Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 2
 2. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 42
 3. Wet basisregistraties adreessen en gebouwen, art. 43

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201501-01-2019nieuwe regeling

23-09-2015

Zenderstreeknieuws, 23-09-2015

107161

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG

 

 

De algemeen directeur van UW Samenwerking;

 

overwegende:

 • ·

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: Wet bag), het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • ·

  dat in artikel 42 van de Wet BAG is bepaald dat burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van de regelgeving omtrent de Wet BAG laten controleren door een gecertificeerd bedrijf;

 • ·

  dat in artikel 43 van de Wet BAG is bepaald dat burgemeester en wethouders een hernieuwd onderzoek kunnen laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf, indien het oorspronkelijke onderzoek niet aan de gestelde eisen voldoet;

 • ·

  dat het wenselijk is de medewerkers gegevens III van het proces Services van de UW Samenwerking aan te wijzen die belast zijn met het verzorgen van de audit in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

 

overwegende voorts, dat burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein in hun vergadering van 6 mei 2014 hebben besloten de bevoegdheid tot het nemen van een aanwijzings- en mandaatbesluit ter uitvoering van de Wet BAG te mandateren aan de algemeen directeur van UW Samenwerking;

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  vast te stellen het:

 

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG

 • a.

  Als ambtenaren belast met de uitvoering van de audit Wet BAG als bedoeld in de artikelen 42 en 43 van de Wet BAG aan te wijzen de medewerkers Gegevens III van het proces Services van de UW Samenwerking;

 • b.

  Mandaat te verlenen de navolgende taken namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • ·

   Het eens per drie jaar de uitvoering van de Wet BAG laten controleren op grond van artikel 42 lid 1 van de Wet BAG door een bedrijf dat voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 42 lid 4 onder c van de Wet BAG

  • ·

   Het laten uitvoeren van een hernieuwd onderzoek op grond van artikel 43 lid 1 van de Wet BAG door een bedrijf dat voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 42 lid 4 onder c van de Wet BAG

  • ·

   Het mandaat wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

   • 1.

    De audit vindt plaats binnen de gestelde termijnen

   • 2.

    Er zijn voldoende personen intern en extern beschikbaar om de audit uit te voeren

   • 3.

    Verbeterpunten worden gemonitord

   • 4.

    Knelpunten worden gesignaleerd en gecommuniceerd richting accounthouder

   • 5.

    Inhoudelijke communicatie richting wethouder vindt plaats via Strategie

Dit  besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

IJsselstein,  23 september 2015.

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein,

De algemeen directeur van UW Samenwerking,

 

 

 

J. van Delden