Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Bloemendaal 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Bloemendaal 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Bloemendaal 2015
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015Onbekend

24-11-2015

Bloemendaals Nieuwsblad, d.d. 17 december 2015

2015171613

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Bloemendaal 2015

De burgemeester van Bloemendaal,

 

Overwegende

· dat het tegengaan van heling één van de speerpunten is in het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Bloemendaal, als onderdeel van de aanpak van woning-inbraak en diefstallen;

· dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

· dat artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

· dat artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

· dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (hierna: DOR);

· dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

· dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register als bedoeld in artikel 2:67, eerste lid, van de APV (verkoopregister) en in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

· dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen.

 

Gelet op

artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Bloemendaal 2015

Artikel 1

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking in het Bloemendaals Nieuwsblad.

Aldus vastgesteld te Overveen op 24 november 2015.

Mr. B.B. Schneiders,

burgemeester van Bloemendaal