Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Treasury statuut ODRN 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasury statuut ODRN 2012
CiteertitelTreasury statuut ODRN 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTreasury stauut

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet financiering decentrale overheden
 2. Uitvoeringsregeling Financiering decentrae overheden
 3. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
 4. artikel 14 lid 4 GR ODRN

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2013aanvulling

18-10-2013

Provinciaal blad Gelderland

AB 18102013.6
28-03-2013nvt

13-12-2012

Provinciaal blad Gelderland

AB 17122012.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Tresury statuut ODRN 2013

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

gelet op Wet financiering decentrale overheden

gelet op Uitvoeringsregeling Financiering decentrae overheden

gelet op Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

gelet op artikel 14 lid 4 GR ODRN

 

besluit het Treasurystatuut te wijzigen zodat het komt te luiden al volgt:

1. Inleiding

Het treasurystatuut vormt het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het treasurybeleid ondersteunt, als onderdeel van het financieel beleid, de uitvoering van de publieke taken en biedt mede waarborgen voor de financiële continuïteit van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) op korte en lange termijn.

De treasuryfunctie heeft bij lagere overheden de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen, onder meer vanwege de inwerkingtreding van de wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) per 1 januari 2001, de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten.

Met de komst van de Wet FIDO zijn voor de gemeentelijke treasuryfunctie duidelijke kaders geboden ten aanzien van risicobeheersing en transparantie. Dat laatste komt onder meer tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht treasurystatuut.

Daarnaast moet, op basis van de uitwerking die de ODRN heeft gegeven aan artikel 216 van de Provinciewet resp. artikel 212 Gemeentewet het Bestuur zorgen voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie van de financieringsfunctie, die het treasurystatuut mogelijk maakt.

Het treasurystatuut bepaalt de kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid en maakt een objectieve en transparante verantwoording achteraf mogelijk.

De specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury worden besproken in de treasuryparagraaf van de begroting en de jaarstukken.

Bij de inrichting van het treasuryproces zorgen de vier elementen sturing, uitvoering, verantwoording en toezicht houden voor duidelijkheid en transparantie.

Het treasurystatuut is een nadere uitwerking van de geldende wetgeving. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met het relevante wettelijke kader in:

 • -

  de Provinciewet;

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO);

 • -

  het met de Wet FIDO samenhangende Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden;

 • -

  de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden;

 • -

  het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2004;

 • -

  de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 • -

  de Financiële verordening ODRN 2012;

 • -

  Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Het statuut is voor de omgevingsdienst beperkt gehouden, omdat zij een eenvoudige rol heeft op het geheel van treasury. De behoefte is:

 • -

  het aantrekken van geld voor investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering;

 • -

  het overbruggen van de mate van bevoorschotting zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling of

bij het offreren van projecten en de voortgang van uitvoering van de projecten en begroting.

Voorgaande betekent dat er een langlopende financiering zal zijn en blijven voor investeringen in de bedrijfsvoering en een korte termijn financiering voor de overbrugging van bevoorschotting versus uitvoering.

 

1.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gelden de volgende doelstellingen van de treasuryfunctie:

 • 1.

  het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 2.

  het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

 • 3.

  het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;

 • 4.

  waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury duidelijk worden geregeld.

 

 • 2.

  Beleid

  2.1 Treasurybeleid

  Het algemeen bestuur bepaalt, met de vaststelling van de begroting, welke de publieke taken van de ODRN zijn en binnen welk budgettair kader die worden uitgevoerd.

  2.2 Treasury en de Planning & Control-cyclus

  De paragraaf treasury in de begroting bevat de plannen voor de treasuryfunctie voor het begrotingsjaar in een meerjarig perspectief.

  Er wordt inzicht gegeven in de uitgangspunten van de treasury-activiteiten, die verwerkt zijn in de financiële meerjarenraming.

  De paragraaf treasury in de jaarstukken geeft een verslag van de uitvoering van het treasurybeleid in het afgelopen jaar. Daarbij wordt getoetst aan de beleidsvoornemens in de begroting en de bijstellingen van deze voornemens in de wijzigingen van de begroting.

   

 • 3.

  Risicobeheer

   

  3.1 Uitgangspunten Risicobeheer

  Het beheersen en vermijden van risico's staat in het treasurybeleid voorop. In dit verband is het risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken van toekomstige risico's en deze te beheersen, te verminderen en te spreiden. De treasuryfunctie zal nadrukkelijk geen bankachtige activiteiten ontplooien, met het oogpunt om geld te verdienen.

   

  3.2 Renterisicobeheer

  De Wet FIDO geeft voor het beheersen van de renterisico's concrete richtlijnen, zijnde de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

  Met betrekking tot het renterisicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  a. de kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet FIDO;

  b. de renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet FIDO;

  c. nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

   

  3.3 Kredietrisicobeheer

  Het kredietrisico wordt in de eerste plaats beperkt doordat het financieringsbeleid gericht is op het voorkomen van langdurige overschotten.

  Bij het uitzetten of beleggen, dan wel aantrekken van middelen wordt alleen gebruik gemaakt van financiële producten, waarbij aan het einde van de looptijd tenminste de hoofdsom is gegarandeerd.

  Met betrekking tot het kredietrisicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  1.Het uitzetten en/of beleggen van middelen uit hoofde van treasury vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen met ten minste een A-2 rating voor looptijden tot 3 maanden en een AA- (minus) rating bij looptijden >3 maanden (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) die onder Nederlands of anderszins EER-toezicht vallen, zoals de Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer der Financiële ondernemingen. Tenminste twee kredietbeoordelaars

  dienen de benodigde rating aan de financiële ondernemingen te hebben verstrekt.

  2.Bij het uitzetten van gelden of verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak met uitzondering van specifieke regelingen worden zekerheden of garanties geëist.

  3.Er wordt niet in achtergestelde obligaties belegd.

 •  

  3.4 Koersrisicobeheer

  Bij het uitzetten of beleggen van middelen wordt alleen gebruik gemaakt van financiële producten, waarbij aan het einde van de looptijd tenminste de hoofdsom is gegarandeerd.

  Om de koersrisico's bij uitzettingen of beleggingen uit hoofde van treasury zoveel mogelijk te beperken worden uitsluitend de volgende producten gehanteerd:

  • 1.

   vastrentende waarden;

  • 2.

   producten waarbij aan het eind van de looptijd in elk geval de hoofdsom gegarandeerd is.

    

  3.5 Valutarisicobeheer

  Valutarisico's worden uitgesloten door alleen leningen te verstrekken, aan te trekken of te garanderen

  in euro's.

   

  3.6 Liquiditeitsrisicobeheer

  Het interne liquiditeitsrisico's wordt beperkt door de treasuryactiviteiten te baseren op liquiditeitsplanningen die periodiek worden bijgesteld en zoveel mogelijk synchroon lopen met begroting en jaarstukken.

   

4.Financiering Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

 

4.1 Relatiebeheer

De ODRN beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  bankrelaties dienen, wat betreft hun kredietwaardigheid, minimaal te voldoen aan de eisen, zoals omschreven onder kredietrisicobeheer;

 • 2.

  financiële ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraarsen pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals DeNederlandsche Bank en de Verzekeringskamer;

 • 3.

  tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvaneen vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

Het beheer van relaties met financiële ondernemingen, waaronder de bankrelaties, valt onder de verantwoordelijkheid van de medewerker die is belast met de uitvoering van de treasuryfunctie, hierna te noemen 'treasuryfunctie'.

Onder dit beheer wordt verstaan:

 • 1.

  het beheer van rekeningen bij verschillende bancaire instellingen, waarbij wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk aantal rekeningen om de transparantie te vergroten;

 • 2.

  het zorg dragen voor voldoende kredietfaciliteit bij verschillende bancaire instellingen;

 • 3.

  het zorg dragen voor informatie bij financiële ondernemingen over verdeling van bevoegdheden binnende gemeente voor een efficiënte afhandeling en minimalisering van risico's van transacties;

 • 4.

  het doorlopend beoordelen van bankrelaties en hun bancaire condities op marktconformiteit;

 • 5.

  het onderhouden van contacten met banken, instellingen en (geld)makelaars ten behoeve van detoegang tot en van kennis over de ontwikkelingen in de financiële markten.

   

4.2 Geldstromenbeheer

 • 1.

  Om de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt het liquiditeitsgebruik beperkt door degeldstromen op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt er op toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen wordennagekomen.

 • 2.

  Om de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt het betalingsverkeer zoveel mogelijkelektronisch uitgevoerd door één bank.

 

4.3 Aantrekken van langlopende financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair debeschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. Op deze wijzeworden de renterisico's en het renteresultaat geoptimaliseerd.

 • 2.

  toegestane instrumenten bij het aantrekken van langlopende financieringen zijn alleen leningen vaneen erkende financiële instelling.

 

4.4 Uitzetten van langlopende financiering

Bij het uitzetten of beleggen van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  uitzettingen worden uitsluitend gedaan met inachtneming van de voorwaarden, zoals opgenomen onderrenterisicobeheer, kredietrisicobeheer en koersrisicobeheer;

 • 2.

  voorafgaande aan het uitzetten van middelen voor een periode van één jaar of langer of beleggenhiervan worden bij minimaal 2 instellingen offertes opgevraagd. Deze offertes worden schriftelijk

 • 3.

  vastgelegd.

 

4.5 Saldo- en liquiditeitenbeheer (Kasbeheer)

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  streven naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met degunstigste condities;

 • 2.

  bij aantrekken en uitzetten van liquiditeiten met een looptijd van maximaal 1 jaar worden bij minimaal 2instellingen offertes opgevraagd.

 • 3.

  De toegestane financierings- en beleggingsinstrumenten voor de korte termijn (< 1 jaar) zijn:

Aan te trekken

Uit te zetten

Rekening courant bij banken

Rekening courant bij banken

Callgeld (daggeld)

Spaarrekeningen

Kasgeld

Callgeld (daggeld)

 

Deposito's

 

Kasgeld

5.Administratieve organisatie en Interne controle

 

5.1 Uitgangspunten

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijkvastgelegd.

 • 2.

  De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:

  • a.

   de uitvoering van de treasuryfunctie conform de gestelde regels plaatsvindt;

  • b.

   de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

  • c.

   de treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

  • d.

   de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

 • 3.

  Bevoegdheden zijn via mandaatverlening nader schriftelijk vastgelegd conform artikel 13 van deFinanciële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012.

 • 4.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkstevoorwaarden:

  a. iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd;

  b. de uitvoering en de controle geschieden door afzonderlijke functionarissen;

  c. de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke ffunctionarissen.

 • 5.

  Een transactie wordt onmiddellijk geregistreerd.

 • 6.

  Ten aanzien van de treasuryfunctie vindt minimaal 1 maal per jaar een interne controle plaats.Daarbij worden minimaal de volgende aspecten betrokken:

  a. juistheid, tijdigheid, volledigheid en relevantie van de managementinformatie;

  b. rechtmatigheid van de administratieve verwerking;

  c. borging van voldoende functiescheiding;

  d. realisatie van de doelstellingen;

  e. uitvoering van het beleid.

 • 7.

  De treasuryfunctionaris houdt te allen tijde alle relevante stukken ter beschikking ter verantwoordingvan zijn/haar werkzaamheden. De treasuryfunctionaris archiveert alle offertes en de keuzen enoverwegingen die tot besluiten in het kader van treasury hebben geleid.

 • 8.

  De treasuryfunctie maakt van elke controle een verslag:

  a. hieruit blijkt minimaal waar eventueel aandachtspunten liggen op de onder 6 genoemde punten;

  b. de treasuryfunctie ontvangt elk rapport tevoren ter inzage en dient dit voor gezien, dan wel voor akkoord te ondertekenen;

  c. op basis van dit rapport doet de treasuryfunctie zonodig aanbevelingen tot aanpassing van het

  treasurystatuut.

   

 • 5.2

  Verantwoordelijkheden

  • 1.

   Het primair bevoegde orgaan tot het aangaan van overeenkomsten tot aangaan enverstrekken van geldleningen is het algemeen bestuur. Op basis van delegatie kan deze bevoegdheidovergedragen worden aan het dagelijks bestuur;

 • 2.

  De verantwoordelijkheden t.a.v. Treasury worden door het dagelijks bestuur vastgelegd, hierin wordtonderscheid gemaakt in de verantwoordelijkheden per functionaris. De eindverantwoordelijkheid ligt bijhet algemeen bestuur.

  • 3.

   Het treasurybeleid en elke aanpassing daarvan, moet worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

 

5.6. Slotbepalingen

Dit statuut treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt.

 

5.7. Citeertitel

Dit statuut wordt aangehaald als 'Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen d.d. 18 oktober 2013,

 

de voorzitter, de secretaris,