Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

9e Wijzigingsverordening baatbelasting Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling9e Wijzigingsverordening baatbelasting Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat
CiteertitelNegende wijziging van de Verordening baatbelasting herinrichtingsgebied Vaals (Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2018wijziging art. 7a

15-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 126579

FC 15.09

Tekst van de regeling

Intitulé

9e Wijzigingsverordening baatbelasting Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat

Kenmerk: FC 15.09

No.:

Onderwerp:

9e Wijzgigingsverordening baatbelasting Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VAALS ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

Gelet op artikel 222 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Te wijzigen de ‘Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting herinrichtingsgebied Vaals (Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat)

 

 

Artikel I

Artikel 7a Termijnen van betaling wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso

   In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

   in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid onder b geldt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee

  2. gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet

  2. verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze

  2. aanslag hoger is dan € 20.000,00. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand

  2. volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede

  2. termijn een maand later;

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel II
 • 1.

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Negende wijziging van de Verordening baatbelasting herinrichtingsgebied Vaals (Kerkstraat-Akenerstraat-Tentstraat)’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2014;

B.G.P. Hoevenagel drs. R.L.T. Van Loo

Griffier Voorzitter

Bekendgemaakt door: F.L.M.H. Coenen

* Ter inzage - legging bij de receptie van het gemeentehuis, jaargang 2014

* Publicatie in Vaalser Weekblad d.d. 19 december 2014

* Inwerking getreden d.d. 20 december 2014