Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRichtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord
CiteertitelRichtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpKlachtenprocedure

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2018Onbekend

07-12-2011

Onbekend

Onbekend
25-11-201501-01-201218-06-2018Onbekend

07-12-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

 

Artikel 1 Reikwijdte regeling

Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio zijn ingediend.

Artikel 2 Klachtencoördinatie

 • 1.

  Een klacht wordt ingeboekt op de sector Bedrijfsvoering. Deze sector registreert de klachten, de afhandeltermijn en de afdoening.

 • 2.

  De klachtencoördinator, die door de regionaal commandant wordt aangewezen, zendt de klacht zo spoedig mogelijk ter behandeling door aan de direct leidinggevende, tevens klachtbehandelaar.

 • 3.

  De klachtencoördinator rapporteert jaarlijks de voortgang van de ingediende klachten aan de regionaal commandant.

Artikel 3 Beoordeling en ontvankelijkheid

 • 1.

  De klachtencoördinator dan wel zijn vervanger, beoordeelt of een ingekomen brief of e-mail moet worden aangemerkt als een klacht in de zin van artikel 9:1 Awb.

 • 2.

  De klachtencoördinator dan wel zijn vervanger, beoordeelt tevens de ontvankelijkheid en adviseert de verantwoordelijke leidinggevende over de te volgen procedure.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid klachtafhandeling

 • 1.

  De direct leidinggevende draagt er zorg voor dat een interne klacht wordt behandeld conform onderstaande procedure en binnen de termijnen zoals bedoeld in artikel 9:11 Awb leidt tot een schriftelijke afhandeling.

 • 2.

  Indien de direct leidinggevende betrokken is geweest bij de gedraging waarover geklaagd wordt, dan draagt de districtscommandant of de regionaal commandant zorg voor de behandeling van de interne klacht.

 • 3.

  Indien die betrokkenheid ook de regionaal commandant betreft dan is de voorzitter van de Veiligheidsregio voor de klachtafhandeling verantwoordelijk.

Artikel 5 Informele afdoening

De direct leidinggevende neemt binnen drie dagen nadat de klacht aan hem is doorgezonden telefonisch contact op met de klager om na te aan of de klager op een andere manier dan door een formele klachtafdoening tevreden gesteld kan worden. Indien de klager hiermee instemt, wordt dit binnen een week na het telefonisch contact bevestigd aan de klager met een afschrift naar de sector Bedrijfsvoering, hetzij schriftelijk als de klacht schriftelijk is ingediend, hetzij via e-mail als de klacht via e-mail is ingediend.

Artikel 6 Formele afdoening

Indien de informele behandeling als bedoeld in artikel 4 niet tot intrekking van de klacht heeft geleid, wordt deze klacht alsnog afgehandeld conform het bepaalde in Afdeling 9.1.2 Awb.

Artikel 7 Beslissing op de klacht

De klachtbehandelaar adviseert het Dagelijks Bestuur over de afhandeling van de klacht.

Artikel 8 Klacht per e-mail

Indien per e-mail een klacht wordt ingediend kan het antwoord op die klacht ook per e-mail worden verzonden voor zover het betreft de informele afdoening zoals bedoeld in artikel 4. Indien de klacht formeel wordt afgedaan dient de beantwoording schriftelijk te geschieden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voornoemd,

‘s-Hertogenbosch, 7 december 2011.

de secretaris, de voorzitter,

dr. ir. P. Verlaan MCDm mr.dr. A.G.J.M. Rombouts

Toelichting interne klachtenprocedure

Toelichting artikel 1

De wijze van behandeling van klachten is gedetailleerd opgenomen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaar wordt hier verwezen. Deze richtlijn is een aanvulling.

Toelichting artikel 2

Klachtbrieven en klacht e-mails komen binnen bij het team Strategie, Beleid en Communicatie (SBC). Daar wordt formeel beoordeeld of er sprake is van een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ontvankelijkheid getoetst, de registratie verzorgd en wordt de interne klacht ter behandeling doorgestuurd naar de klachtbehandelaar, de direct leidinggevende van degene over wie is geklaagd.

Bij die beoordeling worden ruime marges aangehouden omdat de wettelijke omschrijving in hoofdstuk 9 van de Awb veel ruimte biedt. Dit bepaalt immers heel algemeen dat geklaagd kan worden over de wijze waarop bestuursorganen of ambtenaren zich in een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander hebben gedragen. Er moet wel sprake zijn van een uiting van ongenoegen.

Formeel kan een klacht nog niet per e-mail worden ingediend omdat de wet een handtekening vereist. Voorgesteld wordt om vanuit de invalshoek klantgerichtheid toch te kiezen voor het in behandeling nemen van klachten per e-mail. Een antwoord op zo’n klacht geschiedt ook via email maar alleen indien de informele afdoening van artikel 5 tot een oplossing heeft geleid. Er wordt schriftelijk, en dus niet per e-mail, gereageerd, als de formele klachtbehandeling van artikel 6 e.v. heeft plaatsgevonden.

Toelichting artikel 4

Dit artikel legt de verantwoordelijkheid voor de klachtafhandeling bij de direct leidinggevende.

Toelichting artikel 5

De Awb biedt een wettelijke grondslag voor een snelle, informele afdoening van een interne klacht: artikel 9:5 bepaalt dat zodra naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, de verplichting tot het verder vervolgen van de klachtenprocedure vervalt. De snelle telefonische reactie van de klachtbehandelaar beoogt zo’n informele afdoening te bevorderen. Het is aan te raden om het telefoongesprek van de klachtbehandelaar te voeren in aanwezigheid van een collega.

 • ·

  bij een succesvol telefonisch contact kan deze de gemaakte afspraken noteren t.b.v. de verdere uitvoering én t.b.v. de schriftelijke bevestiging;

 • ·

  bij een niet succesvol telefonisch contact is het toch van belang dat het besprokene tijdens het telefoongesprek schriftelijk wordt vastgelegd zodat daarmee is voldaan aan het formele vereiste van het horen van de klager en dit verslag in de uiteindelijke brief kan worden opgenomen.

Wel wordt er hier nog op gewezen dat artikel 9:7 Awb uitdrukkelijk bepaalt dat de behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Mocht dus de klachtbehandelaar meer intensief bij de betreffende gedraging betrokken zijn geweest dan uit zijn normale managementtaken voortvloeit dan is zijn bemoeienis met de klachtafhandeling niet toegestaan. In dat geval wordt de klachtbehandeling overgenomen door diens leidinggevende, de districtscommandant of de regionaal commandant..

Toelichting artikel 6

De verdere klachtbehandeling bestaat naast het horen van de klager uit het horen door de klachtbehandelaar van de betrokken ambtenaar of bestuurder. Van het horen moet een verslag worden opgesteld. Voorts is meestal dossieronderzoek vereist. De klachtbehandelaar stelt een concept beslissing op. Deze reactie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur die een beslissing neemt op de klacht.