Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Bomenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Onbekend

28-06-2010

Zenderstreeknieuws 7-7-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening

Bomenverordening gemeente Montfoort

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1.

   boom: een houtachtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

  • 2.

   houtopstand: één of meer bomen, hakhout en/of een houtwal;

  • 3.

   hakhout: één of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

  • 4.

   houtwal: (lint)begroeiing van heesters en/of struiken en/of boomvormers.

  • 5.

   bestand waardevolle houtopstanden (WHM): door burgemeester en wethouders vast te stellen bestand met beschermingswaardige individuele houtopstanden (waaronder monumentale bomen) en/of boomgroepen, houtwallen, hakhout, en bos, opgesteld door een onafhankelijke deskundige.

  • 6.

   Waardevolle Houtopstand: een houtopstand die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2 lid 1 van Bomenverordening gemeente Montfoort.

  • 7.

   kandelaberen: het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen.

  • 8.

   knotten: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van aangegroeid takhout bij als cultuurboom gekweekte knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen.

  • 9.

   boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (N.V.T.B.).

  • 10.

   herplant: vervangen van houtopstand door aanplant van nieuwe houtopstand.

  • 11.

   Bomen Effect Analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstanden, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.

  • 12.

   iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (buism.) C. Moreau);

  • 13.

   iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus.

  • 14.

   De raad: de gemeenteraad van Montfoort.

  • 15.

   Bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • 16.

   Laser: uitvoerende instantie Boswetgeving.

  • 17.

   Awb: de algemene wet bestuursrecht.

  • 18.

   dunning: werkzaamheden ter bevordering van de leefbaarheid van de overgebleven houtopstand, waarbij het natuurlijk verloop van het desbetreffende milieu in stand blijft.

  • 19.

   eigenverklaring: getekende getuigenis van de subsidieaanvrager dat het onderhoud is uitgevoerd conform de vooraf goedgekeurde werkzaamheden.

  • 20.

   subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, te weten “de aanspraak op financiële middelen, door het bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten”.

  • 21.

   subsidieverlening: het toekennen van subsidie voor een bepaalde activiteit (ingevolge afdeling 4.2.3 Awb), waardoor de aanvrager een aanspraak krijgt op financiële middelen, mits hij daadwerkelijk de gesubsidieerde activiteit verricht en zich aan de eventueel aan hem opgelegde verplichtingen houdt;

  • 22.

   deskundig boomverzorgingsbedrijf: boomverzorgingsbedrijven die geregistreerd staan bij de Nationale Bomenstichting in Utrecht, of naar oordeel van gemeente Montfoort gespecialiseerd zijn in de boomverzorging.

  • 23.

   groot onderhoud: werkzaamheden die bijdragen aan het duurzaam in stand houden van de boom zoals: onderzoek naar de kwaliteit van boom en groeiplaats, structurele verbetering en bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering.

  • 24.

   regulier onderhoud: normaal, periodiek terugkerende onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de houtopstand.

 • 2.

  In deze verordening wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben, alsmede het nalaten van handelingen waarvan men weet of behoort te weten dat dit de dood of ernstige beschadiging van de houtopstand ten gevolg kan hebben.

   

afdeling 1 Waardevolle houtopstanden

Artikel 2 Waardevolle houtopstanden

 • 1.

  De gemeenteraad stelt een bestand vast met waardevolle houtopstanden. Het bestand bevat de volgende categorieën:

  • a.

   Waardevolle Houtopstanden gemeente Montfoort (verder te noemen WHM)

  • b.

   ‘Potentieel’ Waardevolle Houtopstanden’ gemeente Montfoort (verder te noemen PWHM)

 • 2.

  Een houtopstand deel uitmakend van de WHM en/of de PWHM moet voldoen aan de Boomwaarderingscriteria Waardevolle houtopstanden Montfoort en ‘Potentieel’ Waardevolle Houtopstanden’ gemeente Montfoort, opgenomen in bijlage 5.

 • 3.

  Het bestand Waardevolle houtopstanden Montfoort omvat in ieder geval een voor eenieder goed herkenbare omschrijving, de locatie, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand.

 • 4.

  De WHM en met daarin PWHM worden ten minste eens per vijf jaar door het bevoegd gezag geactualiseerd.

 • 5.

  De eigenaar en of zakelijk gerechtigde van een WHM of een PWHM kan toestemming geven aan een door de gemeente aangewezen specialist de WHM of een PWHM eens in de drie jaar visueel te laten beoordelen op veiligheid en onderhoudstoestand Indien een WHM of een PWHM in een slechte staat verkeerd kan de houtopstand eens per jaar door de gemeente aangewezen specialist visueel worden beoordeeld op veiligheid en onderhoudstoestand.

afdeling 2 kappen houtopstanden

Artikel 3 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen die:

  • a.

   staan vermeld in het bestand WHM;

  • b.

   staan vermeld in het bestand PWHM

  • c.

   zijn geplant op grond van herplantplicht als bedoeld in artikel 9.

 • 2.

  Voor een op de WHM vermelde houtopstand, zoals vermeld in het eerste lid onder a, wordt in beginsel geen kapvergunning afgegeven, tenzij sprake is van:

  • a.

   ernstige bedreiging van de openbare veiligheid;

  • b.

   noodtoestand;

  • c.

   andere uitzonderlijke situaties.

 • 3.

  De vergunning voor een houtopstand, deel uitmakend van een op de PWHM voorkomende houtopstand, zoals vermeld in het eerste lid onder b, kan worden geweigerd op grond van:

  • a.

   de natuurwaarde van de houtopstand;

  • b.

   de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  • c.

   de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

  • d.

   de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  • e.

   de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

  • f.

   de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   een houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

  • b.

   een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet;

  • c.

   het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;

  • d.

   het periodiek knotten (het terugzetten van overjarig hout bij, als cultuurboom gekweekte knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen).

 • 5.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid is evenmin vereist voor een dode houtopstand, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag. Dit voorgaande geldt eveneens voor het bepaalde in artikel 11 van deze verordening.

   

Artikel 4 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Aanvraag om een vergunning dient te voldoen aan artikel 2:8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  Wanneer het bureau LASER aan het bevoegd gezag een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift mede als een vergunningaanvraag.

   

Artikel 5 Verlening van rechtswege

 • 1.

  De vergunning wordt geacht te zijn verleend, wanneer niet binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag is ontvangen een beslissing is genomen op de aanvraag voor een kapvergunning.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de beslissing op een aanvraag om kapvergunning voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 6 Voorschrift van niet-gebruik

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 mag van de vergunning pas gebruikt worden gemaakt wanneer de vergunning onherroepelijk is.

 

Artikel 7 Vervaltermijn vergunning

Het bevoegd gezag kan de vergunning intrekken, indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning gebruik is gemaakt.

Artikel 8 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen, een en ander met inachtneming van artikel 9 van deze verordening.

   

Artikel 9 Herplant-/ instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in artikel 3 van deze verordening van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in artikel 3 van deze verordening van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. Hieronder geldt tevens het opleggen van beschermende maatregelen voor bomen op sloop- en/of bouwlocaties.

 • 4.

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

   

Artikel 10 Schadevergoeding

Het bevoegd gezag beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17 van de Boswet.

 

Artikel 11 Bestrijding boomziekten en/of aantastingen

 • 1.

  Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   indien de iepen in de grond staan deze te vellen;

  • b.

   de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen of;

  • c.

   de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 • 3.

  Indien zich op een terrein één of meer wilgen bevinden die aangetast zijn door ‘Watermerkziekte’ en naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor de omgeving of kunnen zorgdragen voor uitbreiding van de ziekte, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  a.indien de wilgen in de grond staan deze te vellen, dan wel op aangeven te snoeien;

 • 4.

  Indien zich op een terrein één of meer Rosaceae-boomsoorten bevinden welke zijn aangetast door Bacterievuur en die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de ziekte, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  a.indien één of meerdere van deze boomsoorten in de grond staan deze te vellen.

 • 5.

  Indien zich op een terrein één of meer platanen bevinden die aangetast zijn door Massaria (taksterfte) en naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren voor de omgeving of kunnen zorgdragen voor uitbreiding van de ziekte, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  a.de aangetaste takken te verwijderen d.m.v. snoeien.

 • 6.

  Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die aangetast zijn door de ‘Aziatische boktor‘ en naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor de omgeving of kunnen zorgdragen voor uitbreiding van de aantasting, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  a.de Aziatische boktor afdoende te bestrijden, dan wel, indien de aangetaste boom wilgen in de grond staan deze te vellen.

 • 7.

  Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die aangetast zijn door houtrot veroorzakende schimmels en naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren voor de omgeving is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  a.de aangetaste boom/bomen te vellen, dan wel op aangeven te snoeien.

   

Artikel 12 Bomen Effect Analyse

Het bevoegd gezag kan besluiten tot de oplegging van een verplichte Bomen Effect Analyse (BEA) indien door uitvoering van bouwwerkzaamheden beschadiging of teloorgang van een op de WHM en/of PWHM vermelde, te bewaren houtopstand op en/of rondom de bouwlocatie gevreesd moet worden.

 

Artikel 13 Bescherming gemeentelijke houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden om houtopstanden, die in eigendom van de gemeente Montfoort zijn te beschadigen, te bekladden, te vellen of te beplakken, daaraan snoeiwerk te verrichten behoudens door of namens ambtenaren ter uitoefening van de hun opgedragen boomverzorgende taak.

 • 2.

  Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een houtopstand in eigendom van de gemeente Montfoort aan te brengen of anderszins te bevestigen via voorwerpen die de bast beschadigen hieronder te verstaan spijkers, punaises enz.

afdeling 3 subsidie onderhoud

Artikel 14 Bijdrageregeling:

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking bomen die in het bestand Waardevolle Houtopstand Montfoort staan.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend aan:

  • a.

   de eigenaar van de grond waarop de boom aanwezig is;

  • b.

   een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop de boom aanwezig is;

  • c.

   die toestemming heeft verleend aan het college om zijn grond te betreden om visueel te laten beoordelen op veiligheid en onderhoudstoestand;

  • d.

   Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan de (hoofd) aanvrager van de subsidie.

 • 3.

  Voor groot onderhoud van een solitaire boom keert het college maximaal 50% van het factuurbedrag uit, tot een maximum van 500,00 euro.

 • 4.

  Voor groot onderhoud van een kleine groep bomen 2 – 5 stuks keert het college maximaal 50% van het factuurbedrag uit, tot een maximum 300,00 euro per boom.

 • 5.

  Voor achterstallig onderhoud van een grote(re) groep bomen 6 – 10 stuks keert het college maximaal 50% van het factuurbedrag uit, tot een maximum 150,00 euro per boom.

 • 6.

  Voor bezitters van grote(re) houtopstanden, zoals landgoederen, buitenplaatsen, provincie, waterschappen en boseigenaren zijn voldoende andere mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie en geldt geen aanspraak op het gemeentelijke bijdrageregeling van de gemeente Montfoort.

 • 7.

  De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.

 • 8.

  De bijdrage is een tegemoetkoming in het groot onderhoud.

 • 9.

  Alle ingrepen aan de boom moeten gericht zijn op het duurzaam in stand houden van het Waardevolle Houtopstand.

 • 10.

  Iedere vorm van kandelaberen is uitgesloten van een bijdrage; behalve als de boom al als vormboom staat geregistreerd in het bestand ‘Waardevolle Houtopstanden’ Montfoort.

 • 11.

  Een bijdrage kan worden verstrekt voor groot onderhoud zoals: onderzoek naar kwaliteit van boom en groeiplaats, structurele verbetering en bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering

 • 12.

  Uitgesloten van een bijdrage is het regulier onderhoud, het afvoer van snoeihout, grond, hekwerken en bestratingmaterialen.

 • 13.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten tot een tegemoetkoming in de kosten voor het verwijderen van ‘Waardevolle Houtopstanden’.

   

Artikel 15 te doorlopen procedure

 • 1.

  Aanvraag van subsidie door boomeigenaar of zijn gemachtigde door het invullen van het Aanvraagformulier subsidie Waardevolle Houtopstand (zie bijlage 4) vergezeld van een offerte van een deskundig gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf.

 • 2.

  Indien een eigenaar/aanvrager niet tevens de gebruiker is van de grond waarop de boom zich bevindt, dient de subsidieaanvraag mede te zijn ondertekend door de gebruiker.

 • 3.

  De subsidieaanvraag dient voor 1 oktober van elk jaar ingediend te zijn.

 • 4.

  Het betreft een "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" regeling waarbij gerekend wordt vanaf 1 november van het jaar ervoor.

 • 5.

  Indien een gebruiker/aanvrager niet tevens de eigenaar is van de grond waarop de boom zich bevindt, dient de subsidieaanvraag door de eigenaar mede te zijn ondertekend.

 • 6.

  Het college behandeld de aanvraag in oktober van elk jaar en zal in die maand ook een besluit nemen op de aanvraag.

 • 7.

  Nadat subsidie is verleend en vastgesteld en de werkzaamheden zijn voltooid, de aanvrager de nota van het uitvoerend bedrijf heeft ontvangen, wordt de eigen verklaring door aanvrager ingevuld en met een kopie van de ontvangen nota opgestuurd naar het college.

 • 8.

  Na ontvangst van een volledig naar waarheid ingevulde ondertekende eigenverklaring en een kopie van de nota vindt controle van uitgevoerde werkzaamheden en plichten van de aanvrager plaats door het college. Indien, na controle blijkt, dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd dan wordt het subsidiebedrag overgemaakt aan de aanvrager.

   

Artikel 16 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend door middel van het formulier aanvraag subsidie Waardevolle Houtopstand (bijlage 4).

 • 2.

  De subsidieaanvrager verplicht zich bij het aanvragen van subsidie tot het vooraf tekenen van een eigenverklaring en het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals gesteld in deze subsidieregeling.

 • 3.

  De subsidieaanvrager verplicht zich bij het aanvragen van subsidie tot het duurzaam instandhouden van de houtopstand, voor, tijdens en tien jaar na de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4.

  Er kan slechts één keer per tien jaar een beroep worden gedaan, per houtopstand, op de subsidieregeling, tenzij er sprake is van een calamiteit.

 • 5.

  Subsidie wordt slechts verleend indien:

  • a.

   de boom niet in een onomkeerbaar slechte staat verkeert;

  • b.

   een offerte met de toelichting op de uit te voeren werkzaamheden vooraf door het college is goedgekeurd. Deze offerte met toelichting dient te zijn opgesteld door een vakkundig gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf;

  • c.

   de werkzaamheden, na beoordeling en goedkeuring door het college, uitgevoerd worden door een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf;

  • d.

   na voltooiing van het werk de eigenverklaring en een kopie van de rekening binnen één maand na uitvoering van de werkzaamheden is verstuurd naar het college;

 • 6.

  De werkzaamheden binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening worden uitgevoerd.

   

Artikel 17 Uitbetaling bijdrage, terugvordering en subsidieplafond

De betaling van de subsidie zal slechts geschieden nadat:

 • 1.

  De aanvrager heeft voldaan aan alle voorwaarden zoals gesteld in deze subsidieregeling;

 • 2.

  Na controle is gebleken dat het onderhoud op deskundige wijze en conform de goedgekeurde werkzaamheden is uitgevoerd.

 • 3.

  Indien aantoonbaar misbruik van de subsidieregeling wordt gemaakt, houdt het college zich het recht voor de subsidie (gedeeltelijk) niet uit te betalen of bij naderhand vastgestelde onjuiste informatie, naar het oordeel van het college, houdt het college zich het recht voor de uitbetaalde subsidie terug te vorderen.

 • 4.

  Indien de subsidieaanvrager voorwaarden en verplichtingen, zoals gesteld in deze subsidieregeling, niet nakomt of bij ernstige nalatigheid, vervalt van rechtswege het recht op subsidie en kan reeds uitgekeerde subsidie worden teruggevorderd.

 • 5.

  Als het jaarlijks subsidieplafond is bereikt houdt het college zich het recht voor de subsidie niet te verlenen.

   

Artikel 18 Bijzondere beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist het bevoegd gezag.

 

afdeling 4 overige bepalingen

Artikel 19 Strafbepaling

 • 1.

  Hij die handelt in strijd met artikel 3, eerste lid en/of artikel 9 en/of artikel 11, kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van bij de eis tot strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

Artikel 20 Toezicht en opsporing

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast politieambtenaren en politiesurveillanten.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

   

Artikel 21 Overgangsbepaling

Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 3 die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold voor het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

Artikel 22 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Bomenverordening gemeente Montfoort".

 • 2.

  Deze wijzigingsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Montfoort, gehouden

op 28 juni 2010.

De griffier, De Voorzitter,

bijlage 1 artikelsgewijze toelichting “Bomenverordening gemeente Montfoort”

 

Algemeen

In deze artikelsgewijze toelichting wordt alleen toelichting gegeven waar zich mogelijke onduidelijkheden kunnen voordoen.

In het kader van de deregulering van gemeentelijke regelgeving bestaat momenteel behoefte aan een regeling voor het bewaren van houtopstanden die uitsluitend betrekking heeft op een beperkt aantal te beschermen bomen. Een algemeen kapverbod geeft de gemeente onnodig veel werk omdat in praktijk meer dan 90% aan de kapvergunningaanvragen wordt verleend. Ook voor de burger is een algemeen kapverbod belastend. Gekozen is voor het uitgangspunt dat in beginsel geen kapvergunning vereist is voor het vellen van een boom tenzij deze staat vermeld in het bestand “Waardevolle Houtopstanden Montfoort” (verder te noemen WHM) en/of ‘Potentieel’ Waardevolle Houtopstanden’ gemeente Montfoort (verder te noemen PWHM). Het bestand wordt in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke partij opgesteld en door het college ten minste eens in de vijfjaar geactualiseerd.

"Vellen" is volgens Van Dale: "door hakken doen vallen". Indien een vergunning wordt verleend voor het vellen van een houtopstand die voorkomt op de WHM en/of PWHM, is het van belang te weten dat een aanvrager niet altijd gebruik kan maken van een verleende vergunning. Het kan namelijk zijn dat een vereiste vergunning/vrijstelling/ontheffing van de Natuurbeschermingswet of Flora- en Faunawet ontbreekt. Vooral de vogels en vleermuizen in de bomen dienen te worden

beschermd.

In kader van de invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de Bomenverordening aangepast. De Wabo introduceert de omgevinsgvergunning die in de plaats komt van een reeks vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. De vergunning voor het vellen van een opstand is niet langer een kapvergunning maar een omgevingsvergunning.

Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen het College van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project wordt verricht. Het bevoegd gezag is integraal verantwoordelijk voor het te nemen besluit. In het Besluit omgevingsrecht wordt een aantal uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt. Dit is het geval als er sprake is van een nationaal of provinciaal belang. Een Minister dan wel het College van gedeputeerde staten is dan aangewezen als bevoegd gezag. De terminologie van college is in dit verband vervangen door bevoegd gezag.

Toelichting afdeling 1 waardevolle houtopstanden (artikel 2)

De bomenverordening gemeente Montfoort beschermt houtopstanden die zijn vastgesteld als WHM en de PWHM en beide verwerkt in één bestand WHM. De houtopstand met een status WHM worden beschermt omdat zij op een minimale waarde (puntenscore) uitkomen. Met de PWHM worden ook houtopstanden beschermd waarvan de individuele houtopstand niet (allemaal) voldoende waarde hebben voor WHM, maar die als geheel wel van waarde zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte en of binnen afzienbare termijn doorgroeien naar het bestand WHM.

Houtopstand, die het college waardevol acht, komen op de WHM en/of de PWHM. Randvoorwaarde is alleen houtopstanden op te nemen die niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren.

Het bestand wordt na (intensieve) inventarisatie door een onafhankelijke partij en met gegevens uit het Register Monumentale Bomen in Nederland van de Bomenstichting te Utrecht opgesteld. De WHM met daarin de PWHM worden ten minste eens in de vijf jaar geactualiseerd door het college, of eerder indien hiervoor aanleiding bestaat. Burgers kunnen bomen aanmelden voor de WHM en/of de PWHM, waarna het college beslist of de houtopstand daarvoor in aanmerking komt.

Een houtopstand die is opgenomen in het bestand WHM moet meer dan 50 punten scoren om hierin opgenomen te worden. Voor houtopstand met de status PWHM, zal de score tussen de 20 en 50 liggen. Dit op basis van de criteria zoals weergegeven in Bijlage 2. houtopstand die bekend staan als herdenkingsboom of gemeentelijke- of rijksmonumentale bomen, worden sowieso in het bestand WHM opgenomen.

Een houtopstand die is opgenomen in het bestand: WHM met daarin PWHM kan behoren tot één van de volgende categorieën:

 • ·

  Solitaire boom.

 • ·

  Boomgroep.

 • ·

  Laanbeplanting.

 • ·

  Bos.

 • ·

  Houtwal.

 • ·

  Hakhout

De gemeente Montfoort draagt kosteloos zorg voor het uitvoeren van een driejaarlijkse inspectie van de WHM en PHWM bomen. Wanneer de boomeigenaar niet instemt met deze driejaarlijkse, door de gemeente uit te voeren, inspectie kan ook geen aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke subsidie uit de bomenverordening.

Wanneer een houtopstand zich in een slechte staat bevind wordt er jaarlijks visueel beoordeeld. Met slechte staan wordt bedoeld dat de betreffende houtopstand bijvoorbeeld een holte, een aantasting of een ziekte heeft en daardoor mogelijk gevaar oplevert.

Toelichting afdeling 2 kappen houtopstand(en) (artikel 3 t/m 13)

Toelichting artikel 3 kapverbod

In deze bepaling is de essentie van deze verordening opgenomen: Het verbod om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen of te doen vellen die voorkomt in het bestand ‘Waardevolle Houtopstanden Montfoort’ (WHM) en/of in het bestand ‘Potentieel Waardevolle Houtopstanden Montfoort’ (PWHM).

In het tweede lid is een opsomming opgenomen van gevallen waarin een vergunning tot het kappen van een houtopstand, die voorkomt op de WHM en de PWHM wordt verleend. In beginsel wordt voor deze houtopstanden geen kapvergunning verleend.

In het derde lid is een opsomming opgenomen van gronden waarop een vergunning tot het vellen van een houtopstand, welke voorkomt op de PWHM, geweigerd kan worden.

Toelichting artikel 4 Aanvraag vergunning

In de Bomenverordening wordt het gebruik van het formulier Aanvraag kapvergunning van de gemeente Montfoort verplicht gesteld. Deze is in deze verordening als bijlage 3 toegevoegd.

Door de komst van de Wabo is het mogelijk om een aanvraag schriftelijk dan wel digitaal in te dienen. Het Omgevingsloket Online en het daarvoor opgestelde formulier wordt het formulier voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. De voorwaarden die in het huidige aanvraagformulier staan opgenomen zijn in het OLO verwerkt.

Bepaalde houtopstanden buiten de bebouwde kom kunnen zowel onder de Boswet als onder dit

artikel vallen. Dit betekent dat in die gevallen een voorgenomen velling moet worden gemeld aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en dat vergunning moet worden gevraagd aan het gemeentebestuur. Artikel 4, tweede lid, stelt nu dat de wettelijk voorgeschreven kennisgeving aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) mede wordt beschouwd als een vergunningaanvraag.

Deze efficiënte werkwijze is mogelijk geworden, doordat LASER van de bevestiging van de ontvangst van de kennisgeving een afschrift zendt aan het desbetreffende gemeentebestuur. Aangezien dit afschrift alle gegevens bevat, die het gemeentebestuur voor de beoordeling van de aanvraag nodig heeft, is een belangrijke vereenvoudiging verkregen die voor de belanghebbende boseigenaar vele van de bezwaren van het onderworpen zijn aan tweeërlei gezag wegneemt.

Toelichting artikel 6 Voorschrift van niet-gebruik

Dit artikel is bedoeld om de situatie te voorkomen dat de boom al is gekapt voordat derden daarvan kennis hebben kunnen nemen of dat duidelijkheid bestaat omtrent de status van de vergunning. Een verleende vergunning moet eerst onherroepelijk zijn alvorens een houtopstand geveld kan worden. Indien bijvoorbeeld beroep is aangetekend tegen een vergunning of een voorlopige voorziening is gevraagd, dan dient eerst de rechterlijke uitspraak te worden afgewacht. Bovendien dient tegen die uitspraak geen hoger beroep te worden ingediend of als dat wel zo is dient de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State te worden afgewacht.

Toelichting artikel 7 Vervaltermijn vergunning

Een bepaling als opgenomen in artikel 7 is nodig teneinde misbruik van (zeer) oude kapvergunningen tegen te gaan. Bomen groeien immers verder. Als de eigenaar van de boom de vergunning niet volledig heeft benut (hij heeft één of meer bomen laten staan), dan dient hij na het vervallen van de vergunning opnieuw een vergunning aan te vragen als hij deze "overgebleven" bomen alsnog wil kappen.

Toelichting artikel 8 Bijzondere vergunningsvoorschriften

Het bevoegd gezag kan in het geval van kapvergunningverlening een herplantplicht

opleggen. Behalve een termijn kunnen burgemeester en wethouders ook aanwijzingen geven met

betrekking tot de herplantplicht. Denkbaar is dat een andere boomsoort wordt voorgeschreven. Bij

vervanging van een grote boom kan worden gedacht aan herbeplanting van een boom van een

vergelijkbare grootte of aanplant van meer dan één boompje. Uiteraard dient herplant groentechnisch verantwoord te zijn. In artikel 3 is opgenomen dat ook voor bomen die op grond van een herplantplicht zijn geplant een kapvergunning verplicht is. Deze herplantplicht is immers aan een kapvergunning gekoppeld om het groene karakter van een plek in stand te houden.

Toelichting artikel 9 Herplant- / instandhoudingsplicht

Als een houtopstand, waarvoor een kapvergunning is vereist, zonder geldige vergunning is geveld,

dan wel op andere wijze is teniet gegaan, kan het bevoegd gezag een herplantplicht opleggen. In het eerste lid van artikel 9 is toegevoegd "dan wel op andere wijze is teniet gegaan".

Het bevoegd gezag kan dus ook een verplichting tot herplant opleggen, als houtopstand is teniet gegaan door bijvoorbeeld verwaarlozing of door een calamiteit (overstroming, ziekte e.d.). Het derde lid van artikel 9 betreft houtopstand die nog wel in leven is, maar waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze binnen afzienbare tijd zal teniet gaan. De gemeente zou in dat geval kunnen wachten totdat de houtopstand geheel is teniet gegaan om dan vervolgens op grond van het eerste lid van artikel 8 een herplantplicht op te leggen. Het kan echter voorkomen dat de strekking van dit artikel beter gediend is met het behoud van bestaande houtopstand dan met de vervanging daarvan. Met name valt hierbij te denken aan grote bomen. Deze zijn immers niet of slechts met grote kosten te vervangen, en wat bijvoorbeeld schoonheid, luchtzuiverende kwaliteit, nestelgelegenheid betreft, wegen zij op tegen een veelheid van jonge boompjes. Krachtens het derde lid van artikel 9 kan de zakelijk gerechtigde worden verplicht tot het in stand houden van dergelijke bomen. Deze verplichting kan inhouden het ongedaan maken of voorkomen, voor zover mogelijk van (dreigende) ernstige beschadiging of aantasting tengevolge van weersomstandigheden, ziekten, verwaarlozing, vraat door dieren, het weghalen van bosstrooisel, bouw- en sloopwerkzaamheden, het aanleggen van terreinverharding-en, het storten van afval enz.

Uiteraard dient een bevoegdheid tot het voorschrijven van een instandhoudingplicht, evenals alle andere overheidsbevoegdheden, te worden uitgeoefend met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel. Er zal altijd een afweging van belangen, waaronder ook de financiële belangen van betrokkene, moeten plaatsvinden.

Toelichting artikel 10 Schadevergoeding

De Boswet schrijft voor dat een gemeentelijke verordening dit artikel moet bevatten.

Toelichting artikel 11 Bestrijding boomziekten en/of aantastingen

Voor een omschrijving van iepziekte en iepenspintkever wordt verwezen naar artikel 11 lid 1 en 2. Deze leden zijn opgenomen omdat in 1991 het landelijke Besluit bestrijding iepziekte is vervallen. Daarmee is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid bij de gemeenten komen te liggen. Optreden tegen iepenziekte is dringend gewenst om nog enige iepen in ons land over te houden. Daarnaast zijn er in artikel 11 ziekten en aantastingen opgenomen die bij het opstellen van deze verordening actueel zijn of actueel kunnen worden.

Toelichting artikel 12 Bomen Effect Analyse

Artikel 12 is een algemene verplichting tot het opstellen van een BEA in nader omschreven gevallen. Bijvoorbeeld bij werken binnen de kroonprojectie van (bijzondere) bomen moet altijd door aanvrager of uitvoerder van het werk een BEA worden overlegd.

De Bomen Effect Analyse is een instrument dat ingezet wordt om bomen beter in beeld te brengen bij (voorgenomen) bouw of aanleg. Met behulp hiervan wordt beoordeeld of een duurzame instandhouding van de houtopstand mogelijk is met uitvoering van de voorgenomen plannen. De Bomen Effect Analyse geeft richtlijnen voor de beoordeling, waardoor de effecten helder worden en zonodig voorwaarden gesteld kunnen worden aan de uitvoering van het werk. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de BEA-standaard. Dit zijn de strikte inhoudseisen waaraan een Bomen Effect Analyse moet voldoen. Aan iedere eis kan echter nog op verschillende manieren invulling gegeven worden, al naar gelang de aard van de bouw of aanleg in relatie tot de desbetreffende boom.

BEA-standaard

Inleiding

 • ·

  Aanleiding opstellen BEA

 • ·

  Vraagstelling of probleemstelling opdrachtgever

 • ·

  Standaardvraag BEA: kan de boom duurzaam behouden blijven?

 • ·

  Situatie en uit te voeren werk

Beoordeling

 • ·

  Kwaliteit van de houtopstand

 • ·

  Beleidsstatus

 • ·

  Visuele boomcontrole

 • ·

  Toekomstverwachting in onveranderde of verbeterde omstandigheden

 • ·

  Fase waarin project zich bevindt

 • ·

  Onomkeerbare besluiten

 • ·

  Gevolgen werk voor boom

 • ·

  Per bouwonderdeel of -fase

 • ·

  Bovengronds en ondergronds

 • ·

  Alternatieven voor de uitvoering van het werk

 • ·

  Meest boomvriendelijke alternatief

Conclusie

 • ·

  Duurzaam behoud boom op standplaats is mogelijk/onmogelijk

 • ·

  Mogelijk: randvoorwaarden uitvoering en aanbevolen/noodzakelijke beschermende Maatregelen (per bouwfase)

 • ·

  Onmogelijk: eventueel alternatieve boommaatregelen -

 • ·

  Eindoordeel vraag/probleem opdrachtgever

Aanbevelingen

 • ·

  Nader onderzoek

 • ·

  Controle

Toelichting afdeling 3 subsidie onderhoud (artikel 14 t/m 18)

In de Bomenverordening wordt het gebruik van het formulier Aanvraag subsidie van de gemeente Montfoort verplicht gesteld. Deze is in deze verordening als bijlage 4 toegevoegd.

Het college kan subsidie verlenen in de te maken kosten voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van beschermwaardige houtopstanden. Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking bomen die op de WHM en/of de PWHM staan. De werkzaamheden die vallen onder duurzaam in stand houden kunnen zeer uiteenlopend zijn. Onder vastgestelde subsidiabele maatregelen wordt verstaan werkzaamheden die bijdragen aan het duurzaam in stand houden van de boom zoals: onderzoek naar de kwaliteit van boom en groeiplaats, structurele verbetering en bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering. Niet subsidiabel is het uitvoeren van normaal en/of jaarlijks onderhoud aan de boom of bomen. Voor de genoemde subsidiabele maatregelen vergoedt de gemeente Montfoort maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van 500,00 euro voor een solitair staande boom. Voor een kleine bomengroep, 2 – 5 bomen is dit maximum tot 300,00 per boom. Voor een grotere bomengroep zal vooraf overleg gepleegd worden tussen eigenaar/aanvrager en de gemeente Montfoort.

De bijdrageregeling wordt bekostigd uit het bomenfonds. Voor het bomenfonds stelt de gemeenteraad jaarlijks een nader te bepalen bedrag beschikbaar. Ook de bedragen die geïnd worden als gevolg van geclaimde boomschade zullen ter beschikking komen van het bomenfonds. Deze gelden kunnen alsmede beschikbaar gesteld worden t.b.v. de subsidieverlening

Als de hoogte van het jaarlijkse bedrag, dat gereserveerd is binnen het Bomenfonds, is bereikt, houdt de gemeente zich het recht voor de subsidie niet te verlenen. Het betreft een "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" regeling. Hierbij kan de aanvraag gedaan worden vanaf 1 november van het jaar ervoor. Dit omdat in oktober de behandeling en het besluit plaatsvindt van de subsidie.

Voor subsidie komen boomeigenaren van WHM en PWHM in aanmerking indien een boom of bomen opgenomen zijn in het bestand WHM. Dit zijn overwegend boomeigenaren met een beperkt aantallen bomen. Voor bezitters van grote(re) houtopstanden, als landgoederen, buitenplaatsen, provincie en waterschappen en boseigenaren zijn voldoende andere mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie en geldt geen aanspraak op het gemeentelijke bijdrageregeling.

Toelichting afdeling 4 overige bepalingen (artikel 19 t/m 22)

Artikel 21 Overgangsbepaling

Deze bepaling geldt voor de lopende aanvragen en procedures t.a.v. kapvergunningen welke in de tussenliggende tijd zijn aangevraagd dan wel nog in behandeling zijn. Deze zullen conform de op het moment van aanvraag geldende bepalingen worden behandeld.

bijlage 2 bepalende criteria waardevolle houtopstanden

Kenmerk

Punten

Omschrijving

Verschijningsvorm

0

Veelvoorkomend

 

7

Zeldzaam

 

14

Zeer zeldzaam

 

 

 

Vervangbaarheid

0

Vervangbaar

 

7

Moeilijk vervangbaar

 

14

Onvervangbaar

 

 

 

Natuur & Cultuurhistorie

0

Geen waarde

 

7

Waardevol

 

14

Zeer waardevol

 

 

 

Ecologische waarde

0

Geen waarde

 

7

Waardevol

 

14

Zeer waardevol

 

 

 

Dendrologie & Zeldzaamheid

0

Veelvoorkomend

 

7

Zeldzaam

 

14

Zeer zeldzaam

 

 

 

Beeldbepalend

0

Niet beeldbepalend

 

7

Beeldbepalend

 

14

Zeer beeldbepalend

 

 

 

Standplaats & Structuur

0

Geen specifieke standplaats of structuur

 

7

Specifieke standplaats of structuur

 

14

Zeer specifieke standplaats of structuur

 

 

 

Toekomstverwachting

0

< 5 jaar

 

7

5 - 10 jaar

 

14

>10 jaar

Uitleg criteria en puntensysteem

Verschijningsvorm

De houtopstand binnen de gemeente Montfoort, komt in een specifieke vorm en/of omvang voor en/of heeft een uitzonderlijk goede mechanische opbouw. Bijvoorbeeld een extreem lage kroonaanzet, volledig uitgegroeide boom of bijzondere vorm, al dan niet kunstmatig gevormd.

Veelvoorkomend 0 punten

Zeldzaam 7 punten

Zeer zeldzaam 14 punten

Vervangbaarheid

Gezien de leeftijd of groeiplaats kan een houtopstand niet of nauwelijks vervangbaar zijn. Onvervangbaar zijn bijvoorbeeld bomen in de volwassen of aftakelingsfase. Tevens betreft het locaties waar herplant niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek.

Vervangbaar 0 punten

Moeilijk vervangbaar 7 punten

Onvervangbaar 14 punten

Natuur & Cultuurhistorie

Een houtopstand is uit natuur- en/of cultuurhistorisch oogpunt waardevol als deze een rol van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan relicten of restanten van een oud natuur- of bosgebied (natuurhistorie) of bomen die herinneren aan gebeurtenissen, markeringen of handelingen uit het verleden (cultuurhistorie).

Geen waarde 0 punten

Waardevol 7 punten

Zeer waardevol 14 punten

Ecologie

Een houtopstand is uit ecologisch oogpunt waardevol wanneer deze van belang is voor de instandhouding van belang zijnde flora en fauna. De houtopstand speelt in dit geval een ecologische rol als ‘step stone’ of ‘corridor' verbinding tussen verschillende gebieden, of is van belang als voedselbron, nest- of schuilplaats.

Geen waarde 0 punten

Waardevol 7 punten

Zeer waardevol 14 punten

Dendrologie & Zeldzaamheid

Een houtopstand (boom) is dendrologisch waardevol als de soort in Nederland (zeer) zeldzaam is. Ook herkomsten en zaadgaarden die genetisch waardevol zijn, vallen hieronder.

Het is denkbaar dat er boomsoorten zijn die in Nederland algemeen voorkomen, maar in een bepaalde streek (Montfoort e.o.) een zeldzaamheid zijn. In dit geval kan deze boom toch het predicaat zeldzaam krijgen.

Veelvoorkomend 0 punten

Zeldzaam 7 punten

Zeer zeldzaam 14 punten

Beeldbepalend

Markante houtopstanden zijn zeer beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving. Het stedelijk gebied of landschap zal duidelijk veranderen indien de betreffende houtopstand ontbreekt.

Niet beeldbepalend 0 punt

Beeldbepalend 7 punten

Zeer beeldbepalend 14 punten

Standplaats & Structuur

De beplantingsvorm van bomen die een belangrijk deel uitmaken van, of in belangrijke mate het beeld bepalen van structuren (hoofdassen/ lanen/ pleinen) zijn waardevol. Dit zowel vanuit groen- als stedenbouwkundige architectuur (parken/ bolwerken) benadert. Voorbeelden van waardevolle structuren zijn: Maliebaan Utrecht, iepen langs de Amsterdamse grachten en Haarlemmerhout te Haarlem.

Geen specifieke standplaats of structuur 0 punten

Specifieke standplaats of structuur 7 punten

Zeer specifieke standplaats of structuur 14 punten

Toekomstverwachting

De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw, kwaliteit (visueel waargenomen) en standplaats van de betreffende houtopstand.

De toekomstverwachting is ingedeeld in:

< 5 jaar, de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand

is minimaal of nihil, verwacht wordt dat ‘herstel’ van de boom niet of

nauwelijks mogelijk is. 0 punten

5 - 15 jaar, de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand

is verminderd, verwacht mag worden dat ‘herstel’ van de boom eventueel

mogelijk is. 7 punten

>15 jaar, t.a.v. de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand worden binnen een termijn van >15 jaar geen problemen verwacht. 14 punten

Indien meer dan 50 punten behaald worden, wordt de boom / bomen opgenomen in het bestand WHM.

Bij een puntenscore tussen 20 en 50 wordt de boom / bomen opgenomen in het bestand WHM. als zijnde PWHM.

bijlage 4 aanvraagformulier subsidie

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Montfoort

t.a.v. afdeling Groen

Kasteelplein 5

3417 JG Montfoort

Datum aanvraag:

 

s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene informatie

Gegevens eigenaar:

BSN nummer:

 

Naam:

…..

Adres:

…..

Postcode:

…..

Woonplaats:

…..

Tel nr.:

…..

Locatie boom (invullen indien afwijkt van adres aanvrager)

Straat./huisnummer/woonplaats:

…..

Gegevens beheerder:

BSN nummer:

 

Naam:

…..

Adres:

…..

Postcode:

…..

Woonplaats:

…..

Tel nr.:

…..

Gegevens boom(en)

Boomnummer(s)

 

 

Boom

Soort(en)

……

 

Bomen

Aantal (st).:

……

Wal

Lengte /breedte (M)

……

Bosje

Oppervlakte (M²)

……

Staat de betreffende boom(en) in het bestand Waardevolle Houtopstanden?

Ja/Nee

Staat de betreffende boom(en) in het bestand Potentieel Waardevolle Houtopstanden?

Ja/Nee

 

Reden van subsidieaanvraag:

(aard van het probleem)

…..

Aard uit te voeren werkzaamheden:

(kopie van de offerte van een boomverzorgingsbedrijf meesturen en eventueel hiernaast toelichten)

…..

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en belangrijke verplichtingen opgenomen in Boomverordening gemeente Montfoort

Ondertekening eigenaar

Montfoort d.d. :_______________ Hantekening :__________________

Ondertekening beheerder.

Montfoort d.d. :_______________ Hantekening :__________________

Voor de verdere procedure van de subsidie zie Boomverordening gemeente Montfoort, beschikbaar op de website www.montfoort.nl.

In te vullen door dienst

Volgnr.

Par:

bijlage 5 bestand Waardevolle houtopstanden

Het bestand met waardevolle houtopstanden is als los boekwerk bijgevoegd

Inhoudsopgave

 

Begripsomschrijvingen

Afdeling

1. Waardevolle Houtopstanden

2. Kappen houtopstand(en)

3. Subsidie onderhoud

4. Overige bepalingen

Bijlagen

1. Artikelsgewijze toelichting “Bomenverordening gemeente Montfoort”

2. Bepalende Criteria Waardevolle Houtopstand

3. Aanvraagformulier kapvergunning gemeente Montfoort

4. Aanvraagformulier subsidie Waardevolle Houtopstand

5. Bestand Waardevolle Houtopstanden (los boekwerk)