Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden
CiteertitelBijzonder subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMonumenten en welstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst van de regeling is opnieuw geplaatst in Gemeenteblad 2015, 37959.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201425-12-2017nieuwe regeling

10-09-2014

Gemeenteblad 2014, 56510

Gemeenteblad 2014, afd. 1, nr. 590

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden

 

 

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bijzondere projecten: cultuurhistorisch onderzoek in het kader van (gebiedsgerichte) herbestemmingsopgaven;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  casco: de hoofdstructuur van een pand, bestaande uit:

  - dragende onderdelen (funderingen, gevels, balkdragende muren, kapconstructies en balklagen);

  - vloeren en trappen;

  - binnenafwerkingen (zoals binnenpleisterwerk en gewelven);

  - buitenafwerkingen (schilderwerk, pleisterwerk en voegwerk);

  - schoorstenen, dakkapellen, kozijnen, ramen en deuren;

  - dakbedekkingen, goten en hemelwaterafvoeren;

  - rookkanalen;

 • d.

  eigenaar: onder eigenaar wordt mede verstaan:

  - de economisch-eigenaar;

  - de erfpachter;

  - de vruchtgebruiker;

 • e.

  haalbaarheidsonderzoek: een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken van een te restaureren monument, dat tevens uitsluitsel geeft over de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het monument in een goede bouwtechnische staat te brengen, zoals bedoeld in art. 6 van deze verordening: kleine subsidies;

 • f.

  monument:

  1. een rijksmonument: pand dat is opgenomen in het Monumentenregister zoals bedoeld in art. 6 van de Monumentenwet 1988;

  2. een gemeentelijk monument: pand dat is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in art. 1 van de Erfgoedverordening Amsterdam 2013;

 • g.

  monumentale gebouwen, complexen en gebieden:

  1. aangewezen monumenten en/of gebouwen/complexen en/of gebieden;

  terreinen van archeologische betekenis, hoge archeologische waarde en/of beschermde archeologische monumenten;

  2. gebouwen/complexen of gebieden die als monument geselecteerd zijn in het kader van het Monumenten Selectie Project, het Gemeentelijk Monumenten Project, de rijks en gemeentelijke top 100 na-oorlogse bouwkunst, maar nog niet zijn aangewezen;

  3. karakteristieke beeldbepalende panden en panden gewaardeerd als "orde 2" zoals opgenomen op de Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht van stadsdeel Centrum, behorende bij de welstandsnota.

 • h.

  noodherstel: het treffen van voorzieningen aan een monument, noodzakelijk om het voortbestaan van het pand te waarborgen in de periode die vooraf gaat aan de restauratie;

 • i.

  onderhoudsplan: een door het college goedgekeurd overzicht van onderhoudswerkzaamheden die gedurende een periode van 6 jaar nodig worden geacht, teneinde het kwaliteitsniveau dat met de uitvoering van een restauratie wordt bereikt te handhaven;

 • j.

  restauratie: herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument en die het normale onderhoud te boven gaan;

 • k.

  restaurerende instelling: privaatrechtelijke rechtspersonen, die aantoonbaar zonder winstoogmerk uitsluitend de instandhouding van monumenten tot doel hebben en van wie de statuten door het college als zodanig zijn goedgekeurd.

 • l.

  stedelijke vernieuwing: de fysieke, economische en sociale aanpak van het nieuwe stedenbeleid gericht op de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad en de leefomgeving, waaronder ook het maatschappelijke vastgoed valt;

 • m.

  subsidiabele kosten: kosten die noodzakelijk zijn om de onderdelen van een monument of beeldbepalend pand, die monumentale of beeldbepalende waarden bezitten, op sobere en doelmatige wijze te herstellen of te conserveren;

 • n.

  toegelaten instelling: een toegelaten instelling als bedoeld in art. 70, lid 1, van de Woningwet, werkzaam in de gemeente Amsterdam;

 • o.

  werkingssfeer van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV): het gehele gemeentelijke grondgebied.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze verordening uitdrukkelijk wordt afgeweken

Artikel 3 Jaarprogramma

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een programma vast van monumentale gebouwen en bijzondere projecten die op grond van deze verordening in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 2.

  De samenstelling van dit programma vindt plaats na de stadsdelen in de gelegenheid te hebben gesteld hun wensen dienaangaande kenbaar te maken.

 • 3.

  Het college is bevoegd, de stadsdelen gehoord, het programma tussentijds te wijzigen indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 4 Criteria

 • Bij de beslissing om aanvragen om een subsidie op te nemen in een jaarprogramma houdt het college in ieder geval rekening met:

 • a.

  de monumentale waarde van het pand;

 • b.

  de bouwtechnische staat van het pand;

 • c.

  de prioriteit die het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor een subsidie wordt gevraagd, heeft in het kader van de stedelijke vernieuwing;

 • d.

  het huidige en toekomstige gebruik van het pand;

 • e.

  de mate waarin op andere wijze in subsidie kan worden voorzien; een gemeentelijk monument heeft hogere prioriteit dan een rijksmonument;

 • f.

  het beschikbare jaarbudget.

Artikel 5 Kosten waarvoor een subsidie kan worden toegekend

 • 1.

  Het college kan de eigenaar van een monument een subsidie verlenen ten behoeve van kosten van restauratie, noodherstel of een haalbaarheidsonderzoek, dan wel voor bijzondere projecten.

 • 2.

  Subsidiabele kosten van restauratie zijn:

  • a.

   het deel van de aanneemsom dat betrekking heeft op het herstel van (onderdelen van) het casco, alsmede onderdelen die de monumentale waarde van het pand mede bepalen, zoals decoratieve gevelelementen en stoepen, en interieuronderdelen, zoals betimmeringen, plafonds en schoorsteenmantels;

  • b.

   de kosten van architect en constructeur, alsmede de kosten van toezicht en de kostenbewaking, voor zover deze betrekking hebben op de onder a bedoelde restauratiewerkzaamheden;

  • c.

   de kosten die voortvloeien uit het herstel van onvoorziene bouwkundige gebreken die tijdens de restauratiewerkzaamheden worden geconstateerd, mits bijtijds gemeld en geaccordeerd, tot een maximum van 10% van de kosten zoals vermeld onder a en b;

  • d.

   het deel van de legeskosten dat betrekking heeft op de onder a, b en c bedoelde subsidiabele kosten;

  • e.

   de BTW over de onder a, b en c bedoelde subsidiabele kosten, voor zover deze niet bij de rijksbelastingen kan worden teruggevorderd.

 • 3.

  Subsidiabele kosten van noodherstel zijn:

  • a.

   de kosten van het op sobere en doelmatige wijze waterdicht maken van daken, goten en raampartijen met het doel lekkage te voorkomen in de periode die vooraf gaat aan de restauratie van een pand;

  • b.

   de kosten van stutten en inpakken, noodzakelijk om de standzekerheid van een pand te waarborgen in de periode die vooraf gaat aan de restauratie van een pand.

 • 4.

  Subsidiabele kosten van een haalbaarheidsonderzoek zijn de kosten van een technische opname, een schetsplan en een, door een architect op te stellen, gedetailleerde begroting.

 • 5.

  Subsidiabele kosten van bijzondere projecten zijn:

  • a.

   de kosten voor een cultuurhistorisch onderzoek in het kader van herbestemmingsopgaven met bijbehorende rapportage waarin een waardering van de bijzondere waarden van het gebouw/complex/gebied is weergegeven;

  • b.

   de kosten voor het opstellen van studiemodellen voor het hergebruik voor minimaal twee verschillende herbestemmingen (functioneel), uitgevoerd op het niveau van voorlopig ontwerp;

  • c.

   kosten voor schriftelijke analyse(-s) van de gevolgen voor de beschreven cultuurhistorische waarden van het gebouw/complex/gebied in relatie tot de ontwikkelde studiemodellen.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het doen van cultuurhistorisch onderzoek in het kader van bijzondere projecten.

Artikel 6 Doelgroepen voor subsidieverlening en subsidiepercentages

 • 1.

  Het college kan aan de in het tweede lid genoemde monumenteigenaren een subsidie verlenen, die bestaat uit een percentage van de subsidiabele restauratiekosten.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt, in geval van restauratie en noodherstel, voor:

  • a.

   toegelaten instellingen: 15% met een maximum van € 200.000,- per beschermd woningbouwblok;

  • b.

   restaurerende instellingen: 30% met een maximum van € 250.000,-;

  • c.

   eigenaren van beschermde kerken: 30% met een maximum van € 250.000,-;

  • d.

   eigenaren van beschermde scholen en woonhuizen: 15% met een maximum van € 120.000,-;

  • e.

   geregistreerde verenigingen of stichtingen die eigenaar zijn van beschermde panden die van oorsprong bedoeld zijn voor de uitoefening van sport, culturele activiteiten, kunstbeoefening, kunstuiting en die als zodanig gebruikt worden: 15% met een maximum van € 50.000,-;

  • f.

   eigenaren van beschermde panden, die van oorsprong bedoeld zijn voor de uitoefening van de nijverheid, zoals traditionele ambachten, landbouw en veeteelt, werkplaatsen en scheepsbouw: 15% met een maximum van € 30.000,-.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt in geval van bijzondere projecten 80%, met een maximum subsidiebedrag van € 25.000,-.

 • 4.

  Het college kan op verzoek van de aanvrager een voorschot op de subsidie verstrekken. Het voorschot bedraagt maximaal 80% van de verleende subsidie.

 • Artikel 7 Kleine subsidie

 • 1.

  Indien de subsidiabele restauratiekosten zoals bedoeld in artikel 6 van deze verordening ten hoogste €5.000,- bedragen kan het college de subsidie direct vaststellen. Daarbij gaat het om de kosten voor de volgende onderzoeken of objecten:

  • a.

   bij leegstaande beschermde monumenten: haalbaarheidsonderzoek tot een maximum van € 2.500,-;

  • b.

   voor herstel van kleine objecten in de openbare ruimte tot een maximum van € 5.000,-;

  • c.

   voor herstel van de structuur van beschermde groenvoorzieningen en beschermde parken tot een maximum van € 5.000,-.

 • 2.

  Een subsidie van 50% voor de volgende onderzoeken kan verleend worden voor zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten en uitsluitend op basis van goedkeuring door bureau Monumenten & Archeologie:

  • a.

   voor bouwhistorisch of architectuurhistorisch onderzoek van beschermde monumenten tot een maximum van € 2.500,-;

  • b.

   onderzoek van belang voor de instandhouding en kleuronderzoek van beschermde monumenten tot een maximum van € 2.500,-;

  • c.

   dendrochronologisch onderzoek met een maximum van € 1.500,-.

 • 3.

  Een kleine subsidie van minder dan € 750,- wordt niet uitgekeerd.

Artikel 8 Weigering

 • 1.

  Een subsidie wordt niet verleend, indien:

  • a.

   met de werkzaamheden het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

  • b.

   de kosten van de werkzaamheden niet geacht kunnen worden in een redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   de subsidie wordt aangevraagd voor werkzaamheden aan onderdelen van een pand waarvoor in een periode van 15 jaar voorafgaande aan de aanvraag reeds een subsidie van overheidswege werd verleend, behoudens bijzondere projecten;

  • d.

   het werk waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, reeds is uitgevoerd of indien een begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van het college.

 • 2.

  Indien de Gemeenteraad een besluit heeft genomen tot onteigening van een pand dan wel beëindiging van het erfpachtrecht, wordt een subsidie voor het betrokken pand geweigerd, tenzij de aanvraag is ingediend door een gemeentelijke dienst of bedrijf, of een instelling als bedoeld in art. 6, tweede lid van deze verordening.

Artikel 9 Wijze van aanvragen

 • 1.

  Bij een subsidieaanvraag worden in ieder geval de volgende stukken overgelegd:

  • a.

   het bewijs van eigendom van het monument door middel van een gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale legger;

  • b.

   tekeningen (schaal 1 : 100) van zowel de bestaande toestand als de te maken toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

  • c.

   een gedetailleerde werkomschrijving of bestek;

  • d.

   een gespecificeerde begroting van de kosten;

  • e.

   de naam en het adres van de aannemer;

  • f.

   een inspectierapport waarin de bouwkundige gebreken zijn opgenomen, opgesteld door de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland dan wel een naar het oordeel van het college gelijkwaardige onafhankelijke instelling, die inspecties uitvoert naar de algehele bouwkundige en onderhoudssituatie van panden.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie voor restauratie dient vóór 1 oktober te zijn ingediend.

 • Artikel 10 Beslissing op de aanvraag

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de ontvangst van een volledige aanvraag of de aanvraag wordt opgenomen in een jaarprogramma.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; het doet hiervan tijdig mededeling aan de aanvrager.

 • Artikel 11 Verplichtingen

 • De subsidie wordt verleend onder oplegging van de verplichting dat:

 • a.

  binnen een bij de verlening te bepalen termijn een begin met de werkzaamheden wordt gemaakt en hiervan schriftelijk melding wordt gedaan aan het college;

 • b.

  de werkzaamheden zijn voltooid vóór een bij de verlening te bepalen tijdstip;

 • c.

  niet wordt afgeweken van het goedgekeurde plan, behalve voor zover voorafgaande toestemming van het college is verkregen;

 • d.

  bij de uitvoering van de werkzaamheden niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bedrijven.

 • Artikel 12 Vaststelling subsidie

 • 1.

  Bij de aanvraag om vaststelling worden overgelegd de gereedmelding van de werkzaamheden en een verklaring dat de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en van gemeentewege zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Tevens wordt een door het college goedgekeurd onderhoudsplan voor zes jaar overgelegd.

 • 2.

  Bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie, waarbij de subsidie meer bedraagt dan €5.000 en minder dan € 50.000, worden overgelegd de originele rekeningen, betalingsbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden, de kostenopstelling waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de begroting en, voor zover van toepassing, een lijst van meer- en minderwerk.

 • 3.

  Bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie, waarbij de subsidie meer bedraagt dan €50.000 worden de in het tweede lid genoemde stukken overgelegd. Indien de subsidieontvanger de in het tweede lid genoemde stukken niet kan overleggen, kan een door een accountant afgegeven controleverklaring conform het controlprotocol ISV monumenten 2012 worden gevraagd.

 • Artikel 13 Onderhoudsverplichting

 • 1.

  Een subsidie wordt verleend onder oplegging van de verplichting dat de eigenaar, alsmede diens rechtsopvolger, het pand conform een onderhoudsplan zal onderhouden.

 • 2.

  Het college kan nadere eisen stellen met betrekking tot het onderhoudsplan en de uitvoering ervan.

 • 3.

  De eigenaar van een monument is verplicht een abonnement te nemen bij de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland of bij een naar het oordeel van het college gelijkwaardige onafhankelijke instantie die tot taak heeft tweejaarlijkse inspecties uit te voeren, en dit abonnement in ieder geval af te sluiten tot zes jaar na uitbetaling van de subsidie. Een afschrift van het periodieke inspectierapport wordt aan het college verzonden.

 • 4.

  Indien niet aan de onderhoudsverplichting wordt voldaan, kan het college besluiten:

  • a.

   de subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken, al naar gelang de ernst van de overtreding;

  • b.

   reeds betaalde voorschotten op de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

  Artikel 14 Hardheidsclausule

  In bijzondere gevallen kan het college in het belang van de monumentenzorg afwijken van de bepalingen van deze verordening.

  Artikel 15 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Op aanvragen van subsidie voor restauraties, noodherstel of haalbaarheidsonderzoeken waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen.

 • 2.

  Op aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze verordening onder de werking van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing Amsterdam 2003 zijn ingediend en waarop een bijdrage is toegekend, blijven de bepalingen van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing Amsterdam 2003 onverkort van toepassing.

 • Artikel 16 Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden Amsterdam.