Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanvullende Algemene Voorwaarden Velsen 2015 bij ‘ De Nieuwe Regeling (DNR) 2011’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende Algemene Voorwaarden Velsen 2015 bij ‘ De Nieuwe Regeling (DNR) 2011’
CiteertitelAanvullende Algemene Voorwaarden Velsen 2015 bij ‘ De Nieuwe Regeling (DNR) 2011’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2015nieuwe regeling

01-09-2015

elektronisch gemeenteblad 10-09-2015

B15.0292

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende Algemene Voorwaarden Velsen 2015 bij ‘ De Nieuwe Regeling (DNR) 2011’

 

 

 

Aanvullende voorwaarden 2015 bij ‘De Nieuwe Regeling(DNR) 2011’

Artikel 1 Begripsbepalingen

“Deze regeling” Nieuwe tekst:

Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en deze aanvullende voorwaarden bij de DNR 2011

Artikel 4 Vastlegging van de opdracht

Lid 1 Nieuwe tekst:

Vastlegging van de opdracht geschiedt schriftelijk.

Lid 2 Nieuwe tekst:

De overeenkomst komt tot stand nadat een expliciete schriftelijke aanvaarding van de offerte van de adviseur per email, fax of brief is verzonden aan de adviseur. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding indien daaraan een rechtsgeldig besluit ten grondslag ligt en door de daartoe bevoegde persoon is ondertekend.

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 5 Werkzaamheden door anderen

Nieuwe tekst:

De adviseur is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 6 Aanstellen van meer dan een adviseur

Lid 4 Aanvulling:

Schrijft de opdrachtgever de adviseur een persoon voor, van wie de adviseur bij de uitvoering van zijn verplichtingen gebruik dient te maken, dan legt de adviseur de voorwaarden waaronder hij en de voorgeschreven persoon voornemens zijn te contracteren voor aan de opdrachtgever, die deze kan goedkeuren of aanvaarden.

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Lid 1 Nieuwe tekst:

Aanpassingen en wijzigingen van de opdracht kunnen uitsluitend na een schriftelijke overeenstemming plaatsvinden en indien:

1a

zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht.

1b

de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

Onder schriftelijke overeenstemming wordt tevens een bevestiging per e-mail van een bevoegd persoon verstaan.

Lid 3Nieuwe tekst:

Indien de opdracht na schriftelijke overeenstemming wordt aangepast of gewijzigd, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

Lid 6Nieuwe tekst:

De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffende de termijnen in het overeengekomen tijdschema fatale termijnen.

Lid 9 Nieuwe tekst:

De adviseur dient, voor zover hij documenten heeft opgesteld, bij beëindiging van een opdracht de opdrachtgever in bezit te stellen van alle relevante documenten die na beëindiging van de opdracht van belang zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

Lid 4 Nieuwe tekst

De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft opgemerkt.

Lid 7 Nieuwe tekst:

De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder medewerking van de adviseur.

Lid 8: niet van toepassing

Artikel 14 Schadevergoeding

Lid 1Nieuwe tekst:

In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden directe schade.

Lid 2: Nieuwe tekst

Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en /of winstderving en waardevermindering van producten.

Lid 5Nieuwe tekst:

Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven en deze persoon toerekenbaar tekortschiet en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra onkosten aan hem vergoeden. Dit voor zover deze niet aan hem zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal de adviseur, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op deze persoon overdragen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

Lid 6Nieuwe tekst:

Indien de toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan de rechter een andere schadevergoeding vaststellen.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding

Lid 1Nieuwe tekst:

De hoogte van de beperking van de aansprakelijkheid is in principe geregeld in het aanbestedingsdocument. Indien daarin geen beperking is opgenomen geldt de volgende regel:

De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500.000.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

Lid 2: niet van toepassing

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 16 aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Nieuwe tekst:

Lid 1 : De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van 5 jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Lid 2: Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt voor de opdracht een object betreffende als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd.

Lid 1 t/m 8: niet van toepassing

Artikel 17 Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding

Lid 1 Nieuwe tekst:

Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding laat diens recht de betaling conform de opdracht op te schorten onverlet, evenals diens recht op verrekening.

Artikel 18 Opdrachtgever is consument

Niet van toepassing

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Lid 3 Nieuwe tekst:

De opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de directe schade die de adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de vertraging, onverminderd de gehoudenheid van de adviseur die schade zoveel mogelijk te beperken. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving en waardevermindering van producten.

Artikel 21 Wijze van opzeggen

Lid 1 Aanvulling:

Opzegging van de opdracht door partijen dient altijd schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Lid 2 Nieuwe tekst:

Opzegging zonder mededeling van de grond van de opzegging is niet mogelijk. Indien een opzegging van de opdracht zonder vermelding van de grond van opzegging wordt ontvangen door een van de partijen wordt deze geacht niet te zijn verzonden.

Artikel 24 Opzegging van de opdracht zonder grond

Niet van toepassing

Art. 25 Gronden voor opzegging van de opdracht

Aanvulling:

-Onvermogen: faillissement, surseance van betaling alsmede de aanvraag daartoe;

Artikel 29 Onvermogen

Lid 2 Aanvulling:

Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de opdracht per direct op te zeggen.

Artikel 33 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Niet van toepassing

Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de pdrachtgever

Niet van toepassing

Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

Niet van toepassing

Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur

Niet van toepassing

Artikel 37 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever

Lid 3, 4 en 5 vervallen.

Artikel 38 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur

Lid 1Nieuwe tekst:

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de adviseur, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Artikel 39 betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 2, 3 en 4 vervallen

Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1Nieuwe tekst:

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 41 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 3 Aanvulling:

Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 30, 31 of 32.

Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 44 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Artikel 45 Eigendom van documenten

Nieuwe tekst:

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven adviezen en documenten, in welke vorm dan ook, worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies

Lid 3 Nieuwe tekst:

Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 hebben zowel de adviseur alsmede de opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van de adviseur verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Doch de adviseur behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Artikel 47 De uitvoering van het object

Lid 1 Nieuwe tekst:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de uitvoering van het object afwijkend van de adviezen van de adviseur te (laten) uitvoeren. Dergelijke afwijkingen worden zo veel mogelijk in goed overleg met de adviseur voorbereid. De adviseur is niet meer aansprakelijk voor die delen van de uitvoering van het object die afwijkend van zijn advies worden uitgevoerd.

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

Lid 2 Nieuwe tekst:

Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken.

Artikel 53 Berekening op grondslag van bestede tijd

Lid 2 Nieuwe tekst:

Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht, de reistijd daaronder niet inbegrepen.

Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

Lid 1 Nieuwe tekst:

In geval de opdracht wordt aangepast en gewijzigd is de opdrachtgever afzonderlijke advieskosten verschuldigd, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur. Aanpassingen en wijzigingen van de advieskosten kunnen uitsluitend na een schriftelijke opdracht plaatsvinden. Onder schriftelijke opdracht wordt tevens een bevestiging per e-mail van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten geschiedt uitsluitend indien door de adviseur een volledige onderbouwing van de gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overgelegd wordt met vermelding van de gewijzigde hoeveelheden, tarieven per functie en per tijdseenheid (uur) en overige gewijzigde kosten inzichtelijk zijn gemaakt.

Lid 4 Nieuwe tekst:

Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur, dan is de adviseur aansprakelijk voor de kosten die andere bij het project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit de herziening van het ontwerp. Dergelijke kosten worden aangemerkt als directe schade. Hierbij is het gestelde in lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 56 Betaling van advieskosten

Lid 7 Nieuwe tekst:

Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken.

Artikel 58 Geschillen

Nieuwe tekst:

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk langs de minnelijke weg worden opgelost. Geschillenbeslechting zal slechts plaatsvinden door middel van arbitrage, indien beide partijen dit gezamenlijk overeenkomen.