Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gouda

Uitvoeringsvoorschriften algemene plaatselijke verordening gouda 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gouda
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften algemene plaatselijke verordening gouda 2009
Citeertiteluitvoeringsvoorschriften algemene plaatselijke verordening gouda 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201120-03-2014aanvulling nadere regels art. 2:5

19-04-2011

Goudse Post, 25-05-2011

607875
14-07-2010Nieuwe regeling

29-06-2010

Goudse Post, 14-07-2010

5.4.1.1
14-07-201002-06-2011Nieuwe regeling

29-06-2010

Goudse Post, 14-07-2010

5.4.1.1

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

artikel

onderwerp en omschrijving uitvoeringsbesluit

2:4 lid 3

Straatartiest en dergelijke

aanwijzen wegen c.q. weggedeelten waar het in groepjes van niet meer dan 6 personen zonder kennisgeving is toegestaan zang of muziek (niet mechanisch en/of elektronisch versterkt) ten gehore te brengen.

2:5

Gebruik van een openbare plaats niet overeenkomstig de bestemming

2:23 lid 4

Plakken en kladden

aanwijzen aanplakborden voor aanbrengen meningsuitingen en bekendmakingen.

2:25 lid 1

Hinderlijk drankgebruik

aanwijzen gebieden/wegen waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes e.d met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2:28 lid 1 onder b.

Loslopende honden

aanwijzen plaatsen buiten de bebouwde kom waar de eigenaar of houder de hond aangelijnd moet hebben.

2:28 lid 1 onder c.

Loslopende honden

aanwijzen plaatsen waar de eigenaar de hond in het geheel niet mag laten lopen of verblijven.

2:28 lid 2

Loslopende honden

aanwijzen gebieden binnen de bebouwde kom waar het is toegestaan om de hond los te laten lopen. De hond moet wel onder behoorlijk toezicht staan van de eigenaar of houder.

4:13 lid 1 en 2

Aanwijzing kampeerplaatsen

aanwijzen plaatsen voor categorie “tenten” en “kampeerauto’s (campers)” en vaststellen nadere regels.

5:5 lid 1

Parkeren grote voertuigen

aanwijzen gebied waar het verboden is grote voertuigen te parkeren.

5:10 lid 4

Standplaatsen, uitstallen en verkopen van zelfgemaakte goederen

aanwijzen wegen c.q. weggedeelten waar het zonder vergunning is toegestaan door middel van een uitstalling zelfgemaakte voorwerpen, zoals schilderstukjes, sieraden, kleding te verkopen.

5:10 lid 5

Standplaatsen

vaststellen nadere regels t.a.v standplaatsen

Artikel 2:4 lid 3

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009;

besluiten:

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:4 lid 3 “Straatartiest e.d.” van de APV Gouda 2009 de volgende nadere regels vast te stellen:

 

I.     Aan te wijzen als wegen c.q. weggedeelten waar het in groepjes van niet meer dan 6 personen is toegestaan zang of muziek (niet met een toeter, spreekbuis of anderszins versterkt) ten gehore te brengen, dan wel op te treden als straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids:

 

de Kleiweg, Hoogstraat, Lange Tiendeweg, Agnietenstraat, Nieuwe Markt, Achter de Waag en de Markt, met uitzondering van de donderdag en zaterdag tijdens de warenmarkt voor wat betreft het gedeelte van de Markt waar de warenmarkt wordt gehouden, zulks onder de volgende voorschriften:

 

 • 1.

  van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op koopzondag van 13.00 tot 18.00 uur;

 

 • 2.

  per straat is het toegestaan maximaal 1 locatie in te nemen voor het ten gehore brengen van muziek en/of zang, met dien verstande dat er niet mag worden aangevangen binnen een afstand van 100 meter van een andere persoon of groepje personen, die/dat reeds muziek en/of zang ten gehore brengt;

 

 • 3.

  een locatie mag maximaal voor 1 uur worden ingenomen. Indien een andere locatie wordt ingenomen dient deze minimaal 100 meter te zijn verwijderd van de reeds ingenomen locatie;

 

 • 4.

  de locatie dient minimaal 2 uur muziekvrij te zijn;

 

 • 5.

  tot etalages van winkels en toegangen van winkels en van woningen en/of andere percelen dient een afstand van tenminste 3 meter in acht genomen te worden;

 

 • 6.

  aan het publiek mag slechts op passieve wijze om een financiële bijdrage worden verzocht maar het vragen van een financiële bijdrage door middel van geplaatste tekst is verboden;

 

 • 7.

  het (voetgangers)verkeer mag geen hinder ondervinden;

 

II.  Het besluit van 24 augustus 2004 met als onderwerp “uitvoeringsvoorschrift artikel 2.2.2, lid 3 APV” ten aanzien van straatartiesten in te trekken;

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:5

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van Gouda

  Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009;

  besluiten:

   

  Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten aanzien van “Gebruik van een openbare plaats niet overeenkomstig de bestemming” de volgende nadere regels vast te stellen:

   

  I. vast te stellen de volgende bepalingen:

   

  Definities:

  • 1.

   Onder steiger wordt verstaan een tijdelijke constructie opgebouwd uit steigerpijpen om het mogelijk te maken om te bouwen of onderhoud te plegen op hoge plaatsen waar men niet makkelijk bij kan. Deze tijdelijke constructie kan ook dienen voor het tijdelijk stutten van bouwwerken.

   Uitzetsteunen, (driehoeks)stabilisatoren of andere extensies ten behoeve van een steiger maken daarvan integraal onderdeel uit.

  • 3.

   Een trottoir of stoep is een deel van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.

   • 4.

    Onder een hekwerk of ander afscheidingsmateriaal wordt een afscheiding begrepen van een plaats of terrein waarop een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit plaatsvindt, of een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw.

   

  II. Ten aanzien van 2:5 lid 3 APV 2009 (vergunningvrij):

  Gelet op de gevaren van schade aan de weg, voor de bruikbaarheid van de weg en het doelmatig en veilig gebruik ervan de volgende categorieën en nadere regels vast te stellen:

  . bouwborden

  Nadere regels:

  • 1.

   het bouwbord kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats worden geplaatst (er is geen redelijk alternatief);

  • 2.

   het bouwbord wordt geplaatst op – of in de directe nabijheid van – het terrein waarop de bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit of de tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw wordt uitgevoerd;

  • 3.

   bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  • 4.

   het bouwbord mag geplaatst worden tijdens de periode dat de desbetreffende activiteit of werkzaamheid plaatsvindt;

  • 5.

   het bouwbord dient constructief veilig te zijn, zodat voldoende weerstand kan worden geboden tegen belastingen vergelijkbaar met de belastingen zoals deze zijn geformuleerd in het Bouwbesluit;

  • 6.

   het bouwbord levert geen onevenredige overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  • 7.

   plaatsing van het bouwbord moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van het bouwbord gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om het bouwbord op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  • 8.

   het bouwbord mag niet verlicht worden en mag geen bewegende en/of verlichte informatie bevatten;

  • 9.

   er mag maximaal één bouwbord, met een maximale oppervlakte van 12 m2, per activiteit of werkzaamheid geplaatst worden.

   

  . te koop/te huur-borden

  Nadere regels:

  het te koop/te huur-bord kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats worden geplaatst (er is geen redelijk alternatief);

  het te koop/te huur-bord wordt geplaatst op – of in de directe nabijheid van – het perceel/object waarop het bord betrekking heeft;

  bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  het te koop/te huur-bord mag geplaatst worden tijdens de periode dat het desbetreffende object daadwerkelijk te koop/te huur staat;

  het te koop/te huur-bord dient constructief veilig te zijn, zodat voldoende weerstand kan worden geboden tegen belastingen vergelijkbaar met de belastingen zoals deze geformuleerd zijn in het Bouwbesluit;

  het te koop/te huur-bord levert geen onevenredige overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  plaatsing van het te koop/te huur-bord moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van het te koop/te huur-bord gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om het te koop/te huur-bord op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  het te koop/te huur-bord mag geen bewegende en/of verlichte informatie bevatten;

  er mag maximaal één te koop/te huur-bord per perceel geplaatst worden, met een maximale oppervlakte van 12 m2.

   

  • .

   bouwketen

  Nadere regels:

  • 1.

   de bouwkeet kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats worden geplaatst (er is geen redelijk alternatief);

  • 2.

   de bouwkeet dient noodzakelijk/functioneel te zijn voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, of voor een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw;

  • 3.

   bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  • 4.

   de plaatsing mag, in gebieden waar parkeergelegenheid aantoonbaar schaars is, niet ten koste gaan van openbare parkeergelegenheid;

  • 5.

   de opdrachtgever of uitvoerder dient minimaal twee weken voor de plaatsing van de bouwkeet het college schriftelijk in kennis te stellen van de voorgenomen plaatsing;

  • 6.

   de bouwkeet moet voorzien zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder en/of van de uitvoerder van de activiteit of werkzaamheid;

  • 7.

   de bouwkeet, voor zover geen mobiele schaftkeet zijnde, moet worden geplaatst op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal (ter voorkoming van beschadiging van de ondergrond);

  • 8.

   plaatsing van de bouwkeet mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 9.

   de bouwkeet mag niet geplaatst worden op (afvoer- en riool)putten, deksels van ondergrondse brandkranen en riolen en afsluiters. Rond brandkranen moet een straal van minimaal twee meter vrij zijn;

  • 10.

   in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden en dergelijke moeten bruikbaar en toegankelijk zijn;

  • 11.

   plaatsing van de bouwkeet moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van de bouwkeet gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om de bouwkeet op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  • 12.

   de bouwkeet moet op minimaal twee meter afstand van de gevel van nabijgelegen gebouwen worden geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

   

  • .

   verplaatsbare toileteenheden

  Nadere regels:

  • 1.

   de verplaatsbare toileteenheid kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats worden geplaatst (er is geen redelijk alternatief);

  • 2.

   de verplaatsbare toileteenheid dient noodzakelijk/functioneel te zijn voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, of voor een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw;

  • 3.

   bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  • 4.

   de plaatsing mag, in gebieden waar parkeergelegenheid aantoonbaar schaars is, niet ten koste gaan van openbare parkeergelegenheid;

  • 5.

   de verplaatsbare toileteenheid moet voorzien zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder en/of van de uitvoerder van de activiteit of werkzaamheid;

  • 6.

   plaatsing van de verplaatsbare toileteenheid mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 7.

   de verplaatsbare toileteenheid mag niet geplaatst worden op (afvoer- en riool)putten, deksels van ondergrondse brandkranen en riolen en afsluiters. Rond brandkranen moet een straal van minimaal twee meter vrij zijn;

  • 8.

   in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden en dergelijke moeten bruikbaar en toegankelijk zijn;

  • 9.

   plaatsing van de verplaatsbare toileteenheid moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van de bouwkeet gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om de verplaatsbare toileteenheid op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  • 10.

   de verplaatsbare toileteenheid moet op minimaal twee meter afstand van de gevel van nabijgelegen gebouwen worden geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

   

  • .

   heistellingen, hijskranen en andere hulpconstructies

  Nadere regels:

  • 1.

   de heistelling en dergelijke kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats geplaatst worden (er is geen redelijk alternatief);

  • 2.

   de heistelling en dergelijke is noodzakelijk/functioneel voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, of voor een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw;

  • 3.

   bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  • 4.

   de plaatsing mag, in gebieden waar parkeergelegenheid aantoonbaar schaars is, niet ten koste gaan van openbare parkeergelegenheid;

  • 5.

   de opdrachtgever of uitvoerder dient minimaal twee weken voor de plaatsing van de heistelling en dergelijke het college schriftelijk in kennis te stellen van de voorgenomen plaatsing;

  • 6.

   de heistelling en dergelijke moet voorzien zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder en/of van de uitvoerder van de activiteit of werkzaamheid;

  • 7.

   de heistelling en dergelijke moet worden geplaatst op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal (ter voorkoming van beschadiging van de ondergrond);

  • 8.

   de plaatsing van de heistelling en dergelijke mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 9.

   de heistelling en dergelijke mag niet geplaatst worden op (afvoer- en riool)putten, deksels van ondergrondse brandkranen en riolen en afsluiters. Rond brandkranen moet een straal van minimaal twee meter vrij zijn;

  • 10.

   in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden en dergelijke moeten bruikbaar en toegankelijk zijn;

  • 11.

   de plaatsing van de heistelling en dergelijke moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van de heistelling en dergelijke gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om de heistelling en dergelijke op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd.

   

  • .

   hekwerken en vergelijkbaar afscheidingsmateriaal

  Nadere regels:

  • 1.

   het hekwerk kan redelijkerwijs niet anders dan op een openbare plaats worden geplaatst (er is geen redelijk alternatief);

  • 2.

   het hekwerk dient noodzakelijk/functioneel te zijn voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, of voor een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw;

  • 3.

   bij de plaatsing mag geen sprake zijn van een afwijzingsgrond als bedoeld in artikel 2:5, lid 4 van de Apv; de plaatsing mag niet in strijd zijn met enige andere bepaling in de Apv;

  • 4.

   de plaatsing mag, in gebieden waar parkeergelegenheid aantoonbaar schaars is, niet ten koste gaan van openbare parkeergelegenheid;

  • 5.

   de opdrachtgever of uitvoerder dient minimaal twee weken voor de plaatsing van het hekwerk het college in kennis te stellen van de voorgenomen plaatsing;

  • 6.

   het hekwerk dient constructief veilig te zijn, zodat voldoende weerstand kan worden geboden tegen belastingen vergelijkbaar met de belastingen zoals deze geformuleerd zijn in het Bouwbesluit;

  • 7.

   het hekwerk moet voorzien zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder en/of van de uitvoerder van activiteit of werkzaamheid;

  • 8.

   plaatsing van het hekwerk mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 9.

   plaatsing van het hekwerk moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing van het hekwerk gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om het hekwerk zodanig te plaatsen dat het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  • 10.

   bij plaatsing van het hekwerk op het trottoir moet minimaal 1 meter vrij zijn ten behoeve van het voetgangersverkeer.

   

  ·       vlaggen, wimpels en vlaggenstokken

  Nadere regel: Deze voorwerpen mogen geen gevaar of hinder opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

   

  ·       zonneschermen

  Nadere regel: Deze voorwerpen dienen te zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en geen gevaar of hinder opleveren voor personen en voor de bereikbaarheid door hulpdiensten . Dit houdt in ieder geval in dat een zonnescherm:

  -            ten minste 2.20 meter boven de weg moet hangen; én

  -            een maximale uitval van 3 meter mag hebben; én

  -            maximaal 20% van de breedte van de weg mag beslaan.

   

  ·       voorwerpen of stoffen die op de rijweg gezet worden in verband met laden of lossen ervan.

  Nadere regel: Het op deze wijze gebruiken van de weg moet noodzakelijk (er is geen redelijk alternatief) en kortstondig zijn. Dit houdt in ieder geval in dat de voorwerpen of stoffen onmiddellijk worden verwijderd.

   

  ·       zand, aarde en grint

  Nadere regels:

  • 1.

   plaatsing niet langer dan 5 opeenvolgende dagen;

  • 2.

   geen plaatsing op de rijweg, fietspaden of in het openbaar groen;

  • 3.

   bij plaatsing op het trottoir moet minimaal 1 meter vrij zijn ten behoeve van het voetgangersverkeer;

  • 4.

   geen plaatsing op (afvoer- en riool)putten, deksels van ondergrondse brandkranen en riolen en afsluiters. Rond brandkranen moet een straal van 2,00 meter vrij zijn;

  • 5.

   in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden en dergelijke moeten bruikbaar en toegankelijk zijn.

   

  ·       afval-, opslag- en vuilcontainers;

  Nadere regels:

  • 1.

   plaatsing niet langer dan 5 opeenvolgende dagen. Na het gebruik van het vergunningvrij plaatsen mag gedurende twee weken daarna van deze mogelijkheid géén gebruik worden gemaakt;

   het vergunningsvrij plaatsen is alleen toegestaan op een parkeerplaats;

  • 3.

   de opdrachtgever dient twee weken voor de plaatsing het college in kennis te stellen met een door de het college vastgesteld meldingsformulier;

  • 4.

   een container moet voorzien zijn van de naam en telefoonnummer van de eigenaar en/of verhuurder;

  • 5.

   een container moet worden geplaatst op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal (ter voorkoming van beschadiging van de ondergrond);

  • 6.

   een container mag niet groter zijn dan 2,5 x 4 meter (maximale afmetingen);

  • 7.

   plaatsing van de container op de lokatie mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 8.

   plaatsing van de container moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing (of gebruik) van de container gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om de container op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;

  • 9.

   de container moet op minimaal 2 meter afstand van de gevel van nabijgelegen gebouwen worden geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

   

  ·       steigers

  Nadere regels:

  • 1.

   plaatsing niet langer dan 14 opeenvolgende dagen:

  • 2.

   geen plaatsing op de rijweg, fietspaden of in het openbaar groen;

  • 3.

   bij plaatsing op het trottoir moet minimaal 1 meter vrij zijn ten behoeve van het voetgangersverkeer;

  • 4.

   geen plaatsing op (afvoer- en riool)putten, deksels van ondergrondse brandkranen en riolen en afsluiters. Rond brandkranen moet een straal van 2,00 meter vrij zijn;

  • 5.

   in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden en dergelijke moeten bruikbaar en toegankelijk zijn;

  • 6.

   steigers moeten aan de gevel worden vastgemaakt, er mogen geen uitzetsteunen worden gebruikt (minimaal 1 meter van het trottoir moet vrij blijven);

  • 7.

   een steiger moet worden geplaatst op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal (ter voorkoming van beschadiging van de ondergrond);

  • 8.

   plaatsing van de steiger mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;

  • 9.

   plaatsing van de steiger moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing (of gebruik) van de steiger gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in dat het niet is toegestaan om de steiger op een lokatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd.

   

  Onder 2:5 lid 1 APV Gouda 2009  (vergunning) vallen:

  1.           spandoeken;

  2.           uitstallingen;

  3.           driehoeks- en sandwichborden;

  4.           hekwerken en vergelijkbaar afscheidingsmateriaal;

  5.           bouw- en vergelijkbare materialen;

  6.           keten (met name bouw- en schaftketen);

  7.           verplaatsbare toileteenheden;

  8.           hijstellingen, hoogwerkers en kranen;

  9.           installaties, machines en werktuigen;

  10.        bouwplaatsinrichtingen;

  11.        containers;

  12.        alle onder artikel 2:5 lid 3 onder a. aangewezen categorieën voor zover niet kan worden voldaan aan de daartoe gestelde nadere regels.

   

   

  Aldus besloten in de vergadering van 19 april 2011

  Burgemeester en wethouders voornoemd,

  , burgemeester

  , secretaris

  Openbaar gemaakt op: 25 mei 2011

  In werking getreden op: 2 juni 2011

  nadere regels artikel 2:5 APV met aanvulling vastgesteld door benw op 19 april 2011 [Klik hier om het document te downloaden]

  [Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:23 lid 4

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op artikel 2:23 lid 4 van de APV Gouda 2009;

 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 2:23 lid 4 van de APV Gouda 2009 het plakverbod, als bedoeld in lid 1 van genoemd artikel, niet geldt voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen op daartoe door het college aangewezen aanplakborden.

besluiten:

Aan te wijzen als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, de borden ter plaatse van:

a.        hoek Kleiwegbrug/Korte Vest;

b.        Bosboom Toussaintkade (bij de Trefkuil);

c.        Vuurdoornlaan (voor parkeerplaats);

d.        Ruigenburg (tegenover parkeerterrein);

e.        Groen van Prinsterersingel (bij het Omlooppad);

f.          Burgemeester Martenssingel/hoek Karnemelksloot;

g.        Marathonlaan/Olympiaplein;

h.        Gouderaksedijk tegenover Goudseweg.

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2004,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

A.W.M. de Bever, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 september 2004

In werking getreden op: 2 september 2004

 

 

1e wijziging (inhoudelijke wijziging en wijziging artikelnummer)

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:25 lid 1

Burgemeester en wethouders van Gouda

Overwegende, dat er regelmatig overlast en hinder wordt veroorzaakt op door hun karakter aantrekkelijke plaatsen in de gemeente door personen die alcoholhoudende dranken ter plaatse nuttigen;

 

Gelet op artikel 2:25 lid 1 APV Gouda 2009.

besluiten:

 • 1.

  Aan te wijzen als wegen van de gemeente waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

a.           het centrum binnen de singels;

b.           plaatsen waar kermissen worden gehouden, gedurende de

perioden dat de kermisattracties op deze plaatsen aanwezig zijn;

c.           het gebied Park Atlantis, dit is het gebied omsloten door de volgende wegen en weggedeelten: Abel Tasmanlaan, de Livingstonelaan (vanaf Abel Tasmanlaan tot de Büchnerweg), de Büchnerweg (tot het Bleulandpad), het Bleulandpad, De Dreef (vanaf het Bleulandpad tot de Willem Bontekoesingel) en de Willem Bontekoesingel, met inbegrip van deze wegen;

d.           het gebied Van Bergen IJzendoornpark, dit is het gebied omsloten door de Spoorlaan, Spoorstraat (vanaf Spoorlaan tot het Kleiwegplein), het Kleiwegplein, de Kattensingel, de Nieuwe Gouwe O.Z. (tot H.J. Nederhorststraat), H.J. Nederhorststraat, de Winterdijk, Van Bergen IJzendoornpark en het Stationsplein, met inbegrip van deze wegen.

e.           de gebieden die op de bij dit besluit behorende kaart (Bijlage 1) zijn aangegeven. Dit zijn de speelplekken in Gouda, inclusief een straal van 50 meter rondom elke speelplek, gelegen aan of in de in Bijlage 2 vermelde straten of gebieden.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2004,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

A.W.M. de Bever, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 september 2004

In werking getreden op: 2 september 2004

 

 

 

 

1e wijziging (aanwijzingVan Bergen IJzendoornpark en park Atlantis)

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2005,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 december 2005

In werking getreden op: 14 december 2005

 

 

2e wijziging (aanwijzing speelplekken)

Aldus besloten in de vergadering van 24 november 2009,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 2 december 2009

In werking getreden op: 2 december 2009

 

 

3e wijziging (wijziging artikelnummer)

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 1 alcohol speelveld [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 straten en gebieden speelplekken alcohol [Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:28 lid 1 onder b.

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009;

besluiten:

Gelet op artikel 2:28 lid 1 onder b. APV aanwijzen van de volgende plaatsen buiten de bebouwde kom waar de eigenaar of houder de hond aangelijnd moet hebben:

           

 • 1.

  Het volgende deel van het natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout': Kale Jonkerpad, deel Goudse Houtsingel tot aan eerste T-splitsing met fietspad. De exacte plaats is aangegeven op de bijbehorende kaart

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:28 lid 1 onder c.

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009;

besluiten:

Gelet op artikel 2:28 lid 1 onder c. APV aanwijzen van de volgende plaatsen waar de eigenaar of houder niet mag laten lopen of verblijven:

 

I.          a.            Plaatsen buiten de bebouwde kom

De volgende delen van het natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout'. De exacte plaatsen onder 1 tot en met 4 zijn aangegeven op de bijbehorende kaart:

1.           de wieler-/skeelerbaan inclusief de bijbehorende terreindelen;

2.           de Heemtuin Goudse Hout;

3.           het Spaanse ruiterpad (fietspad westzijde langs Heemtuin);

4.           de speel- en ligweide: het verbod geldt hier van 1 april tot en met 1 oktober van elk jaar;

5.           de terreindelen in natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout', waar op dat moment vee wordt geweid.

 

b.            Plaatsen binnen de bebouwde kom

1.           de Willem Vroesentuin;

2.           de overdekte wegen van het winkelcentrum “Bloemendaal”;

3.           Achter de Kerk;

4.           kennelijk als speelplaats ingerichte terreinen;

5.           de overdekte wegen van het winkelcentrum “Nieuwe Markt” (Nieuwe Markt passage);

6.           het Heempad aan de Bloemendaalseweg.

 

II.  Het besluit van 24 augustus 2004 met als onderwerp “uitvoeringsvoorschrift artikel 2.4.17, lid 1, sub b.  APV” ten aanzien van loslopende honden in te trekken;

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2:28 lid 2

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009;

besluiten:

I.        Gelet op artikel 2:28 lid 2 APV Gouda 2009 aanwijzen van de volgende gebieden waar het verbod genoemd in 2:28 eerste lid onder a. APV Gouda 2009, niet geldt indien de hond onder behoorlijk toezicht staat. Het betreft in veel gevallen delen van het genoemde plantsoen, of delen van de groenstrook langs de genoemde straten. De exacte plaatsen zijn aangegeven als 'uitlaatzone' op de bij deze bijlage behorende kaart.

 

1De groene wal31Industriestraat
2Taxusweg - Larixweg32Emmastraat
3De groene zoom33Vorstmanstraat
4Groenhovenpark 34Dijk langs stroomkanaal
5Kamperfoelieaan35Buurtje
6Burgemeester van Reenensingel36Potterspoort (tijdelijk tot nieuwbouw)
7Kikkerpad37Houtmansplantsoen
8Park Atlantis38Houtmansplantsoen
9Bleulandpad39Fluwelensingel
10Noorderhout40Noothoven van Goorstraat
11Hoevenlust41Karnemelksloot
12't Groene Eiland42Onder Wethouder Poletbrug
13Oosthoef43Sportlaan
14Westhoef44Sportlaan
15Steinenburg45IJsselpark (tijdelijk tot aanleg begraafplaats)
16Blommesteinsingel46Joubertstraat
17Ridder van Catsweg47Joubertstraat
18Omlooppad48van Heuven Goedhartsingel
19Omloopkade 49Dunantsingel
20Thorbeckeveld50Ten noorden van sportcomplex G.S.V.
21Willem de Zwijgersingel51Verzetslaan
22Hazepad52Baden Powellplantsoen
23Oostlangekade53Westmolenpad
24Aschpotpad54Volmolenhof
25Goudse Houtsingel55Muziekstraat tot Willemskade (langs het spoor)
26Vossenburchkade56Het Steinse groen
27Nieuwe Gouwe Oostzijde57Goverwellepad
28Nieuwe Gouwe Oostzijde58Goverwellesingel
29Winterdijk  
30Industriestraat  

 

Op grond van artikel 2:29 lid 2 APV geldt het verbod als vermeld in artikel 2:29 lid 1 APV, ten aanzien van de onmiddellijke opruimplicht van verontreiniging door honden, niet in deze aangewezen gebieden met

uitzondering van de daarin aanwezige wegen. Zie de toelichting bij artikel 2:29 APV.

 

II.                   Het besluit van 24 augustus 2004 met als onderwerp “uitvoeringsvoorschrift artikel 2.4.18, lid 1, sub b  APV” ten aanzien van verontreiniging door honden in te trekken;

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

1e wijziging (verplaatsen hondenuitlaatplaats Groenhovenpark in westelijke richting) vergadering van 10 mei 2011,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 juni 2011

In werking getreden op: 2 juni 2011

[Klik hier om het document te downloaden] kaart hondenuitlaatplaatsen 2 juni 2011 [Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 4:13 lid 1 en 2

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op het bepaalde in artikel 4:13 lid 1 en 2 Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009 (APV) ten aanzien van “Aanwijzingkampeerplaatsen”.

besluiten:

 

de volgende nadere regels vast te stellen:

 

I.     Op grond van artikel 4:13, eerste lid, APV voor de categorie “tenten” de volgende plaatsen aan te wijzen waarop het verbod van artikel 4:12, eerste lid, APV niet geldt:

a.          een strook van 5 meter rondom de vijver in het Atlantispark;

b.          een strook van 5 meter rondom de vijver in het Weidebloemkwartier;

c.          een strook van 5 meter rondom beide vijvers in het Baden Powellplantsoen.

 

II.      Op grond van artikel 4:13, eerste lid, APV voor de categorie “kampeerauto’s (campers)” de volgende plaatsen aan te wijzen waarop het verbod van artikel 4:12, eerste lid, APV niet geldt:

a.        25zes parkeerplaatsen ter plaatse van het parkeerterrein Klein Amerika tijdens de maanden juni, juli en augustus. Deze 25 parkeerplaatsen zijn gemarkeerd door parkeerborden met een campersymbool..

 

III.     Op grond van artikel 4:13, tweede lid, APV de volgende nadere regels te stellen in het belang van de gronden genoemd in artikel 4:12, vierde lid, APV:

 • 1.

  Het plaatsen of geplaatst houden van een tent mag alleen door diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met maximaal meer twee hengels én een schriftelijke toestemming als vermeld in artikel 21 van de Visserijwet 1963 kan tonen.

 • 2.

  Per persoon mag maximaal 1 tent worden geplaatst of geplaatst worden gehouden.

 • 3.

  De tent mag geen grotere afmetingen hebben dan 3 bij 3 meter en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.

 • 4.

  Het plaatsen en geplaatst houden van de tent is alleen toegestaan gedurende de nacht, dus in de periode tussen zonsondergang en zonsopgang.

 • 5.

  Het is verboden om langer dan gedurende tweeënzeventig achtereenvolgende uren (3 dagen) een kampeerauto (camper) op een aangewezen parkeerplaats te plaatsen of te hebben.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 mei 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 2 juni 2010In werking getreden op: 2 juni 2010

Artikel 5:5 lid 1

Burgemeester en wethouders van Gouda

Overwegende dat het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom schadelijk is voor het uiterlijk van de gemeente.

 

Gelet op artikel 5:5 lid 1 APV Gouda 2009;

besluiten:

I.          de bebouwde kom van de gemeente aan te wijzen als gebied waarop de hiervoor vermelde beplaing van toepassing is, met uitzondering van:

 • 1.

  de Nijverheidsstraat;

 • 2.

  de Nieuwe Gouwe W.Z., met uitzondering van het gedeelte, gelegen tussen het Jaagpad en de inrit van de daar gebouwde woonappartementen;

  de Ambachtsstraat.

  de Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;

 • 5.

  de beide weggedeelten van de Stavorenweg;

 • 6.

  de Zwolleweg;

 • 7.

  het gedeelte van het industrie- en kantorengebied “De Goudse Poort”, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg.

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2004,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

A.W.M. de Bever, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 september 2004

In werking getreden op: 2 september 2004

 

 

1e wijziging (wijziging artikelnummer)

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 5:10 lid 4

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op artikel 5:10 lid 4 APV Gouda 2009.

besluiten:

I.   Aan te wijzen als wegen c.q. weggedeelten waar het zonder vergunning is toegestaan door middel van een uitstalling zelfgemaakte voorwerpen, zoals schilderstukjes, sieraden, kleding te verkopen:

de Kleiweg, Kleiwegstraat, Hoogstraat, Korte en Lange Groenendaal, Korte Tiendeweg, Lange Tiendeweg tussen de Korte Tiendeweg en de Jeruzalemstraat/Zeugstraat, Nieuwstraat, St. Anthoniestraat en de Markt, met uitzondering van de donderdag en zaterdag tijdens de warenmarkt voor wat betreft het gedeelte van de Markt waar de warenmarkt wordt gehouden, zulks onder de volgende voorschriften:

 

 • 1.

  de verkoop mag niet beroepsmatig en moet incidenteel plaatsvinden;

 • 2.

  van de winkelier en/of bewoner, voor wiens pand de verkoop zal plaatsvinden, moet hiertoe toestemming zijn verkregen;

 • 3.

  vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid, uiterlijk aanzien van de gemeente, mogen tegen de verkoop geen bezwaren bestaan;

 • 4.

  de verkoop mag slechts plaatsvinden tijdens de ingevolge de Winkelsluitingswet toegestane openingstijden voor de winkels in Gouda;

 • 5.

  tot etalages van winkels en toegangen van winkels en van woningen en/of andere gebouwen dient een afstand van tenminste drie meter in acht te worden genomen;

 • 6.

  het (voetgangers)verkeer mag geen of nagenoeg geen hinder ondervinden.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2004,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

A.W.M. de Bever, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 september 2004

In werking getreden op: 2 september 2004

 

 

1e wijziging (wijziging artikelnummer)

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

[Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 5:10 lid 5

Gelet op artikel 5:10 lid 5 APV Gouda 2009.besluiten:

Vast te stellen de volgende bepalingen voor het medebeoordelen van vergunningaanvragen voor het innemen van standplaatsen.

 

Artikel 1

 

Onder vaste standplaats wordt verstaan het regelmatig en op gezette tijden standplaats innemen.

 

Artikel 2

 

 • 1.

  Voor het stadsgedeelte, gelegen binnen de singels, worden geen vaste standplaatsen toegewezen, zulks gelet op het uiterlijk aanzien en de verkeersveiligheid.

 • 2.

  Voor het stadsgedeelte, gelegen buiten de singels, worden geen vaste standplaatsen toegewezen binnen een afstand van 200 meter van een markt, indien de toewijzing artikelen betreft, die eveneens op de betrokken markt worden verhandeld.

  Op parkeerplaatsen in de directe omgeving van een winkelconcentratie worden geen standplaatsen toegewezen.

 • 4.

  Er worden ten hoogste twee standplaatsen per locatie (gebied max. 100 x 100 m beslaat, zoals een plein, straat, winkelcentrum, etc.) toegewezen, mits vanuit deze standplaatsen niet dezelfde goederen verkocht worden.

 • 5.

  De openingstijden van standplaatsen zijn gekoppeld aan die van de reguliere winkels. Voor standplaatshouders die geringe eet- en drinkwaren verkopen, bestaat, afhankelijk van de locatie, de mogelijkheid tot 22.00 uur open te blijven, met een maximum van 55 openingsuren per week.

 • 6.

  Er worden geen standplaatsen toegewezen op locaties met de bestemming “openbaar groen”.

 

Artikel 3

 

De verleende vergunningen hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor telkens een periode van maximaal twee jaar.

 

Artikel 4

 

1.         In de standplaatsvergunning wordt tenminste vermeld:

a.       het karakter van de standplaats;

b.       de maximaal te benutten oppervlakte;

c.       de artikelen die op de betrokken standplaats mogen worden verkocht;

d.       de periode waarin van de standplaats gebruik mag worden gemaakt, te weten, een dag, een gedeelte van een dag, of voor één of meer dagen per week of gedeelten daarvan.

2.         De in lid 1 genoemde vergunning dient te worden voorzien van een recente pasfoto van de vergunninghouder.

 

Artikel 5

 

De standplaats dient buiten de periode waarvoor zij is toegewezen te zijn ontruimd.

 

Artikel 6

 

De omvang van de standplaats mag maximaal 20 m² bedragen.

 

Artikel 7

 

Vaste standplaatsen worden slechts verleend aan natuurlijke personen.

 

Artikel 8

 

Naast vergunningen voor vaste standplaatsen kunnen ook vergunningen worden verleend voor standplaatsen van tijdelijke aard voor:

a.        de verkoop van kerstbomen gedurende de periode 6 tot en met 24 december, zulks voor ten hoogste 15 standplaatsen;

b.        de verkoop van kerstartikelen tijdens een te houden kerstmarkt op de Markt voor ten hoogste 50 standplaatsen.

c.        de verkoop van geringe eet- en drinkwaren, ijs, bloemen en eventuele andere goederen tijdens (algemene) festiviteiten, zoals de Goudse Keramiekdagen, de avondvierdaagse, een muziekuitvoering, een braderie en dergelijke;

d.        de verkoop van geringe eet- en drinkwaren, ijs, bloemen en andere goederen tijdens festiviteiten in winkelbedrijven, zoals acties in het kader van feestdagen, koopjesdagen en winkelfeesten. Hiervoor kan, per individueel winkelbedrijf, maximaal 6 dagen per jaar vergunning worden verleend.

e.        commerciële promotieactiviteiten voor stadsgedeelten gelegen buiten de singels.

 

Artikel 9

 

Met betrekking tot standplaatsen van tijdelijke aard geldt dat binnen een straal van vijftig meter rond het terrein waarop een (algemene) festiviteit plaatsvindt geen tijdelijke standplaatsen worden toegewezen, zulks gelet op de openbare orde, het uiterlijk aanzien en de verkeersveiligheid.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2004,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

A.W.M. de Bever, secretaris

 

 

Openbaar bekend gemaakt op: 1 september 2004

In werking getreden op: 2 september 2004

 

 

1e wijziging (inhoudelijke wijzigingen enwijziging artikelnummer)

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis, burgemeester

 

Drs. L.A.M. Bakker, secretaris

 

Openbaar bekend gemaakt op: 14 juli 2010

In werking getreden op: 14 juli 2010

 

[Klik hier om het document te downloaden]