Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

"Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling"Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen
Citeertitel"Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet Artikel 125quater

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2015art. 1,2,3,4,5,6,7,8

18-06-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR nr. 342, 28 oktober2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen, regeling

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  werkgever: Veiligheidsregio Midden- en West Brabant;

 • b

  medewerker: de ambtenaar in dienst van werkgever in de zin van de CAR/UWO, dan wel degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;

 • c

  leidinggevende: de directe leidinggevende van de medewerker. Dat wil zeggen onder wiens verantwoordelijkheid de medewerker zijn werkzaamheden verricht.

 • d

  Geschenken:geschenken als blijk van dank of waardering, relatiegeschenken.

 • e

  Uitnodigingen:uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen, uitnodigingen voor diners, lunches en recepties.

 • f

  Vriendendiensten: het gaat hierbij nadrukkelijk om incidentele werkzaamheden die verband houden met de functie en uitdrukkelijk niet om nevenwerkzaamheden.

Artikel 2 Het aannemen van geschenken

Lid 1

De medewerker die in verband met zijn functie van een derde een geschenk ontvangt, meldt dit aan de leidinggevende. Dit geldt ook voor geschenken die door relaties van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant op het huisadres zijn afgegeven.

Lid 2

Geschenken die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 50,- worden in ieder geval geweigerd en door de medewerker teruggezonden met een bedankbrief.

Lid 3

Aangeboden geschenken die de medewerker niet heeft geaccepteerd en in het vooruitzicht gestelde geschenken behoren door de medewerker aan de leidinggevende te worden gemeld.

Artikel 3 Het aannemen van geld of vergoedingen en verrichten van ‘vriendendiensten’

Lid 1

Een verzoek om incidenteel in verband met de functie werkzaamheden of diensten te verrichten, dient vooraf aan de leidinggevende ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Lid 2

Het gebruik van eigendommen van de werkgever ten behoeve van werkzaamheden of diensten voor derden, dient vooraf aan de leidinggevende ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Lid 3

Vergoedingen voor werkzaamheden of diensten van derden als blijk van waardering in de vorm van cadeaubonnen, bloemen, flessen wijn en dergelijke met een waarde van minder dan € 50,- mogen worden behouden.

Artikel 4 Uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen

Lid 1

De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een reis, congres, excursie of evenement meldt dit aan de leidinggevende.

Lid 2

De leidinggevende beslist of de medewerker de uitnodiging mag aanvaarden nadat hij heeft getoetst of het doel van de reis, congres, excursie of evenement relevantie heeft voor de functie van de betrokken medewerker.

Artikel 5 Uitnodigingen voor diners, lunches en recepties

Lid 1

De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een lunch, diner of receptie mag deze aanvaarden indien deze in verband staat met de uitoefening van zijn functie.

Lid 2

De medewerker mag geen uitnodiging voor lunch, diner of receptie aannemen in ruil voor een tegenprestatie.

Artikel 6 Sancties

Overtredingen van de regeling kunnen gezien worden als plichtsverzuim met de daarbij geldende disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan de werkgever van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen" en treedt in werking met ingang van de datum van publicatie en bekendmaking.

Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Artikel 2 Het aannemen van geschenken

 

Artikel 3 Het aannemen van geld of vergoedingen en verrichten van ‘vriendendiensten’

 

Artikel 4 Uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen

 

Artikel 5 Uitnodigingen voor diners, lunches en recepties

 

Artikel 6 Sancties

 

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

 

Artikel 8 Inwerkingtreding