Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Gebiedsaanwijzing parkeren caravans ed.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing parkeren caravans ed.
CiteertitelGebiedsaanwijzing parkeren caravans ed.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV, gebied, aanwijzing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 5.1.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Nieuwe regeling

25-11-1997

De Brug, 04-12-1997

Index, 5.029

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing parkeren caravans ed.

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 

overwegende dat in artikel 5.1.5, eerste lid, sub a van de Algemene plaatselijke verordening 1996 het volgende is bepaald:

"Het is verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan op een door burgemeester en wethouders aangewezen weg, waar dit parkeren naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente";

 

dat door de plaatsing van voormelde voertuigen een buitensporig beslag wordt gelegd op beschikbare parkeerruimte in de gemeente;

 

dat door de plaatsing van voormelde voertuigen bovendien het uiterlijk aanzien van de gemeente te zeer wordt aangetast;

 

dat daartoe strekkende beschermende maatregelen gewenst zijn;

 

gelet op artikel 5.1.5., eerste lid, sub a van de Algemene plaatselijke verordening 1996;

 

besluiten:

 • 1.

  Alle wegen in de gemeente Sint-Michielsgestel aan te wijzen als weg waar het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan, behoudens voorzover van dit verbod ontheffing is verleend.

   

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 1998.

Sint-Michielsgestel, 25 november 1997.

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

de secretaris,

de burgemeester,

Nota-toelichting

In de gemeente komt het steeds vaker voor dat caravans, kampeerwagens of andere daarmee vergelijkbare voertuigen langdurig op parkeerplaatsen, pleinen of gewoon langs de weg worden geparkeerd. Hierdoor kunnen plaatselijk parkeerproblemen ontstaan, danwel kan het uiterlijk aanzien van de gemeente worden aangetast.

De juridische basis om hiertegen op te treden is opgenomen in artikel 5.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening (APV).Dit artikel luidt als volgt:

 • 1.

  Het is verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

  • a.

   langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan op een door burgemeester en wethouders aangewezen weg, waar dit parkeren naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   op een door burgemeester en wethouders bij persoonlijke aanschrijving aangewezen plaats te doen of laten staan, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Provinciale caravan- en tentenverordening, het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening van toepassing is.

 

Dit artikel vormt dus de juridische basis om tot een aanschrijving over te gaan, wanneer sprake is van een langdurig geparkeerde caravan of daarmee vergelijkbaar voertuig.

Indien burgemeester en wethouders namelijk van mening zijn dat de parkeergelegenheid (op weg) of het uiterlijk aanzien (op weg of plaats) door een langdurige (langer dan 3 achtereenvolgende dagen) stalling van bijvoorbeeld een caravan in het geding is, is deze stalling verboden.

Er ontbreekt echter nog één element. Alvorens tot een aanschrijving tot verwijdering kan worden overgegaan moet er sprake zijn van een door burgemeester en wethouders aangewezen weg (sub a) of plaats (sub b), als zijnde een weg c.q. plaats waar sprake kan zijn van hetzij parkeerproblemen (a) hetzij een aantasting van het uiterlijk aanzien (a en b) door de aanwezigheid van onder andere een caravan aldaar.

Om te voorkomen dat voor elke aanschrijving door burgemeester en wethouders eerst de betreffende weg moet worden aangewezen, zoals bedoeld in artikel 5.1.5, lid 1 sub a van de APV, wordt voorgesteld om genoemd artikel op alle wegen in de gemeente van toepassing te verklaren.

Voor een plaats niet zijnde een weg, bedoeld in lid 1 sub b, kan niet volstaan worden met een algemeen besluit en dienst per geval in de aanschrijving zelf de concrete plaats te worden aangewezen en vermeld. Dit kan bijvoorbeeld een caravan op een oprit zijn. Een ander voorbeeld hiervan is de caravan die regelmatig "opduikt" op het kerkplein bij de H.Michaëlkerk

aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel.

 

Samenvattend wordt voorgesteld om:

 • 1.

  alle wegen in de gemeente Sint-Michielsgestel aan te wijzen, als bedoeld in artikel 5.1.5. lid 1 sub a van de APV, inhoudende dat genoemd artikel op alle wegen in de gemeente van toepassing wordt verklaard (zie bijgaand conceptbesluit);

 • 2.

  dit besluit te publiceren in "De Brug".