Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Verordening Wonen Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening Wonen Zuid-Limburg
CiteertitelVerordening Wonen Zuid-Limburg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpsubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 143, WRO, art. 4.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2013nieuwe regeling

21-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 57

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wonen Zuid-Limburg

Verordening Wonen Zuid-Limburg

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  regio Zuid-Limburg: het gebied bestaande uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek, Schinnen, Heerlen, Onderbanken, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals.

 • b.

  bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 • In deze verordening wordt onder bestemmingsplan tevens begrepen:

  • -

   een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wro;

  • -

   een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 Wro;

  • -

   een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken;

  • -

   een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet.

 • c.

  bestaande planvoorraad: woningen die zijn opgenomen in de op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening vastgestelde bestemmingsplannen en die nog niet zijn gerealiseerd.

 • d.

  Woning: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

Artikel 2 Nieuwe woningbouw

 • 1

  Een bestemmingsplan voor een gebied gelegen in de regio Zuid-Limburg voorziet niet in de toevoeging van nieuwe woningen aan de bestaande planvoorraad.

 • 2

  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   nieuwe woningen die voldoen aan de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg';

  • b.

   de toevoeging van maximaal één woning;

  • c.

   een bestemmingsplan dat op grond van een rechterlijke uitspraak moet worden vastgesteld.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking ervan in het Provinciaal Blad

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Wonen Zuid-Limburg.

 • 3

  Nieuwe bestemmingsplannen dienen met onmiddellijke ingang aan het verbod van artikel 2, eerste lid, te voldoen.

Provinciale Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter drs. J.J. Braam, griffier Uitgegeven, 4 juli 2013