Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

TOEWIJZINGSVERORDENING BOUWGROND VOOR WONINGEN GEMEENTE HILVARENBEEK 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTOEWIJZINGSVERORDENING BOUWGROND VOOR WONINGEN GEMEENTE HILVARENBEEK 2014
CiteertitelTOEWIJZINGSVERORDENING
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpTOEWIJZINGSVERORDENING BOUWGROND VOOR WONINGEN GEMEENTE HILVARENBEEK 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2014Wijziging regeling

13-11-2014

Gemeenteblad 2014/69145 dd 28-11-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

TOEWIJZINGSVERORDENING BOUWGROND VOOR WONINGEN GEMEENTE HILVARENBEEK 2014

"TOEWIJZINGSVERORDENING BOUWGROND VOOR WONINGEN GEMEENTE HILVARENBEEK 2014"

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1)

  ingezetene:degene die in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven dan wel feitelijk in de gemeente hoofdverblijf heeft; geen ingezetenen zijn echter studenten en stagiaires die ten behoeve van hun studie c.q. stage tijdelijk in de gemeente verblijven;

 • 2)

  economisch gebondene:degene, geen ingezetene zijnde, die voor de voorziening in het bestaan op het moment van uitgifte van bouwgrond al gedurende twee jaar of meer is aangewezen op het verrichten van arbeid binnen of vanuit de gemeente in vaste dienst gedurende een aantal uren dat ten minste overeenstemt met de helft van de normale werkweek;

 • 3)

  spijtoptant: degene, geen ingezetene van de gemeente respectievelijk kern (artikel 7 lid 2) zijnde die:

  • a.

   binnen 3 jaar voorafgaande aan 1 januari van het jaar van inschrijving of

  • b.

   tijdens de bestaande inschrijving,

   wel ingezetene van de gemeente respectievelijk kern is geweest, waarbij zal moeten vaststaan, dat betrokkene in de gemeente respectievelijk kern is geboren of er tenminste is getogen. Onder "getogen" wordt in dit verband verstaan, dat men ofwel tenminste 15 aaneengesloten jaren ofwel voor het 25e levensjaar tenminste 10 jaren in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven geweest en feitelijk in de gemeente respectievelijk kern hoofdverblijf heeft gehad.

 • 4)

  starter: degene die niet beschikt over een zelfstandige woonruimte en aan wie nooit eerder een bouwkavel c.q. koopwoning is toegewezen. Onder starter wordt tevens verstaan degene die jonger is dan 36 jaar en die ten tijde van het aanbod van een bouwkavel c.q. koopwoning een huurwoning bewoont.

 • 5)

  senior:degene die op de datum van toewijzing minimaal de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.

 • 6)

  doorstromer:degene die niet voldoet aan de omschrijving starter of senior.

 • 7)

  ingeschrevene:degene die voldoet aan de in artikel 3 genoemde inschrijvingseisen, met dien verstande dat voor de toewijzing hieronder tevens degene wordt verstaan die als mede-ingeschrevene als zodanig op het inschrijfformulier is vermeld;

 • 8)

  huurwoning: een woonruimte waarvoor de gebruiker een vergoeding verschuldigd is aan de zakelijk gerechtigde of ten aanzien waarvan de gebruiker een huurovereenkomst is aangegaan, met uitzondering van woningen die op basis van een zakelijk gebruiksrecht worden bewoond.

Artikel 2. Register van gegadigden

Ten behoeve van een doelmatige verdeling van de ter beschikking gekomen bouwgrond voor woningen hanteert de gemeente een register van gegadigden.

Artikel 3. Inschrijvingseisen en procedure

 • 1.

  Voor inschrijving voor bouwgrond in de in artikel 2 genoemde register dient men de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • 2.

  De aanvraag tot inschrijving van het in artikel 2 bedoelde register vindt plaats door indiening van een daartoe door Woonstichting Leystromen te verstrekken en door de aanvrager in te vullen formulier en betaling van het onder lid 3 genoemde inschrijfgeld. Over het inschrijfgeld wordt geen rente vergoed.

 • 3.

  Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 272,--.

 • 4.

  Bij uitschrijving uit de registers op grond van de in artikel 4 genoemde criteria vindt restitutie plaats ingevolge uitschrijving. De restitutie betreft eenmalig een bedrag van € 45,--. Indien uitschrijving plaatsvindt als gevolg van toewijzing, vindt geen restitutie plaats.

 • 5.

  Binnen zes weken nadat de oorspronkelijke inschrijving heeft plaatsgevonden, ontvangt de ingeschrevene een schriftelijke bevestiging van de inschrijving met vermelding van de plaats van inschrijving op de lijst die wordt gebaseerd op de inschrijfdatum.

Artikel 4 Uitschrijvingscriteria

 • 1.

  Uitschrijving uit het in artikel 2 genoemde register vindt plaats indien en nadat:

  • a.

   de ingeschrevene heeft verklaard geen prijs meer te stellen op handhaving van de inschrijving;

  • b.

   de akte is gepasseerd waarbij levering van een perceel bouwgrond voor een woning, welke bouwgrond via de toewijzingscriteria van deze verordening is toegewezen, aan de ingeschrevene heeft plaatsgevonden;

Artikel 5 Herinschrijving

Ingeval uitschrijving heeft plaatsgevonden op grond van het onder artikel 4 lid 1 sub b bepaalde, kan opnieuw worden ingeschreven na afloop van een termijn van 5 jaar na de datum van eerste bewoning, zoals deze is geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Artikel 6 Algemene toewijzingscriteria.

 • 1.

  Voor toewijzing van een perceel bouwgrond komen in aanmerking zij die in het in artikel 2 genoemde register staan ingeschreven.

 • 2.

  Voor bouwgrond voor sociale koop- woningen/appartementen, sociale huur- woningen/appartementen en starters gereduceerd koop- woningen/ appartementen geldt als nadere toewijzingsvoorwaarde dat wordt voldaan aan de inkomenseisen die door de gemeenteraad, periodiek worden vastgesteld.

Artikel 7 Bijzondere toewijzingscriteria per kern.

 • 1.

  Toewijzing in de kernen Hilvarenbeek en Diessen vindt plaats met inachtneming van het volgende:

  Bij de toewijzing hebben voorrang de ingeschrevenen die:

  • -

   gedurende minimaal 5 jaar ingezetene zijn van de gemeente; of

  • -

   economisch gebonden zijn aan de gemeente; of

  • -

   spijtoptant zijn.

 • 2.

  Toewijzing van bouwgrond in de kernen Biest-Houtakker, Esbeek, Haghorst en Baarschot vindt plaats met inachtneming van het volgende:

  Bij de toewijzing hebben voorrang de ingeschrevenen die:

  • -

   gedurende minimaal 5 jaar ingezetene zijn van de betreffende kern van toewijzing; of

  • -

   economisch gebonden zijn aan de betreffende kern van toewijzing; of

  • -

   spijtoptant zijn ten aanzien van de betreffende kern van toewijzing.

Artikel 8 Voorrang in uitzonderingssituaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bouwgrond aan te wijzen die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 7, met voorrang wordt toegewezen aan gehandicapten met een medische urgentie. Daarbij laat het college zich mede leiden door de vigerende Woon(zorg)visie.

 • 2.

  Een medische urgentie als bedoeld in lid 1 wordt beoordeeld aan de hand van een onderzoek dat in opdracht en op kosten van de betrokkene wordt uitgevoerd door een door de gemeente aan te wijzen onafhankelijke instantie. In de te maken afweging wordt rekening gehouden met de bestaande woonsituatie van betrokkene en de eventuele mogelijkheden om de huidige woning aan de handicap aan te passen.

Artikel 9 Uitgiftevoorwaarden.

Verkoop en koop van een toegewezen bouwperceel vindt plaats onder de bij deze verordening opgenomen "Algemene uitgiftevoorwaarden bouwgrond gemeente Hilvarenbeek 2014".

Artikel 10 Afwijkingsprocedure.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd van een of meerdere bepalingen van deze verordening af te wijken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist in de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, waarbij zij zich laat leiden door overwegingen betrekking hebbende op de doelmatige verdeling van de beschikbare bouwgrond voor woningbouw of andere overwegingen van algemeen belang.

Artikel 11 Overgangs- en slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen gemeente Hilvarenbeek 2014".

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

 • 3.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding vervalt de "Toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen gemeente Hilvarenbeek 2009".

Aldus besloten in zijn openbare

vergadering van 13 november 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

de heer drs. G.J. de Ruiter de heer drs. R.F.I. Palmen