Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Treasurystatuut 2015 WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut 2015 WerkSaam Westfriesland
CiteertitelTreasurystatuut 2015 WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-01-2015Onbekend

07-01-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut 2015 WerkSaam Westfriesland

 

 

Hoofdstuk I. Doelstellingen

Artikel 1. Doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie van WerkSaam Westfriesland dient tot:

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.

 • 2.

  Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s.

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de wettelijke kaders.

Hoofdstuk II. Risicobeheer

Artikel 2. Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  WerkSaam Westfriesland mag leningen, uitzettingen of garanties uitsluitend uit hoofde van de publieke taak verstrekken na goedkeuring van het algemeen bestuur.

 • 2.

  Bij het afgeven van garanties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande waarborgfondsen.

 • 3.

  Bij het verstrekken van leningen worden waar mogelijk zekerheden of garanties geëist, dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

 • 5.

  Leningen aan eigen personeel zijn niet toegestaan.

Artikel 3. Renterisicobeheer

 • 1.

  Bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen wordt de kasgeldlimiet conform de Wet Fido niet overschreden, behoudens tijdelijke overschrijdingen zoals bedoeld in artikel 4 Wet Fido en volgende.

 • 2.

  Bij het afsluiten van leningen en of renteafspraken wordt gezorgd dat de renterisiconorm niet wordt overschreden, conform de bepalingen van de Wet Fido.

 • 3.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden gebaseerd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

 • 4.

  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

 • 5.

  Jaarlijks wordt de rentevisie opgesteld, deze wordt opgenomen in de paragraaf financiering van de programmabegroting.

Artikel 4. Intern liquiditeitsrisicobeheer

WerkSaam Westfriesland beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een actuele liquiditeitenplanning.

Artikel 5. Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen aan te gaan of te garanderen in de euro.

 

Hoofdstuk III. Financiering

Artikel 6. Financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

 • 3.

  WerkSaam Westfriesland vraagt offertes op bij minimaal drie financiële ondernemingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. De offertes worden door WerkSaam Westfriesland schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7. Relatiebeheer

WerkSaam Westfriesland beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financiële ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen en verzekeraars) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals De Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer.

 • 2.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

Hoofdstuk IV. Kasbeheer

Artikel 8. Geldstromenbeheer

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op organisatieniveau op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • 2.

  Het elektronisch uitgevoerd, mits niet anders mogelijk.

Artikel 9. Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  WerkSaam Westfriesland streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.

 • 2.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan WerkSaam Westfriesland kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform de bepalingen in artikel 3 van dit statuut – de kasgeldlimiet niet overschreden.

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, deposito’s, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant.

Hoofdstuk V. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 10. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

  • -

   iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vierogen-principe);

  • -

   de uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

  • -

   de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen.

 • 3.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van het afsluiten van een leningen te versturen naar de afdelingsmanager planning & control.

 • 4.

  Na ontvangst van de transactiebevestiging wordt de transactie gecontroleerd door de functionaris belast met de interne controle.

Artikel 11. Verantwoordelijkheden

Het algemeen bestuur heeft rond het treasurybeleid de volgende verantwoordelijkheden:

 • -

  Het vaststellen van de treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en de globale richtlijnen middels het vaststellen van het treasurystatuut.

 • -

  Het vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en –rekening.

 • -

  Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.

Artikel 12. Bevoegdheden

Het dagelijks bestuur stelt de bevoegdheden vast.

Artikel 13. Informatievoorziening

De informatievoorziening met betrekking tot de treasuryactiviteiten wordt meegenomen in de documenten van de planning- en controlcyclus van WerkSaam Westfriesland.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit treasurystatuut treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2015 en vervangt het treasurystatuut dat op 19 december 2001 door de het algemeen bestuur van Op/maat is vastgesteld.

Artikel 15. Citeertitel

Deze statuut wordt aangehaald als Treasurystatuut 2015 WerkSaam Westfriesland.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 januari 2015.

 

 

De secretaris

M.Olierook

 

 

De voorzitter

A.J. de Jong