Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Artikel 2:14 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-07-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, jaargang 2015, nummer 244

10AB150607

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 mei 2015;

gelet op artikel 32ja en 32l Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

VERORDENING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING EN KENNISGEVING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 2015

 

Artikel 1  

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

 

Artikel 2  

 • 1.

  De elektronische bekendmaking en verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1 geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

 

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 2015 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Artikel 4  

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 6 juli 2015,

De secretaris,

A. Littooij

de voorzitter,

A. Aboutaleb

Nota-toelichting  

Toelichting op de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

 

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, waarbij gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid hebben gekregen om hun algemeen verbindende voorschriften, andere besluiten van algemene strekking en kennisgevingen elektronisch bekend te maken.

 

Bekendmaking (artikel 1 lid 1)

Op grond van artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen mogen algemeen verbindende voorschriften (vooral verordeningen) elektronisch bekend gemaakt worden in een elektronisch blad voor gemeenschappelijke regelingen. Indien een gemeenschappelijke regeling kiest voor een dergelijk blad, dient zij gebruik te maken van de (landelijke) Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Het elektronische blad wordt uitgegeven via de GVOP op de landelijke voorziening officielebekendmakingen.nl. Via de site van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal deze landelijke voorziening ook te benaderen zijn.

In verband met deze elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een Verordening vast te stellen, zodat ook andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend gemaakt kunnen worden in het elektronisch blad. Daarbij worden gedacht aan beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, mandaten etc. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking.

 

Kennisgeving (artikel 1 lid 2)

De verordening maakt het tevens mogelijk dat ook van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) op elektronische wijze kennis wordt gegeven. Te denken valt aan bijvoorbeeld de kennisgeving in het kader van vaststelling van rampbestrijdingsplannen, de publieke aankondiging van vergaderingen van het algemeen bestuur etc.

Dit artikellid gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking treden van besluiten, maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en andere berichten. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren (art. 2:14 Awb). Het artikel bepaalt dat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische blad. Het artikellid spreekt overigens niet van een verplichting, maar van een mogelijkheid.

 

Vindplaats (artikel 3)

Gemeenschappelijke regelingen moeten, indien zij kiezen voor een elektronisch blad voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (art. 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen) gebruik maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op de eigen website zal deze voorziening ook benaderbaar zijn.