Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Huisnummering en het accepteren van niet-zelfstandige woonruimten in en bij hoofdgebouwen die als woningen zijn bestemd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisnummering en het accepteren van niet-zelfstandige woonruimten in en bij hoofdgebouwen die als woningen zijn bestemd
CiteertitelHuisnummering en het accepteren van niet-zelfstandige woonruimten in en bij hoofdgebouwen die als woningen zijn bestemd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2015Nieuwe regeling

25-08-2015

gmb-2015-99573

ZA.15-34825/DN.15-7379

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisnummering en het accepteren van niet-zelfstandige woonruimten in en bij hoofdgebouwen die als woningen zijn bestemd

 

 

Aanleiding:

Ten aanzien van erkenning van woonruimte worden onze inwoners geconfronteerd met regels die niet op elkaar zijn afgestemd en die van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van hun panden en eventueel hun uitkeringen en toeslagen.

Om te zorgen voor eenduidigheid in beleid en informatie is het zaak om vast te leggen van welke uitgangspunten zal worden uitgegaan bij de beoordeling van verzoeken en/of concrete situaties.

Voorgestelde beleidslijn:

Aan een hoofdgebouw dat als woning is bestemd mag daarvoor gebruikt worden en daaraan wordt een huisnummer toegekend.

Bij de beoordeling of er sprake is van toevoeging van zelfstandige wooneenheid (in of bij een hoofdgebouw dat als woning is bestemd) zijn de bestemmingsplannen leidend en wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van het toevoegen van een woning wanneer één of meerdere van de volgende activiteiten afzonderlijk of in samenhang worden ondernomen:

  • fysieke splitsing van het erf;

  • kadastrale scheiding van het perceel;

  • toedeling aan afzonderlijke juridische eigenaren;

  • het creëren van eigen toegangen naar bijbehorende bouwwerken die op enigerlei wijze voor bewoning worden gebruikt;

  • het realiseren van afzonderlijke aansluiting op de nutsvoorzieningen;

  • verzoeken tot het toekennen van afzonderlijke huisnummers.

Een verzoek om het toekennen van een huisnummer ten behoeve van een voor zelfstandige bewoning bestemd verblijfsobject in of bij hoofdgebouwen die tot woning zijn bestemd, wordt gezien als een verzoek om medewerking voor woningsplitsing en/of toevoeging van een woning tenzij:

  • er sprake is van een woonvoorziening ten behoeve van mantelzorg;

  • er sprake is van het gebruik van een deel van een oorspronkelijk hoofdgebouw (als bedoeld in Bijlage II Bor) als zelfstandige woonruimte, mits een onderlinge verbinding minimaal door een al dan niet afsluitbare deur in stand blijft en overigens aan de criteria wordt voldaan.

Als huisnummer voor deze vormen van afgeleide zelfstandige woonvoorzieningen wordt gekozen voor een toevoeging van de letter “i” (inwoning) aan het huisnummer van het hoofdgebouw. Wanneer er meerdere zelfstandige woonvoorzieningen in een hoofdgebouw komen wordt aan een cijfer aan de aanduiding “i” toegevoegd.

Indien op grond van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) geconcludeerd zou moeten worden dat er sprake is van een verblijfsobject waaraan een huisnummer zou moeten worden toegekend, wordt aan de aanvrager medegedeeld dat weliswaar een huisnummer kan worden toegekend maar dat het voorgenomen gebruik in strijd is met het bestemmingsplan en dat het voornemen bestaat om daartegen handhavend op te treden.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde op

25 augustus 2015