Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennsgeving VR MWB 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 32ja, 32k
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14, 3:12, 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-201501-01-2015Nieuwe regeling

05-11-2015

Bgr-2015, 419

AB 05-11-2015 agendapunt 6.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 oktober 2015 ;

Gelet op artikel 32ja en 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht:

Besluit:

Vast te stellen de volgende:

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015

Artikel 1 Bekendmaking en kennisgeving

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronische verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrift.

Artikel 2 Vindplaats

 • 1.

  De elektronische bekendmaking en verzending van berichten, bedoeld in artikel 1 geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op andere geschikte wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VR MWB 2015’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

gehouden te Oosterhot op 5 november 2015

de voorzitter,

mr. P.G.A. Noordanus

de secretaris,

N. van Mourik

Toelichting op de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, waarbij gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid hebben gekregen om hun algemeen verbindende voorschriften, andere besluiten van algemene strekking en kennisgevingen elektronisch bekend te maken in een eigen publicatieblad. Met deze verordening wordt een (aanvullende) juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking en kennisgeving.

Bekendmaking (artikel 1, lid 1)

Op grond van artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen mogen algemeen verbindende voorschriften van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vooral verordeningen) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch blad voor gemeenschappelijke regelingen. In verband met deze mogelijkheid is het gewenst om een verordening vast te stellen, zodat algemeen verbindende voorschriften, maar ook andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend gemaakt kunnen worden in het elektronisch blad voor gemeenschappelijke regelingen. Bij andere besluiten van algemene strekking kan worden gedacht aan beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, mandaten enzovoorts. Indien de veiligheidsregio geen gebruik zou maken van de mogelijkheid om bekendmakingen te plaatsen in een het publicatieblad voor gemeenschappelijke regelingen dan moeten de bekendmakingen voor algemeen verbindende voorschriften door alle 26 deelnemende gemeenten in het elektronische Gemeenteblad worden geplaatst.

Kennisgeving (artikel 1, lid 2)

De verordening maakt het tevens mogelijk dat ook van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:4 Awb) op elektronische wijze kennis wordt gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kennisgevingen in het kader van de vaststelling van rampbestrijdingsplannen en dergelijke. Dit artikel gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking kunnen treden van besluiten, maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en andere berichten. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid word voldaan aan de voorwaarden van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art 2:14 Awb). Het artikel bepaalt dat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische blad. Het artikel spreekt overigens niet over een verplichting om kennisgevingen elektronisch te publiceren, maar over een mogelijkheid.

Vindplaats (artikel 2)

Indien een gemeenschappelijke regeling haar algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend wil maken in een eigen publicatieblad dient daarvoor op grond van artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht gebruik te worden gemaakt van de (landelijke) Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Het elektronische blad voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegeven via de GVOP op de landeljjke voorziening voor officiële bekendmakingen. Via de landelijke website overheid.nl en via de eigen website veiligheidsregiomwb.nl kunnen de bekendmakingen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geraadpleegd worden.

Inwerkingtreding (artikel 3)

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die het mogelijk maakt om in het Blad gemeenschappelijke regelingen te publiceren is op 1 januari 2015 in werking getreden. De veiligheidsregio maakt sinds 1 januari 2015 reeds gebruikt van de landelijke voorziening. Om die reden is bepaald dat de verordening die in werking treedt na bekendmaking daarvan terugwerkt tot 1 januari 2015.