Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2012, art. 2:67
 2. Wetboek van Strafrecht, art. 437
 3. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2015nieuwe regeling

09-09-2015

Gemeenteblad 2015, Nr. 91166

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Overwegende dat

 • -

  het tegengaan van heling één van de speerpunten is van de gemeente Zaltbommel als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;

 • -

  het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2012 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  het daarom wenselijk is het DOR met een aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

Gelet op artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2012, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het volgende: Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1  

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2012.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Zaltbommel

d.d. 9 september 2015.

A.van den Bosch