Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening WerkSaam Westfriesland
CiteertitelOrganisatieverordening WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-201501-01-2015Onbekend

07-01-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland

Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

Gelet op artikel 16 lid 1 aanhef onder d van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland;

 

Besluit vast te stellen de Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 8 van de regeling;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 11 van de regeling;

 • c.

  directeur: de directeur, tevens secretaris, van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 22 van de regeling;

 • d.

  managementteam: de managers van WerkSaam Westfriesland;

 • e.

  manager: leidinggevende van een afdeling van WerkSaam Westfriesland;

 • f.

  portefeuillehouders: de portefeuillehouders binnen het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de regeling;

 • g.

  regeling: Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland;

Artikel 2. Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de organisatie kenmerkt zich door een plat karakter.

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van WerkSaam Westfriesland:

  • a.

   Directeur;

  • b.

   Stafafdeling;

  • c.

   Lijnafdelingen.

 • 2.

  De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, overeenkomstig artikel 22 van de regeling.

 • 3.

  De directeur stuurt de stafafdeling rechtstreeks aan.

 • 4.

  De managers worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur en zij hebben de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor managers.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een manager treedt een van de andere managers op als plaatsvervanger.

Hoofdstuk II. Structuur en taken van de onderdelen

Artikel 3. Directeur

 • 1.

  De organisatie staat onder leiding van de directeur.

 • 2.

  De directeur heeft de taken en bevoegdheden, als genoemd in de regeling. De directeur heeft daarnaast de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan hem zijn gemandateerd.

 • 3.

  De directeur kan de portefeuilles verdelen.

 • 4.

  De directeur is bevoegd in deze verordening technische wijzigingen aan te brengen.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt in een instructie nadere regels vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de directeur, overeenkomstig artikel 22 lid 4 van de regeling.

Artikel 4. Managementteam

 • 1.

  Er is een managementteam, bestaande uit de managers van de afdelingen binnen WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  De voorzitter van het managementteam is de directeur.

 • 3.

  Het managementteam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur.

 • 4.

  Het managementteam stimuleert de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan het bestuur.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 5. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de directeur in het belang van WerkSaam Westfriesland afwijken van de bepalingen van deze verordening of deze buiten toepassing laten.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland’.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 januari 2015.

De secretaris

M.Olierook

De voorzitter

A.J. de Jong