Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Beleidsregels openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte van de gemeente Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte van de gemeente Wormerland
CiteertitelBeleidsregels openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte van de gemeente Wormerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:81
 3. Wegenverkeerswet 1994, art. 2 lid 1c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2015nieuwe regeling

08-09-2015

Gemeenteblad, 23 November 2013

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte van de gemeente Wormerland

De raad van de gemeente Wormerland:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2015

Overwegende

dat het wenselijk is elektrisch rijden te faciliteren dat het realiseren van openbare oplaadpunten tot gevolg heeft dat parkeerplekken aan de openbare ruimte moeten worden onttrokken;

dat het van belang is beleidsregels vast te stellen waarin het faciliteren van openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte met onttrekking van parkeerplaatsen wordt gereguleerd.

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht Wegenverkeerswet art. 2 lid 1c.

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels ten aanzien van (het faciliteren van) openbare oplaadpunten elektrisch vervoer in de openbare ruimte met onttrekking van parkeerplaatsen

Begripsbepalingen:

College: college van burgemeester en wethouders Wormerland

Leverancier: afhankelijk van een te sluiten contract

Openbare ruimte: in de gemeente Wormerland

Verkeersbesluit: zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

Verzoeker: gebruiker van elektrische auto (zie omschrijving onder artikel 2) die geen oplaadplek op eigen erf kan realiseren

1.Doel

De beleidsregels zijn bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van de locatiebepaling van oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de (openbare) ruimte op het grondgebied van de gemeente Wormerland.

2. Inventarisatie belangstelling

Het college inventariseert de belangstelling voor openbare oplaadpunten. Na het bekendmaken van deze beleidsregels kunnen verzoekers schriftelijk richting het college aangeven behoefte te hebben aan een openbaar oplaadpunt.

De verzoeker dient aan te tonen:

Dat hij/zij in het bezit is van een elektrische auto of een elektrische auto leasen die aan de volgende vereisten voldoet:

 • o

  Het voertuig moet op naam staan van de verzoeker, ingeval er sprake is van een leaseauto moet een leasecontract moet worden overgelegd.

 • o

  De elektrische auto beschikt over een bereik van tenminste 45 volledig elektrisch aangedreven kilometers volgens de NEDC meetmethodiek om in aanmerking te komen voor een openbaar oplaadpunt.

 • o

  De elektrische auto haalt een snelheid van minimaal 75 km/uur.

Dat zij geen oplaadplek op eigen erf kunnen realiseren.

 

3. Locatiebepaling
 • ·De locatie van het oplaadpunt wordt in de nabijheid van het perceel of woning van één of meer verzoekers door het college aangewezen. De locatie moet herkenbaar, zichtbaar en bruikbaar zijn voor een grote doelgroep. (In volgorde van prioriteit:)

  • 1.

   bij een kruising van wegen

  • 2.

   de eerste twee parkeerplaatsen in de rijrichting van de straat

  • 3.

   nabij voorzieningen met een publieksfunctie als winkels, scholen, culturele instellingen etc.

   

 • Voor gebieden met een lage parkeerdruk geldt een maximum afstand tot de woning of het perceel van één of meerdere verzoeker(s) van 150 meter.

 • Voor gebieden met een hoge parkeerdruk geldt een maximum afstand tot woning of perceel van één of meerdere verzoeker(s) van 200 meter.

 • De plaats moet zodanig worden aangelegd dat het mogelijk is dat twee voertuigen tegelijk van de dubbele laadvoorziening gebruik kunnen maken.

 • De plaats moet technisch mogelijk zijn (aanwezigheid van kabels en leidingen). Dit wordt bepaald door de gecontracteerde aannemer en getoetst door de gemeente.

4. Verkeersbesluit
 • 1.

  Het college neemt ten aanzien van de onttrekking van de parkeerplaatsen ten behoeve van het enkele gebruik als oplaadpunt een verkeersbesluit. Belanghebbende(n) kunnen bezwaar maken tegen dit verkeersbesluit.

 • 2.

  Het college verleent toestemming nadat de bezwaartermijn als bedoeld in 4.1. is verlopen en er geen bezwaren zijn.

 • 3.

  Het college voorziet het parkeervak van een verkeersbord waarmee duidelijk wordt dat het parkeervak enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische auto’s.

5. Openbaar

De openbare oplaadpunten kunnen worden gebruikt door volledig elektrische voertuigen dan wel plug-in hybride voertuigen.

6. Overeenkomst met de leverancier

Met de leverancier van de openbare laadpalen in de openbare ruimte wordt door de gemeente een overeenkomst gesloten waarin in elk geval de volgende zaken zijn vastgelegd: taken, verantwoordelijkheden, eigendom, gebruiksrechten, duur van de overeenkomst en de prijs.

7 Dubbele laadvoorziening

Het oplaadpunt moet voorzien zijn van een dubbele laadvoorziening (dat wil zeggen met twee parkeervakken)

8 Aantal oplaadpunten in de gemeente Wormerland

Er geldt vooralsnog geen maximum. Het aantal te realiseren oplaadpunten is afhankelijk van het beschikbare budget en wordt beperkt door de openbare aanbesteding van MRA-E. Het college kan hier in de toekomst van afwijken.

9. Realisering

Bij de realisering is de technische haalbaarheid getoetst door de afdeling Gebied- en Wijkzaken. De gebruikelijke procedure bij verkeersbesluiten wordt gevolgd.

10Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking in het digitale gemeenteblad.

11. Communicatie

Voorafgaand aan de procedure van het verkeersbesluit worden omwonenden in de directe omgeving door middel van een bewonersbrief geïnformeerd.

12. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen indien dit naar het oordeel van het college wenselijk/noodzakelijk wordt geacht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wormerland d.d.

8 september 2015

Voorzitter, Griffier,

P.C. Tange I.P. Vrolijk