Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Instructie gemeentesecretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie gemeentesecretaris
CiteertitelInstructie gemeentesecretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201516-12-2015nieuwe instructie

15-12-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie gemeentesecretaris

 

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TERSCHELLING

gelet op artikel 103, lid 2 van de Gemeentewet:

b e s l u i t e n :

vast te stellen de:

Instructie gemeentesecretaris

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze instructie wordt verstaan onder:

College: college van burgemeester en wethouders

Secretaris: de (loco-)gemeentesecretaris, tevens directeur

Directie: de secretaris en de adjunct directeur

Directieteam: secretaris, adjunct directeur, directiesecretaris en concerncontroller

De wet: de Gemeentewet.

Artikel 2 Wettelijk kader

De secretaris handelt overeenkomstig hetgeen te zijnen aanzien is bepaald in de wet of enig wettelijk voorschrift van rijk of provincie, het reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, de verordening ambtelijke bijstand, of deze instructie.

Artikel 3 Ondersteuning college van B&W

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van het college en de door haar ingestelde commissies bij de uitvoering van hun taken.

 • 2.

  De secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheden van de burgemeester, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en de agenda van het college.

 • 3.

  De secretaris is aanwezig in de vergaderingen van het college en heeft daarin een adviserende stem.

 • 4.

  De secretaris draagt er desgevraagd en uit eigen beweging zorg voor dat het college over alle informatie kan beschikken die zij behoeft om haar functie goed uit te kunnen oefenen.

 • 5.

  De secretaris draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het college en de burgemeester. Zo nodig adviseert de secretaris het college met betrekking tot te nemen besluiten.

 • 6.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een correct en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en bevordert een voortvarende uitvoering van besluiten.

 • 7.

  De secretaris draagt er zorg voor dat door het college genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst, dat een presentielijst wordt bijgehouden en openbare besluiten worden gepubliceerd.

 • 8.

  Stukken die van het college uitgaan, worden door de secretaris medeondertekend.

Artikel 4 Eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie

 • 1.

  Ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan het ambtelijk apparaat opgedragen taken voert de secretaris regelmatig gezamenlijk overleg met de adjunct directeur en de vaste adviseurs van de directie, overeenkomstig het directiestatuut. Dit overleg wordt aangeduid met de benaming “directieteam”.

 • 2.

  De secretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie, is voorzitter van het directieteam en is als zodanig ambtelijk eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  De secretaris is bevoegd in het kader van de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van het college en de burgemeester bij de aan deze ondergeschikte ambtenaren inlichtingen in te winnen en aan hen aanwijzingen te geven, tenzij de wet of interne instructies dat anders hebben bepaald.

 • 4.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de door de griffier bij de aan het college of de burgemeester ondergeschikte ambtenaren gevraagde inlichtingen overeenkomstig de verordening “ambtelijke bijstand en fractieondersteuning” aan de griffier worden verstrekt.

 • 5.

  De secretaris ziet toe op een vlot verloop van de informatiestromen. Hij doet, in overleg met de teamleiders, voorstellen aan het college ter zake.

 • 6.

  De secretaris stelt in overleg met de teamleiders procedures vast voor de behandeling van zaken, die door het bestuur aan het ambtelijk apparaat ter voorbereiding of uitvoering zijn opgedragen.

 • 7.

  De secretaris bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de teamleiders, een goede samenwerking en samenhang tussen de teams.

Artikel 5 Ondersteuning burgemeester

Ondersteuning burgemeester

 • 1.

  De secretaris staat de burgemeester in zijn hoedanigheid van bestuurlijk coördinator terzijde.

 • 2.

  De secretaris bevordert, samen met de burgemeester, een goede afstemming tussen het college enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds.

 • 3.

  De secretaris is de burgemeester behulpzaam bij de bevordering van een goede

samenwerking en afstemming ter zake van het functioneren van het college, alsmede bij de bewaking van het functioneren van het college als collegiaal bestuur.

Artikel 6 Directe leiding

 

 • 1.

  De secretaris geeft leiding aan de adjunct directeur, de teamleiders en de medewerkers van de staf.

 • 2.

  Ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken voeren de secretaris en de adjunct directeur regelmatig overleg.

 • 3.

  De secretaris houdt met de adjunct directeur, teamleiders en de medewerkers van de staf functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.

Artikel 7 Archief

De secretaris is overeenkomstig ter zake vastgestelde wettelijke regelingen belast met het beheer van de archiefbescheiden van het college, alsmede van die van de burgemeester, voor zover deze hem in bewaring zijn gegeven. Hij is hiervoor verantwoordelijk tegenover het college voor zover het archiefbescheiden van het college betreft en tegenover de burgemeester, voor zover het betreft het hem in beheer gegeven deel van diens archiefbescheiden.

Artikel 8 Afwezigheid

 • 1.

  De secretaris zorgt dat zijn afwezigheid bij het college bekend is.

 • 2.

  De secretaris wordt bij afwezigheid of ziekte vervangen door de loco-secretaris. Deze wordt op zijn voordracht door het college benoemd.

 • 3.

  Ingeval van ontstentenis van de secretaris, kan het college zelf een loco-secretaris aanwijzen.

 • 3.

  Hetgeen in deze instructie is vermeld is ook op de vervanger van de secretaris van toepassing.

 • 4.

  Vakantie en buitengewoon verlof wordt de secretaris verleend door het college.

Artikel 9 Informatieplicht

 • 1.

  De secretaris draagt er zorg voor dat het directieteam en de teamleiders tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de gemeenteraad, het college en de burgemeester genomen besluiten waaraan (financiële) consequenties voor hun teams zijn verbonden.

 • 2.

  De secretaris informeert de burgemeester tijdig over relevante bestuurlijke en ambtelijke onderwerpen en voert daartoe regelmatig overleg met de burgemeester.

Artikel 10 Secretaris als bestuurder

De secretaris is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop zij is vastgesteld. Alle eerdere “instructies secretaris” op grond van artikel 103 van de wet zijn daarmee vervallen.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Terschelling

d.d. 15 december 2015

De secretaris, De burgemeester,