Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Binnenmaas

Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBinnenmaas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas
CiteertitelBeleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbaarheid van bestuur, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201501-01-2021Onbekend

01-09-2015

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas

Uniforme model-beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 10 juli 2015

 

Beleidsregel van het college van Binnenmaas van 1 september 2015, nr. Z14/24024 tot vaststelling van de regels omtrent het openbaar beschikbaar stellen van vergunningen, handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten (Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas)

 

Het college,

 

Gezien het voorstel van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 juli 2015;

 

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

 

In aanmerking nemende dat het college inzicht wenst te geven in zijn beleid inzake het openbaar beschikbaar stellen van vergunningen, handhavingsbesluiten, rechtelijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten voorzover het betreft milieutaken en -bevoegdheden die hieromtrent worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit om maximale transparantie te betrachten en burgers erover te informeren wat er in hun leefomgeving speelt.

 

Besluit:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.

Awb:

de Algemene wet bestuursrecht;

b.

handhavingsbesluit:

het door of namens een gemeente of de provincie door de Omgevingsdienst voorbereide of in mandaat genomen handhavingsbesluit als bedoeld in titel 5.3 van de Awb, paragraaf 5.4 van de Wabo en andere, in het mandaatbesluit opgenomen, wet- en regelgeving, met inbegrip van een beslissing op bezwaar omtrent dat besluit;

c.

incident:

een onvoorziene gebeurtenis, daaronder tevens begrepen een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, zowel voorzienbaar (bijvoorbeeld onderhoud) als onvoorzienbaar;

d.

klacht:

een door de Omgevingsdienst geverifieerde klacht inzake door burgers ervaren milieuoverlast;

d.

Omgevingsdienst:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

f.

openbaar maken:

het ontsluiten van informatie via het internet opdat een ieder deze informatie kan inzien;

g.

rechterlijke uitspraak:

uitspraak van een rechter naar aanleiding van een door of namens de gemeente of provincie door de Omgevingsdienst verleende vergunning of genomen handhavingsbesluit of naar aanleiding van een door of namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst genomen besluit op grond van de Wob;

h.

vergunning:

de door de Omgevingsdienst (mede) voorbereide of in mandaat verleende vergunning, met inbegrip van de aanvraag indien deze onderdeel van de vergunning is. Daaronder worden tevens begrepen meldingen en beschikkingen op grond van een vergunning, alsmede beschikkingen op grond van de Wet bodembescherming.

i.

Wabo:

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

j.

Wbp:

de Wet bescherming persoonsgegevens;

k.

website van de Omgevingsdienst:

www.ozhz.nl

l.

Wob:

de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op het openbaar maken van vergunningen en handhavingsbesluiten, gerechtelijke uitspraken daarover en informatie over klachten en incidenten, voor zover het betreft de uitvoering van milieutaken door de Omgevingsdienst.

 

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1.

  De Omgevingsdienst verschaft uit eigen beweging informatie over de uitvoering van de hem opgedragen omgevingstaken via de communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht met het oog op:

  • a.

   transparantie over de uitvoering van het omgevingsbeleid;

  • b.

   het afleggen van verantwoording over de wijze waarop de Omgevingsdienst gebruik maakt van de hem gemandateerde bevoegdheden;

  • c.

   het effectueren van het omgevingsbeleid van het college.

 • 2.

  Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de Wob, de Wbp en enig andere, bijzondere, wet. Openbaarmaking blijft achterwege indien de Wob, in het bijzonder artikel 10, de Wbp of enig andere, bijzondere, wet zich daartegen verzet.

   

Artikel 4 Openbaarmaking van vergunningen, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten

 • 1.

  Omgevingsvergunningen die betrekking hebben op de bescherming van het milieu worden openbaar gemaakt, met inbegrip van de aanvraag indien deze onderdeel van de vergunning is. Dit betreft zowel de ‘enkelvoudige’ milieuvergunningen als de ‘meervoudige’ vergunningen waarvan milieu onderdeel uitmaakt. Meervoudige vergunningen waarvan milieu onderdeel uitmaakt worden ook openbaar gemaakt indien de gemeente de vergunning zelf heeft afgegeven en de Omgevingsdienst het milieudeel van de vergunning als advies bij de gemeente heeft aangeleverd.

 • 2.

  Indien een rechtsmiddel tegen de vergunning is of kan worden aangewend dan wordt dit eveneens vermeld. Hiermee is duidelijk dat er nog geen sprake is van een onherroepelijk besluit.

 • 3.

  Rechterlijke uitspraken naar aanleiding van vergunningen en handhavingsbesluiten zijn reeds openbaar en worden door de Omgevingsdienst op de in artikel 6 genoemde wijze beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Informatie over klachten en incidenten wordt op de meest gepaste wijze en conform de daartoe in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst gemaakte afspraken openbaar gemaakt. Bij klachten wordt aandacht besteed aan de aard van de overlast en de veroorzaker. In elk geval gebeurt dit bij klachtengolven (meer dan 5 klachten) en wordt periodiek inzicht gegeven in de (aantallen) klachten. Informatie over incidenten wordt gegeven in geval overlast voor de omgeving ontstaat of zou kunnen ontstaan.

   

Artikel 5 Openbaarmaking van handhavingsbesluiten

 • 1.

  De openbaarmaking van handhavingsbesluiten wordt gedaan op grond van artikel 8 van de Wob. In dit artikel is bepaald dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

 • 2.

  De procedure bij openbaarmaking van handhavingsbesluiten is als volgt:

  • a.

   Binnen drie werkdagen na het nemen van het handhavingsbesluit wordt hiervan een korte melding gemaakt op de website van de Omgevingsdienst. Daarin wordt vermeld welk bedrijf het betreft en welk soort handhavingsbesluit en wordt kort omschreven op welke overtredingen het besluit ziet. Tevens wordt vermeld in welk stadium de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn (inclusief verzoek om voorlopige voorziening) en of daarvan gebruik is gemaakt.

  • b.

   In het handhavingsbesluit wordt melding gemaakt van het voornemen het handhavingsbesluit openbaar te maken door het te publiceren op de website van de Omgevingsdienst. Daartoe wordt gelijktijdig met het handhavingsbesluit een brief toegezonden namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst waarin betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven op dat voornemen (artikel 4:8 Awb). De gronden voor deze zienswijze staan in artikel 10 van de Wob en gaan met name over privacy, bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige gegevens, bescherming van het milieu en bedrijfsbeveiliging.

  • c.

   Indien geen zienswijze wordt gegeven wordt het handhavingsbesluit openbaar gemaakt indien het besluit onherroepelijk is. In dat geval wordt geen Wob-besluit verzonden.

  • d.

   Indien wel een zienswijze wordt gegeven neemt het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, met meeweging van de zienswijze, een besluit over de openbaarmaking van het handhavingsbesluit. De betrokkene heeft op de grondslag van artikel 6, vijfde lid, van de Wob, tot twee weken na het verzenden van het openbaarmakingsbesluit de gelegenheid om openbaarmaking van het handhavingsbesluit tegen te houden door het indienen van een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank.

  • e.

   Wanneer binnen de termijn van twee weken bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening zijn ingediend tegen het besluit tot openbaarmaking, vindt openbaarmaking van het handhavingsbesluit niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek, en blijft openbaarmaking achterwege indien die rechterlijke uitspraak daartoe noopt.

  • f.

   Openbaarmaking van de integrale tekst van het handhavingsbesluit geschiedt door dit met een hyperlink aan de melding als bedoeld onder a te koppelen. Dit geschiedt indien zowel het handhavingsbesluit als (indien van toepassing) het besluit tot openbaarmaking onherroepelijk zijn.

    

Artikel 6 Wijze van openbaarmaking

 • 1.

  Openbaarmaking van besluiten en van informatie over klachten en incidenten, alsmede het beschikbaar stellen van rechterlijke uitspraken, vindt plaats op de website van de Omgevingsdienst.

 • 2.

  De Omgevingsdienst kan via de communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht en conform de daartoe in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst gemaakte afspraken tevens persberichten en mededelingen naar buiten brengen over vergunningen, handhavingsbesluiten, informatie over klachten / incidenten en gerechtelijke uitspraken.

 • 3.

  Persberichten en mededelingen als bedoeld in het tweede lid, alsmede meldingen als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder a, worden vooraf afgestemd tussen de Omgevingsdienst en het bevoegde gezag en conform de daartoe in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst gemaakte afspraken.

 • 4.

  Vergunningen, handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten, met inbegrip van persberichten en mededelingen daarover als bedoeld in het tweede lid, staan op de website van de Omgevingsdienst zolang zij in werking respectievelijk actueel zijn. Indien een gerechtelijke uitspraak daartoe noodzaakt wordt de website binnen de door de rechter gestelde termijn, dan wel zo snel mogelijk, aangepast.

   

Artikel 7 Aanpassing van procedures

Door of namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst kan worden besloten de in deze beleidsregel genoemde openbaarmakingsprocedure aan te passen indien door de Omgevingsdienst of elders opgedane ervaringen, waaronder ontwikkelingen in de jurisprudentie, daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking op 1 december 2015. Indien bekendmaking plaatsvindt op een datum gelegen na 1 december 2015 treedt deze beleidsregel in werking de dag na de bekendmaking, en werkt deze terug tot en met 1 december 2015.

 • 2.

  Deze beleidsregel is van toepassing op handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten die na inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn genomen respectievelijk gepubliceerd of geconstateerd. Reeds geldende vergunningen worden openbaar beschikbaar gesteld op de website van de Omgevingsdienst.

   

Artikel 9 Evaluatie

Deze beleidsregel wordt periodiek geëvalueerd met het oog op het bereiken van de in artikel 3 bedoelde transparantie over de uitvoering van het omgevingsbeleid, het afleggen van verantwoording over de wijze waarop de Omgevingsdienst gebruik maakt van de hem gemandateerde bevoegdheden en het effectueren van het omgevingsbeleid van het college.

 

Artikel 10 Aanhaling

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente Binnenmaas.

 

TOELICHTING

1.Algemene toelichting

Op 26 november 2014 deed het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een richtinggevende uitspraak over het openbaar beschikbaar stellen van vergunningen, handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten. Het besluit luidde aldus:

 

“Ingestemd met het voorstel om - als richtinggevende uitspraak inzake het openbaar beschikbaar stellen van informatie over de uitvoering van de wettelijke VTH-taken – als hoofdlijn de volgende documenten openbaar beschikbaar te stellen:

 • -

  Verleende (ontwerp) vergunningen met bijbehorende stukken;

 • -

  Handhavingsbesluiten;

 • -

  Geverifieerde milieuklachten bij een omvang van meer dan 5 klachten over hetzelfde onderwerp;

 • -

  Gerechtelijke uitspraken, al dan niet door middel van doorverwijzing naar de site van de betreffende gerechtelijke instantie,

waarbij geldt dat een zo uniform mogelijk werkwijze moet worden gehanteerd voor zowel provinciale als gemeentelijke besluiten”.

 

Het AB gaf daarbij tevens aan dat alertheid is geboden om eventuele aansprakelijkheid tot het maximale te reduceren en af te dekken. Met name voor wat betreft de handhavingsbesluiten zullen daarom voorzorgsmaatregelen moeten worden ingebouwd overeenkomstig de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), zo gaf het algemeen bestuur toen aan. De voorliggende beleidsregel bevat hiervan de uitwerking. De bestuurlijke betrokkenheid van de gemeenten en provincie blijft evenwel onveranderd, omdat belangstellende burgers immers contact kunnen opnemen met de verantwoordelijke bestuurder. Het openbaar beschikbaar stellen van de genoemde documenten en informatie geschiedt bij wijze van serviceverlening en beoogt maximale transparantie te creëren ten opzichte van de omgeving en burgers daarover te informeren.

 

De voorliggende beleidsregel geeft nadere uitwerking aan al het bovenstaande, en is gebaseerd op de uniforme model-beleidsregel die op 10 juli 2015 door het AB van OZHZ is vastgesteld. Het AB heeft de colleges van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling vervolgens verzocht de beleidsregel conform voorstel vast te stellen. Daarmee wordt regiobreed een level playing field gecreëerd.

 

OZHZ voert zijn milieutaken uit namens de colleges van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, zijnde de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Het is daarom primair aan deze colleges om zelf in een beleidsregel vast te leggen dat zij de genoemde informatie openbaar beschikbaar willen stellen. Bij de provincie Zuid-Holland is dit al staand beleid, de gemeenten regelen dit met de vaststelling van de voorliggende beleidsregel. De beleidsregel zorgt er bovendien voor dat de wijze waarop (het hoe) deze informatie openbaar beschikbaar wordt gesteld eenduidig en zorgvuldig kan plaatsvinden, zowel voor de gemeentelijke als voor de provinciale taken. Volledigheidshalve is de beleidsregel daarom ook vastgesteld als eigen beleidsregel door het AB van OZHZ. Dit met name vanwege de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het is immers (het bestuur van) OZHZ die de betreffende informatie onder zich heeft als bedoeld in de Wob en de regels van de Wob en Wbp in acht dient te nemen. Dit sluit tevens aan bij de bestaande praktijk waarin besluiten in het kader van de Wob namens het dagelijks bestuur van OZHZ worden afgedaan, en niet in mandaat namens het bevoegde gezag.

 

Deze beleidsregel staat niet op zichzelf. Inmiddels zijn er al tal van bestuursorganen in het land die een soortgelijke beleidsregel hebben opgesteld en ten uitvoer gebracht. Van de beschikbare voorbeelden is dan ook gebruik gemaakt. Daarnaast is voor wat betreft de handhavingsbesluiten aangesloten bij de werkwijze die wordt gehanteerd bij het openbaar maken van die besluiten bij de bedrijven die vallen onder het regiem van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) of categorie 4 van de Richtlijn industriële Emissies (RIE-4). Op die manier zullen voor alle bedrijven, zowel provinciaal als gemeentelijk en ongeacht de aard van het bedrijf, dezelfde spelregels gaan gelden (level playing field). In de Nota Uitvoering 2015 – 2018 van de Omgevingsdienst (vastgesteld door het AB op 11 maart 2015) werd dit al aangekondigd.

 

In deze fase is de reikwijdte van deze beleidsregel beperkt tot de uitvoering van de milieuwet- en regelgeving zoals de gemeenten die bij OZHZ hebben neergelegd. Daarbij maakt het overigens niet uit of een eventueel daaruit voortvloeiend besluit door het bevoegde gezag zelf, of door OZHZ in mandaat, wordt genomen. Zo vallen bijvoorbeeld ook door de gemeente zelf afgegeven 'meervoudige' vergunningen, waarin een onderdeel over milieu is opgenomen, onder de reikwijdte van de beleidsregel.

 

2.Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Dit artikel bevat de belangrijkste begripsbepalingen.

 

Artikel 2

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de beleidsregel. Van belang daarbij is dat het gaat om besluiten en informatie die primair betrekking hebben op de uitvoering van milieutaken door OZHZ.

 

Artikel 3

In dit artikel zijn enige algemene uitgangspunten geformuleerd. Met het openbaar beschikbaar stellen wordt beoogd transparant te zijn over de uitvoering van het omgevingsbeleid en inzicht te geven in de wijze waarop OZHZ de hem door de gemeenten en provincie opgedragen omgevingstaken op het gebied van milieu uitvoert.

Van belang daarbij is dat de wettelijke kaders inzake openbaarmaking en privacy in acht worden genomen. Dit geldt met name voor de Wob en de Wbp. In dat kader zullen bedrijfsnamen openbaar worden gemaakt tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te zien. Persoonsgegevens worden in principe niet openbaar gemaakt. Het doel van actieve openbaarmaking, namelijk het belang van openbaarheid, kan in redelijkheid immers ook worden bereikt door persoonsgegevens weg te lakken, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP maakt daarbij een strikt onderscheid tussen het openbaar maken en bekendmaken waarmee overheden in veel gevallen te maken hebben (kortweg: de Awb-procedure), en het plaatsen van gegevens op het internet. Het feit dat een burger zich in een procedure mengt (bijvoorbeeld door een zienswijze te geven of bezwaar te maken), betekent namelijk niet automatisch dat die informatie ook op het internet mag worden gezet, en zeker niet zonder de expliciete toestemming van die burger. Bij het plaatsen van besluiten (vergunningen en handhavingsbesluiten) worden dan ook de persoonsgegevens van de behandelend ambtenaar, de handtekening van de ondertekenaar, namen van medewerkers van een bedrijf en bijvoorbeeld de persoonsgegevens van burgers die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerpvergunning weggelakt.

Overigens zien de weigeringsgronden uit de Wob ook op zaken als bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige gegevens, bescherming van het milieu en bedrijfsbeveiliging. Ook deze zullen bij het actief openbaar beschikbaar stellen van documenten in acht moeten worden genomen.

 

Artikel 4

In artikel 4 wordt ten eerste duidelijk gemaakt dat de beleidsregel primair betrekking heeft op milieuvergunningen, met inbegrip van de aanvraag indien deze daarvan onderdeel is. Dit betreft zowel de ‘enkelvoudige’ milieuvergunningen als de ‘meervoudige’ vergunningen waarvan milieu onderdeel uitmaakt. Ook de ‘meervoudige’ vergunningen waarin naast milieuaspecten bijvoorbeeld ook bouw- en brandveiligheidsaspecten zijn opgenomen, worden openbaar gemaakt. In een aantal gevallen heeft OZHZ een volledig mandaat om deze vergunningen af te geven, in de meeste gevallen geeft de gemeente dergelijke ‘meervoudige’ vergunningen af. Ook in dit laatste geval zal de vergunning integraal openbaar worden gemaakt. Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit worden niet gepubliceerd.

Rechterlijke uitspraken zijn weliswaar openbaar, maar worden niet altijd gepubliceerd op (bijvoorbeeld) www.rechtspraak.nl. Voor de toepassing van deze beleidsregel geldt dat een rechterlijke uitspraak openbaar beschikbaar wordt gesteld op de website van OZHZ, zowel in het geval deze ook elders te vinden is op het internet als in het geval deze enkel is toegezonden naar de betrokkene en het bevoegde bestuursorgaan (gemeente, provincie en/of (in het geval van de Wob) OZHZ).

Bij klachten van 5 of meer verschillende klagers in een korte periode (meestal een aantal uren) over een zelfde oorzaak spreken we van een klachtengolf en is meer communicatie nodig. Het gaat in de praktijk meestal over ontgassende schepen, branden, aanvaringen of het lossen / overslaan / mengen / verwarmen / reinigen van stinkende producten. Informatie over klachten die direct of indirect is te herleiden naar individuele personen zal niet op de website worden opgenomen.

 

Artikel 5

Dit artikel regelt de openbaarmaking van handhavingsbesluiten, en is van toepassing op zowel de handhavingsbesluiten die OZHZ in mandaat neemt als op de handhavingsbesluiten die door het bevoegde gezag worden genomen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien het maximumbedrag van de last onder dwangsom hoger is dan opgenomen in een (gemeentelijke) mandaatbesluit. Dit geschiedt op de grondslag van artikel 8 van de Wob waarin is bepaald dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Het dagelijks bestuur is vanuit de Wob het bestuursorgaan als hier bedoeld, ook als het dwangsombesluit zelf niet door de Omgevingsdienst in mandaat wordt genomen. Wob-besluiten, zowel op verzoek als uit eigen beweging, worden eigenstandig door of namens het dagelijks bestuur van OZHZ genomen, en derhalve niet in mandaat namens een gemeente of de provincie.

De in het artikel opgenomen procedure is gelijkluidend aan de procedure die wordt toegepast bij de bedrijven die vallen onder het regiem van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) of categorie 4 van de Richtlijn industriële Emissies (RIE-4). Zie hierover de algemene toelichting. Die procedure is evenwel in het tweede lid, onder f, aangescherpt / aangevuld door te bepalen dat openbaarmaking van de integrale tekst van het handhavingsbesluit pas geschiedt indien zowel het handhavingsbesluit als (indien van toepassing) het besluit tot openbaarmaking onherroepelijk zijn. Dit komt tegemoet aan de wens van het algemeen bestuur om hiermee zorgvuldig om te gaan. De korte melding op de website zorgt er voor dat de omgeving van een bedrijf al is geïnformeerd over het genomen handhavingsbesluit. Desgewenst kan een geïnteresseerde burger het besluit met een beroep op de Wob al opvragen alvorens het besluit integraal op de website wordt geplaatst.

 

Artikel 6

In dit artikel is de website van OZHZ aangewezen als het medium waarop de genoemde besluiten en informatie openbaar beschikbaar worden gesteld. Een en ander blijft op de website staan zolang het actueel is en rechtens toegestaan.

Bij vergunningen en (meldingen van) handhavingsbesluiten wordt vermeld in welk stadium de bezwaar- en beroepsmogelijkheden (inclusief voorlopige voorziening) zijn en of daarvan gebruik is gemaakt. Bij handhavingsbesluiten geldt daarnaast dat wordt vermeld of de gegeven last (onder dwangsom of onder bestuursdwang) inmiddels is opgevolgd.

Inzake procescommunicatie, bestuurscommunicatie en persvoorlichting zijn in het algemeen bestuur van OZHZ afspraken gemaakt over de afstemming en samenwerking tussen OZHZ enerzijds en de betreffende gemeente of provincie anderzijds. Deze beleidsregel brengt daarin geen verandering. In artikel 6 is daarom opgenomen dat conform deze afspraken dient te worden gehandeld.

 

Artikel 7

In het kader van de taakuitvoering bij de Brzo- en RIE4-bedrijven is reeds ervaring opgedaan met het openbaar maken van handhavingsbesluiten en samenvattingen van inspectierapporten. Reeds in 2014 is de aanvankelijk gehanteerde procedure bij die bedrijven op een aantal onderdelen aangepast naar aanleiding van de opgedane ervaringen. Het is daarom wenselijk om in deze beleidregel vast te leggen dat de openbaarmakingsprocedure kan worden aangepast indien de daarmee opgedane ervaringen en ontwikkelingen in de jurisprudentie daartoe aanleiding geven. Dit zal geschieden in afstemming met de gemeenten en provincie.

 

Artikel 8

De datum van inwerkingtreding van de beleidsregel is 1 december 2015. Dit sluit aan bij de datum waarop ook de Landelijke Handhavingstrategie in werking zal treden voor de taken die OZHZ voor de gemeenten en provincie uitvoert. De verleende provinciale vergunningen staan al sinds medio 2015 op de website. Vergunningen van de gemeenten zullen daar na vaststelling van de beleidsregel gefaseerd aan worden toegevoegd.

 

Artikel 9

Het openbaar beschikbaar stellen van besluiten en informatie is nieuw in Zuid-Holland Zuid. Het is daarom goed om de werking van de beleidsregel periodiek te evalueren en te toetsen aan het bereiken van de in artikel 3 bedoelde transparantie over de uitvoering van het omgevingsbeleid, het afleggen van verantwoording over de wijze waarop de Omgevingsdienst gebruik maakt van de hem gemandateerde bevoegdheden en het effectueren van het omgevingsbeleid van het college.

OZHZ zal een voorstel doen om de uitvoering van de beleidsregel te evalueren. Als evaluatiecriteria kan worden gedacht aan de volgende:

 • -

  Het aantal bezoekers op de website. Dit criterium laat zien hoe vaak de informatie wordt opgezocht.

 • -

  Het aantal vragen over de op de website geplaatste informatie in de periode vanaf de inwerkingtreding tot de evaluatie van de beleidsregel. Dit criterium is een indicatie dat de betreffende informatie de omgeving (betrokken burgers, belangengroeperingen en bedrijven) daadwerkelijk heeft bereikt.

 • -

  De toename van het aantal Wob-verzoeken op het beleidsterrein van deze beleidsregel. Ook dit criterium dient om te beoordelen of de informatie die op grond van de beleidsregel op internet wordt geplaatst de omgeving bereikt en is tevens een indicator dat de omgeving zich meer bewust is van het gedrag van een bedrijf ten opzichte van de milieuwetgeving.

 • -

  Het aantal keren dat bedrijven ageren op de (voorgenomen) openbaarmaking van handhavingsbesluiten. Dit criterium is een indicatie dat een bedrijf wordt ‘geraakt’ door de (voorgenomen) publicatie.

De evaluatie kan eventueel leiden tot bijstelling van de beleidsregel.

 

Artikel 10

Dit artikel bevat de citeertitel van de beleidsregel.