Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015
CiteertitelSubsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Lochem 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201519-05-2015nieuwe regeling

19-05-2015

Gemeenteblad, 16 december 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015

 

 

 

Onderwerp: Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

 

gelet op artikelen 3, 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening Lochem 2013,

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein

gemeente Lochem 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  algemene oplossing: elke oplossing, activiteit of voorziening die gericht is op of toegankelijk is voor meer dan één persoon;

 • b.

  algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Lochem 2013;

 • c.

  burger: ingezetene van de gemeente Lochem;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeente: gemeente Lochem;

 • f.

  Het Plein: het rechtspersoonlijkheid bezittende Openbaar Lichaam Het Plein;

 • g.

  maatwerkoplossing: dienstverlening geleverd door professionals, alleen toegankelijk via een beschikking.

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Het college kan ten behoeve van individuele burgers of groepen van burgers subsidie verstrekken voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

 • 2.

  De activiteiten, als bedoeld in het eerste lid, moeten een alternatief bieden voor maatwerkoplossingen of de mogelijkheden voor burgers versterken om hun vragen en problemen zelfstandig of met behulp van een eigen netwerk op te lossen.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  Een aanvrager moet de meerwaarde van de te subsidiëren activiteit aantonen, waarbij de activiteit in ieder geval moet bijdragen aan de verschuiving van maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen, preventie en meedoen in de maatschappij.

 • 2.

  De meerwaarde van de activiteit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin sprake is van een integraal aanbod voor meerdere deeldomeinen (Jeugd, Wmo, Participatie) en zelfs breder;

  • b.

   de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de behoeften van een groep burgers;

  • c.

   de mate van innovatie van de activiteit, vernieuwend vermogen van de activiteit;

  • d.

   de mate waarin de activiteit verbinding zoekt of verbonden is met andere activiteiten.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden aangevraagd door:

  • a.

   individuele burgers,

  • b.

   vrijwilligersorganisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en waar de activiteiten overwegend door vrijwilligers worden uitgevoerd;

  • c.

   organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid die (ook) met betaalde krachten werken.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening, kan een aanvraag om subsidie op elk moment van het jaar worden ingediend.

Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening, moet de aanvrager bij een aanvraag om subsidie de volgende gegevens overleggen:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

 • b.

  de doelstelling van de activiteiten;

 • c.

  een onderbouwing waarom de activiteiten voldoen aan de criteria, zoals genoemd in artikel 3;

 • d.

  een begroting van de kosten van de activiteiten.

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend.

 • 2.

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen. Het vastgestelde subsidieplafond kan worden verdeeld in een plafond dat geldt voor de aanvragen van individuele burgers en een plafond dat geldt voor professionele organisaties.

Artikel 7 Weigeringgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening, weigert het college de subsidie in ieder geval als de subsidieontvanger in het betreffende kalenderjaar al subsidie of een financiële bijdrage voor deze activiteit ontvangt of heeft ontvangen van de gemeente of Het Plein.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het stimuleren van algemene oplossingen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015.

 

Aldus besloten op 19 mei 2015.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

 

Algemene toelichting

Binnen het sociaal domein geldt dat we ernaar streven dat burgers zoveel mogelijk zelf hun problemen kunnen oplossen, eventueel met behulp van hun eigen netwerk. Ook kunnen burgers gebruik maken van de algemene oplossingen die vrij toegankelijk zijn. Waar nodig kunnen maatwerkoplossingen worden ingezet, hiervoor is formele toestemming nodig in de vorm van een beschikking.

De transformatie in het sociaal domein moet leiden tot een verschuiving. Het vergroten van het aanbod van algemene oplossingen en het versterken van het netwerk rondom een burger, moet leiden tot een daling van de inzet van maatwerkoplossingen.

In de toekomst is er een geheel van integrale oplossingen dat laagdrempelig toegankelijk is, dat past bij en meebeweegt met de behoeften van inwoners. De oplossingen zijn dus flexibel, en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Het integraal gaat over de volle breedte van Wmo, Jeugd en Participatie (de 3 D’s), en ook verder dan dat. Ook over aanpalende beleidsvelden als sport, cultuur en welzijn. En zelfs is er een verbinding tussen het fysieke en sociale domein. De algemene oplossingen helpen om burgers meer zelf te laten doen, en om preventief te werken.

De criteria in deze subsidieregeling vormen een afwegingskader die helpen om afwegingen te maken om algemene oplossingen te faciliteren.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

Ter toelichting op de begripsomschrijving ‘algemene oplossing’: iemand kan zelfstandig gebruik maken van een algemene oplossing en heeft daarvoor geen formele toestemming van of namens het college nodig. Algemene oplossingen bieden een alternatief voor maatwerkoplossingen, waarvoor wel een formele beschikking van of namens het college nodig is. Een verdere toelichting op dit begrip is te lezen in het Algemeen beleidskader sociaal domein, vastgesteld door de raad in maart 2014.

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

Bij de te subsidiëren activiteiten, zoals bedoeld in dit artikel, kan onder meer gedacht worden aan hulpverlening, dienstverlening of begeleiding. In het tweede lid worden een tweetal voorwaarden gesteld waaraan de activiteiten in zijn algemeenheid moeten voldoen.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 

Artikel 3 Subsidiecriteria

Op grond van dit artikel moet de aanvrager de meerwaarde van de te subsidiëren activiteit aantonen. Deze meerwaarde wordt beoordeeld aan de hand van de in dit artikel opgenomen criteria.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

In dit artikel is bepaald wie er subsidie kan aanvragen. Dit kunnen burgers zijn van de gemeente Lochem, maar ook vrijwilligersorganisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten. In het laatste geval kan worden gedacht aan verenigingen of stichtingen. Tot slot wordt er ook subsidie verstrekt aan organisaties die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten die (ook) met betaalde krachten werken.

Een aanvraag om subsidie kan op elk moment van het jaar worden ingediend, zo is opgenomen in het tweede lid.

Het derde lid schrijft een intern te doorlopen procedurele stap voor.

Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In dit artikel is omschreven welke gegevens bij de aanvraag dienen te worden overgelegd, in afwijking van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond

Op grond van dit artikel worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend. Soms moet een aanvrager namelijk in de gelegenheid worden gesteld om zijn aanvraag aan te vullen, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht. Dan geldt als ontvangstdatum de datum waarop de aanvraag is aangevuld, omdat op dat moment de aanvraag compleet is ingediend.

Het tweede lid schept de mogelijkheid om het door het college vastgestelde subsidieplafond te verdelen al naar gelang die voor individuele burgers en de organisaties, zoals omschreven in artikel 4.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening vermelde weigeringsgronden, wordt de subsidie ook geweigerd in het geval zoals in dit artikel vermeld zich voordoet.

Daarnaast is het zo dat de subsidie ook geweigerd, wordt voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden (artikel 4:25, tweede lid Algemene wet bestuursrecht)..

Artikel 8 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het stimuleren van algemene oplossingen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit kan echter alleen in die gevallen die niet zijn voorzien ten tijde van het vaststellen van de regeling. Wordt een geval onder de hardheidsclausule gebracht, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling op dit punt moet worden aangepast. Het geval is immers voorzienbaar geworden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.