Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkplein Hart van West-Brabant

Nota reserves en voorzieningen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkplein Hart van West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkplein Hart van West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNota reserves en voorzieningen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkplein Hart van West-Brabant
CiteertitelNota reserves en voorzieningen ISD Werkplein Hart van West-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV)
 2. Artikel 10 van de Financiële verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-02-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 254

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota reserves en voorzieningen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkplein Hart van West-Brabant

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant

besluit

 

gelet op

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV);

Artikel 10 van de Financiële verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst;

 

vast te stellen:

de Nota reserves en voorzieningen van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (hierna ISD).

 

Artikel 1. Definities

 • a.

  Bestemmingsreserve: een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur van de ISD een bepaalde bestemming heeft gegeven.

 • b.

  Voorziening: de definitie van een voorziening sluit aan bij artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

 • c.

  vaste activa: kapitaalgoederen of productiemiddelen die langer dan 1 jaar in het productieproces gebruikt worden.

Artikel 2. Doelstelling

Doelstelling van deze nota is het opstellen van regels voor de wijze waarop omgegaan dient te worden met reserves en voorzieningen.

Artikel 3. Algemeen

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur van de ISD is bevoegd tot het instellen, wijzigen en opheffen van reserves en voorzieningen.

 • 2.

  De ISD vormt geen algemene reserves.

 • 3.

  De ISD kan alleen bestemmingsreserves instellen:

  • -

   ter dekking van de kapitaallasten verbonden aan de aanschaf van vaste activa (investeringsreserves);

  • -

   om schommelingen in de exploitatie op te vangen (egalisatiereserves).

 • 4.

  De ISD houdt voorzieningen aan

  • -

   voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te schatten;

  • -

   voor op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;

  • -

   voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatig verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 • 5.

  Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

 • 6.

  Bij het instellen van elke reserve of voorziening wordt vermeld:

  • -

   het doel van de reserve of voorziening;

  • -

   de minimale of maximale omvang van de reserve of voorziening, voor zover van toepassing;

  • -

   de looptijd van de reserve of voorziening.

 • 7.

  Een investeringsreserve wordt op peil gehouden door gedurende de looptijd van de reserve jaarlijks een bedrag toe te voegen dat gelijk is aan de rentelasten verbonden aan de investering in het vaste actief.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur van de ISD kan nadere regels stellen met inachtneming van de regels opgenomen in artikel 3 van deze nota en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze nota treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 6. Citeertitel

Deze nota kan worden aangehaald als “Nota reserves en voorzieningen ISD Werkplein Hart van West-Brabant”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 27-02-2015,

S.A. Kurvers T.H.R. Zwiers

Secretaris Voorzitter