Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVeiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015nieuwe regeling

05-11-2015

Gemeenteblad 19 november 2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie

De burgemeester van de gemeente Veenendaal;

Overwegende dat

 • -

  artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Veenendaal (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  artikel 2 van de Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar voldoet aan de verplichting uit artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht indien hij aantekening houdt van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register bijhoudt;

 • -

  artikel 2:68, onderdeel b, van de Algemene Plaatselijke Verordeningde handelaar verplicht om de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • -

  ambtenaren van de politie, het register namens de burgemeester zullen inzien;

 

Gelet op: artikel 2:68, onder b, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Veenendaal en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit

 • 1.

  De volgende personen aan te wijzen als personen belast met toezicht op de naleving van de bij of krachtens de artikelen2:67 en 2:68van de Algemene Plaatselijke Verordening gegeven voorschriften die verband houden met de bestrijding van heling:

  • a)

   De categorie ambtenaren van politie, zoals bedoeld in artikel 2 onder A en B van de Politiewet 2012.

 • 2.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in treding.

   

 

Veenendaal, 5 november 2015,

 

De burgemeester van Veenendaal,

de heer mr. A.W. Kolff

 

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding te worden gezonden aan De burgemeester van Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC te Veenendaal.