Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beheerverordening veerpont De Burd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerverordening veerpont De Burd
CiteertitelBeheerverordening veerpont De Burd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2015Onbekend

02-11-2015

GVOP: 20 november 2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerverordening veerpont De Burd

grondslag: artikel 149 Gemeentewet

Artikel 1 Bevoegdheid tot het vaststellen van de vaartijden

Het college is bevoegd tot het vaststellen van de vaartijden, uitgaande van minimaal 108 vaaruren per week.

Artikel 2 Feestdagen

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 gelden op feestdagen de volgende vaartijden:

 

Oudejaarsdag: normale dienstregeling tot 21.00 uur, daarna geen afvaarten meer.

 

Nieuwjaarsdag: 01:00-02:00, daarna tot 10:00 uur geen afvaarten meer, vanaf 10:00 uur volgens normale dienstregeling.

 

Op Koningsdag, bevrijdingsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag vaart de veerpont als op een zondag.

Artikel 3 Varen op afroep

Buiten de reguliere vaartijden om kan desgewenst op afroep gebruik gemaakt worden van de pont. Dit moet minimaal 24 uur van tevoren aangemeld worden. voor gebruik van de pont buiten de reguliere vaartijden is een overzetvergoeding verschuldigd.

Artikel 4 Calamiteiten

De hiervoor genoemde regels inzake varen op afroep gelden ook in geval van situaties waarin sprake is van acuut gevaar voor mens, dier of pand. In die situaties hoeft (kan) echter niet 24 uur van tevoren een melding plaats te vinden, maar zal altijd zo spoedig mogelijk actie worden ondernomen voor het overzetten van benodigde hulpdiensten. In dergelijke situaties wordt geen overzetvergoeding voor die hulpdiensten in rekening gebracht.

Artikel 5 Overmacht

In het geval van zeer slechte weersomstandigheden of technisch defect van de pont heeft de gemeente Leeuwarden het recht om de pont niet te laten varen. Dit is ter beoordeling van de dienstdoende pontwachter. Het niet varen van de pont als gevolgd van overmacht geeft nimmer recht op een schadevergoeding of reductie van abonnementsgeld.

Artikel 6 Onderhoud

Wanneer onderhoud aan de pont wordt gepleegd, kan dat tot gevolg hebben dat de pont gedurende langere tijd uit de vaart worden genomen. Er wordt dan wel een tijdelijke voorziening getroffen voor het overzetten van personen en fietsen, maar het overzetten van auto’s en andere voertuigen is niet mogelijk gedurende de periode dat de pont uit de vaart is. Dit geeft geen recht op schadevergoeding of reductie van abonnementsgeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding nieuwe verordening en intrekking oude verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Alsdan vervalt de beheerverordening veerpont De Burd vastgesteld 29 november 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheerverordening veerpont De Burd.

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheerverordening veerpont De Burd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering Leeuwarden van ..

De voorzitter,

De griffier,