Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Verordening bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
CiteertitelVerordening bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid VGGM 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Verordening Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid VGGM 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, artikel 22
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-12-2015Neuwe regeling

16-12-2014

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, 443

150910-0053

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid VGGM 2015

BESLUIT

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 

gelet op het bepaalde in artikel 22 van de regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, hierna genoemd: de regeling;

 

gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

besluit in te trekken

de verordening bestuurscommissie veiligheid en gezondheid VVGGM 2011 en

 

vast te stellen de

 

 

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID VGGM 2015

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • b.

  Het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • c.

  De voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuurscommissie veiligheid en gezondheid;

 • d.

  Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid: de bij deze verordening ingestelde bestuurscommissie;

 • e.

  Gemeente: een aan de regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden deelnemende gemeente.

Artikel 2 Bestuurscommissie

 • 1.

  Er is een bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 2.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de publieke gezondheid en de ambulancezorg, als genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c van de regeling.

 • 3.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid is gerechtigd om over alle overige belangen genoemd in artikel 3 van de regeling een advies uit te brengen aan het algemeen bestuur.

Artikel 3 Samenstelling

Lid van de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid zijn:

 • a.

  De voorzitter;

 • b.

  De leden van het algemeen bestuur;

 • c.

  Een door de gemeenteraad van de gemeente aangewezen vertegenwoordiger uit het college.

Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de bestuurscommissie eindigt op de dag van beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur danwel op de dag van beëindiging van lidmaatschap van het college van de gemeente.

Artikel 5 Voorzitter
 • 1.

  Voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 2.

  De voorzitter kan zich laten vervangen op de wijze als vermeld in artikel 19 van de regeling.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid in en buiten rechte.

 • 4.

  Stukken die van de bestuurscommissie uitgaan worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden
 • 1.

  Het algemeen bestuur draagt alle taken en bevoegdheden, binnen het bereik van de behartigen van de belangen genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c van de regeling, over aan de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid, behoudens:

  de taken en bevoegheden die op grond van enige wet of op grond van de regeling niet aan de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid mogen worden overgedragen.

   

 • 2.

  Ter behartiging van de artikel 3, lid 1 onder b en c van de regeling genoemde belangen heeft de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid de volgende wettelijke taken en bevoegdheden:

  • a.

   De algemene taken genoemd in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;

  • b.

   De taken genoemd in artikel 5 en van de Wet publieke gezondheid op het vlak van de jeugdgezondheidszorg;

  • c.

   De taken genoemd in artikel 5a van de Wet publieke gezondheid op het vlak van ouderenzorg.

  • d.

   De taken genoemd in artikel 6 Van de Wet publieke gezondheid op het vlak van de algemene infectieziektebestrijding

  • e.

   de taken genoemd in de Wet ambulancezorg (2008);

  • f.

   andere taken die bij of krachtens wet binnen het bereik van de genoemde belangen aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 3.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid oefent de in lid 1 vermelde taken en bevoegdheden uit met inachtneming van de door het algemeen bestuur voor haar taakvelden vastgestelde begrotingworden opgedragen.

 • 4.

  De bestuurscommissie is bevoegd de in lid 2 vermelde taken en bevoegdheden te mandateren aan het dagelijks bestuur.

Artikel 7 Vergaderingen
 • 1.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid vergadert gezamenlijk met het algemeen bestuur.

 • 2.

  Er is een reglement van orde voor de gezamelijke vergaderingen van het algemeen bestuur en de de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

Artikel 8 Onvoorzienbaarheid

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2015.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening bestuurscommissie veiligheid en gezondheid 2015".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op

16 december 2015.

De voorzitter, H. Kaiser

De secretaris, P. Joosten