Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 8b
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2015nieuwe regeling

16-06-2015

Gemeenteblad 2015, 7

2015-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

De raad van de gemeente Nederweert,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2015;

 

gelet op artikel 8b van de Participatiewet;

 

gelet op artikel 35, eerste lid, onderdeel b IOAW alsmede artikel 35, eerste lid, onderdeel b IOAZ;

 

overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en uitkeringen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van genoemde wetten, in het kader van het financieel beheer regels gesteld dienen te worden, welke in een verordening worden neergelegd;

 

B E S L U I T  vast te stellen de volgende

 

“Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015”

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wet: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

b. inlichtingenplicht: verplichting van artikel 17 van de Participatiewet en artikel 13 van de IOAW en IOAZ;

c. beleidsregels terugvordering: de Beleidsregels terug- en invordering zoals opgenomen in de Beleidsregels Inkomen Algemeen;

d. college: burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert;

e. belanghebbende: belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb.

Artikel 2 Handhavingsplan

Het college draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en uitkeringen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

 

Artikel 3 Inhoud handhavingsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;

- een gemeentelijke visie op handhaving;

- de aanpak fraudepreventie;

- de aanpak frauderepressie.

 

Artikel 4 Bestuurlijke boete en terugvordering

  • 1.

    Bij ten onrechte ontvangen bijstand en uitkeringen ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet legt het college een bestuurlijke boete op conform hetgeen hierover is bepaald in de wet;

  • 2.

    Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand en uitkeringen vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5 Verantwoording

Het college legt periodiek, via een bijlage bij de bestuursrapportage, verantwoording af over de uitvoering van deze verordening aan de raad.

Gerapporteerd wordt over:

- het aantal gevallen waarin de poortwachtersfunctie heeft geleid tot het niet behandelen of afwijzen van de aanvraag voor bijstand of uitkering;

- het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat de bijstand of uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

- de hoogte van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand of uitkering;

- in hoeveel gevallen proces-verbaal is opgemaakt.

Artikel 6 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015.

Artikel 8 Intrekken oude verordening

De Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012, vastgesteld door de raad op 20 december 2011, wordt ingetrokken op 1 juli 2015.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juni 2015,

De raadsgriffier, De voorzitter,

W.A. Ernes H.F.M. Evers

Nota-toelichting Handhavingsverordneing Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

Algemeen

In artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel b IOAW en artikel 35, eerste lid, onderdeel b IOAZ is bepaald dat de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De gemeente bepaalt zelf op welke wijze het handhavingsbeleid wordt gevoerd. De Participatiewet, IOAW en IOAZ stellen het vaststellen van handhavingsregels verplicht, maar geven niet aan welke regels dit expliciet moeten zijn. Het college krijgt daarmee de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan de verordening in de vorm van een handhavingsplan.

 

De verplichting om een Handhavingsverordening vast te stellen bestaat sinds 1 januari 2004. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 moet deze verordening geactualiseerd worden. Deze actualisering leidt niet tot inhoudelijke beleidswijzigingen. Wel is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wetswijziging van 2013 te verwerken, waardoor de schending van de inlichtingenplicht niet meer leidt tot het verlagen van de bijstand (afstemming), maar tot het opleggen van een bestuurlijke boete (zie artikel 4 Handhavingsverordening).

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.  

 

Artikel 2 Handhavingsplan

Het college stelt een handhavingsplan vast waarin maatregelen en methoden staan opgenomen gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude.

 

Artikel 3 Inhoud handhavingsplan

In dit artikel is aangegeven welke onderwerpen in het gemeentelijke handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen.

 

Artikel 4 Bestuurlijke boete en terugvordering

In dit artikel wordt vastgelegd dat het college bij geconstateerd misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, IOAW of IOAZ uitvoering geeft aan de in de wet vastgelegde verplichting om een bestuurlijke boete op te leggen als sprake is van ten onrechte verleende bijstand of uitkering.

 

Daarnaast wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat het college de bijstand of uitkering die als gevolg van het niet of onvoldoende nakomen van de inlichtingenplicht ten onrechte is verleend, terugvordert conform de regels van de wet en de gemeentelijke beleidsregels.

 

Artikel 5 Verantwoording

Dit artikel geeft invulling aan de opdracht die door de raad, in het kader van haar kaderstellende en controlerende taak, aan het college is opgedragen. In dit artikel worden de onderdelen genoemd waarover in ieder geval verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad.

 

Artikel 6 Slotbepaling 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Intrekken oude verordening

In verband met de invoering van de Participatiewet behoeft de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ aanpassing. Die verordening wordt ingetrokken op dezelfde datum als de nieuwe Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015 in werking treedt.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening is op 16 juni 2015 vastgesteld en treedt in werking per 1 juli 2015.