde kamer

   

  Kloosterdijk

  1

  8106 RE

  Mariënheem

  Boerderij

   

  Kolkweg

  Ong.

   

  Laag Zuthem

  Dijkstoel

   

  Korenstraat

  25

  8102 BA

  Raalte

  Watertoren

   

  Langeslag

  38 + 40

  8055 PR

  Laag Zuthem

  Gereformeerde kerk met pastorie

   

  Looweg

  17

  8105 SL

  Luttenberg

  Boerderij

   

  Mettingenlaan

  Ong.

   

  Raalte

  M.O.K.-werfjes

   

  Molenweg

  10

  8141 NS

  Heino

  Boerderij “De Bredenhorst’

   

  Neppelenbroekerdijk

  1

  8107 AS

  Broekland

  Boerderij

   

  Neppelenbroekerdijk

  4

  8107 AT

  Broekland

  Boerderij

   

  Nieuwe Deventerweg

  33a

  8101 PM

  Raalte

  Trafohuis

   

  Nieuwe Wetering

  Ong.

   

  Heino

  Kadaverput

   

  Nieuwe Wetering

  Ong.

   

  Heino

  Schrikhekken

   

  Nieuwe Wetering

  1

  8144 RA

  Lierderholthuis

  Boerderij “Kraijenschot”

   

  Oude Molenweg

  Ong.

   

  Raalte

  Joodse begraafplaats

   

  Rozendaelseweg

  Ong.

   

  Heino

  Schrikhekken

   

  Rozendaelseweg

  Ong.

   

  Heino

  Brug over de vloedgraven

   

  Rozendaelseweg

  14

  8141 ND

  Heino

  Woonhuis behorend bij landgoed

   

  Rozendaelseweg

  26

  8141 ND

  Heino

  Boerderij

   

  Scholtensstraat

  1

  8112 AA

  Nieuw Heeten

  R.K.-kerk

   

  Scholtensstraat

  3

  8112 AA

  Nieuw Heeten

  Pastorie

   

  Scholtensstraat

  Bij 1 en 3

  8112 AA

  Nieuw Heeten

  Pastoorstuin en begraafplaats

   

  Schoonhetenseweg

  46

  8111 ME

  Heeten

  Boerderij

   

  Schoonhetenseweg

  60

  8111 PV

  Heeten

  Boerderij

   

  Spanjaardsdijk

  2

  8111 RJ

  Heeten

  Boerderij

   

  Speelmansweg

  5

  8111 MH

  Heeten

  Boerderij

   

  Spekschateweg / Weeleweg

  Ong.

   

  Heeten

  Brug

   

  Stationsstraat

  21

  8102 EB

  Raalte

  Voormalige synagoge

   

  Stationsweg

  1

  8141 SB

  Heino

  Villa

   

  Stationsweg

   2 + 2a

  8141 SC

  Heino

  Woonhuis

   

   

  Stationsweg

  14

  8141 SC

  Heino

  Villa

   

  Stationsweg

  30

  8141 SL

  Heino

  Dienstwoning

   

  Stationsweg

  34 + 36

  8141 SL

  Heino

  Voormalig stationsgebouw

   

  Stobbenbroekerweg

  33

  8101 NS

  Raalte

  Boerderij

   

  Sumpelweg

  3

  8102 PA

  Raalte

  Boerderij

   

  Ten Haveweg

  39

  8106 PH

  Mariënheem

  Woonhuis

   

  Van der Capellenweg

  1

  8141 EE

  Heino

  Herenhuis

   

  Van Dongenstraat

  8

  8107 AG

  Broekland

  Pastorie

   

  Van Dongenstraat

  10

  8107 AG

  Broekland

  R.K.-kerk

   

  Velnerweg

  6 + 8

  8101 NX

  Raalte

  Boerderij

   

  Weeleweg

  13

  8111 RN

  Heeten

  Boerderij

   

  Westdorplaan

  122

  8101 BJ

  Raalte

  Wederopbouwkerk

   

  Westdorplaan

  132c

  8101 PP

  Raalte

  Baarhuisje

   

  Woolthuisweg

  28

  8141 RX

  Heino

  Boerderij

   

  Wijheseweg

  56

  8101 MC

  Raalte

  Boerderij

   

  Zonnenbergerdijk

  Ong.

   

  Heeten

  Brug

   

  Zuthemerweg

  Ong.

   

  Heino

  Grenspaal Zwollekerspel / Heino

   

  Zuthemerweg

  11

  8141 PC

  Heino

  Boerderij

   

  Zwarteweg

  18 + 20

  8112 AD

  Nieuw Heeten

  Dubbel woonhuis

   

  Zwolsestraat

  18

  8101 AC

  Raalte

  Schoolgebouw

   

  Zwolsestraat

  61

  8101 AB

  Raalte

  Voormalig tolhuis

   

   

 • 5.4

  Karakteristieke panden

  Achterweiweg 2 te Raalte

  Berghuisweg 1 te Heeten

  Berghuisweg 15 en 15a te Heeten

  Berghuisweg 9 te Heeten

  Bornweg 4 te Heino

  Broeklanderdijk 21 te Broekland

  Broeklanderdijk 58 te Broekland

  Butzelaarstraat 67 te Luttenberg

  Cellenweg 12 te Heeten

  Cellenweg 14 te Heeten

  Centsweg 1 te Heino

  Crismansweg 1 te Raalte

  Dalfserweg 1 te Heino

  Dalfserweg 3 te Heino

  Dalfserweg 12 te Heino

  De Wesenberg 1 te Broekland

  Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem

  Grote Hagenweg 9 te Laag Zuthem

  Grote Hagenweg 11 te Laag Zuthem

  Haarlesedijk 27 te Heeten

  Haarlesedijk 8 te Heeten

  Hagenweg 17 te Heeten

  Heetenseweg 25 te Heeten

  Heetenseweg 5 te Heeten

  Heetenseweg 6 te Heeten

  Heinoseweg 11 te Raalte

  Het Hoogeland 20 te Heeten

  Heuvelweg 48 te Luttenberg

  Hofmeijersweg 2 en 4 te Raalte

  Hoge Bosweg 2 en 4 te Laag Zuthem

  Hogebroeksweg 27 te Raalte

  Hogebroeksweg 30 te Raalte

  Holterweg 27 te Heeten

  Holterweg 46 te Heeten

  Holterweg 52 te Heeten

  Holteveensweg 5 te Luttenberg

  Horstweg 15

  Kleinjansweg 4

  Kleinjansweg 6

  Langeslag 43

  Lierderholthuisweg 21 en 23

  Lierderholthuisweg 42

  Linderteseweg 34

  Linderteseweg 44

  Linderteseweg 52

  Linderteseweg 57

  Luttenbergerweg 25

  Luttenbergerweg 66

  Moerweg 2

  Molenweg 10

  Neppelenbroekerdijk 15

  Neppelenbroekerdijk 4

  Neulemanswe 35

  Neulemansweg 33

  Nieuwe Deventerweg 22

  Nieuwe Deventerweg 46 en 46a

  Nieuwe Deventerweg 54

  Nieuwe Wetering 1

  Nieuwe Wetering 4

  Nijverdalseweg 1

  Oosterenkweg 7 te Heeten

  Oude Dalfserweg 9

  Oude Twentseweg 48

  Overmeenweg 19

  Overmeenweg 23

  Pleegsterdijk 19

  Pleegsterdijk 20 en 20a

  Portlanderdijk 10 en 12

  Portlanderdijk 21

  Portlanderdijk 24

  Portlanderdijk 25

  Portlanderdijk 29

  Portlanderdijk 32

  Portlanderdijk 50 en 52

  Portlanderdijk 58 en 60

  Portlanderdijk 7 te Heeten

  Raarhoeksweg 20

  Schanekampsweg 2

  Schoonhetenseweg 24

  Schoonhetenseweg 36

  Schoonhetenseweg 44

  Schoonhetenseweg 60

  Speelmansweg 5

  Spekschateweg 8

  Stobbenbroekerweg 33

  Stoevenweg 15

  Stoevenweg 15

  Stokvisweg 1

  Stokvisweg 14

  Sumpelweg 1

  Sumpelweg 3

  ’t Reelaer 13

  ’t Reelaer 3

  Ten Haveweg 24 en 26

  Ten Haveweg 34

  Tolhuisweg 11 en 13

  Veldhoekerweg 1

  Velnerweg 4

  Verversweg 12

  Voortmansweg 6 en 6a

  Voortmansweg 8 en 10

  Weeleweg 13

  Weeleweg 16

  Weeleweg 20

  Weseperweg 34

  Weseperweg 51

  Wolthaarsdijk WZ 5

  Wolthaarsdijk WZ 9

  Zonnenbergerdijk 7

  Zuthemerweg 25

  Zuthemerweg 30

  Zuthemerweg 9