Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsbesluit van 15 september 1992, nr. 6, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 56 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsbesluit van 15 september 1992, nr. 6, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 56 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen van het bestuurscollege van Sint Eustatius 1992
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18)tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandenregeling Nederlandse Antillen, art. 56

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

onbekend
01-10-199210-10-2010Nieuwe regeling

15-09-1992

A.B. 1992, no. 4

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit van 15 september 1992, nr. 6, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 56 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen

Artikel 1

Het bestuurscollege vergadert als regel iedere dinsdagochtend om 9.00 uur voor zover deze dagen werkdagen zijn en voorts, met in acht neming van het bepaalde in artikel 2, zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of een der overige leden dit schriftelijk met opgaaf van redenen verlangt.

Artikel 2

De oproeping geschiedt zo nodig en zo mogelijk tenminste vierentwintig uren van te voren met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Artikel 3

Bij belet of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de waarnemend voorzitter.

Artikel 4

In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter of een der leden geeft deze daarvan onverwijld kennis aan de secretaris die daarvan onmiddellijk de overige leden in kennis stelt.

Artikel 5

 • 1. Het college verdeelt zijn taak over de leden. Van deze taakverdeling wordt zo spoedig mogelijk aan de eilandsraad mededeling gedaan.

 • 2. Besluiten of beslissingen worden collegiaal genomen. Adviezen worden collegiaal uitgebracht.

Artikel 6

De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden. De voorzitter kan omtrent de inhoud van de notulen en de overige ter tafel gebrachte stukken, alsmede omtrent de beraadslagingen en stemmingen geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt tot hij door de voorzitter is opgeheven.

Artikel 7

 • 1. De voorzitter brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 70 en onverminderd het bepaalde in artikel 71 van de Eilandenregeling, de ingekomen stukken ter tafel en regelt de orde der werkzaamheden op de vergaderingen.

 • 2. Geen stuk of voorstel wordt in de vergadering in behandeling genomen, wanneer het lid, wie het stuk of het voorstel in het bijzonder aangaat, niet ter vergadering aanwezig is, tenzij dit lid zelf heeft verzocht de behandeling niet uit te stellen of tenzij het college van oordeel is, dat de behandeling geen uitstel gedoogt.

 • 3. Het college is bevoegd om een stuk of een voorstel in handen van een of meer leden te stellen teneinde daarover aan het college advies uit te brengen.

 • 4. Op verzoek van een of meer leden kan het college beslissen dat de vergadering ter voorlichting inzake met name aangewezen onderwerpen geheel of gedeeltelijk door deskundigen wordt bijgewoond.

Artikel 8

Tenzij de ter beoordeling of beslissing bestemde stukken tenminste 24 uren voor de aanvang der vergadering ter kennis van de voorzitter en de leden zijn gebracht, kan de behandeling of beslissing op verzoek van de voorzitter of een der leden tot een volgende vergadering worden aangehouden.

Artikel 9

De vergadering kan door de voorzitter als maatregel van orde worden geschorst doch voor niet langer dan ten hoogste 24 uren.

Artikel 10

 • 1. Tot het nemen van een beslissing wordt de tegenwoordigheid van tenminste twee leden, de voorzitter of waarnemend voorzitter inbegrepen, vereist.

 • 2. De beslissingen van het college worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De voorzitter stemt het laatst.

 • 3. De stemming waarvan de volgorde door de voorzitter wordt bepaald, geschiedt mondeling. Een lid mag zich niet van stemming onthouden of blanco stemmen.

Artikel 11

Bij staken van stemmen wordt het nemen van een beslissing behoudens het bepaalde in artikel 53, derde lid van de Eilandenregeling, tot de volgende vergadering uitgesteld.

Artikel 12

Een lid dat zich met een genomen beslissing niet kan verenigen, kan vorderen, dat van zijn afwijkend gevoelen en de motivering daarvan aantekening wordt gehouden.

Artikel 13

Van de vergaderingen worden door de secretaris notities gehouden, welke nadat zij in de volgende vergadering zijn vastgesteld worden ondertekend door de voorzitter, de gedeputeerden en de secretaris.

Artikel 14

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuurscollege van Sint Eustatius 1992" en treedt in werking op 1 oktober 1992.

 • 2. Met ingang van het in het vorige lid vermelde tijdstip vervalt het huidige reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuurscollege van Sint Eustatius, voorzover een dergelijk reglement voorhanden is.