Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Citeertitelreglement van orde voor het college van B&W
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

15-12-2015

webiste gemeente Terschelling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester en wethouders van Terschelling

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het volgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de reguliere vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Voor elke vergadering wordt, als regel tenminste tweemaal 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda met bespreekstukken toegezonden. De vergaderstukken liggen voor de leden van het college bij het bestuurssecretariaat ter inzage. Daarnaast worden de vergaderstukken langs elektronische weg ter beschikking van de leden van het college gesteld.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de Burgemeester, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

 • 1.

  De secretaris maakt een voorlopig onderscheid tussen hamerstukken en bespreekstukken.

 • 2.

  Op de agenda worden geplaatst die adviezen en nota’s waarop een lid van het college heeft aangegeven dat bespreking tijdens de vergadering gewenst wordt.

 • 3.

  Op de agenda worden de hamerstukken geplaatst.

Artikel 5 Extra vergaderingen

 • 1.

  Indien een besluit een spoedeisend belang heeft, wordt dit in overleg tussen secretaris en Burgemeester bepaald. Ten minste 24 uur van tevoren wordt het college van deze extra vergadering aangekondigd. De stukken worden in de regel meegestuurd.

 • 2.

  Elk collegelid kan, met redenen omkleed, om een extra vergadering vragen.

 • 3.

  Indien het onmogelijk is om een vergadering bijeen te roepen, kan het onder lid 1 gevraagde besluit ook tot stand komen na uitwisseling van standpunten via de mail. Dit besluit wordt op de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering verwerkt.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen, bijvoorbeeld om een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 4.

  Indien daarbij de stemming is beperkt tot een persoon en de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 • 5.

  Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of de tweede stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 9 Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de namen van de afwezige leden;

  • c.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • d.

   desgewenst een vermelding van zaken die buiten de agenda aan de orde zijn geweest;

  • e.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  De besluitenlijst wordt, voor zover aard en inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt, toegezonden aan de voorzitters van de raadsfracties en voor de overige raadsleden op de voor stukken voor de vergaderingen van de raad gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.

Artikel 10 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk ook van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester

en Wethouders van Terschelling d.d. 15 december 2015

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting

Algemeen

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de memorie van toelichting bij de Gemeentewet onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe. De achtergrond voor herzien van het uit 1994 stammende reglement van orde en andere werkzaamheden van het college is met name gelegen in de ingrijpende wijzigingen in de positie van de secretaris en de nieuwe functie van griffier. Voor de raad is inmiddels een Reglement van orde in een dualistisch stelsel vastgesteld. Daarnaast is er een verordening op de ambtelijke bijstand en een instructie voor de griffier vastgesteld. Door al deze ontwikkelingen is het reglement voor het college nog eens kritisch bekeken en geactualiseerd. De Wet dualisering gemeentebestuur op zich heeft weinig concrete wijzigingen in het reglement van orde voor het college als gevolg. Waar nodig wordt hier in de toelichting aandacht aan besteed.

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het zogenaamde constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewet geboden wordt (mandaat aan individuele leden van het college).

Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. De vervanging zal onderling geregeld moeten worden of, indien mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van een extra wethouder.

Ieder collegelid kan tot het moment van aanvang van de vergadering voorstellen een hamerstuk alsnog te bespreken. Dit voorstel sluit aan bij de bestaande praktijk van Terschelling.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een algemeen flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden

Artikel 3 Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt (artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

Artikel 4 Agenda

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 105 van de Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt enerzijds plaats in dit reglement, anderzijds in organisatiebesluiten.

In dit artikel wordt aangegeven dat de secretaris verantwoordelijk is voor het doen toekomen van de agenda aan de collegeleden.

Artikel 5

Hier is kort aangegeven hoe zaken van spoedeisend belang worden geagendeerd. De secretaris zal al naar gelang de omstandigheden dienen af te wegen of ten aanzien van de spoedeisende onderwerpen van tevoren gecommuniceerd wordt met de collegeleden of dat dit in de vergadering gebeurt. Omdat in de praktijk een spoedeisend besluit ook via consultatie over de mail wordt genomen, wordt bij deze regeling daarop aangesloten.

Artikel 6 en 7 Ambtelijke ondersteuning en deelname van derden aan vergadering

Artikel 57 en 55 eerste lid Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze Gemeentewetartikelen geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt.

Artikel 8 Stemmingen

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet, dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum ten aanzien van de vergaderingen van het college. Hoewel het ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het college vrijstaat in het reglement van orde een zwaarder quorumvereiste te stellen, is hiervoor niet gekozen; het in de wet ter zake opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing.

De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd indien één van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen), tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus of niet of mondeling gestemd.

Artikel 9 Besluitenlijst

In deze regeling wordt gekozen voor een “lichte” besluitenlijst, zonder een vermelding van aan- en afwezige leden.

Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de secretaris. Op Terschelling gebeurt dit middels een besluitenlijst. Als op grond van artikel 55 van de Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, zal ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag moeten worden gemaakt. Dit zal door de secretaris afzonderlijk moeten worden bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven.

De Wet dualisering gemeentebestuur introduceert het begrip “besluitenlijst”. Op grond van artikel 60 Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden. Gekozen is voor een regeling waarbij de informatie over de besluitenlijst snel beschikbaar is en niet gewacht hoeft te worden totdat de besluitenlijst is vastgesteld. De openbaarmaking geschiedt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Het college laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 55 gemeentewet geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang. Het college heeft daarbij wel het bepaalde in art 10 van de WOB (Wet openbaarheid bestuur) in acht te nemen.

Artikel 10 Openbare vergadering

Ingevolge artikel 54 Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 9 wordt dit ook uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt het tweede lid van artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Om praktische reden is gekozen voor 1 januari 2016.