Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkplein Hart van West-Brabant

Nota waarderen en afschrijven vaste activa Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkplein Hart van West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNota waarderen en afschrijven vaste activa Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant
CiteertitelNota waarderen en afschrijven vaste activa ISD Werkplein Hart van West-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpàlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
 2. notitie software van de commissie BBV
 3. Artikel 10 van de Financiële verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkplein Hart van West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-02-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 255.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota waarderen en afschrijven vaste activa Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant

besluit

 

gelet op

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

De notitie software van de commissie BBV;

Artikel 10 van de Financiële verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkplein Hart van West-Brabant;

 

vast te stellen:

de Nota waarderen en afschrijven vaste activa van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (hierna ISD).

 

Artikel 1. Definities

 • a.

  vaste activa: kapitaalgoederen of productiemiddelen die langer dan 1 jaar in het productieproces gebruikt worden.

 • b.

  Verkrijgingsprijs: de verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten

 • c.

  Restwaarde: de restwaarde van een vast actief is de verwachte waarde van het actief aan het einde van de verwachte gebruiksduur.

 • d.

  immateriële vaste activa: immateriële vaste zijn activa die niet tastbaar zijn (in casu: kosten van onderzoek en ontwikkeling)

 • e.

  vaste materiële activa met een economisch nut: investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

 • f.

  Afschrijvingstermijn: de verwachte gebruiksduur van een vast actief

 • g.

  Afschrijven: de waardevermindering van het vast actief als gevolg van technische slijtage of economische veroudering

Artikel 2. Doelstelling

Doelstelling van deze nota is het opstellen van regels voor de waardering en afschrijving van vaste activa.

Artikel 3. Algemeen

 • 1.

  Waardering

  De waardering van vaste activa vindt plaats of basis van de verkrijgingsprijs.

 • 2.

  Activering

  Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het vaste actief worden in mindering gebracht op het bedrag van de investering

 • 3.

  Drempel

  Vaste activa met een verkrijgingsprijs onder € 15.000,- worden niet geactiveerd. Deze activa komen ten laste van de exploitatie van de ISD.

 • 4.

  Soorten activa

  De ISD schaft geen vaste activa met een maatschappelijke nut aan. De ISD kent alleen de volgende soorten vaste activa:

  - Immateriële vaste activa

  en vaste materiële activa met een economisch nut:

  - Inventaris

  - Hard- & software.

 • 5.

  Gebruiksrechten software

  Gebruiksrechten op software voor onbepaalde duur die in een keer in rekening worden gebracht bij de ISD vallen onder de vaste materiële activa met een economisch nut, zoals bedoeld in lid 4. Gebruiksrechten op software voor een bepaalde duur die in een keer in rekening worden gebracht bij de ISD moeten worden geactiveerd als vooruitbetaalde kosten.

 • 6.

  Bijkomende kosten nieuwe hard- en software

  De implementatiekosten verbonden aan nieuwe hard- en software vallen onder de verkrijgingsprijs. De opleidingskosten verbonden aan nieuwe hard- en software vallen daarentegen niet onder de verkrijgingsprijs.

 • 7.

  Afschrijvingstermijnen

  De afschrijvingstermijnen van de soorten vaste activa, zoals bedoeld in lid 3, zijn:

  - Immateriële activa: 5 jaar, met inachtneming van artikel 64 lid 5 van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies

  - Inventaris: 10 jaar

  - Hard- en software: 5 jaar

 • 8.

  Afschrijvingsmethode

  De afschrijving van de vaste activa vindt plaats op basis van de lineaire methode. Hierbij wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zoals bedoeld in lid 1, verminderd met de eventuele restwaarde, gelijkmatig verspreid over de verwachte gebruiksduur (in jaren) van het vaste actief.

 • 9.

  Resultaatonafhankelijk afschrijven

  De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

 • 10.

  Duurzame waardevermindering

  Naar verwachting duurzame waardevermindering van vast activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

 • 11.

  Start afschrijving en renteberekening

  De afschrijving op het vaste actief start in het jaar volgend op het jaar waarin de (eerste) investeringsuitgaven plaatsvinden. Rentetoerekening vindt plaats over de boekwaarde van het actief per 1 januari van het betreffende jaar.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur van de ISD kan nadere regels stellen met inachtneming van de regels opgenomen in artikel 3 van deze nota en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze nota treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 6. Citeertitel

Deze nota kan worden aangehaald als “Nota waarderen en afschrijven vaste activa ISD Werkplein Hart van West-Brabant”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 27-02-2015,

S.A. Kurvers T.H.R. Zwiers

Secretaris Voorzitter