Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201511-07-2018Nieuwe regeling

23-12-2014

gmb-2014-79447

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren, die bijdragen aan duurzame afvalscheiding;

dat het derhalve gewenst is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten behorende tot het terrein van het ophalen van oud papier worden gesubsidieerd en nadere voorwaarden vast te stellen, waaronder subsidie wordt verstrekt;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  oud papier: oud papier en karton afkomstig van huishoudens dat droog, schoon en niet vervuild is met:

  • -

   drankenkartons voor zuivel en frisdranken;

  • -

   ordners en ringbanden met metaal of plastic onderdelen;

  • -

   geplastificeerd papier;

  • -

   sanitair papier;

  • -

   behang;

  • -

   vinyl;

  • -

   doorslagpapier;

 • b.

  inzamelaars: de in artikel 2, tweede lid, b en c, van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee aangewezen verenigingen, scholen, kerkgenootschappen en rechtspersonen voor het inzamelen van oud papier.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de inzameling van oud papier.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan inzamelaars. Een inzamelaar dient:

 • a.

  krachtens zijn doelstelling zonder winstoogmerk de behartiging van materiële of immateriële belangen ten doel te stellen;

 • b.

  statutair gevestigd te zijn in de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • c.

  aan de voorwaarden van dit besluit en van de aangehechte standaardovereenkomst te voldoen. (overeenkomst bijlage 1)

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal ingezamelde kilo’s oud papier.

 • 2.

  De inzamelaar ontvangt van de gemeente maximaal € 0,025 subsidie per ingezamelde kilogram oud papier, eventueel vermeerderd met de vergoeding die door de papierhandel wordt betaald per kilogram aangeboden en geaccepteerd oud papier. De totale subsidie en de vergoeding van de oudpapierhandel bedragen tezamen maximaal € 0,095 per ingezamelde kilogram oud papier.

 • 3.

  De gemeente betaalt, bij een negatieve marktsituatie, de vergoeding, die aan de papierhandel moet worden betaald per kilogram aangeboden en geaccepteerd oud papier. De vergoeding, die door de gemeente aan de papierhandel moet worden betaald, wordt vastgelegd door de Federatie van de Nederlandse Oud-papier Industrie (FNOI).

 • 4.

  De subsidie per inzamelaar geschiedt in de kernen, waar de blauwe minicontainer is ingevoerd, op basis van een verdeelsleutel, die door burgemeester en wethouders is vastgesteld. (zie bijlagen 4, 5 en 6)

 • 5.

  In de andere kernen wordt de subsidie verleend op basis van de ingezamelde hoeveelheden.

 • 6.

  Bepaling van het aantal ingezamelde kilo’s oud papier vindt plaats op basis van de weegbonnen, die Klein Recycling B.V. of Van Gansewinkel Nederland B.V. aan de gemeente Goeree-Overflakkee overlegt.

 • 7.

  Berekening, vaststelling en uitkering van de subsidie vindt binnen vier weken na afloop van elke maand plaats.

 • 8.

  De gemeente stuurt de inzamelaars binnen vier weken na afloop van elke maand een brief met daarin een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden en het vastgestelde bedrag. De betaling kan door een hiertoe door de gemeente gemachtigde instantie plaatsvinden. Een en ander volgens de staffel op bijlage 2 en 3.

 • 9.

  De inzamelaars verklaren geen oud papier in andere gemeenten in te zullen zamelen of vanuit andere gemeenten aan te zullen nemen. Indien in de praktijk het tegendeel blijkt, vervalt het recht op subsidie.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De inzamelaars halen twaalf keer per jaar oud papier op bij huishoudens uit het inzamelgebied dat aan hen is toegewezen in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee.

 • 2.

  Het ingezamelde papier wordt door de inzamelaars uitsluitend geleverd aan Klein Recycling B.V. of Van Gansewinkel Nederland B.V.

 • 3.

  Het papier moet worden ingezameld via inzamelmiddelen of voertuigen, die door Klein Recycling B.V. of Van Gansewinkel Nederland ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op

23 december 2014

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, 

drs. B. Marinussen

burgemeester,

 J.P. Lokker

Bijlage 1 Overeenkomst inzameling oud papier

De ondergetekenden:

Gemeente Goeree-Overflakkee

Kon. Julianaweg 45

3241 XB Middelharnis

hierna te noemen de gemeente

en

naam : ______________________________________________

adres : ______________________________________________

postcode : ______________________________________________

plaats : ______________________________________________

telefoonnummer : ______________________________________________

hierna te noemen de inzamelaar

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

A. Inzameling

 • 1.

  De inzamelaar verplicht zich ertoe het door hem gescheiden ingezamelde oud papier aan te bieden aan het door de gemeente aangewezen bedrijf dat is aangesloten bij Papier Recycling Nederland (PRN).

 • 2.

  Het onder 1. bedoelde oud papier mag uitsluitend worden ingezameld bij en afkomstig zijn van particuliere huishoudens.

B. Acceptatie

1.De gemeente verplicht zich tot acceptatie van het aangeboden oud papier, tenzij het papier niet voldoet aan de onder B2 en B3 gestelde eisen.

Indien het papier - naar oordeel van burgemeester en wethouders - niet voldoet aan de gestelde eisen, vindt overleg plaats tussen de gemeente en de inzamelaar.

 • 2.

  Onder oud papier wordt verstaan: kranten, tijdschriften, boeken, reclame drukwerk zonder plastic folie, telefoongidsen, schrijfpapier, computerprints, enveloppen, papiersnippers, cadeaupapier, papieren zakken, eierdozen, eierrekjes, kartonnen en papieren verpakkingen.

 • 3.

  De inzamelaar streeft er naar het percentage vervuiling, bestaande uit producteigen en productvreemde vervuiling, onder de 5 % te brengen. Hieronder wordt o.a. verstaan: geplastificeerd papier, ordners, ringbanden, verpakkingen van zuivel /frisdrank/ wasmiddel, luiers, zakdoekjes, toiletpapier, behang, doorslagpapier, piepschuim, plastic draagtasjes, zichtmappen, papier tussen vleeswaren en koffiefilters.

C. Vergoedingen

 • 1.

  De inzamelaar ontvangt van de gemeente per ingezamelde kilogram oud papier, de vergoeding, die door de papierhandel wordt betaald per kilogram aangeboden en geaccepteerd oud papier, minus € 0,025 per kilogram voor de inzet van de kraakperswagens of minus € 0,015 voor de inzet van de zeecontainers. Komt de vergoeding van de oud papierhandel boven de € 0,095 per kilogram, dan wordt volgens de staffel vermeld op de bijlage, een bedrag per kilogram ingehouden. De totale subsidie en de vergoeding van de oudpapierhandel bedragen tezamen maximaal € 0,095 per ingezamelde kilogram oud papier. De vergoeding die door de papierhandel aan de gemeente moet worden betaald wordt vastgelegd door de Federatie van de Nederlandse Oud-papier Industrie. (FNOI)

 • 2.

  De minimum vergoeding, die de inzamelaar ontvangt is door de gemeente gegarandeerd op € 0,025 per kilogram.

 • 3.

  De gemeente betaalt, bij een negatieve marktsituatie, de vergoeding die aan de papierhandel moet worden betaald per kilogram aangeboden en geaccepteerd oud papier.

 • 4.

  De vergoeding, die door de gemeente aan de papierhandel moet worden betaald wordt vastgelegd door de Federatie van de Nederlandse Oud-papier Industrie. (FNOI)

 • 5.

  De vergoeding per inzamelaar, bij de inzameling met de blauwe minicontainers, geschiedt op basis van een verdeelsleutel, die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Bij de inzameling zonder blauwe minicontainers geschiedt de vergoeding op basis van de werkelijk ingezamelde kilogrammen oud papier.

 • 6.

  De inzamelaar krijgt de subsidie en inzamelvergoeding per maand op zijn/haar postrekening- of bankrekeningnummer uitbetaald.

 • 7.

  De vrijwilligers van de inzamelaar vallen onder de vrijwilligers verzekering, die de gemeente heeft afgesloten.

D. Verplichtingen van inzamelende inzamelaar

 • 1.

  De inzamelaar halen twaalf keer per jaar oud papier op bij huishoudens uit het inzamelgebied, dat aan de instelling is toegewezen

 • 2.

  De inzamelaar is verantwoordelijk voor de inzameling in de door hem aangewezen wijk. Zij draagt zorg, dat er minimaal twee beladers op de ophaaldag achter de door de gemeente beschikbaar gestelde pers-kraakwagen lopen. Indien hieraan niet wordt voldaan worden de gemaakte kosten in mindering gebracht op de subsidie.

 • 3.

  De beladers worden door de gemeente voorzien van veiligheidsmiddelen. Zij dienen de veiligheidsschoenen en het vestje altijd te dragen achter de kraakperswagen.

 • 4.

  De beladers dienen een veiligheidsinstructie te volgen. Zij krijgen hiervan een certificaat dat zij, indien zij achter de wagen lopen bij zich moeten hebben. De cursus wordt door de gemeente aangeboden.

 • 5.

  Maakt de inzamelaar geen gebruik van een kraakperswagen, maar gebruik van eigen voertuigen, dan zijn zij verantwoordelijk voor een veilige inzameling.

E. Duur van de overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar ingaande 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2016.

 • 2.

  De overeenkomst wordt steeds automatisch met een periode van één jaar verlengd, tenzij deze door één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de lopende periode zal zijn opgezegd. De opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven.

 • 3.

  Indien een van de partijen deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is de andere partij gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen, de overeenkomst bij aangetekende brief zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Aldus overeengekomen en ondertekend d.d.

Gemeente Goeree-Overflakkee de inzamelaar,

de burgemeester,

Bijlage 2. Staffel van de uitbetalingen aan de inzamelaars die gebruikmaken van een perskraakwagens.

marktprijs

aandeel kosten

subsidie

€ 150,00

€ 55,00

€ 95,00

€ 145,00

€ 50,00

€ 95,00

€ 140,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 135,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 130,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 125,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 120,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 115,00

€ 45,00

€ 70,00

€ 110,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 105,00

€ 35,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 30,00

€ 70,00

€ 95,00

€ 25,00

€ 70,00

€ 90,00

€ 25,00

€ 65,00

€ 85,00

€ 25,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 25,00

€ 55,00

€ 75,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 55,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 25,00

€ -

€ 25,00

€ 20,00

€ -

€ 25,00

€ 15,00

€ -

€ 25,00

€ 10,00

€ -

€ 25,00

€ 5,00

€ -

€ 25,00

€ -

€ -

€ 25,00

€ -5,00

€ -

€ 25,00

€ -10,00

€ -

€ 25,00

€ -15,00

€ -

€ 25,00

€ -20,00

€ -

€ 25,00

€ -25,00

€ -

€ 25,00

€ -30,00

€ -

€ 25,00

€ -35,00

€ -

€ 25,00

Bijlage 3 Staffel van de uitbetalingen aan de inzamelaars die geen gebruikmaken van een perskraakwagens

marktprijs

aandeel kosten

subsidie

€ 150,00

€ 55,00

€ 95,00

€ 145,00

€ 50,00

€ 95,00

€ 140,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 135,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 130,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 125,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 120,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 115,00

€ 45,00

€ 70,00

€ 110,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 105,00

€ 35,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 30,00

€ 70,00

€ 95,00

€ 25,00

€ 70,00

€ 90,00

€ 20,00

€ 70,00

€ 85,00

€ 15,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 15,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 15,00

€ 60,00

€ 70,00

€ 15,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 15,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 15,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 15,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 15,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 25,00

€ -

€ 25,00

€ 20,00

€ -

€ 25,00

€ 15,00

€ -

€ 25,00

€ 10,00

€ -

€ 25,00

€ 5,00

€ -

€ 25,00

€ -

€ -

€ 25,00

€ -5,00

€ -

€ 25,00

€ -10,00

€ -

€ 25,00

€ -15,00

€ -

€ 25,00

€ -20,00

€ -

€ 25,00

€ -25,00

€ -

€ 25,00

€ -30,00

€ -

€ 25,00

€ -35,00

€ -

€ 25,00

Bijlage 4 Verdeling van de wijken in de kernen Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet. (met kraak-perswagen en blauwe minicontainers)

Kern Middelharnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maand

wijk

 

8

9

10

11

12

13

14

januari

Korfbalvereniging Good-Luck

De Jonge Spartaan

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

februari

De Jonge Spartaan

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Mannenkoor Ons Koor

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

maart

Korfbalvereniging Good-Luck

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

april

De Jonge Spartaan

MSV & AV Flakkee

Mannenkoor Ons Koor

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

mei

Korfbalvereniging Good-Luck

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

juni

De Jonge Spartaan

MSV & AV Flakkee

Mannenkoor Ons Koor

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

juli

Korfbalvereniging Good-Luck

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

augustus

De Jonge Spartaan

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

september

Korfbalvereniging Good-Luck

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

oktober

De Jonge Spartaan

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

november

Korfbalvereniging Good-Luck

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

MSV & AV Flakkee

december

De Jonge Spartaan

MSV & AV Flakkee

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

Gereformeerde Kerk Middelharnis

MSV & AV Flakkee

Kern Sommelsdijk

Kern Sommelsdijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maand

wijk

 

3

4

5

6

7

januari

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

februari

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

maart

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

april

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

mei

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

juni

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

juli

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

augustus

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

september

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

oktober

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

november

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

december

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

Mannenkoor Ons Koor

MSV & AV Flakkee

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

Kern Nieuwe Tonge

 

 

 

 

 

maand

wijk

 

1

2

januari

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

februari

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

maart

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

april

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

VV N.T.V.V.

mei

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

juni

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

juli

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

augustus

VV N.T.V.V.

VV N.T.V.V.

september

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

oktober

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

november

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

december

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

Kern Stad aan 't Haringvliet

Kern Stad aan 't Haringvliet

 

 

maand

wijk

 

15

januari

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

februari

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

maart

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

april

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

mei

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

juni

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

juli

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

augustus

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

september

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

oktober

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

november

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

december

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

Bijlage 5 Overzicht van het verdelingspercentage van de opbrengsten in de kernen Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet. (met kraak-perswagen en blauwe minicontainers)

 

Nieuwe Tonge

 

 

 

code

inzamelaar

percentage van de wijken

5778

Hersteld Herv. Gemeente Nieuwe-Tonge

20,83333%

6335

VV N.T.V.V.

12,50000%

6336

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Nieuwe Tonge

41,66667%

7531

Zendingscomm. Ger. Gem. Nieuwe T.

25,00000%

 

totaal

100%

Middelharnis-Sommelsdijk

 

 

 

code

inzamelaar

percentage van de wijken

5644

Korfbalvereniging Good-Luck

4,16667%

5645

Gereformeerde Kerk Middelharnis

4,16667%

5647

Oud Papier Ger. Gem Middelharnis

12,50000%

5776

Hersteld Herv. Gemeente Middelharnis

16,66667%

5924

Jeugdraad Herv. Gemeente Middelharnis

6,94444%

5925

De Jonge Spartaan

4,86111%

6249

MSV & AV Flakkee

23,61111%

6432

Mannenkoor Ons Koor

27,08333%

 

totaal

100%

Stad aan ‘t Haringvliet

 

 

 

code

inzamelaar

percentage van de wijken

6781

Rest. Fonds Herv. Gemeente Stad

100%

 

totaal

100%

Bijlage 6, Indeling wijken voor inzameling met de blauwe minicontainer