Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Reglement van Orde dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van Orde dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland
CiteertitelReglement van Orde dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
 3. Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015Onbekend

02-04-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland

 

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland over de vaststelling van een reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

Gelet op artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, in samenhang met artikel 52 van de Gemeentewet, en artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Besluitvast te stellen het volgende Reglement van Ordedagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit reglement wordt verstaan onder gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling is van toepassing op dit reglement.

Artikel 2. Voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering. De voorzitter handhaaft de orde en zorgt voor naleving van de wet, de gemeenschappelijke regeling en dit reglement.

Artikel 3. Directeur

De directeur is bij elke vergadering van het dagelijks bestuur aanwezig, en wordt in de gelegenheid gesteld aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 4. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

  • a.

   De werkzaamheden van de secretaris zijn in ieder geval gerelateerd aan het voorbereiden van de vergaderingen en de verslaglegging daarvan.

  • b.

   De werkzaamheden van de penningmeester zijn in ieder geval gerelateerd aan de (ontwerp)begroting en de (ontwerp)jaarrekening.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering van een der leden.

 • 3.

  Een lid van het dagelijks bestuur dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de voorzitter.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Artikel 5. Tijdstip van de vergaderingen

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onderling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls de voorzitter of een ander lid dat wenselijk acht.

 • 2.

  Indien een lid van het dagelijks bestuur een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

  De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering. De oproep wordt, zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren, aan de leden van het dagelijks bestuur gezonden.

Artikel 6. Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter of aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan degene die hem vervangt overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling.

 • 3.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter of aan degene die hem overeenkomstig artikel 22, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling vervangt.

Artikel 7. Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt uiterlijk een week van tevoren door de secretaris aan de leden van het dagelijks bestuur een agenda toegezonden, inclusief de daarbij behorende vergaderstukken.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) van urgentie voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

Artikel 8. Openbaarheid vergadering

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert in beslotenheid.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 3.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Hoofdstuk 3. Stemmingen

Artikel 9. Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Elk lid heeft een stem.

 • 3.

  Er kan alleen worden besloten, indien meer dan de helft van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig is.

 • 4.

  Indien een lid van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het vijfde lid wordt toegepast.

 • 5.

  Indien een lid van het dagelijks bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een persoon gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 6.

  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Hoofdstuk 4. Verslag en besluitenlijst

Artikel 10. Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  Van elke vergadering wordt een conceptverslag gemaakt.

 • 2.

  Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede de afwezige leden en van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest met een korte samenvatting van het besprokene;

  • c.

   een formulering van de door het algemeen bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

  • d.

   stemverhoudingen, doch alleen als een lid van het algemeen bestuur daarom vraagt;

  • e.

   een actiepuntenlijst.

 • 3.

  Het verslag wordt opgesteld onder de zorg van de secretaris.

 • 4.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna dit door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

 • 5.

  Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na vaststelling openbaar gemaakt op de website van WerkSaam Westfriesland.

Artikel 11. Besluitvorming buiten vergadering

 • 1.

  Besluitvorming door het dagelijks bestuur is mogelijk buiten de vergadering, mits op basis van een voorstel en mits alle bestuursleden zonder voorbehoud met het voorstel hebben ingestemd.

 • 2.

  Een besluit komt niet tot stand buiten vergadering indien een bestuurslid te kennen heeft gegeven niet met het voorstel in te stemmen of behandeling ter vergadering wenselijk te achten.

 • 3.

  Een besluit dat buiten de vergadering tot stand is gekomen wordt opgenomen in het verslag dat wordt gemaakt van de eerst volgende vergadering van het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 12. Overige bepalingen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Het reglement wordt ter kennisname overgelegd aan het algemeen bestuur.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement van Orde dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 april 2015.

 

 

De secretaris De voorzitter, 

M. Olierook

 

 

De voorzitter

A.J. de Jong