Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016
CiteertitelBeleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda van artikel 167 WPO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

27-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Kinderopvang Opvang opgenomen in het landelijk register kinderopvang, het LRKP, volgens de vereisten van de Wet kinderopvang.

 • 2.

  Peuteropvang Een aanbod voorschoolse opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar van minimaal 2 dagdelen met een (gemiddelde) dagdeellengte van 3 uur tot maximaal 6 uur per week gedurende maximaal 41 weken.

 • 3.

  Voorschools VVE programma Integraal programma voorschoolse educatie, waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

 • 4.

  VVE aanbod Aanbod van een Voorschools VVE programma van minimaal 10 uren en maximaal 12 uur per week gedurende 41 weken voor de VVE doelgroep.

 • 5.

  VVE doelgroeppeuters Peuters die in aanmerking komen voor een VVE programma op grond van door het college vastgestelde criteria.

 • 6.

  College Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Tytsjerksteradiel.

 • 7.

  Wpo Wet op het primair onderwijs.

 • 8.

  Platform onderwijs Het overleg als bedoeld in artikel 167 Wpo tussen het college

  en andere partijen over onder meer de LEA (Lokale

Educatieve Agenda).

 • 9.

  Niet-toeslagouder(s) Ouder(s) die geen recht heeft/hebben op de kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid.

 • 10.

  LRK Landelijk Register Kinderopvang.

 • 11.

  Kinderopvangtoeslag De toeslag die tweeverdienende ouders kunnen aanvragen bij de Belastingdienst voor kinderopvang dan wel peuteropvang.

 • 12.

  Ouderbijdrage of eigen bijdrage de inkomensafhankelijke bijdrage die door de ouders betaald wordt aan de aanbieder.

 • 13.

  Ouderbijdragetabel Adviestabel ouderbijdragen van de VNG.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening/beleidsregels

1. De Algemene subsidieverordening gemeente Tytsjerksteradiel is van toepassing op subsidies die op basis van deze beleidsregels worden verleend. 2. Voor zover in deze beleidsregels bepalingen zijn opgenomen, die afwijken van de Algemene subsidieverordening, gelden de bepalingen uit deze beleidsregel.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 3. Subsidie voor deelname peuters aan de peuteropvang

1.Het college kan subsidie verstrekken aan een organisatie voor kinderopvang: a. voor peuteropvang voor een peuter van niet-toeslagouders; b. voor extra VVE aanbod voor VVE doelgroeppeuters van 3 jaar. 2. Deze subsidie wordt alleen verstrekt deelname van peuters die woonachtig zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 4. Aanvraag subsidie voor deelname peuteropvang van niet-toeslagouders

Een organisatie voor kinderopvang kan subsidie aanvragen voor deelname van een peuter aan peuteropvang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: a. voor deelname van maximaal 6 uren per week gedurende 41 weken per jaar; b. voor peuters, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag; c. ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage conform de tabel ouderbijdragen van de kinderopvang (dagopvang). De ouders betalen de ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie; d. de aanvraag van de subsidie betreft het resterende deel van de kosten voor deelname aan de peuteropvang na aftrek van de ouderbijdrage; e. voor de hoogte van de subsidiebijdrage gaat de gemeente uit van de kostprijs per uur conform de landelijke adviestabel voor uurprijs van de kinderopvang, die jaarlijks wordt vastgesteld.

Artikel 5. Gegevens voor de subsidieaanvraag peuteropvang van niet-toeslagouders

1. Per kwartaal dient de organisatie een declaratie voor subsidie in, met een overzicht van de volgende gegevens per peuter: a. naam kind, geboortedatum, adres en naam ouders/verzorgers; b. naam locatie en/of dorp; c. reden bekostiging door de gemeente; d. deelname aantal uren per week: 6 uur of minder; e. berekening bijdrage: totale kosten peuteropvang minus ouderbijdrage is gevraagde subsidie. 2. In overleg met de gemeente kan de organisatie kiezen voor een andere periode voor het indienen van een declaratie.

 • 3.

  Voor berekening hoogte ouderbijdrage aan de hand van inkomensgegevens wordt gewerkt volgens t-2 methode.

 • 4.

  De declaratie wordt na afloop van een kwartaal ingediend en wordt gebruikt als bevoorschotting voor het daarop volgende kwartaal.

Artikel 6. Subsidie voor extra VVE aanbod voor VVE doelgroeppeuters van 3 jaar

Een organisatie voor kinderopvang kan subsidie aanvragen voor deelname van peuters aan het VVE aanbod voor 2 extra dagdelen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: a. een peuter komt in aanmerking voor 2 extra dagdelen (derde en vierde dagdeel) VVE aanbod, als het 3 jaar of ouder is;

 • b.

  deze twee extra dagdelen zijn kosteloos voor de ouders;

 • c.

  het VVE aanbod moet voldoen aan de minimale en maximale eis volgens de begripsbepalingen; d. VVE aanbod bestaande uit maximaal 4 dagdelen per week;

 • e.

  het aanbod geldt voor alle ouders, ook voor ouders die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van het Rijk; f. ouders betalen voor de eerste twee dagdelen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage conform de tabel ouderbijdragen van de kinderopvang (dagopvang). De ouders betalen de ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie, waarvan de dagdelen drie en vier gratis zijn;

 • g.

  de aanvraag van de subsidie betreft het resterende deel van de kosten voor 4 dagdelen na aftrek de ouderbijdrage; g. voor de hoogte van de subsidiebijdrage gaat de gemeente uit van de kostprijs per uur conform de landelijke adviestabel voor uurprijs van de kinderopvang, die jaarlijks wordt vastgesteld.

Artikel 7. Gegevens voor de subsidieaanvraag extra VVE aanbod voor VVE doelgroeppeuters van 3 jaar

 • 1.

  Een organisatie voor kinderopvang kan per kwartaal een declaratie indienen voor deelname van een peuter aan het VVE aanbod derde en vierde dagdeel op grond van de hieronder genoemde gegevens: a. naam kind, geboortedatum, adres en naam ouders/verzorgers; b. naam locatie en/of dorp; c. reden bekostiging door de gemeente; d. deelname aan de minimum eis voor VVE: minimaal 10 uur per week; e. berekening bijdrage: totale kosten VVE peuteropvang minus ouderbijdrage VVE is gevraagde subsidie. 2. In overleg met de gemeente kan de organisatie kiezen voor een andere periode voor het indienen van een declaratie.

 • 3.

  Voor berekening hoogte ouderbijdrage aan de hand van inkomensgegevens wordt gewerkt volgens t-2 methode.

 • 4.

  De declaratie wordt na afloop van een kwartaal ingediend en wordt gebruikt als bevoorschotting voor het daarop volgende kwartaal.

Artikel 8. Deelname voor extra uren of dagdelen voor de peuteropvang

Artikel 8.Deelnamevoor extra uren of dagdelen voor de peuteropvang Indien ouders gebruik willen maken van peuteropvang van meer dan 6 uren per week, of indien VVE van meer dan 12 uren per week, dan betalen de ouders de kosten voor deze extra dagdelen zelf, zonder bijdrage van de gemeente.

Hoofdstuk 3 Subsidieverlening voor beleidsuitvoering VVE

Artikel 9. Subsidie voor VVE doelstellingen en VVE programma

Het college kan subsidie verstrekken aan een organisatie voor kinderopvang: 1. voor het uitvoeren van VVE beleid en uitvoering van afspraken van het Platform onderwijs; 2. voor het behalen van VVE doelstellingen.

Artikel 10. VVE doelstellingen en activiteiten

Een organisatie voor kinderopvang kan in aanmerking komen voor subsidie ten behoeve van VVE doelstellingen en activiteiten. Deze activiteiten moeten passen binnen de werkinstructie toezichtkader voor- en vroegschoolse educatie zoals deze is opgesteld door de Inspectie van het onderwijs. Na aanleiding van het inspectierapport Kwaliteit VVE in Tytsjerksteradiel, moet deze subsidie vooral worden ingezet ten behoeve van de in dit rapport genoemde verbeterpunten.

Artikel 11. Algemene voorwaarden

Een organisatie voor kinderopvang, die subsidie aanvraagt voor peuteropvang of VVE activiteiten, moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. De aanvrager van een subsidie voor peuteropvang en/of voorschoolse educatie is de

houder van een in het LRKP geregistreerd kindcentrum.

 • 2.

  De aanvrager van een subsidie voldoet aan de wettelijke vereisten en criteria van de Wet OKE, de WPO, de Wet kinderopvang, het Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie en het gemeentelijke beleid voor de voorschoolse educatie

 • 3.

  De locatie waar de te subsidiëren VVE activiteiten plaatsvinden dient als VVE voorziening

in het LRKP geregistreerd te staan.

 • 4.

  De aanvrager zorgt voor een goede samenwerking met het basisonderwijs, waarvoor onder meer afspraken worden gemaakt in het Platform onderwijs. 5. Er is samenwerking van de peuteropvang met andere organisaties, zoals de GGD, het Jeugdteam en de bibliotheek voor het behalen van de VVE doelstellingen.

 • 6.

  Een subsidieaanvrager dient mee te werken aan:

  • a.

   door, of namens de minister van VWS of OCW in te stellen onderzoek, dat

is gericht op het verkrijgen van gegevens voor het beleid van rijk en gemeente.

b.de subsidieverantwoording voor OCW.

Artikel 12. Eerste aanvraag van een organisatie

Bij een eerste subsidieaanvraag van een organisatie voor kinderopvang moet worden overlegd:a. De statuten of het reglement van de instelling. b. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. c. Een overzicht van de bestuurssamenstelling. d. De/het meest recente jaarrekening en jaarverslag van de instelling.

Hoofdstuk 4 De subsidievaststelling

Artikel 13. De subsidievaststelling en verantwoording

Het college stelt op basis van de Algemene Subsidieverordening en de ingediende verantwoording de subsidie vast: a. voor de subsidie genoemd in artikel 3 op basis van de aantallen peuters en gerealiseerde uren; b. voor de subsidie genoemd in artikel 9 op basis van het aantal gerealiseerde activiteiten waarvoorsubsidie is verleend.

Hoofdstuk 5 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel 2016".

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het collegetreft de nodige maatregelen of neemt de nodige besluiten in gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien.In gevallen waarin de toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan het college besluiten af te wijken van deze beleidsregels.

 

Artikel 16.Inwerkingtreding  

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2016.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college op 27 oktober 2015.