Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Verordening vaarwegenbeheer Groningen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening vaarwegenbeheer Groningen 2015
CiteertitelVerordening vaarwegenbeheer Groningen 2015
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVaarwegen
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 3.2
 2. Provinciewet, art. 145
 3. Provinciewet, art. 146

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201520-10-2016nieuwe regeling

16-12-2015

Elektronisch Provincieblad, 24-12-2015

4.b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vaarwegenbeheer Groningen 2015

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen;

 

maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 16 december 2015, nr. 4.b, is vastgesteld hetgeen volgt:

 

Provinciale Staten van Groningen:

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015, corr.nr. 2015-57654, BO.

 

Overwegende dat:

- het watersysteembeheer bij wet en waterschapsreglement is opgedragen aan de waterschappen;

- daarmee ook het vaarwegbeheer onder het beheer van de waterschappen valt;

- het volgens de provincie en waterschappen niet wenselijk is dat het vaarwegbeheer van alle watersystemen of onderdelen daarvan bij de waterschappen komt te berusten;

- het noodzakelijk is een verordening Vaarwegenbeheer Groningen 2015 vast te stellen, waarin het vaarwegbeheer van bepaalde (onderdelen van) watersystemen aan andere beheerders dan het waterschap wordt toegewezen;

- het op grond van artikel 3.2 Waterwet en het gelet op artikel 2.8 Invoeringswet Waterwet noodzakelijk is vaarwegbeheerders aan te wijzen vóór 22 december 2015;

- het raadzaam is om de huidige situatie vast te stellen voor wat betreft de aanwijzing van de vaarwegbeheerders conform de Waterwet; - de B-Akwa overeenkomsten onverkort van toepassing blijven;

- er aan de hand van de functioneel aangewezen vaarwegen in het provinciaal Omgevingsplan 2009 nu vaarwegbeheerders worden aangewezen anders dan het Rijk en waterschap;

 

Gelet op:

- artikel 3.2 van de Waterwet;

- artikel 145 en 146 van de Provinciewet .

 

 

Besluiten:

Vast te stellen hetgeen volgt:

 

Verordening vaarwegenbeheer Groningen 2015

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

   Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ;

 • b.

   vaarweg: elk binnen de provincie gelegen water dat openstaat voor het openbaar scheepvaartverkeer;

 • c.

   beheer: overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

 • d.

   beheerder: bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer;

 • e.

   waterschap: Waterschap Noorderzijlvest, dan wel Waterschap Hunze en Aa's, dan wel Wetterskip Fryslan, of het bevoegde orgaan van het betrokken waterschap.

Artikel 2 Vaarwegbeheer

 • 1

   Het beheer van een vaarweg is de taak van het waterschap in welks gebied de vaarweg ligt, tenzij dat beheer op grond van de Waterwet aan een ander overheidslichaam is opgedragen.

 • 2

   In afwijking van het eerste lid, is het beheer van de vaarwegen die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze verordening opgedragen aan het in de bijlage vermelde overheidslichaam.

 • 3

   De beheerder draagt zorg voor de instandhouding van de vaarweg, voor een ongestoord gebruik van de vaarweg door de scheepvaart.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vaarwegenbeheer Groningen 2015.

Groningen, 16 december 2015.

Provinciale Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H. Engels-van Nijen, griffier.

Bijlage

Bijlage