Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Gebiedsaanwijzing gebruik alcoholhoudende drank binnen de bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing gebruik alcoholhoudende drank binnen de bebouwde kom
CiteertitelGebiedsaanwijzing gebruik alcoholhoudende drank binnen de bebouwde kom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV, gebied, aanwijzing, alcohol

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1996Nieuwe regeling

27-08-1996

De Brug, 29-08-1996

Index, 5.028

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing gebruik alcoholhoudende drank binnen de bebouwde kom

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 

overwegende dat het blijkens een mondeling mededeling van de politie (team Schijndel van het district Aa & Dommel) wenselijk is de bebouwde kommen van de gemeente Sint-Michielsgestel aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

dat het voornemen tot het nemen van dit besluit door middel van een publicatie in het weekblad De Brug van donderdag 18 juli 1996 openbaar is gemaakt en dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om binnen vier weken hun zienswijze kenbaar te maken;

 

dat belanghebbenden daarvan geen gebruik hebben gemaakt;

 

gelet op artikel 2.4.8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 1996;

 

besluiten:

de bebouwde komen van de gemeente Sint-Michielsgestel aan te wijzen als gebieden, bedoeld in artikel 2.4.8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 1996.

Sint-Michielsgestel, 27 augustus 1996.

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

de secretaris,

de burgemeester,

Nota-toelichting

Het politie-team Schijndel (de heer Mari van de Velden) heeft op 12 juni 1996 telefonisch gevraagd om aanwijzing van gebieden, waarbij het op de daarin gelegen wegen verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4.8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 1996.

 

De aanwijzing is dan (overeenkomstig het tweede lid van het bedoelde artikel) niet geldig voor terrassen bij horecabedrijven en op plaatsen waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Drank- en Horecawet geldt (bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, zoals evenementen).

De politie geeft de voorkeur aan de aanwijzing van de bebouwde kommen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Zij kan dan gemakkelijker effectiever optreden tegen personen (meestal jongeren) die zich schuldig maken aan hinderlijk drankgebruik.

 

De politie bevordert dan ook in andere ‘team’-gemeenten een dergelijke maatregel wordt genomen.

 

Het voornemen tot aanwijzing van de bedoelde gebieden is bekend gemaakt in het weekblad De Brug van donderdag 18 juli 1996. Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van een zienswijze hebben belanghebbenden binnen de termijn van 4 weken geen gebruik gemaakt.

 

Advies:

  • a.

    De bebouwde kommen van de gemeente Sint-Michielsgestel aanwijzen als gebieden waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

  • b.

    Bepalen dat die aanwijzing met ingang van 1 september 1996 in werking treedt.

  • c.

    Besluit openbaar bekend maken in het weekblad De Brug van donderdag 29 augustus 1996. Afschrift besluit toezenden aan politie-team te Schijndel.