Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Olst-Wijhe
CiteertitelVerordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201018-10-2012Nieuwe regeling

15-02-2010

Huis-aan-Huis, 25-02-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2010;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

 

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager: een meerderjarig natuurlijke persoon of een Vereniging van Eigenaren die een aanvraag doet.;

 • b)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

 • c)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van Duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

e) een EPA-maatwerkadvies:een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • f)

  werkelijke kosten de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • ·

  Bestaande woonruimte in de gemeente Olst-Wijhe van minimaal één jaar oud die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • ·

  Panden met een gecombineerde woon- en werkfunctie, waarbij alleen het woongedeelte onder deze regeling valt.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.Tot de Duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Kleinschalige windturbine

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Dakisolatie

  • g)

   Vloerisolatie

  • h)

   Raam- en deurisolatie

  • i)

   Druk of CO2 gestuurde ventilatieroosters

  • j)

   Energie-efficiente verwarmingsinstallatie of warmtepomp

  • k)

   Energiezuinige gelijkstroompompen en –ventilatoren

  • l)

   Warmte-terug-win-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)

  • m)

   Vegetatiedak

   2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van Duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • b)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  De termijn van de beslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de aanvrager is uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld, of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • f)

  bij steekproefsgewijze controle blijkt dat de maatregelen niet of niet voldoende conform de aangevraagde subsidie zijn uitgevoerd. Het college kan dan alsnog besluiten de aanvraag met terugwerkende kracht af te wijzen.

 

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit de aanvrager voor toekenning van een duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Olst-Wijhe en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze Verordening kan worden aangehaald als “Verordening SVn duurzaamheidslening gemeente Olst-Wijhe” en treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 februari 2010

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

B.A. Duursema. A.G.J. Strien.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepassingsbereik

Artikel 3 Budget

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Artikel 6 De aanvraag

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

 

Artikel 9 Voordracht

Artikel 10 Toekenning

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Artikel 12 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

Artikel 13 Bouwkrediet

Artikel 14 Nadere regels

Artikel 15 Hardheidsclausule

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding