Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
CiteertitelRegeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, artikel 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-12-2015nieuwe regeling

16-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 441

150910-0057

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

 

 

Het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 

gezien het bepaalde in artikel 21, van de regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015,

 

Voorts gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

besluit:
 • 1.

  in te trekken de “Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011”

   

  en

 • 2.

  vast te stellen de "Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015".

Artikel 1
  • a.

   Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden; openbaar lichaam als bedoeld in art. 1 van de regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015;

  • b.

   Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

  • c.

   Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

  • d.

   Hulpverleningsdienst: de ambtelijke organisatie als bedoeld in art. 28 van de regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015;

  • e.

   Directie: de Directie brandweer en volksgezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

  • f.

   Commissie: commissie van advies voor de behandeling van klachten en bezwaarschriften;

  • g.

   De wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Inleidende bepaling
 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die betrekking hebben op rechtspositionele– of personeelsaangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie
 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 4.

  De commissie regelt vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris
 • 1.

  De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris van de commissie is een door de directie aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  De directie wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Lidmaatschap
 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Vergoeding

De voorzitter en de leden ontvangen een nader door het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vast te stellen vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift
 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Het verwerend orgaan zorgt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het bezwaarschrift dat zijn schriftelijk commentaar in handen van de commissie wordt gesteld.

 • 4.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar of beroep zal adviseren.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen:

 • a.

  2:1, tweede lid;

 • b.

  6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet, kan worden hersteld;

 • c.

  6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  7:4, tweede lid;

 • e.

  7:6, vierde lid,

van de wet worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door of namens de voorzitter van de commissie.

Artikel 9 Vooronderzoek
 • 1.

  De voorzitter van de commissie kan in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 10 Hoorzitting
 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belangheb-benden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het in het tweede lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting
 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist, dat in ieder geval de voorzitter, dan wel zijn plaatsvervanger en één van de overige leden, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting
 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging
 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16 Nader onderzoek
 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies
 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  b Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

  c Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het dagelijks bestuur en aan het algemeen bestuur over de door haar behandelde zaken.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden”.

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 december 2015.

De voorzitter, H. Kaiser

De secretaris, . Joosten